Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC InterRisk

Ubezpieczenie AC InterRisk

Data aktualizacji: 2021-09-15
Ubezpieczenie AC chroni Twoje auto, dlatego warto poświęcić chwilę na ocenę warunków oferowanych przez ubezpieczycieli. Sprawdzamy, co zapewnia autocasco proponowane przez InterRisk.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC/AC
 2. Zakres ochrony AC InterRisk
 3. Warianty AC w InterRisk
 4. Zakres terytorialny AC w InterRisk
 5. Darmowe dodatki do AC w InterRisk
 6. Rozszerzenia ubezpieczenia AC InterRisk
 7. Suma ubezpieczenia AC w InterRisk
 8. Wyłączenia odpowiedzialności AC w InterRisk
 9. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w InterRisk
 10. Odszkodowanie z ubezpieczenia AC InterRisk
 11. Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w InterRisk?

Kalkulator OC/AC

InterRisk nie sprzedaje ubezpieczeń AC przez Internet. Aby poznać propozycję tego towarzystwa, musisz skontaktować się z agentem ubezpieczyciela. Przedstawioną przez niego ofertę warto skonfrontować ze składkami w innych firmach, które sprawdzisz przy pomocy kalkulatora Ubea.pl.

Sprawdź, jak wyliczyć składkę AC w InterRisk

Zakres ochrony AC InterRisk

Ubezpieczenie AC - samochód Ubezpieczenie AC obejmuje ochroną wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie auta, jego wyposażenia, a także bagażu.

InterRisk umożliwia ubezpieczenie każdego pojazdu, którego okres eksploatacji nie przekroczył 13 lat (za wyjątkiem sytuacji kiedy umowa jest kontynuacją ubezpieczenia w InterRisk – wtedy można ubezpieczyć starszy samochód).

Aby jednak InterRisk ponosił odpowiedzialność za szkodę w pojeździe, samochód musi być odpowiednio zabezpieczony:

 • samochody osobowe o wartości do 70 000 zł – muszą posiadać co najmniej jedno urządzenie przeciwkradzieżowe,
 • samochody osobowe o wartości od 70 000 zł do 200 000 zł – powinny posiadać co najmniej dwa działające niezależnie i różnorodne pod względem funkcji urządzenia przeciwkradzieżowe,
 • samochody osobowe o wartości powyżej 200 000 zł – muszą posiadać co najmniej trzy działające niezależnie i różnorodne pod względem funkcji urządzenia przeciwkradzieżowe (jednym z nich musi być system posiadający funkcję lokalizacji pojazdu).

Zobacz, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie NNW w InterRisk

Warianty AC w InterRisk

Ubezpieczenie AC jest dobrowolną polisą, więc każdy z ubezpieczycieli może zaproponować nieco inne warunki produktu. Towarzystwa często także oferują różne warianty AC, by każdy właściciel samochodu mógł dobrać produkt do swoich potrzeb.

Autocasco w InterRisk można zawrzeć:

 • w przypadku pojazdów do 3 roku eksploatacji – w wariancie Autoryzowanym,
 • w przypadku pojazdów z okresem eksploatacji od 3 do 10 lat – w wariancie Autoryzowanym lub Serwisowym,
 • w przypadku pojazdów z okresem eksploatacji powyżej 10 lat – w wariancie Serwisowym.

Zobacz, jak szybko i skutecznie skontaktować się z InterRisk

Zakres terytorialny AC w InterRisk

Ubezpieczenie działa na terenie Polski oraz wszystkich innych krajów Europy.

Uwaga! AC nie są objęte szkody kradzieżowe powstałe na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Sprawdź zakres terytorialny ubezpieczenia ochrony prawnej w InterRisk

Darmowe dodatki do AC w InterRisk

Jeśli okres eksploatacji pojazdu nie przekroczył 10 lat, InterRisk doda Assistance w wariancie Standard za darmo do AC. Zapewni on pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży auta na terenie Polski.

W ramach AC InterRisk chroni także bagaż na sumę 300 zł. Jeśli zdecydujesz się dopłacić dodatkową składkę, możesz zwiększyć tę sumę do 5 000 zł.

Zobacz jakie korzyści daje ubezpieczenie Med Casco

Rozszerzenia ubezpieczenia AC InterRisk

Po opłaceniu dodatkowej składki, można także zawrzeć umowę ubezpieczenia:

 • z zastosowaniem opcji Stałej sumy ubezpieczenia przez cały okres umowy (w przypadku aut których okres eksploatacji nie przekracza 10 lat);
 • bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania;
 • z gwarancją utrzymania zniżki – ubezpieczyciel wybaczy Ci wtedy jedną szkodę (opcja dostępna dla osób w wieku powyżej 24 lat mających już co najmniej 10% zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia);
 • bez udziału własnego w szkodzie z tytułu wieku ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu (w przypadku osób poniżej 25 roku życia InterRisk stosuje standardowo udział własny w wysokości 20%. Dodatkowo nie może on wynieść mniej niż 2 000 zł);
 • obejmującą szkody kradzieżowe na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Osoby chcące zapłacić mniej za ubezpieczenie AC, mogą zmniejszyć składkę, zawierając umowę:

 • z zastosowaniem udziału własnego w wysokości 500 zł,
 • z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody kradzieżowe.

Sprawdź, czy warto dokupić ubezpieczenie szyb w InterRisk

Suma ubezpieczenia AC w InterRisk

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy. Warto zauważyć, że suma ubezpieczenia bagażu podróżnego stanowi odrębną sumę niezależną od kwoty ustalonej dla samochodu.

Uwaga! W InterRisk konsumpcja sumy nie działa w przypadku pierwszego odszkodowania wypłaconego z danego ubezpieczenia, o ile jego wysokość nie przekracza 2000 zł.

Zobacz, kiedy dostaniesz zwrot niewykorzystanej składki AC

Wyłączenia odpowiedzialności AC w InterRisk

Uszkodzenie samochodu nie oznacza automatycznie, że ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • których wartość nie przekracza 500 zł, chyba że w umowie ubezpieczenia umówiono się inaczej (wyłączenie to nie dotyczy szkód powstałych podczas przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy medycznej);
 • powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu: w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu bez wymaganych uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • powstałe podczas używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • kradzieżowe, jeżeli po opuszczeniu pojazdu przez ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu:
  • pozostawiono w pojeździe dokumenty pojazdu lub kluczyki, karty kodowe lub sterowniki umożliwiające otwarcie lub uruchomienie pojazdu,
  • nie zabezpieczono poza pojazdem dokumentów pojazdu, kluczyków, kart kodowych lub sterowników umożliwiających otwarcie lub uruchomienie pojazdu,
  • nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich określonych w umowie ubezpieczenia urządzeń przeciwkradzieżowych, chyba że nie miało to wpływu na powstanie wypadku ubezpieczeniowego;

To wyłączenie nie ma zastosowania, jeżeli szkoda kradzieżowa powstała z użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy lub dokonana została poprzez doprowadzenie ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu do stanu nieprzytomności lub bezbronności;

 • polegające na poniesieniu kosztów wymiany kluczyków, kart kodowych lub sterowników umożliwiających otwarcie lub uruchomienie pojazdu lub innego urządzenia umożliwiającego odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, chyba że koszty te zostały poniesione w związku ze szkodą kradzieżową;
 • polegające na zajęciu pojazdu, jego konfiskacie, nacjonalizacji lub rekwizycji, które nastąpiły na mocy aktu prawnego lub decyzji podjętej przez sądy lub władze administracyjne;
 • polegające na korozji, utlenieniu, zawilgoceniu lub pleśni;
 • powstałe w pojazdach stanowiących własność innej osoby niż wymieniona w umowie jako właściciel pojazdu, z wyjątkiem przypadku, gdy własność pojazdu przeszła z leasingodawcy na dotychczasowego posiadacza pojazdu będącego leasingobiorcą;
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu objętym ochroną ubezpieczeniową;
 • polegające na utracie materiałów eksploatacyjnych, chyba że utrata lub konieczność wymiany albo uzupełnienia takich materiałów spowodowana była wypadkiem ubezpieczeniowym, za który InterRisk ponosi odpowiedzialność;
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mieszalnika betonomieszarki na skutek zastygnięcia przewożonej substancji;
 • powstałe wskutek strajków, zamieszek, działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, sabotażu lub aktów terroru;
 • powstałe wskutek działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia, a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej;
 • powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego pojazdu odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach albo zanieczyszczeniami w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, emitowanymi do otoczenia;
 • eksploatacyjne;
 • polegające na awarii pojazdu.

InterRisk jest także wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy, chyba że wypłata pieniędzy odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w InterRisk

Jeśli Twoje auto zostanie uszkodzone, postaraj się w miarę możliwości zmniejszyć rozmiar szkód i od razu powiadom ubezpieczyciela. Masz na to maks. 7 dni. Jeśli jednak doszło do kradzieży, termin ten skraca się do 3 dni. Nieco inaczej wygląda to wtedy, kiedy do zdarzenia doszło za granicą. W takim przypadku ubezpieczyciela należy powiadomić nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu do kraju (chyba że potrzebujesz pomocy InterRisk już za granicą).

Następnie okaż InterRisk wszelkie posiadane dowody obrazujące przebieg zdarzenia.

Zanim InterRisk nie dokona oględzin pojazdu, nie zmieniaj nic w samochodzie, chyba że dana zmiana jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa.

Jeśli doszło do kradzieży lub okoliczności zdarzenia nasuwają podejrzenie, że popełniono przestępstwo, trzeba niezwłocznie powiadomić policję.

Jeśli pojazd uległ uszkodzeniu za granicą, można go naprawić poza krajem w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy. Koszty te nie mogą jednak przekroczyć 1 000 euro. Jeżeli z kosztorysu wynika, że naprawa będzie droższa, trzeba ją najpierw uzgodnić z InterRisk.

Zobacz, jak wygląda proces likwidacji szkody w InterRisk

Odszkodowanie z ubezpieczenia AC InterRisk

Sposób ustalenia odszkodowania zależy od tego, w jakim wariancie posiadasz AC.

InterRisk wylicza należną kwotę:

 • w wariancie Autoryzowanym: według cen części oryginalnych ASO
 • w wariancie Serwisowym:

  • w przypadku naprawy pojazdu w warsztacie należącym do Sieci Partnerskiej InterRisk uwzględni ceny części oryginalnych ASO, części oryginalnych lub części porównywalnej jakości według kryterium ekonomicznego, zaczynając od tych dostępnych po najniższej cenie,
  • w przypadku naprawy w warsztacie poza Siecią InterRisk uwzględni ceny części oryginalnych ASO, części oryginalnych lub części porównywalnej jakości według kryterium ekonomicznego, zaczynając od tych dostępnych po najniższej cenie. W przypadku części oryginalnych ASO cena zostanie jednak pomniejszona według poniższych zasad:

Okres eksploatacji pojazdu Procent pomniejszenia
do 3 lat 30%
od 3 do 5 lat 45%
od 5 do 7 lat 55%
ponad 7 lat 65%

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w InterRisk?

Ubezpieczenie AC w InterRisk będzie zazwyczaj dobrym wyborem dla osób szukających ochrony o szerokim zakresie. Tacy kierowcy powinni wybrać wariant Autoryzowany autocasco, a także dokupić opcję stałej sumy ubezpieczenia.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń InterRisk

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

AC i assistance nie ochroni nas na Ukrainie?

Samochodowe polisy autocasco i assistance nie działają w całej Europie. Jakie ograniczenia ochrony dotyczą osób wybierających się na wschód naszego kontynentu?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie AC Compensa

Ubezpieczenie AC Compensa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Osoby szukające tańszych rozwiązań mogą natomiast skorzystać z oferty AC Mini.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie AC Benefia

Pakiety OC i AC w Benefii są jednymi z tańszych dostępnych na polskim rynku. Podstawowy zakres autocasco można rozszerzyć o liczne umowy dodatkowe, dzięki czemu ubezpieczenie zapewni odpowiednią...

Czytaj więcej
Komentarze