Strona główna  |  Wiadomości  |  Długoterminowe ubezpieczenia na życie: ranking polis

Długoterminowe ubezpieczenia na życie: ranking polis

Data aktualizacji: 2021-09-24
Ubezpieczenie na życie jest jednym z najbardziej kompleksowych produktów wśród polis. Ostateczna wysokość składki jest uzależniona od wielu indywidualnych czynników, takich jak wiek oraz stan zdrowia. Które ubezpieczenie na życie ma jednak najkorzystniejsze warunki?

Zabezpieczenie bliskich, świadczenie na wypadek poważnej choroby, inwestowanie, zbieranie pieniędzy na start dziecka w dorosłość – ubezpieczenia na życie mogą spełniać wiele funkcji. W poniższym rankingu skupiamy się na tych produktach, które mają przede wszystkim chronić ubezpieczonego oraz jego bliskich na wypadek choroby lub śmierci.

Ubezpieczenie na życie daje bezpieczeństwo rodzinie Porównując polisy, braliśmy pod uwagę następujące czynniki:

 • liczbę i rodzaj sytuacji, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania po śmierci,
 • liczbę i rodzaj dodatkowych umów, o które można rozszerzyć podstawową polisę,
 • dostępność usług Assistance,
 • możliwości podziału płatności składki udostępniane przez ubezpieczyciela.

Ranking polis ochronnych na życie


Miejsce Towarzystwo Nazwa polisy
1. Nationale Nederlanden Ochrona jutra
2. AXA Plan Ochronny
3. Allianz Plan Pełnej Ochrony
4. Aviva Nowa Perspektywa
5. Warta Dla Ciebie i Rodziny
6. Concordia Życie Casco


Miejsce pierwsze: Nationale Nederlanden

 • Odpowiedzialność wyłączona, jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

  • działań wojennych, stanu wojennego, czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, aktach terroryzmu, rozruchach, zamieszkach
  • zdarzenia bezpośrednio związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość
  • samobójstwa w okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
 • Dodatkowe umowy (Nationale Nederlanden pozwala na ubezpieczenie do 10 osób - dla każdej z nich można dobrać inne umowy dodatkowe):

  • niezdolność do samodzielnego życia lub pracy
  • na wypadek uszkodzenia ciała: wariant podstawowy lub rozszerzony
  • pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku
  • pobyt w szpitalu lub operacja wskutek choroby
  • rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku
  • trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
  • na wypadek poważnych chorób (bez nowotworów)
  • na wypadek nowotworu ONA / ON
  • poważne zachorowanie dziecka
 • Usługi Assistance - w zależności od dobranych umów dodatkowych Nationale Nederlanden dodaje bezpłatnie następujące pakiety usług assistance:

  • Assistance medyczny zapewniający m.in. transport medyczny, organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich, organizację i pokrycie kosztów opieki pielęgniarki, pomoc chorym dzieciom
  • Assistance na wypadek nowotworu gwarantujący kompleksową ochronę na każdym etapie choroby
  • Assistance dziecięcy zapewniający m.in. wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, zakwaterowanie członka rodziny w razie hospitalizacji, zakup i transport sprzętu rehabilitacyjnego, korepetycje
 • Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

  • roczną
  • półroczną
  • kwartalną
  • miesięczną

Miejsce drugie: AXA

 • Odpowiedzialność wyłączona, jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

  • działań wojennych, działań zbrojnych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroru lub zamieszkach (chyba że jego udział wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej)
  • samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia ochrony
 • Dodatkowe umowy:

  • rozpoznanie nowotworu / rozpoznanie nowotworu u dziecka
  • dodatkowe ubezpieczenie na życie
  • dodatkowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia
  • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • niezdolność do pracy zarobkowej
  • trwały uszczerbek i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • inwalidztwo i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • poważne zachorowanie / poważne zachorowanie dziecka
  • pobyt w szpitalu
  • pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku / pobyt dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • operacja medyczna
  • ubezpieczenie posagowe dziecka
  • inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • przejęcie opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy
 • Usługi Assistance:

  • wszystkie osoby ubezpieczające się w AXA mają dostęp do bezpłatnej infolinii medycznej
  • osoby, których składka łączna jest odpowiednio wysoka, mają dostęp do bezpłatnej doraźnej opieki medycznej, która zapewnia m.in.:
   1. konsultację telefoniczną z lekarzem
   2. wizytę lekarską
   3. dostawę leków i sprzętu rehabilitacyjnego
   4. transport medyczny
   5. opiekę nad dziećmi
   6. wizytę położnej na wypadek urodzenia się dziecka
 • Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

  • roczną
  • półroczną
  • kwartalną
  • miesięczną

Miejsce trzecie: Allianz

 • Odpowiedzialność wyłączona, jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

  • samobójstwa, samookaleczenie lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego dokonanego w ciągu 2 lat od daty zawarcia ubezpieczenia
  • czynnego udziału w działaniach wojennych lub aktach stanu wojennego jak również przebywania na terenach objętych stanem wojennym lub działaniami wojennymi
  • czynnego i niezgodnego z prawem udziału w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach
 • Dodatkowe umowy:

  • śmierć wskutek wypadku
  • poważne zachorowanie / poważne zachorowanie dziecka
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji
  • pobyt w szpitalu / pobyt w szpitalu dziecka
  • leczenie operacyjne
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku
  • renta miesięczna w razie śmierci Ubezpieczonego
  • ubezpieczenie na życie dziecka
  • uszczerbek na zdrowiu i zabiegi operacyjne wskutek wypadku dziecka
  • Assistance
  • Best Doctors
 • Usługi Assistance - w ramach dodatkowej umowy Allianz Assistance dostępne m.in. takie usługi jak:

  • dostarczenie leków
  • transport medyczny z osobą bliską
  • organizacja procesu rehabilitacyjnego
  • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
  • wizyta lekarska
  • infolinia medyczna
  • pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem|
 • Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

  • roczną
  • półroczną
  • kwartalną
  • miesięczną

Miejsce czwarte: Aviva

 • Odszkodowanie pomniejszone, jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

  • samobójstwa ubezpieczonego w okresie 24 miesięcy od zawarcia ubezpieczenia
  • działań wojennych, zbrojnych lub zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w akcie terroryzmu lub innych aktach przemocy (chyba że uczestnictwo w tych innych aktach przemocy wynikało z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej)
 • Dodatkowe umowy:

  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • poważne zachorowanie
  • niezdolność do pracy
  • Na Zdrowie
  • Na Wypadek
  • pakiet Medyczny „Bądź zdrów”
  • kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • ubezpieczenie składki
  • Mediservice
  • Pomocnik domowy
  • dodatkowo już w ramach umowy głównej można oszczędzać na wszelki wypadek lub na konkretny cel.
 • Usługi Assistance - poszczególne usługi Assistance dostępne w ramach różnych umów dodatkowych:

  • umowa Mediservice zapewnia m.in.: zagraniczną opinię medyczną w razie poważnej choroby, pomoc w organizacji procesu leczenia, wsparcie w razie pobytu w szpitalu
  • umowa Pomocnik domowy zapewnia m.in. infolinię medyczną, pomoc fachowca (np. ślusarza, hydraulika), naprawę sprzętu, infolinię weterynaryjną, dozór mienia
  • umowa „Bądź zdrów” zapewnia m.in.: lekarskie wizyty domowe, dowóz leków do domu
 • Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

  • roczną
  • półroczną
  • kwartalną
  • miesięczną

Miejsce piąte: Warta

 • Odpowiedzialność wyłączona, jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

  • samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia
  • działań wojennych, stanu wojennego, czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru
  • skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania
  • wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.
 • Dodatkowe umowy - zamiast umów dodatkowych Warta oferuje różne warianty ubezpieczenia na życie zawierające inny zestaw umów. Dodatkowo każdy wariant jest dostępny w wersji podstawowej, Plus i Premium:

  • Twoje Życie: odszkodowanie dla rodziny po śmierci ubezpieczonego
  • Twoje Życie i Zdrowie: odszkodowanie dla rodziny po śmierci ubezpieczonego oraz wypłata świadczenia w razie poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu
  • Życie Rodziny: może objąć ochroną życie rodziców, małżonka, teściów, dziecka ubezpieczonego
  • Życie i Zdrowie Rodziny: najszerszy zakres. Wypłata odszkodowania w razie śmierci, assistance medyczny, świadczenie szpitalne
 • Usługi Assistance - we wszystkich wariantach dostępny Pakiet Medyczny, który zapewnia m.in.:

  • wizytę lekarza specjalisty
  • wizytę pielęgniarki
  • opiekę domową po hospitalizacji
  • wizytę położnej po porodzie.
 • Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

  • miesięczną

Miejsce szóste: Concordia

 • Odpowiedzialność wyłączona, jeśli śmierć nastąpiła wskutek:

  • usiłowania lub popełnienia samobójstwa, umyślnego przestępstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę
  • działań wojennych, zamachów terrorystycznych oraz w wyniku działań zbrojnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych lub czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy
  • w związku ze skażeniem radioaktywnym lub katastrofą nuklearną
  • zatrucia alkoholem, zażycia narkotyków, środków odurzających lub innych środków farmakologicznych nieprzypisanych przez uprawnionego lekarza
 • Dodatkowe umowy:

  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • trwałe kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy wskutek choroby
  • inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • przejęcie opłacania składki w następstwie niezdolności do pracy
  • choroby nowotworowe i inne poważne zachorowania
  • choroba śmiertelna
 • Usługi Assistance:

  • Brak
 • Możliwość opłacania składki z częstotliwością:

  • roczną
  • półroczną
  • kwartalną
  • miesięczną

Porównanie opracowane przez Ubea.pl na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia polis poszczególnych towarzystw.

Nationale Nederlanden najbardziej kompleksowe

W ocenie porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl najbardziej kompleksową ofertę ochrony życia i zdrowia proponuje Nationale Nederlanden w ramach ubezpieczenia Ochrona jutra. Oprócz podstawowego ubezpieczenia na życie towarzystwo oferuje wiele umów dodatkowych oraz różnorodnych pakietów assistance. Warto także wspomnieć, że w ramach jednej polisy można ubezpieczyć aż 10 osób. Dla każdej ubezpieczanej osoby istnieje możliwość dobrania takich umów dodatkowych, które są dla niej potrzebne.

Szerokie możliwości dopasowania produktu do swoich potrzeb oferuje też ubezpieczenie Plan Ochronny od AXA. Co ważne, zakres ubezpieczenia można zmieniać w dowolnym momencie (podobnie jest w Nationale Nederlanden). Dobrym rozwiązaniem jest zatem zawarcie już w młodym wieku podstawowej umowy ubezpieczenia na życie (dzięki czemu będziemy mieć niskie składki), a następnie rozszerzanie ochrony.

Dobrą ofertę proponuje także Allianz oraz Aviva. Słabością polisy Avivy jest jednak rozproszenie usług assistance w kilku umowach dodatkowych. Oferta Allianz jest podobna do tej proponowanej przez Nationale Nederlanden oraz AXA, ale oferuje nieco mniej możliwości rozszerzenia umowy.

Ubezpieczenie Warty Dla Ciebie i Rodziny jest mniej elastyczne od wyżej wymienionych, ponieważ osoba ubezpieczająca się wybiera jedynie wariant ubezpieczenia, który ma już z góry założony zakres ochrony. Towarzystwo pozwala też tylko na opłacanie składki z miesięczną częstotliwością.

Produkt Życie Casco Concordii nie oferuje natomiast żadnych usług assistance, a proponowane umowy dodatkowe nie są bardzo rozbudowane. Dodatkowo Concordia, podobnie jak Warta, ma więcej wyłączeń odpowiedzialności w przypadku podstawowego ryzyka, czyli śmierci ubezpieczonego.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-31

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi - co warto wiedzieć?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi jest niezbędną czynnością. Wyjaśniamy, jak należy ją wykonać w prawidłowy sposób.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-06-11

Wakacyjna polisa nie ochroni seniora i kobiety w ciąży?

Turyści z przewlekłymi chorobami i kobiety w ciąży to mniej dogodni klienci dla ubezpieczycieli. Takie osoby muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami ochrony.

Czytaj więcej
Komentarze