Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie kredytu - jakie są „grzechy” banków i ubezpieczycieli?

Data publikacji: 2019-11-18

Rzecznik Finansowy (RF) niedawno opublikował raport o nieprawidłowościach na rynku finansowym. Warto sprawdzić, co rzecznik zarzuca instytucjom sprzedającym ubezpieczenia kredytu.

Współpraca sektora bankowego z ubezpieczycielami polegająca na sprzedaży polis klientom banków nosi nazwę bancassurance. Dzięki współdziałaniu z krajowymi bankami zakłady ubezpieczeń przez pierwsze sześć miesięcy 2019 r. pozyskały składki o łącznej wartości 3,55 mld zł (Dział I - 2,51 mld zł, Dział II - 1,04 mld zł). Warto dodać, że krajowe banki w 2018 r. sprzedały polisy o wartości składki wynoszącej 22,2% całego Działu I (ubezpieczenia na życie) oraz 3,2% Działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe).

Stosunkowo duża skala sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem banków sprzyja niestety różnym nadużyciom. Informacje o takich nieprawidłowościach regularnie docierają do Rzecznika Finansowego. Wspomniana instytucja niedawno opublikowała obszerny raport dotyczący nadużyć na rynku finansowym oraz metod ochrony konsumenta.

W tym opracowaniu poruszono również temat związany z ubezpieczeniami kredytów. Warto dowiedzieć się, jakie nieuczciwe praktyki dotyczące kredytowych polis zauważyli specjaliści przygotowujący raport Rzecznika Finansowego.

Nadużycia pojawiały się już na etapie podpisywania umów ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - czy jest konieczne? W swoim niedawno opublikowanym raporcie Rzecznik Finansowy zbiorczo przedstawił główne nadużycia banków i ubezpieczycieli związane z ubezpieczeniami kredytów. Warto dodać, że analiza RF opiera się na zgłoszeniach konsumentów z lat 2013 - 2018.

Po przeanalizowaniu takich skarg okazało się, że praktyki naruszające interesy konsumenta można podzielić na cztery główne grupy. Do pierwszej kategorii należą nadużycia widoczne na etapie zawierania umowy kredytowej. Konkretniej mówiąc, chodzi o:

 • traktowanie ubezpieczenia jako obowiązkowego elementu kredytu i brak możliwości wyboru innego zabezpieczenia spłaty (np. poręczenia),
 • uzależnianie kosztów kredytu od zakupu konkretnego ubezpieczenia w określonym wariancie (oferowanego przez firmę ubezpieczeniową współpracującą z bankiem).

Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl, zwraca uwagę, że bardziej zróżnicowane były nadużycia związane z podpisywaniem umowy ubezpieczenia kredytowego. Rzecznik Finansowy w tym kontekście wymienia następujące „grzechy” banków oraz ubezpieczycieli:

 • niezapewnienie konsumentowi odpowiednich informacji o cenie i zakresie ubezpieczenia (szczególnie o wyłączeniach ochrony),
 • brak ankiety medycznej i pytań o stan zdrowia kredytobiorcy,
 • niezapewnienie kredytobiorcy bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • odgórne obejmowanie kredytobiorców ubezpieczeniem z możliwością późniejszej rezygnacji (mechanizm opt-out).

Wydaje się, że brak zainteresowania konsumentów kwestią zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz jej wyłączeń mógł ułatwiać bankom sprzedaż polis bez właściwego informowania kredytobiorców.

Oczywiście na bankach i ubezpieczycielach jako profesjonalnych instytucjach ciąży większa odpowiedzialność za opisywaną sytuację - dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, jakie ubezpieczenie mieszkania jest wymagane w przypadku kredytu hipotecznego

Opóźnione wypłaty odszkodowań również stanowiły problem

Paweł Kuczyński, prezes porównywarki Ubea.pl, podkreśla, że według Rzecznika Finansowego stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły też okresu trwania ubezpieczenia. Mowa o następujących praktykach banków i ubezpieczycieli:

 • nieinformowaniu klienta przez bank o wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej i zaległych składkach,
 • automatycznym przedłużaniu ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres,
 • jednostronnej zmianie ceny lub warunków ubezpieczenia kredytowego,
 • uniemożliwieniu klientowi zmiany ubezpieczenia (umowa kredytowa wygasała wraz z umową polisy).

Wydaje się, że największe znaczenie mają jednak nieprawidłowe praktyki związane z wypłatą odszkodowania. Wedle ustaleń Rzecznika Finansowego do tej kategorii naruszeń interesów konsumenta zaliczały się następujące działania:

 • przekroczenie ustawowego terminu na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia,
 • nieuzasadniona odmowa wypłaty świadczenia (odszkodowania lub zadośćuczynienia),
 • odmowa albo uniemożliwienie przez bank skierowania sprawy do sądu,
 • odmowa skierowania przez bank reklamacji do towarzystwa ubezpieczeniowego lub uniemożliwienie klientowi dokonania takiej reklamacji,
 • wzywanie rodziny zmarłego kredytobiorcy do spłaty długu jeszcze przed przeprowadzeniem postępowania spadkowego.

Warto dodać, że wszystkie wymienione powyżej nadużycia w pewnym stopniu dotyczyły zarówno polis indywidualnych, jak i ubezpieczeń grupowych.

Szczególnie problematyczna była sytuacja posiadaczy polis grupowych, ponieważ bank będący stroną umowy z zakładem ubezpieczeń mógł np. utrudniać skierowanie reklamacji do ubezpieczyciela - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Poznaj zalety i wady bancassurance

Rekomendacja U znacznie poprawiła sytuację kredytobiorców

Ważny wydaje się fakt, że analizowane przez Rzecznika Finansowego skargi kredytobiorców pochodzą również z okresu przed wprowadzeniem Rekomendacji U. Ten pakiet zaleceń przygotowany przez Komisję Nadzoru Finansowego miał uregulować rynek bancassurance.

Jego wprowadzenie w pierwszym kwartale 2015 r. faktycznie ograniczyło niektóre nadużycia związane ze sprzedażą ubezpieczeń kredytowych. Kluczowe znaczenie miała zasada mówiąca, że: „bank będący ubezpieczającym może otrzymywać od klienta wyłącznie zwrot kosztów związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia”.

Wspomniana reguła sprawiła, że ubezpieczenia grupowe (powiązane np. z kredytami) przestały generować zysk dla banków.

W związku z powyższym bardziej popularne stały się indywidualne polisy kredytowe, które lepiej zabezpieczają interesy klienta - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Tagi:

Komentarze