Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie OC

Wszystko o ubezpieczeniu OC. Porównanie składek w 17 towarzystwach Od czego zależy wysokość składki za OC komunikacyjne? Kwestie dochodzenia odszkodowania z OC. Wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)?

Ubezpieczenie OC jest polisą chroniącą odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego od konsekwencji szkód, które może wyrządzić on osobom trzecim lub w mieniu. Ubezpieczenia OC mogą chronić naszą odpowiedzialność w różnych obszarach życia. Rozróżniamy polisy chroniące naszą odpowiedzialność w związku z wykonywaniem określonego zawodu, prowadzeniem działalności gospodarczej, ruchem pojazdu mechanicznego, którego jesteśmy właścicielami oraz w życiu prywatnym.

Niektóre rodzaje ubezpieczeń OC (np. zawodowe i komunikacyjne) są obowiązkowe. Inne polisy chroniące odpowiedzialność cywilną (np. OC w życiu prywatnym) są dobrowolne, a więc stanowią dodatkowe zabezpieczenie domowego budżetu w razie nieoczekiwanych sytuacji, które mogą pociągać za sobą konieczność finansowej rekompensaty wyrządzonych szkód.

W tym miejscu należałoby nadmienić, że kalkulator ubezpieczeń OC naszej porównywarki umożliwia obliczenie składek za OC, AC i NNW właścicielom samochodów osobowych.

Ubezpieczenie OC właściciela pojazdu mechanicznego

Na ubezpieczenie komunikacyjne OC potocznie używa się określenia „OC samochodu”. Wprowadza ono wielu kierowców w błąd, ponieważ polisa OC nie chroni samochodu, a jego właściciela! Jak sama nazwa wskazuje: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – to polisa, na podstawie której towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do pokrycia szkód w mieniu i na osobach, które wystąpiły z winy kierującego pojazdem. Chodzi tu oczywiście o pokrycie szkód, wynikłych w związku z ruchem pojazdu, polegające na przywróceniu stanu samochodu sprzed szkody, a także rent i odszkodowań na rzecz rodzin ofiar, itp.

Z polisami OC wiążą się jeszcze inne błędy logiczne. Kierowcy często pytają nas o najtańszego ubezpieczyciela lub potocznie o najtańszą ofertę OC w Polsce. Niestety nie ma odpowiedzi na takie pytania. W artykule pt. Najtańsze OC nie istnieje wyjaśnialiśmy już dlaczego często niepoprawnie myślimy o najtańszym ubezpieczeniu OC na rynku. Największy wpływ na taki stan rzeczy mają reklamy w mediach i zaufanie do opinii znajomych.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje:

 • Szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Górną granicą odpowiedzialności jest suma gwarancyjna obowiązująca w Polsce:
  • 5,21 mln euro – szkody na osobie
  • 1,05 mln euro – szkody na mieniu
 • Szkody powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. W tym przypadku górną granicą odpowiedzialności jest suma gwarancyjna obowiązująca na terytorium kraju, na terenie którego miała miejsce szkoda.

Krótkoterminowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Umowy krótkoterminowe zawierane są na okres krótszy niż 12 miesięcy i obejmują pojazdy:

 • pojazd zarejestrowany na stałe – umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy (na czas nie krótszy niż 30 dni),
 • pojazd zarejestrowany czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni),
 • pojazd zarejestrowany za granicą (ubezpieczenie graniczne) – na czas nie krótszy niż 30 dni,
 • pojazd wolnobieżny (na okres nie krótszy niż 3 miesiące),
 • pojazd historyczny (na czas nie krótszy niż 30 dni)

Kiedy musimy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC

 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu,
 • w przypadku pojazdów historycznych/ wolnobieżnych/ niezarejestrowanych najpóźniej w chwili wprowadzenia ich do ruchu,
 • przed przekroczeniem granicy jeżeli kierujący nie posiada Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego (z wyłączeniem państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego),
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (np. wypowiedzenie umowy)

OC komunikacyjne w praktyce

Do zakupu ubezpieczenia OC zobligowani są wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium RP. Zakres polisy OC regulowany jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa ubezpieczenia OC zawierana jest z reguły na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia podpisania umowy i opłacenia składki. Ubezpieczenie OC przenosi odpowiedzialność Ubezpieczonego na zakład ubezpieczeń za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przez posiadacza tego pojazdu lub kierującego.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC

Polisa OC chroni nas przed roszczeniami poszkodowanych nie tylko w związku z uszkodzeniem ich pojazdów, ale również w przypadku, gdy z naszej winy ktoś trafi na wózek inwalidzki, albo zginie. W skrajnym przypadku może być to roszczenie rodzin 74 ofiar katastrofy kolejowej, wynikłej z niedostosowania się do przepisów i zmuszenia do awaryjnego hamowania całego składu. Warto jeszcze raz podkreślić, że OC chroni nasze interesy (związane z roszczeniami wobec nas), a nie poszkodowanych.

Do jakiej kwoty odszkodowania chroni nas ubezpieczenie OC?

Pula odszkodowań z OC nie jest workiem bez dna. Suma gwarancyjna jest jasno określona w ustawie o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W tej chwili wynosi 5,21 mln euro w szkodach na osobach i 1,05 mln euro w szkodach w mieniu. Na pierwszy rzut oka te kwoty wydają się astronomiczne, ale tylko jeśli rozpatrujemy je w kategoriach wgniecionych błotników i urwanych lusterek. Co innego, gdy przełożymy te sumy na rekompensatę szkód w przypadku 74 rodzin z przytoczonego wcześniej scenariusza, albo kolizji z Bugatti Veyron, lub gdy zabierzecie za sobą wiadukt kolejowy jadąc ciężarówką, albo gdy czyjaś ciężarówka zabierze Wasz blok i pół placu zabaw!

Roszczenie poszkodowanego z OC

Błędne jest również myślenie Ubezpieczonego, który sądzi, że jego OC chroni poszkodowanego i to on będzie się użerał z towarzystwem ubezpieczeniowym w kwestii odszkodowania. Kodeks cywilny (Art. 822, §4) określa, że uprawniony do odszkodowania MOŻE dochodzić roszczenia bezpośrednio od naszego towarzystwa. Może, ale nie musi. Osoba, która ucierpiała przez nas w wypadku drogowym, może zgodnie z prawem dochodzić odszkodowania bezpośrednio od nas. My oczywiście możemy wówczas zwrócić się o pomoc do naszego ubezpieczyciela, ale w tym momencie upada argument, że przecież to nie ważnie gdzie kupiliśmy OC – to poszkodowany będzie walczył z ubezpieczycielem.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie OC?

Wybór polisy OC, ze względu na to, że zakres ubezpieczenia jest uregulowany prawnie, powinien być podyktowany przede wszystkim ceną. Jednak biorąc pod uwagę możliwe ryzyko nawet kilkumilionowych odszkodowań, warto dokładniej przeanalizować oferty ubezpieczycieli, gdyż niektórzy z nich uatrakcyjniają swoją ofertę, podwyższając sumy gwarancyjne lub oferując gratis ubezpieczenie Assistance lub inny dodatkowy produkt.

Dobrym sposobem na znalezienie dobrego i taniego ubezpieczenia OC jest kalkulator OC. Działanie kalkulatora polega na przeliczeniu składek proponowanych przez kilkanaście największych towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych do formularza kwotacyjnego. Kalkulator OC przedstawia propozycje składek, lokując najtańsze OC na początku tabeli wynikowej a najdroższe na końcu. Kalkulator umożliwia porównanie cen, szczegółów ubezpieczenia, a po wyborze najlepszej oferty – zakup ubezpieczenia online.

Co wpływa na wysokość składki?

Składka za ubezpieczenie OC jest ustalana na podstawie taryfy bazowej oraz zwyżek i zniżek właściciela pojazdu. Baza zależna jest przede wszystkim od pojemności silnika – im mniejsza pojemność, tym niższa składka, oraz od miejsca zarejestrowania pojazdu – drożej w większych miastach, taniej – w małych miejscowościach.

Zniżki są przyznawane kierowcom na podstawie skali ryzyka szkodowości, a więc doświadczeni i bezpieczni kierowcy mają większe zniżki w OC niż nowicjusze świeżo po zaliczonym egzaminie na prawo jazdy. Opłata OC zależy również od płci właściciela pojazdu - drożej mają mężczyźni niż kobiety, co jest wynikiem przede wszystkim statystyk szkodowości. Kierowcy kolekcjonują zniżki przede wszystkim za bezpieczną jazdę. Każdy bezszkodowy rok przynosi im ok. 10% zniżki. Większe zwyżki nakładane są za wiek samochodu oraz jego specjalne przeznaczenie (nauka jazdy, taxi).

W Polsce ubezpieczenie OC właściciela pojazdu z roku na rok drożeje powoli dorównując cenom europejskim. Często jednak polscy kierowcy nieświadomie przepłacają za ubezpieczenie – nie znają mechanizmu ustalania opłaty OC i zapominają o porównaniu konkurencyjnych ofert przed kontynuacją polisy. Zapraszamy zatem do artykułu, w którym opisujemy jak zmniejszyć składkę za ubezpieczenie samochodu, mając nadzieję że przyczyni się do zwiększenia świadomości kierowców podczas wyboru optymalnej polisy.

Sprawdź 10 sposobów na tanie ubezpieczenie OC:

Wypowiedzenie umowy OC

Ubezpieczenie OC można wypowiedzieć zgodnie z Art. 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, czyli nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ochronnego (z reguły 12 miesięcznego). Oprócz tego wypowiedzenia możemy dokonać w każdej chwili posiadając dwa ubezpieczenia OC na ten samochód (w przypadku automatycznego odnowienia) lub w przypadku OC nabytego pojazdu razem z polisą. Wypowiedzenie umowy OC musi zostać złożone w formie pisemnej bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym lub u agenta ubezpieczeniowego, który reprezentuje danego ubezpieczyciela. Jeśli nie zostanie dostarczone, ubezpieczyciel, po uprzednim poinformowaniu nas o fakcie, przedłuży umowę na kolejny okres ubezpieczeniowy. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje nam zwrot składki.

W czasie trwania umowy może dojść do sprzedaży pojazdu. Nowa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, która wchodzi w życie 11 lutego 2012 roku zakłada, że nowy właściciel ma prawo wypowiedzieć ubezpieczenie OC lub poprosić ubezpieczyciela o dokonanie rekalkulacji składki i pozostać przy dotychczasowej umowie. Jeżeli nowy właściciel nie rozwiąże dotychczasowej umowy, wygaśnie ona po okresie, na który została zawarta. Sprzedający natomiast ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Poniżej prezentujemy przydatny druk wypowiadzenia umowy OC.

wzór wypowiedzenia umowy OC

Więcej o wypowiedzeniu ubezpieczenia OC

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zostaje rozwiązana:

 • z upływem okresu, na który została zawarta,
 • z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego,
 • w razie zbycia pojazdu mechanicznego umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją w trakcie jej trwania,
 • z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza,
 • z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
 • z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą,
 • z dniem odstąpienia od umowy.

Zasada automatycznego odnowienia ubezpieczenia OC

W przypadku braku wypowiedzenia ubezpieczenia na jeden dzień przed jego końcem umowa ulega przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest poinformować Klienta o wysokości składki na kolejny rok najpóźniej 14 dni przed końcem umowy ubezpieczenia (w formie pisemnej lub elektronicznej) oraz w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia wysłać polisę.

Zasada ta nie obowiązuje w sytuacji, gdy:

 • składka za mijający okres 12 miesięcy nie została opłacona w całości,
 • w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie OC,
 • nastąpiła sprzedaż pojazdu.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC

Przysługuje, w przypadku:

 • wyrejestrowania pojazdu mechanicznego,
 • udokumentowanej utraty posiadanego pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza (np. złomowanie pojazdu),
 • odstąpienia od umowy – możliwe w terminie 30 dni od momentu jej zawarcia w przypadku podpisania umowy na odległość,
 • rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu w trakcie jej trwania. Zwrot składki przysługuje zbywcy pojazdu,
 • utraty posiadanego pojazdu mechanicznego przez posiadacza (np. kradzież)

Zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Należność musi być zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Zobacz, jak skutecznie odstąpić od umowy ubezpieczenia kupionego na odległość

Sprzedaż samochodu i polisa OC

 • W razie sprzedaży pojazdu, na który jest zawarta polisa OC na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy.
 • Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją w trakcie jej trwania (w tym przypadku nie działa zasada automatycznego odnowienia).
 • Nabywca odpowiada za ciągłość ubezpieczenia OC od momentu zakupu pojazdu.
 • Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego obciążają nabywcę tego pojazdu.

Zbywca pojazdu ma obowiązek:

 • przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • powiadomić zakład ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu, o fakcie sprzedaży i o danych osobowych nabywcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.

Druk zawiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu do pobrania.

 • Zbywca i nabywca pojazdu odpowiadają solidarnie za opłatę składki z tytułu ubezpieczenia do momentu poinformowania zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu.

Nabywca ma prawo:

 • korzystać z polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zbywcy do końca jej trwania,
 • zażądać rekalkulacji składki za ubezpieczenie poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek (zakład ubezpieczeń ma prawo do rekalkulacji składki bez względu na to czy nabywca jej zażąda),
 • wypowiedzieć polisę zbywcy w każdym momencie jej trwania.

Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: Co się dzieje z ubezpieczeniem OC przy sprzedaży samochodu

Kiedy ubezpieczyciel zażąda od nas zwrotu wypłaconego odszkodowania

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC, jeżeli kierujący:

 • zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC – w tym przypadku UFG żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania. Więcej w temacie ubezpieczeń OC znajdziesz w naszej sekcji wiadomości ubezpieczenia OC.
Tagi:

Komentarze

2017-11-27 19:00

agent46.76.x.x

informacja na temat załączenia polisy z innego TU jest już bardzo przestarzała. Nie trzeba dołączać, tak jest obecnie.

2017-11-28 08:21

Ubea.pl81.190.x.x

Czy mógłby Pan uściślić, który zapis w artykule ma Pan na myśli? Nie widzimy, aby w artykule była gdziekolwiek mowa o załączaniu polisy z innego TU.