Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Długoterminowe ubezpieczenia na życie: ranking polis

Data publikacji: 2017-07-13

Ubezpieczenie na życie jest jednym z najbardziej kompleksowych produktów wśród polis. Ostateczna wysokość składki jest uzależniona od wielu indywidualnych czynników, takich jak wiek oraz stan zdrowia. Które ubezpieczenie na życie ma jednak najkorzystniejsze warunki?

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Zabezpieczenie bliskich, świadczenie na wypadek poważnej choroby, inwestowanie, zbieranie pieniędzy na start dziecka w dorosłość – ubezpieczenia na życie mogą spełniać wiele funkcji. W poniższym rankingu skupiamy się na tych produktach, które mają przede wszystkim chronić ubezpieczonego oraz jego bliskich na wypadek choroby lub śmierci.

Ubezpieczenie na życie daje bezpieczeństwo rodzinie Porównując polisy braliśmy pod uwagę następujące czynniki:

 • liczbę i rodzaj sytuacji, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania po śmierci
 • liczbę i rodzaj dodatkowych umów, o które można rozszerzyć podstawową polisę
 • dostępność usług Assistance
 • możliwości podziału płatności składki udostępniane przez ubezpieczyciela

Ranking ochronnych polis na życie

Towarzystwo

Nazwa polisy
Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku śmierci ubezpieczonego Dodatkowe umowy Usługi Assistance Możliwość podziału składki
1. AXA

Plan Ochronny
Odpowiedzialność AXA jest wyłączona jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

1. działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroru lub zamieszkach (chyba że jego udział wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej)

2. samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia ochrony
Zakres ochrony można rozszerzyć o 17 umów dodatkowych:

- rozpoznanie nowotworu

- rozpoznanie nowotworu u dziecka

- dodatkowe ubezpieczenie na życie

- dodatkowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia

- śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

- niezdolność do pracy zarobkowej

- trwały uszczerbek i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

- inwalidztwo i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

- poważne zachorowanie

- pobyt w szpitalu

- pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

- operacja medyczna

- ubezpieczenie posagowe dziecka

- poważne zachorowanie dziecka

- inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

- pobyt dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- przejęcie opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy
1. Wszystkie osoby ubezpieczające się w AXA mają dostęp do bezpłatnej infolinii medycznej

2. Osoby, których składka łączna jest odpowiednio wysoka, mają dostęp do bezpłatnej doraźnej opieki medycznej, która zapewnia m.in. następujące świadczenia:

- konsultację telefoniczną z lekarzem

- wizytę lekarską

- dostawę leków i sprzętu rehabilitacyjnego

- transport medyczny

- opiekę nad dziećmi

- wizytę położnej na wypadek urodzenia się dziecka
Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

- roczną

- półroczną

- kwartalną

- miesięczną
2. Allianz

Plan Pełnej Ochrony
Odpowiedzialność Allianz jest wyłączona jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

1. samobójstwa, samookaleczenie lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego dokonanego w ciągu 2 lat od daty zawarcia ubezpieczenia

2. czynnego udziału w działaniach wojennych lub aktach stanu wojennego jak również przebywania na terenach objętych stanem wojennym lub działaniami wojennymi

3. czynnego i niezgodnego z prawem udziału w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach
Zakres ochrony można rozszerzyć o 13 umów dodatkowych:

- śmierć wskutek wypadku

- poważne zachorowanie

- niezdolność do samodzielnej egzystencji

- pobyt w szpitalu

- leczenie operacyjne

- trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku

- renta miesięczna w razie śmierci Ubezpieczonego

- ubezpieczenie na życie dziecka

- poważne zachorowanie dziecka

- pobyt w szpitalu dziecka

- uszczerbek na zdrowiu i zabiegi operacyjne wskutek wypadku dziecka

- Assistance

- Best Doctors

W ramach dodatkowej umowy Allianz Assistance dostępne m.in. takie usługi jak:

- dostarczenie leków

- transport medyczny z osobą bliską

- organizacja procesu rehabilitacyjnego

- opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

- wizyta lekarska

- infolinia medyczna

- pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem
Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

- roczną

- półroczną

- kwartalną

- miesięczną
3. Aviva

Nowa Perspektywa
Odszkodowanie jest pomniejszone, jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

1. samobójstwa ubezpieczonego w okresie 24 miesięcy od zawarcia ubezpieczenia

2. działań wojennych, zbrojnych lub zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w akcie terroryzmu lub innych aktach przemocy (chyba że uczestnictwo w tych innych aktach przemocy wynikało z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej)
Zakres ochrony można rozszerzyć o 10 umów dodatkowych:

- śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

- poważne zachorowanie

- niezdolność do pracy

- Na Zdrowie

- Na Wypadek

- pakiet Medyczny „Bądź zdrów”

- kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

- ubezpieczenie składki

- Mediservice

- Pomocnik domowy

Dodatkowo już w ramach umowy głównej można oszczędzać na wszelki wypadek lub na konkretny cel.
Poszczególne usługi Assistance dostępne w ramach różnych umów dodatkowych:

- umowa Mediservice zapewnia m.in. następujące usługi: zagraniczną opinię medyczną w razie poważnej choroby, pomoc w organizacji procesu leczenia, wsparcie w razie pobytu w szpitalu

- umowa Pomocnik domowy zapewnia m.in. infolinię medyczną, pomoc fachowca (np. ślusarza, hydraulika), naprawę sprzętu, infolinię weterynaryjną, dozór mienia

- umowa „Bądź zdrów” zapewnia m.in.: lekarskie wizyty domowe, dowóz leków do domu
Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

- roczną

- półroczną

- kwartalną

- miesięczną
4. Warta

Dla Ciebie i Rodziny
Odpowiedzialność Warty jest wyłączona jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

1.samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia

2. działań wojennych, stanu wojennego

3. czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru

4. skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania

5. wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.
Zamiast umów dodatkowych Warta oferuje różne warianty ubezpieczenia na życie. Każdy wariant zawiera inny zestaw umów. Dodatkowo każdy wariant jest dostępny w wersji podstawowej, Plus i Premium.

Dostępne pakiety ubezpieczeniowe:

- Twoje Życie: odszkodowanie dla rodziny po śmierci ubezpieczonego

- Twoje Życie i Zdrowie: odszkodowanie dla rodziny po śmierci ubezpieczonego oraz wypłata świadczenia w razie poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu

- Życie Rodziny: może objąć ochroną życie rodziców, małżonka, teściów, dziecka ubezpieczonego

- Życie i Zdrowie Rodziny: najszerszy zakres. Wypłata odszkodowania w razie śmierci, assistance medyczny, świadczenie szpitalne
We wszystkich wariantach dostępny Pakiet Medyczny, który zapewnia m.in. wizytę lekarza specjalisty, wizytę pielęgniarki, opiekę domową po hospitalizacji, wizytę położnej po porodzie. Składki opłacane z częstotliwością miesięczną.
5. Concordia

Życie Casco
Odpowiedzialność Concordii jest wyłączona jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

1. usiłowania lub popełnienia samobójstwa, umyślnego przestępstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę

2. działań wojennych, zamachów terrorystycznych oraz w wyniku działań zbrojnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych

3. w związku ze skażeniem radioaktywnym lub katastrofą nuklearną

4. czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy

5. zatrucia alkoholem, zażycia narkotyków, środków odurzających lub innych środków farmakologicznych nieprzypisanych przez uprawnionego lekarza
Zakres ochrony można rozszerzyć o 10 umów dodatkowych:

- śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

- śmierć dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku

- śmierć współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku

- trwałe kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

- trwała i całkowita niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku

- trwała i całkowita niezdolność do pracy wskutek choroby

- inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku

- przejęcie opłacania składki w następstwie niezdolności do pracy

- choroby nowotworowe i inne poważne zachorowania

- choroby śmiertelne
Brak Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

- roczną,

- półroczną,

- kwartalną

- miesięczną

Tabela opracowana samodzielnie na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia polis poszczególnych towarzystw obowiązujących na dzień 11 lipca 2017 r.

AXA najbardziej elastyczna

Z porównywanych produktów największą elastycznością i możliwością dopasowania produktu do swoich potrzeb cechuje się ubezpieczenie Plan Ochronny oferowane przez AXA. Podstawową ochronę można rozszerzyć aż o 17 umów dodatkowych. Co ważne, zakres ubezpieczenia można zmieniać w dowolnym momencie. Dobrym rozwiązaniem jest zatem zawarcie już w młodym wieku podstawowej umowy ubezpieczenia na życie (dzięki czemu będziemy mieć niskie składki), a następnie rozszerzanie ochrony.

Kompleksową ofertę proponuje także Allianz oraz Aviva. Słabością polisy Avivy jest jednak rozproszenie usług assistance w kilku umowach dodatkowych. Allianz ma ofertę dość podobną do ubezpieczenia AXY, ale proponuje nieco mniej umów dodatkowych.

Ubezpieczenie Warty Dla Ciebie i Rodziny jest mniej elastyczne od wyżej wymienionych, ponieważ osoba ubezpieczająca się wybiera jedynie wariant ubezpieczenia, który ma już z góry założony zakres ochrony. Towarzystwo pozwala też tylko na opłacanie składki z miesięczną częstotliwością.

Produkt Życie Casco Concordii nie oferuje natomiast żadnych usług assistance, a proponowane umowy dodatkowe nie są bardzo rozbudowane. Dodatkowo Concordia, podobnie jak Warta, ma dość dużo wyłączeń odpowiedzialności w przypadku podstawowego ryzyka, czyli śmierci ubezpieczonego.

Tagi:

Komentarze