Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC Benefia

Ubezpieczenie AC Benefia

Data aktualizacji: 2021-09-22
Pakiety OC i AC w Benefii są jednymi z tańszych dostępnych na polskim rynku. Podstawowy zakres autocasco można rozszerzyć o liczne umowy dodatkowe, dzięki czemu ubezpieczenie zapewni odpowiednią ochronę także nowemu autu.

Nawet najlepszy kierowca może spodować stłuczkę. Wystarczy chwila nieuwagi i Twoje nowe auto oszpeci długa rysa. Jeśli chcesz dostać pieniądze na naprawę pojazdu, zadbaj wcześniej o ubezpieczenie AC.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC i AC
 2. Warianty AC Benefia
 3. Zakres ochrony AC Benefia
 4. Zakres terytorialny AC Benefia
 5. Suma ubezpieczenia AC Benefia
 6. Sposób likwidacji szkody AC Benefia
 7. Udział własny AC Benefia
 8. Rozszerzenie AC w Benefii
 9. Wyłączenia odpowiedzialności AC w Benefii
 10. Zgłoszenie szkody z AC w Benefii
 11. Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w Benefii?

Kalkulator OC i AC

Ubezpieczenie samochodu Uważasz, że autocasco musi być drogie? Ceny AC, podobnie jak OC, są bardzo zróżnicowane. Dzięki porównywarce ubezpieczeń Ubea.pl szybko dowiesz się, które z towarzystw ma dla Ciebie najlepszą ofertę. Wśród przedstawionych propozycji znajdziesz także produkty Benefii, która często plasuje się wysoko w rankingu cenowym polis OC i AC.

Warianty AC Benefia

Ubezpieczenie AC jest dostępne w Benefii w dwóch podstawowych wariantach:

 • Pakiet dealerski – to ubezpieczenie jest oferowane przez Benefię za pośrednictwem salonu sprzedającego auto;
 • Program serwis – polisa dostępna w innych kanałach sprzedaży, między innymi przez Internet.

Poniżej opisujemy dokładnie warunki polisy AC Program serwis.

Sprawdź, jak otrzymać zwrot składki z AC

Zakres ochrony AC Benefia

Autocasco chroni w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu i elementów wyposażenia. Otrzymasz więc odszkodowanie, kiedy zderzysz się z innym pojazdem (niezależnie od tego z czyjej winy to nastąpi), kiedy uderzysz w sarnę przebiegającą przez drogę czy też kiedy ktoś ukradnie Twoje auto.

Na Twój pisemny wniosek ochroną może zostać objęte także wyposażenie dodatkowe. Wiąże się to oczywiście z koniecznością zapłacenia większej składki.

Uwaga! Suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia auta.

Jeżeli chcesz otrzymać odszkodowanie w przypadku kradzieży auta, Twój samochód musi posiadać zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

 • minimum jedno w przypadku pojazdu o wartości do 80 000 zł brutto,
 • minimum dwa w przypadku samochodu o wartości powyżej 80 000 zł brutto.

Uwaga! W zakresie AC Benefia ubezpiecza pojazdy z okresem eksploatacji do 15 lat.

Sprawdź, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie assistance w Benefii

Zakres terytorialny AC Benefia

AC proponowane przez Benefię ma szeroki zakres terytorialny. Zapewnia ochronę na terenie:

 • wszystkich krajów europejskich,
 • Maroka,
 • Tunezji,
 • Izraela,
 • Iranu.

Uwaga! Na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy polisa nie obejmuje ryzyka kradzieży.

Suma ubezpieczenia AC Benefia

Sumę ubezpieczenia ustala się indywidualnie dla każdego ubezpieczenia. Powinna ona odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy.

O ile nie dokupi się rozszerzenia zakresu polisy, to po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu.

Sposób likwidacji szkody AC Benefia

Ubezpieczenie AC w Benefii może mieć bardzo różne warunki. Jedną z rzeczy, którą trzeba ustalić w momencie zakupu polisy, jest sposób rozliczania szkody. Ubezpieczyciel udostępnia następujące opcje:

 • kosztorys – rozliczenie szkody następuje w oparciu o kalkulację kosztów naprawy. Ten wariant można wybrać tylko wtedy, kiedy okres eksploatacji auta przekracza 3 lata;
 • naprawa z wykorzystaniem części alternatywnych lub kosztorys – ostateczną decyzję podejmuje się w momencie zgłaszania konkretnej szkody;
 • naprawa na częściach orginalnych lub kosztorys – rozliczenie szkody następuje w oparciu o rachunki za naprawę pojazdu.

Udział własny AC Benefia

Jeżeli chcesz zmniejszyć składkę ubezpieczenia, zgódź się na zastosowanie przez ubezpieczyciela udziału własnego w wysokości 10% każdej szkody.

Sprawdź, jakie są zalety ubezpieczenia OC dla kierowców w Benefii

Rozszerzenie AC w Benefii

Podstawowe autocasco w Benefii ma dość standardowe warunki. Jego zakres można jednak rozszerzyć o liczne umowy dodatkowe:

 • zwrot poniższych kosztów poniesionych w związku ze szkodą (maks. do kwoty 2 000 zł):
  • holowanie pojazdu do zakładu naprawczego (a jeśli pojazd posiada ważną gwarancję producenta – holowanie do autoryzowanej stacji obsługi producenta pojazdu),
  • parkowanie uszkodzonego pojazdu od dnia zgłoszenia szkody do dnia oględzin przez przedstawiciela Benefii,
  • korzystanie z pojazdu zastępczego przez okres technologicznej naprawy pojazdu (nie dłużej niż 7 dni);
 • wypłatę odszkodowania w przypadku szkody całkowitej w kwocie odpowiadającej sumie podanej w dokumencie polisy;
 • brak potrąceń sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Sprawdź, jak działa ubezpieczenie GAP, które jest świetnym uzupełnieniem autocasco w Benefii

Wyłączenia odpowiedzialności AC w Benefii

Benefia jest wolna od odpowiedzialności jeżeli ubezpieczający albo osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządziła szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Ubezpieczeniem AC nie są też objęte szkody:

 • powstałe w następstwie zdarzenia, które zaistniało na skutek pozostawania przez kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
 • powstałe w następstwie zdarzenia, które zaistniało na skutek błędów w taktyce lub technice jazdy popełnionych przez kierującego nieposiadającego wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia pojazdu;
 • powstałe wskutek następstw działań wojennych lub o charakterze wojennym (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojny domowej, inwazji, wrogich działań obcego państwa, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów i zamieszek, strajków, lokautów, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę;
 • powstałe w związku z aktami terroru rozumianymi jako działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych lub ideologicznych, włączając w to zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części;
 • powstałe wskutek następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
 • powstałe w następstwie użycia pojazdu w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • powstałe w następstwie zdarzenia, które zaistniało na skutek nieprawidłowego stanu technicznego ubezpieczonego pojazdu, jeżeli pojazd ten pomimo wymogów prawnoadministracyjnych nie miał ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania technicznego;
 • eksploatacyjne, tj. szkody powstałe w wyniku zużycia, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia;
 • powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe na skutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;
 • które są niższe niż 500 zł;
 • powstałe w trakcie wykonywania napraw, przeglądów, konserwacji lub modernizacji pojazdu oraz w pojeździe powierzonym do komisowej sprzedaży;
 • powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub kradzieży z włamaniem w wyniku:
  • pozostawienia, po opuszczeniu pojazdu, kluczyków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika / odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny lub karta pojazdu, jeżeli taką wydano na pojazd) bez nadzoru w miejscu ogólnodostępnym, jeżeli było to następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem powyższego zaniedbania;
  • nieuruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdu po jego opuszczeniu przez kierowcę i pasażerów, jeżeli brak tego zabezpieczenia był następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania ubezpieczonego, a szkoda była efektem braku tego zabezpieczenia;
 • polegające na poniesieniu kosztów wymiany kluczyków, sterowników, kart i innych urządzeń umożliwiających otwieranie lub uruchamianie pojazdu lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
 • powstałe wskutek użycia pojazdu do transportu paliwa, toksycznych substancji chemicznych lub gazów.

Jeżeli nie umówiono się inaczej i nie opłacono dodatkowej składki ubezpieczeniem AC w Benefii nie są objęte szkody powstałe:

 • podczas wyścigów, rajdów, jazd konkursowych i związanych z nimi treningów;
 • podczas używania pojazdu jako rekwizytu;
 • podczas jazd próbnych;
 • w pojazdach wynajmowanych zarobkowo;
 • w wyposażeniu dodatkowym niefabrycznym, jeżeli nie dokonano dodatkowego ubezpieczenia;
 • w pojazdach wykorzystywanych do nauki jazdy;
 • w pojazdach wykorzystywanych do zarobkowego przewozu osób (np. TAXI);
 • w pojazdach konstrukcyjnie przystosowanych do ruchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie.

Sprawdź, jakie wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w ubezpieczeniu NNW

Zgłoszenie szkody z AC w Benefii

Jeśli dojdzie do wypadku drogowego, trzeba przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz uczestników zdarzenia. W miarę możliwości postaraj się też jak najbardziej zmniejszyć rozmiary szkody.

Przed oględzinami pojazdu przez przedstawiciela Benefii, nie zmieniaj nic w samochodzie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dana naprawa jest konieczna ze względów bezpieczeństwa.

Szkodę najlepiej zgłosić niezwłocznie po zdarzeniu. Pamiętaj, że nie możesz tego zrobić później niż w przeciągu 3 dni roboczych. W przypadku kradzieży masz natomiast jedynie 2 dni na zgłoszenie zdarzenia od momentu dowiedzenia się o szkodzie.

Uwaga! Jeśli masz najmniejsze podejrzenie, że szkoda jest wynikiem czynu karalnego, od razu powiadom policję.

Jeśli do szkody dojdzie za granicą, powiadom o niej miejscową policję. Ubezpieczycielowi możesz natomiast zgłosić zdarzenie w ciągu 3 dni roboczych od powrotu do Polski.

Pamiętaj, że Benefia stosuje amortyzację. Oznacza to, że ustalając koszty naprawy, ubezpieczyciel potrąca z ceny części zamiennych kwoty odpowiadające wskaźnikowi amortyzacji:

Okres eksploatacji pojazdu Wskaźnik amortyzacji
Do 4 lat 0%
od 4 do 5 lat 10%
od 5 do 6 lat 15%
od 6 do 7 lat 20%
od 7 do 8 lat 30%
ponad 8 lat 50%


Uwaga! Jeśli w okresie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany części, wskaźnik amortyzacji dla tych elementów ustala się indywidualnie.

Jeśli dojdzie do szkody za granicą, ubezpieczyciel pozwala na dokonanie naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy (tzw. naprawa prowizoryczna), o ile jej koszt nie przekracza równowartości 1000 euro. W innym przypadku trzeba uzyskać zgodę Benefii na dokonanie zmian.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z Benefią i jak zgłosić szkodę w Benefii

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w Benefii?

Jeśli szukasz niezbyt rozbudowanego autocasco w atrakcyjnej cenie, oferta Benefii będzie dla Ciebie interesująca. Właściciele nowych aut powinni natomiast dokupić umowy dodatkowe dostępne w tym rowarzystwie. Tylko wtedy otrzymają odpowiednią ochronę dla swego pojazdu.

Niewątpliwą zaletą polisy AC w Benefii jest stosowanie dość niskich wskaźników amortyzacji.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń w Benefii

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie AC InterRisk

Ubezpieczenie AC chroni Twoje auto, dlatego warto poświęcić chwilę na ocenę warunków oferowanych przez ubezpieczycieli. Sprawdzamy, co zapewnia autocasco proponowane przez InterRisk.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie AC Compensa

Ubezpieczenie AC Compensa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Osoby szukające tańszych rozwiązań mogą natomiast skorzystać z oferty AC Mini.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie AC ERGO Hestia

Dzięki dostępności różnych zakresów ochrony polisy oraz sposobów naprawy samochodu, w ERGO Hestii można wybierać między sześcioma opcjami polisy AC. Kup takie AC, jakie faktycznie potrzebujesz.

Czytaj więcej
Komentarze