Strona główna  |  Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC

Porównanie składek w kilkunastu towarzystwach. Od czego zależy wysokość składki za OC komunikacyjne? Kwestie dochodzenia odszkodowania z OC. W jaki sposób można wypowiedzieć polisę? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Auto zniszczone w wypadku Ubezpieczenie OC jest polisą chroniącą odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego od konsekwencji szkód, które może wyrządzić on osobom trzecim lub w mieniu. Może ono chronić naszą odpowiedzialność w różnych obszarach życia. Rozróżniamy polisy chroniące naszą odpowiedzialność w związku z wykonywaniem określonego zawodu, prowadzeniem działalności gospodarczej, ruchem pojazdu mechanicznego, którego jesteśmy właścicielami oraz w życiu prywatnym.

Niektóre rodzaje polis OC (np. zawodowe i komunikacyjne) są obowiązkowe. Inne polisy chroniące odpowiedzialność cywilną (np. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) są dobrowolne, a więc stanowią dodatkowe zabezpieczenie domowego budżetu w razie nieoczekiwanych sytuacji, które mogą pociągać za sobą konieczność finansowej rekompensaty wyrządzonych szkód.

W tym miejscu należałoby nadmienić, że kalkulator ubezpieczeń naszej porównywarki umożliwia obliczenie składek za OC, AC i NNW właścicielom samochodów osobowych.

Jak działa ubezpieczenie OC właściciela pojazdu mechanicznego?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to polisa, na podstawie której towarzystwo zobowiązuje się do pokrycia szkód w mieniu i na osobach, które wystąpiły z winy kierującego pojazdem. Chodzi tu oczywiście o pokrycie szkód, wynikłych w związku z ruchem pojazdu, polegające na przywróceniu stanu samochodu sprzed szkody, a także rent i odszkodowań na rzecz rodzin ofiar itp.

Potocznie używane określenie „OC samochodu” wprowadza wielu kierowców w błąd. Polisa OC nie chroni bowiem samochodu, a jego właściciela! Jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie na naprawę swojego samochodu zniszczonego w wyniku spowodowanej przez siebie kolizji, musisz posiadać ubezpieczenie AC.

Z polisami wiążą się jeszcze inne błędy logiczne. Kierowcy często pytają nas o najtańszą ofertę OC w Polsce. Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Propozycje OC dla każdego kierowcy będą bowiem nieco inne. Jeśli więc chcesz znaleźć najtańsze OC, porównaj składki ubezpieczeń od różnych firm. W ten sposób znajdziesz najkorzystniejszą ofertę dla siebie i nie przepłacisz za ubezpieczenie.

Polisa posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje:

 • Szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Górną granicą odpowiedzialności jest suma gwarancyjna obowiązująca w Polsce: ◦ 5,21 mln euro – szkody na osobie ◦ 1,05 mln euro – szkody na mieniu

 • Szkody powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. W tym przypadku górną granicą odpowiedzialności jest suma gwarancyjna obowiązująca na terytorium kraju, na terenie którego miała miejsce szkoda.

Kto może kupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych?

Umowy krótkoterminowe OC zawierane są na okres krótszy niż 12 miesięcy i obejmują:

 • pojazdy zarejestrowane na stałe – umowa może być zawarta przez osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów, czyli np. przez komisy samochodowe (na czas nie krótszy niż 30 dni),
 • pojazdy zarejestrowane czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni),
 • pojazdy zarejestrowane za granicą (na czas nie krótszy niż 30 dni),
 • pojazdy wolnobieżne (na okres nie krótszy niż 3 miesiące),
 • pojazdy historyczne (na czas nie krótszy niż 30 dni).

Kiedy musisz zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia?

Umowę należy zawrzeć:

 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu,
 • w przypadku pojazdów historycznych / wolnobieżnych / niezarejestrowanych najpóźniej w chwili wprowadzenia ich do ruchu,
 • przed przekroczeniem granicy jeżeli kierujący nie posiada Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego (z wyłączeniem państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego),
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu (np. w wyniku wypowiedzenia umowy)

OC komunikacyjne w praktyce

Do zakupu polisy zobligowani są wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium RP. Zakres polisy OC regulowany jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa zawierana jest z reguły na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia podpisania umowy i opłacenia składki.

Ubezpieczenie przenosi odpowiedzialność na zakład ubezpieczeń za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przez posiadacza tego pojazdu lub kierującego.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia OC?

Polisa OC chroni Cię przed roszczeniami poszkodowanych wynikających ze szkód majątkowych i osobowych będących skutkiem spowodowanego przez Ciebie zdarzenia.

Chodzi więc nie tylko o szkody polegające na zniszczeniu pojazdów. Polisa chroni Cię również wtedy, kiedy z Twojej winy ktoś trafi na wózek inwalidzki albo zginie. W skrajnym przypadku może być to roszczenie rodzin 74 ofiar katastrofy kolejowej, wynikłej z niedostosowania się do przepisów i zmuszenia do awaryjnego hamowania całego składu. Warto jeszcze raz podkreślić, że OC chroni Twoje interesy (związane z roszczeniami wobec Ciebie), a nie poszkodowanych.

Do jakiej kwoty odszkodowania chroni Cię polisa?

Pula odszkodowań nie jest workiem bez dna. Suma gwarancyjna jest jasno określona w ustawie o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W tej chwili wynosi 5,21 mln euro w przypadku szkód na osobach i 1,05 mln euro w szkodach dotyczących mienia.

Na pierwszy rzut oka wymienione kwoty wydają się astronomiczne, ale tylko jeśli rozpatrujemy je w kategoriach wgniecionych błotników i urwanych lusterek. Co innego, gdy przełożymy te sumy na rekompensatę szkód w przypadku 74 rodzin z przytoczonego wcześniej scenariusza albo kolizji z Bugatti Veyron. Wysoka suma gwarancyjna okaże się wybawieniem także wtedy, kiedy zabierzecie za sobą wiadukt kolejowy, jadąc ciężarówką albo gdy czyjaś ciężarówka zniszczy blok i pół placu zabaw!

Roszczenie poszkodowanego z OC

Warto wskazać, że błędne jest myślenie, iż polisa chroni poszkodowanego i to on będzie się użerał z towarzystwem w kwestii odszkodowania. Kodeks cywilny (Art. 822, §4) określa, że uprawniony do odszkodowania MOŻE dochodzić roszczenia bezpośrednio od naszego towarzystwa. Może, ale nie musi. Osoba, która ucierpiała przez nas w wypadku drogowym, ma zgodnie z przepisami prawo dochodzić odszkodowania bezpośrednio od nas. My oczywiście możemy wówczas zwrócić się o pomoc do naszego ubezpieczyciela, ale w tym momencie upada argument, że przecież to nieważne gdzie kupiliśmy OC, bo to poszkodowany będzie walczył z tym towarzystwem.

Jak wybrać najlepszą polisę OC?

Wybór polisy OC, ze względu na to że jej zakres jest uregulowany prawnie, powinien być podyktowany przede wszystkim ceną. Jednak biorąc pod uwagę możliwe ryzyko nawet kilkumilionowych odszkodowań, warto dokładniej przeanalizować oferty towarzystw. Niektórzy ubezpieczyciele uatrakcyjniają swoją ofertę, proponując na przykład gratis świadczenia Assistance lub inny dodatkowy produkt. Dobrym sposobem na znalezienie dobrego i taniego produktu jest kalkulator OC.

Działanie kalkulatora polega na przeliczeniu składek proponowanych przez kilkanaście największych towarzystw na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych. Kalkulator OC przedstawia propozycje składek. Najtańsze OC znajdziesz na początku tabeli wynikowej, a najdroższe na końcu. Kalkulator umożliwia porównanie cen oraz szczegółów polisy, a po wyborze najlepszej oferty – zakup produktu online.

Co wpływa na wysokość składki?

Składka ustalana jest na podstawie taryfy bazowej oraz zwyżek i zniżek wynikających z historii szkód właściciela auta, miejsca zamieszkania, cech pojazdu (np. pojemność silnika oraz sposób używania samochodu) oraz innych czynników. Taryfę bazową każdy ubezpieczyciel ustala samodzielnie na podstawie prowadzonej polityki cenowej.

Zniżki są przyznawane kierowcom na podstawie skali ryzyka szkodowości, a więc doświadczeni i bezpieczni kierowcy mają większe zniżki niż nowicjusze świeżo po zaliczonym egzaminie na prawo jazdy. Każdy bezszkodowy rok jazdy przynosi ok. 10% zniżki.

Polscy kierowcy często nieświadomie przepłacają za ubezpieczenie OC – nie znają mechanizmu ustalania opłaty i zapominają o porównaniu konkurencyjnych ofert przed kontynuacją polisy. Zapraszamy zatem do obejrzenia filmu, w którym opisujemy jak zmniejszyć składkę, mając nadzieję że przyczyni się do zwiększenia świadomości kierowców podczas wyboru optymalnej polisy.

Sprawdź 10 sposobów na tanie polisy:

Jak wypowiedzieć umowę OC?

Jeśli nową polisę chcesz zawrzeć w innym towarzystwie, musisz przynajmniej na jeden dzień przed upływem okresu ochronnego złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowego u dotychczasowego ubezpieczyciela. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i zawierać własnoręczny podpis właściciela (lub współwłaścicieli auta).

Oprócz tego wypowiedzenia możemy dokonać w każdej chwili, o ile posiadamy dwie polisy na ten sam samochód (i jedna z nich jest efektem automatycznego odnowienia). Prawo do złożenia wypowiedzenia w dowolnym momencie mają także nabywcy używanego auta, korzystający z polisy poprzedniego właściciela.

Wypowiedzenie umowy OC musi zostać złożone w formie pisemnej bezpośrednio w towarzystwie lub u agenta, który reprezentuje danego ubezpieczyciela. Jeśli nie zostanie dostarczone, ubezpieczyciel przedłuży automatycznie umowę na kolejny okres.

Poniżej prezentujemy przydatny druk wypowiedzenia umowy OC: https://ubea.pl/dokumenty/wypowiedzenie-ubezpieczenia-oc.pdf

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku korzystania z ubezpieczenia obowiązkowego poprzedniego właściciela. Jeżeli nabywca nie rozwiąże sam dotychczasowej umowy, wygaśnie ona po okresie, na który została zawarta. Sprzedający natomiast powinien pamiętać o obowiązku poinformowania ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności.

Kiedy można rozwiązać umowę OC?

W ramach uporządkowania wiedzy prezentujemy poniżej listę wszystkich sytuacji, w przypadku których polisa zostanie rozwiązana:

 • z upływem okresu, na który została zawarta, o ile w odpowiednim terminie zostało złożone wypowiedzenie;
 • z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
 • w razie zbycia pojazdu mechanicznego umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją wcześniej;
 • z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza;
 • z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;
 • z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą;
 • z dniem odstąpienia od umowy.

Jak działa zasada automatycznego odnowienia polisy?

W przypadku braku wypowiedzenia polisy na jeden dzień przed jego końcem umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest poinformować klienta o wysokości składki na kolejny rok najpóźniej 14 dni przed końcem umowy (w formie pisemnej lub elektronicznej). Musi także, w terminie 14 dni od momentu zawarcia polisy, wysłać ją do właściciela auta.

Powyższa zasada nie obowiązuje w sytuacji, gdy:

 • składka za mijający okres 12 miesięcy nie została opłacona w całości;
 • w przypadku cofnięcia zakładowi zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie OC;
 • nastąpiła sprzedaż pojazdu.

Kiedy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC?

Zwrot przysługuje w przypadku:

 • wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
 • udokumentowanej utraty posiadanego pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza (np. złomowanie pojazdu);
 • odstąpienia od umowy – możliwe w terminie 30 dni od momentu jej zawarcia w przypadku zawarcia umowy przez telefon lub Internet;
 • rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu w trakcie jej trwania. Zwrot składki przysługuje wtedy zbywcy pojazdu;
 • utraty posiadanego pojazdu mechanicznego przez posiadacza (np. kradzież).

Zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Należność musi być zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu rozwiązania umowy.

Sprzedaż samochodu i polisa OC

 • W razie sprzedaży pojazdu, na który jest zawarta polisa OC, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy.
 • Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją w trakcie jej trwania (w tym przypadku nie działa zasada automatycznego odnowienia).
 • Nabywca odpowiada za ciągłość ubezpieczenia OC od momentu zakupu pojazdu.
 • Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego obciążają nabywcę tego pojazdu.

Zbywca pojazdu ma obowiązek:

 • przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy;
 • powiadomić zakład ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu, o fakcie sprzedaży i o danych osobowych nabywcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL).

Tu możesz pobrać wzór zawiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu: https://ubea.pl/dokumenty/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu.pdf

Należy zwrócić uwagę, że zbywca i nabywca pojazdu odpowiadają solidarnie za opłatę składki z tytułu ubezpieczenia do momentu poinformowania towarzystwa o zbyciu pojazdu.

Nabywca ma prawo:

 • korzystać z polisy OC posiadacza pojazdów mechanicznych zbywcy do końca jej trwania;
 • zażądać rekalkulacji składki, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek (co ważne, zakład ma prawo do rekalkulacji składki bez względu na to, czy nabywca jej zażąda);
 • wypowiedzieć polisę zbywcy w każdym momencie jej trwania.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Co się dzieje z polisą przy sprzedaży samochodu

Kiedy ubezpieczyciel zażąda od Ciebie zwrotu wypłaconego odszkodowania?

Zakładowi przysługuje prawo do regresu, czyli dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, jeżeli kierujący:

 • zbiegł z miejsca zdarzenia;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • nie posiadał ważnej polisy – w tym przypadku to UFG zażąda zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Jakie są wyłączenia ochrony w OC?

Powyżej wymieniliśmy sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo do regresu od kierowcy, który spowodował dane zdarzenie. W ubezpieczeniu OC występują też jednak pewne wyłączenia ochrony, czyli przypadki kiedy odszkodowanie z OC w ogóle nie zostanie wypłacone. Oczywiście, wyłączenia odpowiedzialności w OC także są wymienione w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może samemu rozszerzać tej listy.

Ubezpieczyciel nie odpowiada m.in. za szkody:

 • wyrządzone przez kierującego na mieniu posiadacza pojazdu;
 • dotyczące przewożonych za opłatą przedmiotów (uwaga: ta zasada nie obowiązuje jeśli za wypadek jest odpowiedzialny inny kierowca);
 • polegające na utracie cennych przedmiotów (m.in. gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych);
 • związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska.