Strona główna  |  Regulamin serwisu Ubea.pl - ważny do 31.01.2023

Regulamin serwisu Ubea.pl - ważny do 31.01.2023

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Ubea.pl (Serwis) oraz warunki świadczenia przez Ubea Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług.
 2. Ubea Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze i telefonu. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. W przypadku przeglądarki Internet Explorer do poprawnego działania Serwisu zalecana jest wersja 9.0 lub wyższa.
 4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także cookies.
 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Definicje

 1. Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Ubea Sp. z o.o. pod nr 71 722 80 15.
 2. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Ubea Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność.
 3. Ubea Sp. z o.o. – spółka Ubea sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Powstańców Śląskich 52C/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000458356, posiadająca NIP: 899-274-32-10 oraz numer REGON 022116719.
 4. Kalkulacja – bezpłatna usługa polegająca na wypełnieniu danych przez Użytkownika kończąca się wyświetleniem Tabeli Wynikowej z ofertami firm ubezpieczeniowych.
 5. Konsultant – przedstawiciel Ubea Sp. z o.o. dostępny pod numerem telefonu Call Center Ubea w Dzień Roboczy.
 6. Regulamin –niniejszy regulamin.
 7. Serwis – prowadzony przez Ubea Sp. z o.o. pod adresem internetowym https://ubea.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie ubezpieczeń oferowanych przez firmy i agentów ubezpieczeniowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych ubezpieczeń.
 8. Użytkownik –użytkownik Internetu korzystający z Serwisu.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny.
 2. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość m.in.:
  • uzyskania informacji o produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i agencje ubezpieczeniowe,
  • porównania cen i składek produktów ubezpieczeniowych
  • zakupu ubezpieczenia poprzez aplikacje: Kup online, Zamów rozmowę, Zapisz i Wysłania Kalkulację na adres e-mail
 3. Ubea Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu nieprawdziwych lub błędnych danych oraz jakichkolwiek skutków wprowadzenia tych danych do obrotu, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 6. Przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego Auto Casco (AC) w szczególnych przypadkach Użytkownik jest zobowiązany udać się pod wskazane przez Ubea Sp. z o.o. miejsce gdzie zostaną wykonane oględziny i zdjęcia pojazdu oraz dokumentów (dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy).
 7. Dane dotyczące produktów ubezpieczeniowych umieszczane w Serwisie pochodzą od towarzystw i agencji ubezpieczeniowych. Ubea Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Dane przedstawione w serwisie do chwili potwierdzenia ich przez Konsultanta bądź towarzystwo ubezpieczeniowe nie stanowią oferty handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego.
 8. Zakup ubezpieczenia odbywa się na warunkach określonych przez Konsultanta, towarzystwo ubezpieczeniowe lub agencje ubezpieczeniową
 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem ubezpieczenia zamieszczonym w Serwisie, wiążące dla Użytkownika są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dostarczone przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z polisą. Do zawarcia umowy ubezpieczeniowej pomiędzy Użytkownikiem a towarzystwem ubezpieczeniowym za pośrednictwem Ubea Sp.z o.o. dochodzi zawsze na zasadach określonych we właściwych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 10. Stroną właściwą ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności roszczeń o odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia jest wyłącznie towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia.
 11. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Ubea Sp. z o.o. z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu Usług przy użyciu Serwisu, a w przypadku korzystania z Usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu, w tym logotypy i treści zamieszczone w Serwisie, a także do układu kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Ubea, przysługują Ubea Sp. z o.o. lub podmiotom trzecim.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie.

Ochrona prywatności

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Ubea Sp. z o.o. przekazane w związku ze świadczeniem Usług jest Ubea Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być przekazane Ubea Sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie.
 2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Ubea Sp. z o.o. usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Ubea Sp. z o.o., a także związanych ze świadczeniem usług przez towarzystwa ubezpieczeniowe i agencje ubezpieczeniowe.
 4. Ubea Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. Ubea Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ubea Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.
 5. Ubea Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt. 1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt. 1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 1., mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usług, a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym towarzystwom ubezpieczeniowym, agencjom ubezpieczeniowym lub podmiotom wykonującym na zlecenie Ubea Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Ubea Sp. z o.o..
 7. Ubea Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Ubea w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 8. Ubea Sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu Serwisu

 1. Ubea Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Ubea Sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
 2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu związanych z porównywaniem produktów oraz możliwością dokonania zakupu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Ubea Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 52C/1, 53-333 Wrocław bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: .
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ubea Sp. z o.o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Ubea Sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Ubea Sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad produktów ubezpieczeniowych bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy polisy, należy kierować bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego lub agencji ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Ubea Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie oraz logujących się w Serwisie Ubea także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Ubea Sp z o.o., nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Ubea oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w pkt. 1.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2014 r..

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu Ubea.pl

Serwis umożliwia Użytkownikowi zakończenie procesu zakupu ubezpieczenia według jednej z następujących procedur:

 1. Kup online – bezpłatna usługa powodująca przekierowanie Użytkownika do serwisu towarzystwa ubezpieczeniowego celem zakupu polisy na warunkach i za cenę tam podaną wraz z dokonaniem płatności online za polisę
 2. Zamów rozmowę – bezpłatna usługa która umożliwia Użytkownikowi przekazanie do Ubea Sp. z o.o. zamówienia na rozmowę z Konsultantem, przy czym takie zamówienie, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na telefoniczny kontakt Ubea Sp. z o.o. lub podmiot trzeci