Szkoda

Szkoda to każdy uszczerbek w dobrach lub interesach prawnie chronionych (np. życie, zdrowie, mienie), którego poszkodowany doznał wbrew swojej woli.

Szkoda jest podstawową przesłanką odpowiedzialności, jeśli między danym zdarzeniem a szkodą istnieje adekwatny związek przyczynowy.

Wyróżnia się szkodę:

  • na osobie - są efektem naruszenia dóbr osobistych. Taka szkoda może wystąpić w następujących formach:

    • szkoda majątkowa - uszczerbek na majątku będący np. efektem poniesienia kosztów leczenia i rehabilitacji.
    • szkoda niemajątkowa (krzywda) - uszczerbek psychiczny związany z uczuciem cierpienia. W polskim prawie nadal brak zapisów, które standaryzowałyby wysokość wypłacanych zadośćuczynień za krzywdę. Świadczenia są więc ustalane na podstawie bardzo subiektywnych przesłanek i w efekcie za podobne zdarzenia wypłacane zadośćuczynienia są bardzo różne.

  • na mieniu - uszczerbek na majątku będący wynikiem naruszenia prawa własności i innych praw majątkowych. Może powstać w następującym zakresie:

    • rzeczywista strata - na przykład zniszczony samochód. Te rzeczy, które faktycznie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku zdarzenia.
    • utracone korzyści - są to na przykład potencjalne zarobki utracone przez taksówkarza, którego auta zostało uszkodzone. Inaczej mówiąc utracone korzyści to wszystko to, co mogłaby osiągnąć dana osoba, gdyby nie doszło do zdarzenia wywołującego szkodę. Z względu na fakt, że utracone korzyści mają zawsze charakter hipotetyczny, określenie rozmiarów tej szkody jest dość trudne.

W razie szkody poszkodowany może domagać się jej naprawienia. Za szkody majątkowe przysługuje odszkodowanie, a za szkodę niemajątkową zadośćuczynienie.

Do zlikwidowania szkody, czyli naprawy zniszczonego mienia lub wypłaty świadczenia, jest zobowiązany ubezpieczyciel, u którego poszkodowany lub sprawca zdarzenia wykupili ubezpieczenie.

W procesie likwidacji szkód ubezpieczyciel ustala przyczyny wypadku i rozmiar szkody oraz sprawdza, czy na podstawie warunków polisy ponosi odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia za dane zdarzenie. Wyłączenia odpowiedzialności zapisane w OWU powodują bowiem, że towarzystwo ubezpieczeń nie zawsze wypłaci świadczenie, nawet jeśli istnieje związek przyczynowy między danym zdarzeniem a szkodą. Dla przykładu jeśli ktoś uszkodzi samochód, kierując po spożyciu alkoholu, nie może liczyć na otrzymanie odszkodowania ze swojego AC.

Sprawdź, jak szybko zgłosić szkodę przez Internet lub telefon