Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC ERGO Hestia

Ubezpieczenie AC ERGO Hestia

Data aktualizacji: 2021-09-20
Dzięki dostępności różnych zakresów ochrony polisy oraz sposobów naprawy samochodu, w ERGO Hestii można wybierać między sześcioma opcjami polisy AC. Kup takie AC, jakie faktycznie potrzebujesz.

Spis treści

 1. Kalkulator ubezpieczenia AC ERGO Hestia
 2. Zakres ochrony AC ERGO Hestia
 3. Zakres terytorialny AC ERGO Hestia
 4. Warianty AC ERGO Hestia
 5. Rozszerzenia AC ERGO Hestia
 6. Suma ubezpieczenia AC ERGO Hestia
 7. Generalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeń komunikacyjnych ERGO Hestia
 8. Wyłączenia odpowiedzialności AC ERGO Hestia
 9. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC ERGO Hestia
 10. Kiedy warto kupić w AC w ERGO Hestii?

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

Kalkulator ubezpieczenia AC ERGO Hestia

Zakup ubezpieczenia AC przez stronę internetową ERGO Hestii nie jest możliwy. Nie można też wyliczyć składki. Chcąc ją poznać, musisz skontaktować się z agentem towarzystwa. W kalkulatorze OC/AC możesz jednak sprawdzić cenę i warunki autocasco w innych firmach i porównać ich ofertę z propozycją Hestii.

Zakres ochrony AC ERGO Hestia

Pożar samochodu - ubezpieczenie ac Autocasco zapewnia Ci bezpieczeństwo finansowe w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia samochodu. Stłuczka z Twojej winy, kradzież samochodu, zderzenie ze zwierzęciem czy upadek gałęzi w trakcie nawałnicy na pojazd to najczęstsze sytuacje, w których przydaje się AC.

Wariant III AC w ERGO Hestii, oferujący najszerszą ochronę, jest wariantem All Risk. Oznacza to, że ubezpieczyciel pomoże we wszystkich sytuacjach, które nie są jednoznacznie wyłączone z odpowiedzialności towarzystwa w umowie.

Uwaga! W ubezpieczeniu AC ERGO Hestia standardowo stosuje udział własny w wysokości 25% z tytułu szkód wyrządzonych przez kierującego, który nie ukończył 25 lat.

Sprawdź, jaką ochronę zapewni NNW w ERGO Hestii

Zakres terytorialny AC ERGO Hestia

AC działa na terenie:

 • Europy,
 • Algierii,
 • Maroko,
 • Tunezji,
 • Izraela
 • oraz Iranu.

W przypadku szkód powstałych na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ERGO Hestia stosuje jednak udział własny w wysokości 1 000 zł (nie dotyczy to szkód powstałych w wyniku zderzenia się pojazdów oraz nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu – w praktyce ubezpieczycielowi chodzi więc przede wszystkim o udział własny w razie kradzieży samochodu).

Warianty AC ERGO Hestia

Dokładne warunki poszczególnych wariantów AC przedstawiamy poniżej:

Wariant I - Utrata pojazdu

 • odszkodowanie jedynie w przypadku szkody całkowitej
 • brak stałej sumy ubezpieczenia
 • nie chroni wyposażenia dodatkowego pojazdu
 • ubezpieczyciel zapewnia parkowanie pojazdu po szkodzie
 • za dodatkową składką można wykupić ochronę utraty zniżki AC

Wariant II - Utrata i uszkodzenie pojazdu (dostępny w opcji Kosztorys, Sieć partnerska lub ASO)

 • odszkodowanie zarówno w przypadku szkody częściowej, jak i całkowitej
 • brak stałej sumy ubezpieczenia
 • nie chroni wyposażenia dodatkowego pojazdu
 • po szkodzie ubezpieczyciel zapewnia wymianę zabezpieczeń
 • ubezpieczyciel zapewnia parkowanie pojazdu po szkodzie
 • za dodatkową składką można wykupić ochronę utraty zniżki AC

Wariant III - All risk (dostępny w opcji Sieć partnerska lub ASO)

 • odszkodowanie zarówno w przypadku szkody częściowej, jak i całkowitej
 • stała suma ubezpieczenia
 • ochrona wyposażenia dodatkowego
 • po szkodzie ubezpieczyciel zapewnia wymianę zabezpieczeń
 • ubezpieczyciel zapewnia parkowanie pojazdu po szkodzie
 • za dodatkową składką można wykupić ochronę utraty zniżki AC

Oprócz tego każdy z wariantów zapewnia dodatkową ochronę w razie kradzieży pojazdu (na sumę 2000 zł):

 • organizacja kontynuacji podróży
 • pojazd zastępczy do 7 dni
 • zakwaterowanie do 3 dni

Rozszerzenia AC ERGO Hestia

Powyżej wymieniamy kilka ważnych klauzul rozszerzających zakres ochrony dawanej przez AC. Tłumaczymy, co one dają w praktyce:

 • Stała suma ubezpieczenia – w trakcie całego okresu ubezpieczenia wartość rynkowa pojazdu równa jest sumie określonej w umowie. Suma nie zmniejsza się o kwoty wypłaconych odszkodowań.

 • Wyposażenie dodatkowe – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia dodatkowego

 • Wymiana zabezpieczeń – pokrycie kosztów:

  • dorobienia kluczy / urządzeń otwierających i uruchamiających pojazd
  • wymiany / przekodowania zamków / urządzeń zabezpieczających
  • związanych z utratą innych przedmiotów umożliwiających dorobienie kluczy
  • odtworzenia kluczy / urządzeń otwierających i uruchamiających pojazd utraconych lub zniszczonych na skutek innych zdarzeń
 • Parkowanie pojazdu po szkodzie – ubezpieczyciel pokryje koszty parkowania od dnia powstania szkody do dnia pierwszych oględzin auta (do kwoty 300 zł brutto)

 • Ochrona utraty zniżki AC – obejmuje (przy zawieraniu kolejnej umowy AC) następującą ochronę:

  • jeśli w okresie polisy AC dojdzie do jednej szkody, to zachowane zostaną zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w ERGO Hestii i bezszkodowy przebieg ubezpieczenia na dotychczasowym poziomie
  • jeśli w okresie polisy AC dojdzie do więcej niż jednej szkody, to przebieg ubezpieczenia ustala się, biorąc pod uwagę wszystkie szkody oprócz jednej

Uwaga! W chwili zakupu ochrony zniżki AC Ubezpieczony musi mieć co najmniej 20% zniżki za przebieg AC i mieć ukończone 26 lat. Oprócz tego w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie może mieć szkody z AC (w przypadku przerwy w AC nie może mieć szkody przez 12 miesięcy obowiązywania ostatniej umowy)

Sprawdź, jakie rozszerzenia ubezpieczenia OC proponuje ERGO Hestia

Suma ubezpieczenia AC ERGO Hestia

Sumę AC ustala ubezpieczający się w oparciu o Eurotax. Ma ona odpowiadać wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy.

W przypadku fabrycznie nowego pojazdu kupionego u autoryzowanego dilera można podać także kwotę równą sumie brutto określonej na fakturze (jeśli od jej wystawienia nie minął miesiąc). Tak ustalona suma jest uznawana za wartość rynkową pojazdu przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (jeśli do dnia powstania zgłoszonej szkody pojazd nie uległ uszkodzeniu).

Należy jeszcze zaznaczyć, że w Wariancie I suma nie może być niższa niż 8000 zł.

Generalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeń komunikacyjnych ERGO Hestia

W przypadku żadnego z ubezpieczeń komunikacyjnych ERGO Hestia nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (nie dotyczy NNW),
 • wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności (nie dotyczy NNW),
 • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę,
 • powstałe wskutek działania energii jądrowej (atomowej) lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych lub maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego, działania broni biologicznej, chemicznej oraz wskutek skażenia chemicznego lub biologicznego,
 • w mieniu, w którego posiadanie Ubezpieczony lub jego osoby bliskie weszli w wyniku przestępstwa,
 • jeżeli kierujący: w chwili zdarzenia znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub leków o podobnym działaniu i był upoważniony do użytkowania pojazdu, oddalił się z miejsca zdarzenia i był upoważniony do użytkowania pojazdu, w chwili zdarzenia nie posiadał wymaganych, zgodnie z przepisami prawa polskiego, uprawnień do kierowania pojazdem i był upoważniony do użytkowania pojazdu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
 • powstałe jako następstwa użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, wskazanym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
 • powstałe podczas załadowywania i rozładowywania ładunku lub bagażu oraz przez załadowany lub przewożony ładunek lub bagaż (nie dotyczy AC w Wariancie III oraz szkód powstałych na skutek zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu),
 • powstałe podczas używania pojazdu przez Ubezpieczonego lub upoważnionego kierującego jako narzędzia przestępstwa, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
 • spowodowane przez kierującego pojazdem prototypowym,
 • powstałe podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów albo użycia pojazdu jako rekwizytu lub eksponatu,
 • powstałe wskutek używania pojazdu do transportu paliw, toksycznych substancji chemicznych lub gazów,
 • powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji, a także w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg,
 • powstałe podczas używania pojazdu do nauki jazdy
 • powstałe podczas wynajmowania pojazdu oraz w pojazdach udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem.

Wyłączenia odpowiedzialności AC ERGO Hestia

Ubezpieczenie Autocasco nie obejmuje dodatkowo szkód powstałych:

 • w czasie ruchu w pojazdach:

  • niezarejestrowanych w Polsce, o ile zgodnie z przepisami prawa polskiego istniał obowiązek ich rejestracji;
  • nieposiadających ważnego badania technicznego, wymaganego przez przepisy prawa polskiego, jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
 • wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, jeżeli:

  • w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany jego konstrukcją lub nie były uruchomione wszystkie wymagane urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, o ile miało to wpływ na dokonanie kradzieży, chyba że pojazd został utracony wskutek rabunku;
  • klucze lub urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu lub dokumenty pojazdu nie były zabezpieczone poza pojazdem przed dostępem osób niepowołanych, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie pozostawało w jakimkolwiek związku przyczynowym z kradzieżą lub pojazd został utracony wskutek rabunku;
  • nie przedłożono dokumentów, na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu oraz wszystkich kluczy lub urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, wraz z kompletem urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie pozostawało w jakimkolwiek związku przyczynowym z kradzieżą lub pojazd został utracony wskutek rabunku;
 • wskutek przywłaszczenia pojazdu przez osobę trzecią;
 • w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na terytorium Polski;
 • wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu (nie dotyczy AC w Wariancie III);
 • w paliwie;
 • w pojazdach pochodzących z przestępstwa;
 • w pojazdach niebędących własnością Ubezpieczonego w momencie zajścia zdarzenia, chyba że właściciel wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania na jego rzecz. Jeżeli właściciel nie wyraził takiej zgody, zapłacona składka podlega zwrotowi;
 • w następstwie wad fabrycznych elementu bądź podzespołu pojazdu lub w następstwie naprawy pojazdu dokonanej w sposób niezgodny z technologią naprawy;
 • polegających na zassaniu cieczy przez pracujący silnik pojazdu;
 • w wyniku niewłaściwego doboru paliwa.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są też szkody:

 • w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających z niemożności zrealizowania zobowiązań lub umów;
 • polegające na zagubieniu, za wyjątkiem zagubienia kluczy lub urządzeń służących do otwarcia pojazdu.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC ERGO Hestia

Jeżeli dojdzie do kradzieży pojazdu należy niezwłocznie zawiadomić policję.

Warto zwrócić uwagę, że w razie kradzieży auta ERGO Hestii trzeba okazać:

 • dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu i umożliwiające jego identyfikację (brief, dokument odprawy celnej, umowę sprzedaży, fakturę zakupu, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe),
 • zaświadczenia o sprawności zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, wydanych przez stację obsługi, w przypadku zabezpieczeń innych niż fabryczne.

Jeśli natomiast samochód zostanie uszkodzony, nie należy zaczynać naprawy pojazdu bez zgody ERGO Hestii. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ubezpieczyciel zrezygnuje z oględzin lub nie dokona ich w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody z przyczyn leżących po stronie towarzystwa.

Szkody częściowe w ERGO Hestii rozliczane są w następujący sposób:

 • wariant kosztorys – metoda kosztorysowa; do naprawy używane są części alternatywne,
 • sieć partnerska – metoda serwisowa (naprawa w punkcie należącym do sieci partnerskiej lub w innym warsztacie wybranym przez Ubezpieczonego) z możliwością zmiany na kosztorysową; do naprawy używane są części alternatywne,
 • ASO – metoda serwisowa (naprawa w ASO lub w innym warsztacie wybranym przez Ubezpieczonego) z możliwością zmiany na kosztorysową lub na Wariant Sieć Partnerska; do naprawy używane są części oryginalne.

Jeśli do szkody dojdzie za granicą, przed powrotem do kraju dopuszczalne są jedynie naprawy niezbędne do kontynuowania bezpiecznej jazdy, których koszt nie przekracza 1500 euro brutto. Jeżeli koszt naprawy przewyższa tę sumę, trzeba uzyskać zgodę ERGO Hestii przed rozpoczęciem naprawiania pojazdu.

Dowiedz się więcej o likwidacji szkód w ERGO Hestii

Kiedy warto kupić w AC w ERGO Hestii?

Wariant I AC w ERGO Hestii jest dobrym wyborem dla tych, którzy obawiają się przede wszystkim kradzieży swojego samochodu. Kierowcy zainteresowani kompleksową ochroną auta powinni się natomiast zainteresować wariantem III, czyli All risk (w opcji Sieć partnerska lub ASO).

Sprawdź inne ubezpieczenia ERGO Hestii

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna - czym się różnią?

Franszyza integralna oraz redukcyjna są typowe dla ubezpieczeń autocasco. Postanowiliśmy wyjaśnić, jak dokładnie działają takie ograniczenia ochrony z AC.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-10-09

Auto w leasingu - czy dostaniesz pełne odszkodowanie z AC?

Coraz więcej aut jest użytkowanych w ramach leasingu. Warto wiedzieć, że likwidacja szkód dotyczących takich pojazdów jest dość specyficzna.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie AC InterRisk

Ubezpieczenie AC chroni Twoje auto, dlatego warto poświęcić chwilę na ocenę warunków oferowanych przez ubezpieczycieli. Sprawdzamy, co zapewnia autocasco proponowane przez InterRisk.

Czytaj więcej
Komentarze