Strona główna  |  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu ubea.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu ubea.pl

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ubea.pl prowadzony jest przez Ubea sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Powstańców Śląskich 52C/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000458356, NIP: 899-274-32-10, REGON 022116719; adres poczty elektronicznej : kontakt@ubea.pl, numer (+48) 71 722 80 00 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).
 2. Terminy pisane w dalszej części niniejszego regulaminu wielką literą mają znaczenie nadane im w §2 poniżej.
 3. Regulamin określa zasady nieodpłatnego świadczenia na odległość, w tym drogą elektroniczną, przez Agenta, Usług opisanych w Regulaminie, przy pomocy infrastruktury teleinformatycznej udostępnionej przez Agenta.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.ubea.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, w tym utrwalenie w postaci pliku elektronicznego, oraz wydrukowanie.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 6. Źródłem danych porównywarki ubezpieczeniowej, będącej elementem składowym Serwisu, są informacje i materiały o Kalkulacjach Składek albo Ofert, pozyskiwane od Ubezpieczycieli przez Agenta.

Definicje

 1. Agent - Ubea sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Powstańców Śląskich 52C/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000458356, NIP: 899-274-32-10, REGON 022116719, wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multi – agent ubezpieczeniowy), za pośrednictwem którego może dojść do zawarcia Umowy Ubezpieczenia w ramach Serwisu;
 2. Centrum Obsługi Klienta – serwis telefoniczny, w ramach którego Konsultanci Centrum Obsługi Klienta wykonują czynności agencyjne, dostępny pod nr tel (+48) 71 722 80 00 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).
 3. Cookies – pliki tekstowe zachowane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które mogą być wykorzystywane przez Agenta w celu rozpoznania Użytkownika i dostosowania do niego wyświetlanych treści, których zasady zostały określone w Polityce Prywatności;
 4. Dane Osobowe – dane osobowe Użytkownika, w rozumieniu RODO, których podanie przez Użytkownika jest konieczne dla pozyskania Kalkulacji Składek albo Ofert oraz zawarcia Umowy Ubezpieczenia;
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);
 6. Konsultant Centrum Obsługi Klienta – osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne w imieniu Agenta oraz na rzecz współpracujących z nim Ubezpieczycieli;
 7. Kalkulacja Składki – pozyskana od Ubezpieczyciela kalkulacja składki ubezpieczeniowej, dla wybranego przez Użytkownika zakresu ochrony ubezpieczeniowej, uwzględniająca cechy pojazdu oraz Użytkownika, nie będąca ofertą zawarcia Umowy Ubezpieczenia, w rozumieniu art. 66 kc, przedstawiana Użytkownikowi przez Agenta poprzez Portal lub Centrum Obsługi Klienta;
 8. Oferta – oświadczenie woli zawarcia przez Ubezpieczyciela Umowy Ubezpieczenia, określające istotne postanowienia Umowy Ubezpieczenia, w tym w szczególności zakres oraz przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną oraz wysokość składki ubezpieczeniowej, przedstawiana Użytkownikowi przez Konsultanta Centrum Obsługi Klienta;
 9. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – ogólne warunki ubezpieczenia ustalone przez Ubezpieczycieli, stanowiące integralną część Umowy Ubezpieczenia zawieranej przez Użytkownika z Ubezpieczycielem za pośrednictwem albo przy udziale Agenta w ramach Serwisu, regulujące w szczególności zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia;
 10. Polityka prywatności – zasady ochrony danych osobowych i prywatności Użytkowników, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu;
 11. Portal – zarządzany przez Agenta system informatyczny udostępniony pod adresem www.ubea.pl, w ramach którego Agent świadczy Usługi;
 12. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 13. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 15. Serwis– termin obejmujący zarówno Portal jak i Centrum Obsługi Klienta;
 16. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych („OC PPM”) lub umowa majątkowa ubezpieczenia pojazdu („Auto Casco”) lub umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierującego i pasażerów pojazdu mechanicznego („NNW”) lub umowa ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży w związku z awarią lub wypadkiem pojazdu („Assistance”) lub umowa ubezpieczenia nieruchomości, lub umowa ubezpieczenia turystycznego, zawierana zgodnie z postanowieniami właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z wybranym przez Użytkownika Ubezpieczycielem, za pośrednictwem lub przy udziale Agenta;
 17. Ubezpieczyciel/Ubezpieczyciele – zakład ubezpieczeń/zakłady ubezpieczeń, w imieniu którego/których Agent wykonuje czynności agencyjne w tym pośredniczy w zawieraniu lub zawiera Umowy Ubezpieczenia;
 18. Usługa/Usługi – usługa/usługi świadczona/e przez Agenta, której/których zakres określony jest w § 4 Regulaminu;
 19. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 20. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 23. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest zainteresowana zawarciem Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem lub przy udziale Agenta, w ramach Serwisu;

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa:

 1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia w ramach Serwisu Usług przez Agenta drogą elektroniczną lub przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych;
 2. tryby i warunki zawierania Umów Ubezpieczenia za pośrednictwem lub przy udziale Agenta w ramach Serwisu jak również procedurę odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia zawartej w ramach Serwisu;
 3. wymagania techniczne jakie spełnić musi Użytkownik, w celu skorzystania z Serwisu;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego w szczególności technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu;

Rodzaje i zakres Usług

 1. Agent świadczy na odległość w tym min. drogą elektroniczną w ramach Serwisu następujące Usługi:
 2. kalkulowanie składek ubezpieczeniowych w oparciu o Dane Osobowe w tym informacje dotyczące przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej podane przez Użytkowników;
 3. prezentowanie Kalkulacji Składek;
 4. umożliwienie porównywania przez Użytkowników pozyskanych Kalkulacji Składek w oparciu o kryteria podane do wiadomości Użytkowników;
 5. w przypadku wyraźnie wskazanym przez Pracownika Centrum Obsługi Klienta, prezentowanie Ofert,
 6. pośredniczenie w zawieraniu albo zawieranie Umów Ubezpieczenia w ramach Serwisu, na zasadach określonych w §§ 7 - 9 Regulaminu.
 7. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne dla Użytkowników, z zastrzeżeniem obowiązku opłacenia przez Użytkownika składki ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem lub przy udziale Agenta oraz kosztów ewentualnych rozmów telefonicznych z Centrum Obsługi Klienta lub transferu danych, w przypadku korzystania z Portalu. Koszty połączenia telefonicznego lub połączenia internetowego z Serwisem obciążają Użytkownika, zgodnie z cennikiem operatorów usług telefonicznych i dostawców usług dostępu do Internetu.
 8. Agent umożliwia korzystanie z Portalu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przerw wynikających z konieczności dokonywania konserwacji i napraw. O planowanych konserwacjach i wynikających zeń przerwach w działaniu Portalu, Agent będzie informował poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na łamach Portalu.
 9. Agent umożliwia korzystanie z Centrum Obsługi Klienta w godzinach publikowanych na bieżąco na łamach Portalu.
 10. Agent pozostaje w gotowości do świadczenia usługi pomocy, o której mowa w §11, w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Wszystkie rozmowy telefoniczne z Konsultantami Centrum Obsługi Klienta są nagrywane, o czym Użytkownik jest informowany na etapie przekazywania prośby o wyrażenie zgody na nagrywanie poprzez kontynuowanie połączenia (rozmowy telefonicznej) po otrzymaniu komunikatu. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej z Centrum Obsługi Klienta poprzez zakończenie połączenia.
 12. Konsultant Centrum Obsługi Klienta może także kontaktować się z Użytkownikami, którzy udzielili na taki kontakt wymaganej zgody, poprzez realizację telefonicznych kampanii wychodzących. Kontakt telefoniczny dla celów marketingu bezpośredniego, w tym przedstawienia Ofert odbywa się z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z wymogami określonymi właściwymi przepisami RODO oraz Prawa telekomunikacyjnego.
 13. Agent prezentuje w Portalu Kalkulacje Składek, pozyskane od Ubezpieczycieli, na rzecz których wykonuje czynności agencyjne oraz:
 14. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 -11– umożliwia porównywanie tych Kalkulacji Składek;
 15. na zasadach określonych w §§7 - 9 Regulaminu pośredniczy w zawieraniu Umowy Ubezpieczenia z Ubezpieczycielami.
 16. Konsultanci Centrum Obsługi Klienta, w trakcie rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem, prezentują Kalkulacje Składek lub Oferty, pozyskane od Ubezpieczycieli, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne, w oparciu o Dane Osobowe podane wcześniej przez Użytkownika na Portalu albo w oparciu o Danej Osobowe podane przez Użytkownika w trakcie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Centrum Obsługi Klienta oraz na zasadach określonych w §9 Regulaminu pośredniczy w zawieraniu lub zawiera Umowy Ubezpieczenia z Ubezpieczycielami.
 17. Agent może ograniczyć prezentowane Użytkownikowi wyniki porównania Kalkulacji Składek do prezentacji wyłącznie tych Kalkulacji Składek , które mogą być uznane za najkorzystniejsze dla Użytkownika.
 18. Portal umożliwia Użytkownikom samodzielne przeglądanie Kalkulacji Składek.
 19. Dane Osobowe niezbędne do pozyskania Kalkulacji Składek samodzielnie podaje Użytkownik w formularzach wyświetlanych na Portalu. Użytkownik jest informowany poprzez stosowane komunikaty wyświetlane na Portalu, jakie Dane Osobowe obowiązany jest podać w celu otrzymania Kalkulacji Składki.

Udostępnienie usługi Portalu

 1. Aby Użytkownik mógł skorzystać z Portalu, musi zaakceptować treść Regulaminu, poprzez zaznaczenie w formularzu internetowym Portalu pola opisanego jako pole akceptacji Regulaminu. Przed akceptacją Regulaminu Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z jego treścią.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Portalu.
 3. Zakończenie korzystania z Portalu odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową www.ubea.pl ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia).

Metoda porównywania Ofert Ubezpieczycieli

 1. Portal umożliwia porównywanie Kalkulacji Składek w oparciu o ustalone kryteria, przedstawione Użytkownikowi do samodzielnego wyboru. Użytkownik dokonuje segregacji przedstawionych Kalkulacji Składek w zależności od własnych preferencji korzystając z udostępnionych narzędzi edycji zakresu lub warunków ochrony ubezpieczeniowej.

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zawieranie Umów Ubezpieczenia z Ubezpieczycielami, za pośrednictwem lub przy udziale Agenta, w dwóch trybach, opisanych odpowiednio w §8 i §9.
 2. Z przyczyn niezależnych od Agenta, w trybach określonych w ust. 1, Użytkownik może zawrzeć Umowę Ubezpieczenia Autocasco lub NNW lub Assistance, wyłącznie z tym Ubezpieczycielem, z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów.
 3. Użytkownik, który zawarł Umowę Ubezpieczenia przy wykorzystaniu Serwisu, może zgłosić Centrum Obsługi Klienta żądanie aby treść Umowy Ubezpieczenia została potwierdzona przez Agenta na piśmie. Wobec zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika informacje i dokumenty, o których mowa § 8 ust. 4 pkt. 3) lit b), d) oraz e) zostaną przekazane Użytkownikowi w formie papierowej, na adres korespondencyjny podany w tym celu przez Użytkownika Centrum Obsługi Klienta.
 4. Użytkownik (ubezpieczający) może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia zawartej przy udziale lub za pośrednictwem Agenta, poprzez Portal albo Centrum Obsługi Klienta, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem Ubezpieczycielowi lub Agentowi. Oświadczenie może zostać wysłane w formie elektronicznej na adres kontakt@ubea.pl lub pisemnie na adres Agenta określony w §1 ust 1. lub bezpośrednio do Ubezpieczyciela zarówno w formie elektronicznej, jak pisemnej. Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres w którym była świadczona na jego rzecz ochrona ubezpieczeniowa. W celu odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia, określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Ubezpieczenia zobowiązanym do zwrotu całości lub części składki ubezpieczeniowej będzie Ubezpieczyciel, z którym zawarta została Umowa Ubezpieczenia.

Pozyskanie Kalkulacji Składki przy wykorzystaniu Portalu, przekierowanie na stronę Ubezpieczyciela lub do Centrum Obsługi Klienta

 1. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z Portalu, Agent nie doprowadza do zawarcia Umowy Ubezpieczenia a jedynie uczestniczy w procesie jej zawarcia, poprzez pozyskanie Kalkulacji Składek, umożliwienie Użytkownikowi na ich porównanie oraz przekierowanie na stronę właściwego Ubezpieczyciela, na której Użytkownik może sfinalizować proces zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
 2. Zakres Kalkulacji Składki, w szczególności: przedmiot i zakres ubezpieczenia, początek i koniec okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, każdorazowo ustalana jest przez Użytkownika poprzez korzystanie z opcji konfiguracji udostępnionych we właściwej zakładce (podstronie) Portalu.
 3. W celu zawarcia Umowy Ubezpieczenia w oparciu o pozyskaną Kalkulację Składki, Użytkownik wybiera w Portalu opcję „przejdź na stronę” a następnie jest przekierowywany na stronę internetową wybranego przez siebie Ubezpieczyciela, w celu zawarcia, wybranej Umowy Ubezpieczenia.
 4. Alternatywnie dla ścieżki opisanej w ust. 3 powyżej, Użytkownik może wybrać opcję „zamów kontakt”. W przypadku wyboru tej opcji, z Użytkownikiem skontaktuje się Konsultant Centrum Obsługi Klienta, pod warunkiem udzielenia przez Użytkownika koniecznych zgód marketingowych, tj. co najmniej zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz zgody na kontakt telefoniczny z Użytkownikiem. W razie wyboru przez Użytkownika opcji „zamów kontakt”, dalszy proces zawierania Umowy Ubezpieczenia, określa §9 Regulaminu.
 5. Przed wyświetleniem Użytkownikowi pozyskanych przez Agenta Kalkulacji Składki, zostanie on poproszony o akceptację Regulaminu, oraz potwierdzenie otrzymania Informacji o Agencie Ubezpieczeniowym oraz, w razie udzielenia przez Użytkownika zgody marketingowej, informacji Agenta o administratorze danych osobowych, których treść Użytkownik może zapisać w pamięci swojego komputera, na trwałym nośniku ( plik pdf).
 6. W celu pozyskania Kalkulacji Ofert, Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie wszystkich pól formularza, wskazanych w tym formularzu jako obowiązkowe, z zastrzeżeniem, że swoboda określenia przez Użytkownika sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej może być ograniczona zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wiążącymi Agenta wytycznymi Ubezpieczycieli;
 7. Pełnomocnictwa udzielone przez Ubezpieczycieli Agentowi, do pośrednictwa w zawieraniu lub zawierania Umów Ubezpieczenia udostępnione są Użytkownikowi, pod adresem: https://ubea.pl/onas/

Zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta

 1. W trakcie rozmowy telefonicznej prowadzonej z Konsultantem Centrum Obsługi Klienta , Użytkownik może zawrzeć za pośrednictwem Agenta Umowę Ubezpieczenia z wybranym przez siebie Ubezpieczycielem. Do zawarcia Umowy Ubezpieczenia dochodzi z chwilą opłacenia przez Użytkownika składki ubezpieczeniowej, w wysokości oraz w sposób ustalony w trakcie rozmowy z Konsultantem Centrum Obsługi Klienta albo w innym momencie wyraźnie wskazanym przez Pracownika Centrum Obsługi Klienta, w trakcie rozmowy z Użytkownikiem.
 2. W trakcie rozmowy Użytkownika z Konsultantem Centrum Obsługi Klienta uzgodniona zostanie szczegółowa treść Umowy Ubezpieczenia zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem za pośrednictwem Agenta, w szczególności: suma ubezpieczenia albo suma gwarancyjna, wysokość składki oraz sposób jej zapłaty, przedmiot i zakres ubezpieczenia, początek i koniec okresu ubezpieczenia.
 3. Przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia w trakcie rozmowy telefonicznej Konsultant Centrum Obsługi Klienta przekaże Użytkownikowi w sposób jasny i zrozumiały informacje dotyczące Ubezpieczyciela oraz wybranej przez Użytkownika Umowy Ubezpieczenia. Ponadto w trakcie rozmowy telefonicznej ale przed momentem zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Użytkownikowi zostaną udostępnione, na podany przez niego w trakcie rozmowy lub na Portalu adres email, następujące informacje i dokumenty:
 4. a) Informacji o administratorach danych osobowych, podanych przez Użytkownika,
 5. b) OWU oraz Dokumentów Zawierających Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, mających zastosowanie do wybranych przez Użytkownika Umów Ubezpieczenia,
 6. c) Pełnomocnictwa udzielonego Agentowi przez Ubezpieczyciela, do pośredniczenia w zawieraniu lub zawierania Umów Ubezpieczenia,
 7. d) wymaganych prawem informacji o Agencie (dystrybutorze produktów ubezpieczeniowych).
 8. Konsultant Centrum Obsługi Klienta każdorazowo upewnia się, że Użytkownik zapoznał się z wyżej wymienionymi, w ust. 3 lit a) - d) informacjami oraz dokumentami w trakcie rozmowy telefonicznej, jeszcze przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia.
 9. Po zawarciu Umowy Ubezpieczenia, Użytkownikowi zostanie przesłana, na podany przez niego adres email polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie Umowy Ubezpieczenia.
 10. O ile wyraźnie nie zostanie wskazane inaczej w informacji podanej przez Konsultanta Centrum Obsługi Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej, do zawarcia Umowy Ubezpieczenia w trybie określonym w ust. 1, niezbędne jest:
  1. podanie przez Użytkownika wszystkich informacji niezbędnych do kompletnego wypełnienia przez Konsultanta Centrum Obsługi Klienta formularza wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia wskazanych w tym formularzu jako obowiązkowe, z zastrzeżeniem, iż swoboda określenia przez Użytkownika sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej może być ograniczona zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa lub wytycznymi Ubezpieczycieli;
  2. dokonanie przez Użytkownika wyboru optymalnej dla niego Oferty spośród Ofert zaprezentowanych mu przez Konsultanta Centrum Obsługi Klienta;
  3. podanie przez Użytkownika aktualnego adresu email w celu udostępnienia Użytkownikowi informacji i dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt. 3) lit a) - e);
  4. akceptacja zakomunikowanej wysokości składki ubezpieczeniowej;
  5. opłacenie przez Użytkownika składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości, w przypadku Umów Ubezpieczenia dla których ochrona rozpoczyna się dopiero po chwili płatności składki, o czym każdorazowo poinformuje Konsultant Centrum Obsługi Klienta.
 11. Użytkownik opłaca składkę ubezpieczeniową w sposób określony przez Konsultanta Centrum Obsługi Klienta. Sposób płatności składki ubezpieczeniowej jest uzależniony od wybranej przez Użytkownika Oferty, przy czym w przypadku niektórych Ubezpieczycieli składka jest opłacana przelewem bankowym na wskazany nr rachunku, już po rozpoczęciu się okresu ochrony ubezpieczeniowej. Inną, możliwą metodą płatności składki jest skorzystanie przez Użytkownika z płatności online, udostępnionej przez danego Ubezpieczyciela lub współpracującego z nim dostawcy usług płatniczych. O szczegółach procesu płatności składki ubezpieczeniowej dla wybranej przez Użytkownika Oferty, jest on zawsze szczegółowo informowany w trakcie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Centrum Obsługi Klienta, przed momentem złożenia przez Użytkownika oświadczenia woli o przyjęciu Oferty.

Umowy zawierane na rzecz osób trzecich

 1. Umowy Ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem Serwisu, mogą być zawierane przez Użytkowników także na rzecz osób trzecich będących współwłaścicielami pojazdów w związku z którymi zawierana jest Umowa Ubezpieczenia.
 2. Uprawnienia i obowiązki osoby trzeciej, na rzecz, której zawarto umowę ubezpieczenia, regulują przepisy art. 805 – 834 Kodeksu cywilnego (k.c.), a w szczególności art. 808 k.c., jak również odpowiednie postanowienia Umów Ubezpieczenia w tym OWU.

Dane Osobowe

 1. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w ramach Portalu albo podawanych przez Użytkownika Konsultantowi Centrum Obsługi Klienta są każdorazowo Ubezpieczyciele. Agent, w zakresie w/w danych osobowych działa w charakterze procesora danych osobowych, tj. przetwarza takie Dane Osobowe na zlecenie Ubezpieczycieli w zakresie koniecznym dla przedstawienia Kalkulacji Składek albo Ofert lub w celu zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Agenta jego Danych Osobowych w celu marketingu współpracujących z Agentem Ubezpieczycieli, status administratora danych osobowych Użytkownika uzyska także Agent. W takim przypadku Użytkownikowi zostanie doręczona na podany przez niego adres email także dodatkowa informacja o administratorze danych osobowych jakim, w związku z wyrażeniem przez Użytkownika wyżej opisanej zgody, stanie się także Agent.

Udzielanie pomocy i informacji przez Agenta

 1. W sprawach dotyczących bieżącej pomocy w korzystaniu z Serwisu oraz otrzymywaniu informacji o Serwisie, dostępnych funkcjach oraz o Usługach świadczonych przez Agenta z wykorzystaniem Serwisu, Użytkownicy mogą kontaktować się z Agentem:
  1. w formie pisemnej na adres: 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 52c/1
  2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@ubea.pl;
  3. telefonicznie pod numer: 71 722 80 00.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, pomoc/informacja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest:
  1. w przypadku kontaktu telefonicznego nawiązanego przez Użytkownika – w trakcie połączenia telefonicznego nawiązanego przez Użytkownika;
  2. w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej – w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Użytkownika.
 3. Jeżeli udzielenie pomocy/informacji w terminach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 nie jest możliwe, o terminie, w którym Agent udzieli pomocy/informacji, nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozmowy telefonicznej/otrzymania wiadomości e-mail, Agent poinformuje Użytkownika:
  1. w przypadku kontaktu telefonicznego nawiązanego przez Użytkownika – w trakcie połączenia telefonicznego nawiązanego przez Użytkownika;
  2. w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej – w terminie, o którym mowa w postanowieniu ust. 2 pkt 2.

Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. Prawidłowe korzystanie z Portalu wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych, programowych i ustawień w szczególności:
  1. dostępu do Internetu;
  2. poprawne skonfigurowanie konta mailowego;
  3. poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej tj.: Firefox w wersji co najmniej 20.0, Opera w wersji co najmniej 12, Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0, Google Chrome w wersji co najmniej 28;
  4. monitor – rozdzielczość 1024×768;
  5. włączona obsługa plików Cookie JavaScript;
 2. Poprawne zainstalowanie programów umożliwiających odczytywanie plików w formatach PDF, DOC i DOCX.
 3. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 i 2, Agent zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług, w szczególności na poprawność porównania Kalkulacji Składek.
 4. Dane przesyłane przy użyciu Portalu i Aplikacji są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
 5. Agent zapewnia korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, jak również pozwalający na jednoznaczną identyfikację stron usługi polegającej na korzystaniu z Portalu.
 6. Agent nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Użytkownika do Centrum Obsługi Klienta lub Portalu w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców usług telekomunikacyjnych w tym internetu, awarii sprzętu Użytkownika oraz nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 7. Agent zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Centrum Obsługi Klienta lub Portalu spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych przez Agenta usług.
 2. Za prawidłowo złożoną reklamację uważa się każde wystąpienie Użytkownika, które zawiera następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku zgody na doręczenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej,
  3. adres email, w przypadku wyrażenia zgody na doręczenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail,
  4. przedmiot reklamacji,
  5. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  6. oczekiwania wobec Agenta.
 3. Klient może złożyć reklamację w formie:
  1. pisemnej na adres: 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 52c/1;
  2. ustnej – drogą telefoniczną pod numerem telefonu 71 722 80 00;
  3. elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ubea.pl
 4. Agent rozpatrzy reklamację i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, wysyłając odpowiedź w formie papierowej na adres miejsca zamieszkania podany w reklamacji, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, o ile Użytkownik w reklamacji wyraził zgodę na udzielenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej.
 5. Jeśli w terminie określonym w ust. 4 reklamacja nie może zostać rozpatrzona ze względu na szczególnie skomplikowany przypadek i konieczność ustalenia i wyjaśnienia wszelkich okoliczności, Agent w tym terminie powiadamia Użytkownika składającego reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, w formie, na którą Użytkownik wyraził zgodę na odpowiedź na reklamację. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 60 dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji złożonych do Agenta jest zarząd Agenta lub osoba umocowana do tego celu do tego przez zarząd Agenta.
 7. Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie reklamacji nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi wobec składającego reklamację Użytkownika.
 8. W przypadku Umowy Ubezpieczenia zawartej za w ramach Portalu, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.

Postanowienia końcowe

 1. Agent nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Agenta. Agent podejmie niezbędne działania celem przywrócenia dostępu do Portalu. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Agenta, Agent ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości bądź zagrożeń.
 2. Agent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących, Agent nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem, jego użytkowaniem lub niemożnością użytkowania przez Użytkownika oraz w związku z niewłaściwym działaniem, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych powstałych na skutek działań lub zaniechań Użytkownika lub dostawcy usług internetowych Użytkownika, wirusami komputerowymi w systemie informatycznym Użytkownika, awarią linii telefonicznej lub systemu informatycznego Użytkownika.
 4. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Agent informuje, iż korzystając z Serwisu Użytkownik nie może dostarczać Agentowi treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 5. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Agent informuje, iż nie istnieją zabezpieczenia systemów teleinformatycznych całkowicie odporne na bezprawną ingerencję osób trzecich, toteż mimo należytego zabezpieczania przez Agenta danych podanych przez Użytkownika, w tym przy wykorzystaniu technik kryptograficznych, korzystanie z Serwisu wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych, a w dalszej kolejności bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby, w tym w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach Użytkowników oprogramowania szkodliwie ingerującego w pracę oprogramowania wcześniej zainstalowanego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszania prywatności.
 6. Serwis zawiera treści będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, pod ochroną prawną. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie przez Użytkowników w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Portalu wynikające z Regulaminu wymaga zgody Agenta wyrażonej w formie pisemnej.
 7. Przesyłanie informacji handlowych przez Agenta odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, a kontakt telefoniczny nawiązywany przez Agenta dla celów marketingu bezpośredniego, w tym przedstawienia Oferty może odbywać się z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, co wymaga uzyskania odpowiednich uprzednich zgód od Użytkownika przed kontaktem.
 8. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Agentem jest język polski.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Z Agentem można kontaktować się:
  1. w sprawach reklamacji – w sposób określony w § 14 Regulaminu;
  2. w celu uzyskania bieżącej pomocy w korzystaniu z Serwisu oraz w celu uzyskania informacji o Serwisie, jego funkcjach oraz o Usługach świadczonych przez Agenta z wykorzystaniem Serwisu – w sposób określony w § 12 Regulaminu;
  3. w innych sprawach – w formie pisemnej na adres korespondencyjny Agenta, lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@ubea.pl, telefonicznie pod numer (+48) 71 722 80 00.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.

Regulamin serwisu Ubea.pl - ważny do 31.01.2023