Strona główna  |  Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Towarzystwa prześcigają się we wprowadzaniu nowych produktów ubezpieczeniowych na rynek. Ubezpieczenia na życie są już dzięki temu dostępne w tylu wersjach, że każdy może dobrać dokładnie taką ochronę, jakiej potrzebuje. O czym warto pamiętać, zanim wybierze się ubezpieczenie na życie, które może trwać nawet kilkadziesiąt lat?

Kogo chroni ubezpieczenie na życie?

Nazwa ubezpieczenie na życie jest dosyć przewrotna. Jego podstawowym celem nie jest bowiem ochrona życia ubezpieczonego, lecz zabezpieczenie finansowo jego bliskich. Taka przynajmniej jest najbardziej tradycyjna funkcja polisy życiowej. Rozwój rynku spowodował jednak, że obecnie polisa na życie przybiera wiele form zapewniających wypłatę świadczenia w różnorodnych sytuacjach.

Ubezpieczenia na życie Ubezpieczenie na życie może więc chronić bliskich osoby kupującej polisę, obejmując ryzyko śmierci ubezpieczonego. Ale może również zapewniać wypłatę świadczenia samemu ubezpieczonemu, jeśli zawarł on ubezpieczenie na życie terminowe. Może też gwarantować zastrzyk finansowy dziecku ubezpieczonego. W tym przypadku gotówka jest wypłacana po osiągnięciu przez dziecko określonego wieku lub jeśli dojdzie do wymienionego w polisie zdarzenia (np. śmierć jednego albo dwojga rodziców).

Mówiąc ogólnie, ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego lub jego rodziny w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczeniowej. Wypłata świadczenia może zostać zrealizowana jednorazowo lub w mniejszych częściach. Niekiedy świadczenie jest też realizowane bezgotówkowo. Jest tak choćby wtedy, kiedy podstawowe ubezpieczenie na życie rozszerzysz o pakiet assistance medycznego. W takim przypadku ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia np. wizyt u lekarza czy psychologa.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń na życie. Podstawowy podział wyróżnia ubezpieczenia:

Ubezpieczenia na życie dzieli się również ze względu na czas trwania umowy. Mogą być to polisy na życie terminowe lub dożywotnie.

Ze względu na rodzaj zdarzenia wyróżnia się polisy:

 • na wypadek śmierci,
 • na dożycie,
 • łączone.

Jak działa ubezpieczenie na życie ochronne?

Ubezpieczenia ochronne to najpopularniejsza forma ubezpieczenia na życie. W przypadku tej polisy po Twojej śmierci ubezpieczyciel wypłaci ustaloną kwotę świadczenia wybranej przez Ciebie osobie uposażonej. Może być to najbliższy członek rodziny (np. małżonek, dziecko, rodzeństwo). Może być to też jednak zupełnie inna osoba, której, mimo że nie łączą Cię z nią więzy pokrewieństwa, chcesz zapewnić bezpieczny byt po swojej śmierci.

Ubezpieczenie na życie ochronne może być zawarte w formie terminowej lub bezterminowej:

 • umowa bezterminowa – ochrona trwa do końca życia
 • umowa terminowa – ubezpieczenie zawierane jest na określony czas.

Sumę ubezpieczenia na życie wyznacza klient i może być ona stała lub corocznie podwyższana o kilka procent.

Jak działa ubezpieczenie na życie oszczędnościowe?

Ubezpieczenie na życie oszczędnościowe posiada bardzo małą ochronę ubezpieczeniową. Jest bowiem przede wszystkim nastawione na gromadzenie środków finansowych na przyszłość. Taką polisę zawiera się na dłuższe okresy, np. 10 czy 20 lat. Wypłata świadczenia następuje wraz z końcem okresu ubezpieczeniowego. Jeśli jednak ubezpieczony umrze w trakcie trwania umowy, wypłata świadczenia następuje od razu. Pieniądze otrzymuje wtedy uposażony. Istnieje też możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków w przypadku rozwiązania umowy.

Długoterminowy charakter ubezpieczenia oszczędnościowego na życie pozwala na odłożenie sporej ilości środków finansowych na określony cel, którym z reguły jest zapewnienie dodatkowych świadczeń na emeryturze. Ubezpieczenie oszczędnościowe daje także możliwość zaciągnięcia kredytu, którego zastaw stanowi wartość danej polisy.

Czas trwania umowy ubezpieczenia oszczędnościowego upływa z reguły wraz z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego.

Na czym polega ubezpieczenie posagowe?

Ubezpieczenie dziecka Ubezpieczenie posagowe jest zawierane w celu zabezpieczenia finansowego dziecka. Po osiągnięciu przez nie określonego wieku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca jednorazowo lub w ratach całkowitą sumę ubezpieczenia.

Świadczenie z ubezpieczenia posagowego może też zostać wypłacone wcześniej, jeśli dojdzie do określonego w umowie zdarzenia, np. śmierci lub poważnej choroby rodzica.

Ubezpieczenie posagowe zawierają zazwyczaj rodzice dziecka. Taką polisę mogą jednak wykupić też inne osoby, np. dziadkowie czy rodzice chrzestni.

O jakie świadczenia można rozszerzyć ubezpieczenie na życie?

Podstawę ubezpieczenia na życie stanowi odszkodowanie wypłacane na rzecz uposażonego w przypadku śmierci ubezpieczonego. Do tego minimum warto jednak dobrać rozszerzenia.

Gwarantują one wypłatę pieniędzy na przykład wtedy, kiedy:

 • ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi,
 • zostanie u Ciebie zdiagnozowana poważna choroba,
 • urodzisz dziecko,
 • trafisz do szpitala,
 • utracisz zdolność do pracy.

W ramach dodatkowych świadczeń większość ubezpieczycieli oferuje także dostęp do lekarzy różnych specjalizacji.

Dodatkowe świadczenia warto dobrać, biorąc pod uwagę swoją sytuację życiową, wiek i stan zdrowia. Nieco innej pomocy oczekuje od ubezpieczyciela młode małżeństwo, a innej 40-letni ojciec dwójki dzieci.

Pamiętaj także, że rozszerzenia ubezpieczenia na życie możesz dokupywać w trakcie trwania polisy. Każda większa zmiana w życiu jest dobrą okazją do przeglądnięcia swojego ubezpieczenia i możliwości jego rozszerzenia oferowanych przez towarzystwo.

Należy też zwrócić uwagę, że niektóre świadczenia są dostępne jedynie do momentu osiągnięcia określonego wieku. Dla przykładu osoby powyżej 60 roku życia nie mogą zazwyczaj wykupić rozszerzenia gwarantującego wypłatę świadczenia w przypadku poważnego zachorowania.

Czy jedno ubezpieczenie na życie może chronić kilka osób?

Chcesz ubezpieczyć nie tylko siebie, lecz także swojego współmałżonka oraz dzieci? Nie musisz zawierać kilku umów. Wystarczy jedno ubezpieczenie na życie dla rodziny.

W ramach takiego ubezpieczenia można zazwyczaj ubezpieczyć nawet 10 osób. Muszą one jednak przynależeć do wspólnego gospodarstwa domowego lub być Twoimi krewnymi.

Co ważne, dodatkowe świadczenia można dobrać dla każdej osoby oddzielnie. Dla dziecka możesz więc dokupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a dla siebie usługę gwarantującą wypłatę świadczenia w przypadku utraty zdolności do pracy.

Od czego zależy cena ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie najlepiej zawrzeć w młodym wieku i będąc w dobrym stanie zdrowia. Wtedy masz bowiem największą szansę na niską składkę polisy. Sprawdź poniższą listę, aby przekonać się, co najbardziej wpływa na cenę ubezpieczenia na życie.

Na ostateczną składkę ubezpieczenia na życie wpływa:

 • wiek,
 • stan zdrowia,
 • wykonywany zawód,
 • uprawiane hobby (dla przykładu miłośnicy sportów ekstremalnych zapłacą wyższą składkę),
 • liczba współubezpieczonych zgłoszonych do polisy,
 • suma ubezpieczenia,
 • wybrane rozszerzenia polisy,
 • czas trwania umowy,
 • wybrany rodzaj polisy (czy ubezpieczenie spełnia jedynie funkcję ochronną czy również oszczędnościową lub inwestycyjną).

Czy ankieta medyczna do ubezpieczenia na życie jest niezbędna?

Zdecydowana większość ubezpieczycieli przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie prosi o wypełnienie ankiety medycznej. Pozwala ona ocenić towarzystwu Twój stan zdrowia. Na podstawie ankiety ubezpieczyciel decyduje, za jaką składkę może udzielić Ci ochrony. W skrajnych przypadkach towarzystwo może w ogóle odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia. Na rynku są jednak dostępne ubezpieczenia na życie, które zawiera się bez wypełniania ankiety medycznej. Dla przykładu w polisach grupowych dla pracowników ankieta medyczna jest zazwyczaj mocno skrócona. Wynika to z faktu, że w przypadku takich produktów ryzyko rozkłada się na wiele osób. Ubezpieczyciel może więc ubezpieczyć jedną osobę w gorszym stanie zdrowia, bo wie, że oprócz niej tę samą polisę wykupi kilka innych osób z doskonałym zdrowiem.

Na rynku można znaleźć także ubezpieczenia na życie z minimalnym zakresem ochrony, w przypadku których wystarczy odpowiedzieć jedynie na kilka pytań dotyczących ogólnej kondycji. Tak jest choćby w przypadku bezterminowych ubezpieczeń na życie dla seniorów czy polis z niską sumą ubezpieczenia, które obowiązują jedynie do 50. roku życia.

Jaka suma ubezpieczenia na życie będzie odpowiednia?

Suma ubezpieczenia na życie to maksymalna kwota, która zostanie wypłacona uposażonemu w razie Twojej śmierci. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jaka suma będzie odpowiednia. Wszystko zależy od Twojej sytuacji życiowej. Poniższe wskazówki mogą Ci jednak pomóc ustalić odpowiednią kwotę.

Suma ubezpieczenia powinna zapewnić bezpieczeństwo finansowe Twojej rodzinie, kiedy Ciebie zabraknie. Zastanów się więc nad poniższymi pytaniami:

 • ile osób jest na Twoim utrzymaniu?
 • czy oprócz Ciebie w rodzinie ktoś jeszcze pracuje? Jeśli tak, jaką część przychodu rodziny stanowią Twoje zarobki?
 • w jakim wieku są Twoje dzieci?
 • jakie średnie miesięczne wydatki ponosi Twoja rodzina?
 • na jak długo powinny wystarczyć pieniądze z ubezpieczenia?
 • czy Twoja rodzina posiada oszczędności?
 • czy Twoja rodzina spłaca obecnie kredyt (lub inne zobowiązanie finansowe)?

Odpowiedzi na powyższe pytania pomogą Ci określić, na jaką sumę ubezpieczenia na życie należy się zdecydować.

Dla osób preferujących prosty wzór na sumę ubezpieczenia, przedstawiamy poniżej dwie formuły proponowane przez ekspertów. Według nich suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

 • Twoim trzyletnim zarobkom albo
 • sześciokrotności (lub nawet dziesięciokrotności) rocznych wydatków rodziny.

Ubezpieczenia na życie a prawo

Życie i zdrowie są zupełnie innym przedmiotem ochrony niż samochód czy mieszkanie. Polskie prawo przewiduje więc specjalne zasady dotyczące ubezpieczeń na życie. Kodeks Cywilny wskazuje m.in., że:

 • ubezpieczający może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie (patrz art. 830 § 1 KC) - jedynym warunkiem jest zachowanie terminu wypowiedzenia określonego w umowie lub w OWU. Jeśli taki termin nie został ustalony umownie, to klient towarzystwa ubezpieczeniowego może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 • ubezpieczyciel może zrezygnować z udzielania ochrony tylko wtedy, gdy szczegółowe przepisy przyznają mu takie uprawnienie (art. 830 § 3 KC) - takie same zasady dotyczą również zmian ogólnych warunków ubezpieczenia na życie w trakcie trwania ochrony (art. 830 § 4 KC)

 • ubezpieczyciel po trzech latach od zawarcia umowy nie może już podnieść zarzutu, że klient podał nieprawdziwe informacje (art. 834 KC) - po 3 latach ubezpieczyciel nie może więc zarzucić ubezpieczonemu, że zataił np. swoją chorobę serca. Warto zwrócić uwagę, że ten trzyletni termin może zostać skrócony na podstawie umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).

 • samobójstwo osoby ubezpieczonej na życie nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, jeżeli nastąpiło ono przynajmniej dwa lata po zawarciu umowy ubezpieczenia (art. 833 KC) - na podstawie umowy lub OWU można jeszcze skrócić ten dwuletni termin, ale nie bardziej niż do 6 miesięcy.

O czym pamiętać, kupując ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenia na życie nigdy nie kupuj pochopnie. Zakup takiej polisy, zwłaszcza długoterminowego ubezpieczenia na życie, należy dobrze przemyśleć, gdyż umowa opiewa zazwyczaj na kilkanaście lat i wiąże się z określonymi zobowiązaniami.

Kupując ubezpieczenie na życie, pamiętaj:

 • że najważniejszą decyzją jest wybranie odpowiedniej sumy ubezpieczenia na życie. Zastanów się, jaka suma faktycznie umożliwi Twojej rodzinie utrzymanie dotychczasowego poziomu życia, jeśli by Ciebie zabrakło;

 • aby przed podpisaniem umowy ubezpieczenia przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). To w nich znajdziesz szczegółowy zakres ochrony, prawa i obowiązki obu stron umowy, listę wyłączeń odpowiedzialności;

 • aby wniosek o ubezpieczenie wypełnić zgodnie z prawdą. Szczególnie starannie odpowiedz na pytania zawarte w ankiecie medycznej. W przeciwnym przypadku może dojść do odmowy wypłaty świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czy ubezpieczenie na życie można kupić online?

Tak, na rynku są dostępne proste ubezpieczenia na życie, które można zakupić całkowicie online. Jeśli jednak szukasz bardziej kompleksowej ochrony, poszukiwania przez Internet warto rozszerzyć o rozmowę telefoniczną z agentem. Wiele różnorodnych ofert ubezpieczenia na życie znajdziesz w porównywarce Ubea.pl.

Przeglądnij najpierw na spokojnie dostępne propozycje. Następnie zamów kontakt z agentem w sprawie tej polisy, która najbardziej Ci odpowiada pod względem oferowanego zakresu ochrony.