Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenie AC Benefia

Data publikacji: 2018-03-26

Pakiety OC i AC w Benefii są jednymi z tańszych dostępnych na polskim rynku. Podstawowy zakres autocasco można rozszerzyć o liczne umowy dodatkowe, dzięki czemu ubezpieczenie zapewni odpowiednią ochronę także nowemu autu.

Nawet najlepszy kierowca może spodować stłuczkę. Wystarczy chwila nieuwagi i Twoje nowe auto oszpeci długa rysa. Jeśli chcesz dostać pieniądze na naprawę pojazdu, zadbaj wcześniej o ubezpieczenie AC.

Kalkulator OC i AC

Ubezpieczenie samochodu Uważasz, że autocasco musi być drogie? Ceny AC, podobnie jak OC, są bardzo zróżnicowane. Dzięki porównywarce ubezpieczeń Ubea.pl szybko dowiesz się, które z towarzystw ma dla Ciebie najlepszą ofertę. Wśród przedstawionych propozycji znajdziesz także produkty Benefii, która często plasuje się wysoko w rankingu cenowym polis OC i AC.

Warianty AC Benefia

Ubezpieczenie AC jest dostępne w Benefii w dwóch podstawowych wariantach:

 • Pakiet dealerski – to ubezpieczenie jest oferowane przez Benefię za pośrednictwem salonu sprzedającego auto;
 • Program serwis – polisa dostępna w innych kanałach sprzedaży, między innymi przez Internet.

Poniżej opisujemy dokładnie warunki polisy AC Program serwis.

Sprawdź, jak otrzymać zwrot składki z AC

Zakres ochrony AC Benefia

Autocasco chroni w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu i elementów wyposażenia. Otrzymasz więc odszkodowanie, kiedy zderzysz się z innym pojazdem (niezależnie od tego z czyjej winy to nastąpi), kiedy uderzysz w sarnę przebiegającą przez drogę czy też kiedy ktoś ukradnie Twoje auto.

Na Twój pisemny wniosek ochroną może zostać objęte także wyposażenie dodatkowe. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zapłacenia większej składki.

Uwaga! Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia auta.

Jeżeli chcesz otrzymać odszkodowanie w przypadku kradzieży auta, Twój samochód musi posiadać zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

 • minimum jedno w przypadku pojazdu o wartości do 80 000 zł brutto,
 • minimum dwa w przypadku samochodu o wartości powyżej 80 000 zł brutto.

Uwaga! W zakresie AC Benefia ubezpiecza pojazdy z okresem eksploatacji do 15 lat.

Sprawdź, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie assistance w Benefii

Zakres terytorialny AC Benefia

AC proponowane przez Benefię ma szeroki zakres terytorialny. Zapewnia ochronę na terenie:

 • wszystkich krajów europejskich,
 • Maroka,
 • Tunezji,
 • Izraela,
 • Iranu.

Uwaga! Na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy polisa nie obejmuje ryzyka kradzieży.

Suma ubezpieczenia AC Benefia

Sumę ubezpieczenia ustala się indywidualnie dla każdego ubezpieczenia. Powinna ona odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy.

O ile nie dokupi się rozszerzenia zakresu polisy, to po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu.

Sposób likwidacji szkody AC Benefia

Ubezpieczenie AC w Benefii może mieć bardzo różne warunki. Jedną z rzeczy, którą trzeba ustalić w momencie zakupu polisy, jest sposób rozliczania szkody. Ubezpieczyciel udostępnia następujące opcje:

 • kosztorys – rozliczenie szkody następuje w oparciu o kalkulację kosztów naprawy. Ten wariant można wybrać tylko wtedy, kiedy okres eksploatacji auta przekracza 3 lata;
 • naprawa z wykorzystaniem części alternatywnych lub kosztorys – ostateczną decyzję podejmuje się w momencie zgłaszania konkretnej szkody;
 • naprawa na częściach orginalnych lub kosztorys – rozliczenie szkody następuje w oparciu o rachunki za naprawę pojazdu.

Udział własny AC Benefia

Jeżeli chcesz zmniejszyć składkę ubezpieczenia, zgódź się na zastosowanie przez ubezpieczyciela udziału własnego w wysokości 10% każdej szkody.

Sprawdź, jakie są zalety ubezpieczenia OC dla kierowców w Benefii

Rozszerzenie AC w Benefii

Podstawowe autocasco w Benefii ma dość standardowe warunki. Jego zakres można jednak rozszerzyć o liczne umowy dodatkowe:

 • zwrot poniższych kosztów poniesionych w związku ze szkodą (maks. do kwoty 2 000 zł):
  • holowanie pojazdu do zakładu naprawczego (a jeśli pojazd posiada ważną gwarancję producenta – holowanie do autoryzowanej stacji obsługi producenta pojazdu),
  • parkowanie uszkodzonego pojazdu od dnia zgłoszenia szkody do dnia oględzin przez przedstawiciela Benefii,
  • korzystanie z pojazdu zastępczego przez okres technologicznej naprawy pojazdu (nie dłużej niż 7 dni);
 • wypłatę odszkodowania w przypadku szkody całkowitej w kwocie odpowiadającej sumie podanej w dokumencie polisy;
 • brak potrąceń sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Sprawdź, jak działa ubezpieczenie GAP, które jest świetnym uzupełnieniem autocasco w Benefii

Wyłączenia odpowiedzialności AC w Benefii

Benefia jest wolna od odpowiedzialności jeżeli ubezpieczający albo osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządziła szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Ubezpieczeniem AC nie są też objęte szkody:

 • powstałe w następstwie zdarzenia, które zaistniało na skutek pozostawania przez kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
 • powstałe w następstwie zdarzenia, które zaistniało na skutek błędów w taktyce lub technice jazdy popełnionych przez kierującego nieposiadającego wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia pojazdu;
 • powstałe wskutek następstw działań wojennych lub o charakterze wojennym (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojny domowej, inwazji, wrogich działań obcego państwa, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów i zamieszek, strajków, lokautów, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę;
 • powstałe w związku z aktami terroru rozumianymi jako działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych lub ideologicznych, włączając w to zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części;
 • powstałe wskutek następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
 • powstałe w następstwie użycia pojazdu w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • powstałe w następstwie zdarzenia, które zaistniało na skutek nieprawidłowego stanu technicznego ubezpieczonego pojazdu, jeżeli pojazd ten pomimo wymogów prawnoadministracyjnych nie miał ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania technicznego;
 • eksploatacyjne, tj. szkody powstałe w wyniku zużycia, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia;
 • powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe na skutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;
 • które są niższe niż 500 zł;
 • powstałe w trakcie wykonywania napraw, przeglądów, konserwacji lub modernizacji pojazdu oraz w pojeździe powierzonym do komisowej sprzedaży;
 • powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub kradzieży z włamaniem w wyniku:
  • pozostawienia, po opuszczeniu pojazdu, kluczyków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika / odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny lub karta pojazdu, jeżeli taką wydano na pojazd) bez nadzoru w miejscu ogólnodostępnym, jeżeli było to następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem powyższego zaniedbania;
  • nieuruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdu po jego opuszczeniu przez kierowcę i pasażerów, jeżeli brak tego zabezpieczenia był następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania ubezpieczonego, a szkoda była efektem braku tego zabezpieczenia;
 • polegające na poniesieniu kosztów wymiany kluczyków, sterowników, kart i innych urządzeń umożliwiających otwieranie lub uruchamianie pojazdu lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
 • powstałe wskutek użycia pojazdu do transportu paliwa, toksycznych substancji chemicznych lub gazów.

Jeżeli nie umówiono się inaczej i nie opłacono dodatkowej składki ubezpieczeniem AC w Benefii nie są objęte szkody powstałe:

 • podczas wyścigów, rajdów, jazd konkursowych i związanych z nimi treningów;
 • podczas używania pojazdu jako rekwizytu;
 • podczas jazd próbnych;
 • w pojazdach wynajmowanych zarobkowo;
 • w wyposażeniu dodatkowym niefabrycznym, jeżeli nie dokonano dodatkowego ubezpieczenia;
 • w pojazdach wykorzystywanych do nauki jazdy;
 • w pojazdach wykorzystywanych do zarobkowego przewozu osób (np. TAXI);
 • w pojazdach konstrukcyjnie przystosowanych do ruchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie.

Sprawdź, jakie wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w ubezpieczeniu NNW

Zgłoszenie szkody z AC w Benefii

Jeśli dojdzie do wypadku drogowego, trzeba przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz uczestników zdarzenia. W miarę możliwości postaraj się też jak najbardziej zmniejszyć rozmiary szkody.

Przed oględzinami pojazdu przez przedstawiciela Benefii, nie zmieniaj nic w samochodzie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dana naprawa jest konieczna ze względów bezpieczeństwa.

Szkodę najlepiej zgłosić niezwłocznie po zdarzeniu. Pamiętaj, że nie możesz tego zrobić później niż w przeciągu 3 dni roboczych. W przypadku kradzieży masz natomiast jedynie 2 dni na zgłoszenie zdarzenia od momentu dowiedzenia się o szkodzie.

Uwaga! Jeśli masz najmniejsze podejrzenie, że szkoda jest wynikiem czynu karalnego, od razu powiadom policję.

Jeśli do szkody dojdzie za granicą, powiadom o niej miejscową policję. Ubezpieczycielowi możesz natomiast zgłosić zdarzenie w ciągu 3 dni roboczych od powrotu do Polski.

Pamiętaj, że Benefia stosuje amortyzację. Oznacza to, że ustalając koszty naprawy, ubezpieczyciel potrąca z ceny części zamiennych kwoty odpowiadające wskaźnikowi amortyzacji:

Okres eksploatacji pojazdu Wskaźnik amortyzacji
Do 4 lat 0%
od 4 do 5 lat 10%
od 5 do 6 lat 15%
od 6 do 7 lat 20%
od 7 do 8 lat 30%
ponad 8 lat 50%


Uwaga! Jeśli w okresie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany części, wskaźnik amortyzacji dla tych elementów ustala się indywidualnie.

Jeśli dojdzie do szkody za granicą, ubezpieczyciel pozwala na dokonanie naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy (tzw. naprawa prowizoryczna), o ile jej koszt nie przekracza równowartości 1000 euro. W innym przypadku trzeba uzyskać zgodę Benefii na dokonanie zmian.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z Benefią i jak zgłosić szkodę w Benefii

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w Benefii?

Jeśli szukasz niezbyt rozbudowanego autocasco w atrakcyjnej cenie, oferta Benefii będzie dla Ciebie interesująca. Właściciele nowych aut powinni natomiast dokupić umowy dodatkowe dostępne w tym rowarzystwie. Tylko wtedy otrzymają odpowiednią ochronę dla swego pojazdu.

Niewątpliwą zaletą polisy AC w Benefii jest stosowanie dość niskich wskaźników amortyzacji.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń w Benefii

Tagi:

Komentarze