Strona główna  |  Wiadomości  |  Assistance samochodowe Benefia

Assistance samochodowe Benefia

Data aktualizacji: 2021-09-20
Benefia sprzedaje trzy rodzaje polis assistance samochodowego przydatnych w trakcie podróży autem. Razem zapewnią one kompleksową ochronę dla kierowcy i pasażerów.

Benefia zdecydowała się na dość nietypowy model sprzedaży assistance samochodowego. Zamiast oferować jedno pełne ubezpieczenie, proponuje trzy samodzielne polisy. Każda z nich zapewnia pomoc w innym obszarze: naprawa auta, pomoc medyczna oraz prawna.

Spis treści

 1. Kalkulator OC i AC
 2. Assistance Benefia SOS
 3. Medical Assistance Benefia
 4. Assistance Prawny Benefia
 5. Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance w Benefii

Kalkulator OC i AC

Naprawa auta w warsztacie Ubezpieczenie assistance jest dobrym uzupełnieniem polis OC i AC. Wysokość składki za te ubezpieczenia w Benefii możesz sprawdzić w kalkulatorze Ubea.pl.

Assistance Benefia SOS

Warianty Assistance Benefia SOS

Assistance Benefia SOS to podstawowe samochodowe ubezpieczenie assistance. Jeśli Twoje auto nagle stanie w trakcie podróży, ubezpieczyciel pomoże w jego naprawie i kontynuacji jazdy.

Polisa Assistance SOS jest dostępna w dwóch wariantach:

 • podstawowy – Benefia pomoże w przypadku awarii lub wypadku auta,
 • pełny - zapewnia pomoc w razie awarii, wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu.

Wariant podstawowy gwarantuje tylko minimalne świadczenia:

 • naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia
 • lub jego holowanie (jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa).

Wariant pełny jest nieco bardziej rozbudowany. Zapewnia on:

 • naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie samochodu (jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa);
 • następujące usługi jeśli pojazd nie może być naprawiony tego samego dnia:
  • wynajem samochodu zastępczego (na czas naprawy, ale nie dłużej niż na 3 / 7 / 14 / 21 dni – podpisując umowę polisy, ubezpieczający wybiera maksymalny okres wynajmu. Świadczenie w zakresie pojazdu zastępczego obejmuje podstawienie i odbiór wynajętego pojazdu)
  • albo przewóz ubezpieczonych (do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania – wybór należy do ubezpieczonego)
  • albo zakwaterowanie (do czasu naprawienia pojazdu, ale nie dłużej niż przez 3 doby hotelowe);
 • odbiór lub doprowadzenie naprawionego pojazdu;
 • dostawę części zamiennych (jeśli zdarzenie nastąpiło za granicą, a części nie są dostępne w miejscu naprawy. Koszt zakupu części, ich transport, ewentualne opłaty celne obciążają jednak ubezpieczonego).

W obu wariantach samochód może być holowany maksymalnie na odległość:

 • 150 km,
 • 300 km,
 • 500 km,
 • 1 000 km.

Wyboru maksymalnego dystansu holowania dokonuje ubezpieczający w momencie zawierania umowy polisy. Oczywiście wybrana odległość wpływa znacząco na wysokość składki.

Jeśli wypadek zdarzy się w weekend lub wieczorem i auta nie będzie można odholować bezpośrednio do warsztatu, Benefia pokryje także koszt parkingu strzeżonego. Ubezpieczyciel płaci przez maksymalnie 3 doby (z limitem 50 zł za jedną dobę na terenie Polski i 30 euro za jedną dobę za granicą).

Uwaga! Pomoc w zakresie odbioru / doprowadzenia naprawionego pojazdu, przewozu podróżnych, ich zakwaterowania oraz dostawy części zamiennych przysługuje, jeśli spełniono łącznie poniższe warunki:

1. Pojazd znajduje się dalej niż 50 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
2. Ubezpieczony korzystał w związku ze zdarzeniem ze świadczenia holowania.
3. Pojazd nie może być naprawiony w dniu zdarzenia.

Oczywiście drugi i trzeci warunek z powyższej listy nie dotyczy sytuacji, kiedy pojazd został skradziony.

Sprawdź zakres ochrony ubezpieczenia AC

Zakres terytorialny Assistance SOS w Benefii

Ubezpieczenie Assistance SOS, nawet w podstawowym wariancie, ma szeroki zakres terytorialny. W obu przypadkach polisa gwarantuje bowiem pomoc na terenie:

 • krajów Unii Europejskiej,
 • Andory,
 • Czarnogóry,
 • Islandii,
 • Izraela,
 • Lichtensteinu,
 • Macedonii,
 • Monako,
 • Norwegii,
 • San Marino,
 • Serbii,
 • Szwajcarii,
 • Tunezji,
 • europejskiej części Turcji,
 • Watykanu.

Suma ubezpieczenia Assistance SOS w Benefii

Dla jednego zdarzenia Benefia przewidziała sumę ubezpieczenia wynoszącą równowartość 10 000 euro.

Zgłoszenie szkody z Assistance SOS w Benefii

Jeśli Twój pojazd zostanie unieruchomiony lub skradziony, zgłoś od razu to zdarzenie do Benefii. Ubezpieczyciel pokryje bowiem koszty świadczeń assistance tylko wtedy, gdy w imieniu towarzystwa wykonuje je Centrum Alarmowe.

Jeśli jednak Benefia nie przystąpiła do spełniania świadczenia w ciągu 2 godzin od zawiadomienia jej o zdarzeniu, możesz samodzielnie zorganizować pomoc, a ubezpieczyciel zwróci Ci potem pieniądze. Podobnie jest w przypadku, kiedy towarzystwo wyrazi wcześniej jednoznaczną zgodę na spełnienie świadczeń przez innego usługodawcę.

Jeżeli obiektywne okoliczności uniemożliwiły natychmiastowe zgłoszenie zdarzenia, Benefia zrefunduje koszty do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było zorganizowane i opłacone przez Centrum Alarmowe. Wniosek o refundację należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyn uniemożliwiających zawiadomienie ubezpieczyciela. Benefia jest zobowiązana rozpatrzyć taki wniosek w ciągu 30 dni.

Zobacz, jak zgłosić szkodę w Benefii

Wyłączenia odpowiedzialności Assistance Benefia SOS

Benefia jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający albo osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządzili szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, towarzystwo także jest wolne od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Ubezpieczeniem Assistance Benefia SOS nie są też objęte zdarzenia powstałe:

 • wskutek następstw działań wojennych lub o charakterze wojennym (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojny domowej, inwazji, wrogich działań obcego państwa, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, zamieszek, strajków, lokautów, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę;
 • na skutek pozostawania przez kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
 • w następstwie użycia pojazdu w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • w wyniku zużycia eksploatacyjnego, tj. zużycia, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia;
 • w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe na skutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;
 • w następstwie zdarzenia, które zaistniało na skutek nieprawidłowego stanu technicznego ubezpieczonego pojazdu, jeżeli pojazd ten pomimo wymogów prawno-administracyjnych nie miał ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego;
 • w następstwie użycia pojazdu w związku z przeprowadzaniem zgromadzeń publicznych, akcji protestacyjnych, demonstracji, blokad dróg;
 • w wyniku awarii, w związku z którą towarzystwo udzielało już pomocy w ramach umowy ubezpieczenia, jeżeli było to następstwem nieusunięcia jej przyczyny po spełnieniu przez Benefię świadczenia;
 • na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części,
 • na skutek braku materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do obsługi takich jak paliwa, smary lub płyny.

Benefia nie ponosi też odpowiedzialności, jeżeli w chwili zdarzenia pojazdem podróżowała większa liczba osób niż liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, o ile było to przyczyna zdarzenia (chyba że ubezpieczony wykaże, iż taka sytuacja wynikała z potrzeby ratowania życia lub zdrowia ludzkiego).

Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem nie są objęte zdarzenia powstałe podczas:

 • wyścigów, rajdów, jazd konkursowych i związanych z nimi treningów;
 • używania pojazdu jako rekwizytu;
 • jazd próbnych.

Medical Assistance Benefia

Zakres ochrony Medical Assistance Benefia

W wypadkach komunikacyjnych poszkodowani zostają niestety także ludzie. Medical Assistance to ubezpieczenie, które zapewni pomoc w okresie tuż po stłuczce, tak abyś jak najszybciej mógł wrócić do normalnego życia.

Uwaga! Medical Assistance gwarantuje organizację usług jedynie na terenie Polski.

W ramach Mediacal Assistance Benefia proponuje następujące usługi:

 • opieka medyczna:
  • jedna wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego,
  • jedna wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego,
  • jednorazowy transport medyczny z miejsca wypadku / pobytu ubezpieczonego do placówki medycznej,
  • jednorazowy transport medyczny powrotny z placówki medycznej do miejsca pobytu,
  • jednorazowy transport w obie strony z miejsca pobytu na komisję lekarską,
  • jednorazowe dostarczenie leków do miejsca pobytu (koszt leków pokrywa jednak ubezpieczony!),
  • 3 zabiegi rehabilitacyjne lub 3 wizyty psychologa.
 • opieka nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem – jeśli pobyt ubezpieczonego w szpitalu trwa ponad 24 godziny, a nie ma drugiej pełnoletniej osoby prowadzącej z ubezpieczonym wspólne gosodarstwo domowe Benefia:
  • zorganizuje i pokryje koszty opieki w miejscu pobytu ubezpieczonego (przez maks. 7 dni),
  • lub zorganizuje transport osoby wskazanej do opieki (osoby ta musi mieszkać w Polsce),
  • lub zorganizuje transport osoby niesamodzielnej / dziecka do osoby wskazanej do opieki (mieszkającej w Polsce).
 • opieka nad zwierzętami domowymi - jeśli pobyt ubezpieczonego w szpitalu trwa ponad 24 godziny, a nie ma drugiej pełnoletniej osoby prowadzącej z ubezpieczonym wspólne gosodarstwo domowe Benefia:
  • zorganizuje opiekę nad zwierzętami (przez maks. 7 dni),
  • lub zorganizuje transport zwierząt domowych do osoby wskazanej do opieki (mieszkającej w Polsce) / hotelu dla zwierząt.
 • korepetycje – Benefia zapewnia maks. 8 godzin lekcyjnych na jednego ubezpieczonego, który w chwili wypadku nie ukończył 18 lat i nie uczęszczał do szkoły przez ponad 7 dni,
 • całodobowa infolinia medyczna.

Sprawdź, jakie są warunki ubezpieczenia OC w Benefii

Zgłoszenie szkody z Medical Assistance Benefia

Wypadek należy zgłosić do Centrum Alarmowego w ciągu 3 dni. Jeśli z przyczyn niezależnych od siebie ubezpieczony nie może dopełnić tego terminu, powinien on powiadomić Benefię o wypadku w przeciągu 3 dni od chwili ustania przeszkody uniemożliwiającej kontakt.

Pamiętaj, że Benefia nie zwraca kosztów usług niezorganizowanych przez Centrum Alarmowe. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy:

 • ubezpieczyciel zgodził się na samodzielne zorganizowanie usługi przez ubezpieczonego,
 • kontakt z towarzystwem był niemożliwy z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

W powyższych przypadkach należy złożyć do Benefii pisemny wniosek o refundację kosztów w ciągu 14 dni od daty wykonania usługi.

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z Benefią

Wyłączenia odpowiedzialności Medical Assistance Benefia

Benefia jest wolna od odpowiedzialności zawsze wtedy, kiedy szkodę wyrządził umyślnie ubezpieczający lub osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym. W razie rażącego niedbalstwa ubezpieczającego odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Benefia nie zwraca kosztów usług, które nie zostały zorganizowane i pokryte przez Centrum Alarmowe (oprócz wyjątkowych sytuacji opisanych wcześniej).

Ubezpieczenie Medical Assistance Benefia nie obejmuje też:

 • organizacji i pokrycia kosztów usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zwrotu kosztów usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia,
 • organizacji i pokrycia kosztów usług medical assistance, które powstały w związku ze zdarzeniami innymi niż wypadek komunikacyjny lub w ich następstwie,
 • organizacji i pokrycia kosztów usług medical assistance, które powstały wskutek wypadku komunikacyjnego, jeżeli doszło do niego w związku z:
  • uczestnictwem w rajdach, wyścigach samochodowych, jazdach konkursowych i związanych z nimi treningów;
  • użytkowaniem pojazdu jako rekwizytu;
  • użytkowaniem pojazdu przez ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, o ile wypadek komunikacyjny był następstwem pozostawania przez ubezpieczonego w powyższym stanie;
  • prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień, o ile wypadek komunikacyjny stanowił następstwo braku powyższych uprawnień
  • usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa lub samookaleczenia;
  • usiłowaniem popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;
  • wojną, inwazją, wrogimi działaniami obcego państwa, działaniami o charakterze wojennym niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy nie, wojną domową, rewolucją, powstaniem, strajkami, aktami sabotażu, zamieszkami wewnętrznymi, wojskowym lub cywilnym zamachem stanu, zorganizowanymi czynami w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spiskiem, a także konfiskatą, nacjonalizacją, zarekwirowaniem, zajęciem, przetrzymywaniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub sądowych danego państwa; aktami terroru rozumianymi jako indywidualne lub grupowe działania z użyciem siły, przemocy lub groźby jej użycia skierowane przeciwko ludności, lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, działalności zakładów usługowych lub wytwórczych, wywarcia wpływu na rząd dla osiągnięcia celów ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych lub społecznych; działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym, działaniem promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;
  • ratowaniem życia innej osoby.

Zobacz, jakie usługi gwarantuje Assistance w ubezpieczeniu turystycznym

Assistance Prawny Benefia

Zakres ochrony Assistance Prawny

W przypadku zdarzeń drogowych nie zawsze można od razu jednoznacznie określić sprawcę. Niekiedy dochodzi też do nieco bardziej nietypowych szkód, np. uderzysz w sarnę lub uszkodzisz auto z powodu dziury w drodze. W takich sytuacjach przyda się dostęp do osoby, która doradzi, jakie dokładnie kroki warto podjąć i czy opłaca się składać roszczenie do sądu.

Do tego właśnie służy Assistance Prawny, czyli ubezpieczenie zapewniające dostęp do informacji prawnej.

Jeśli będziesz potrzebował pomocy prawnej w związku z posiadaniem auta, przedstawiciel Benefii:

 • prześle akty prawne, wzory umów cywilnoprawnych i formularzy podatkowych,
 • udzieli informacji teleadresowej dotyczącej sądów, prokuratur, kancelarii adwokackich itp.,
 • udzieli informacji o zasadach prowadzenia sporów prawnych, ich kosztach,
 • udzieli informacji o zobowiązaniach podatkowych,
 • poinformuje o innych zasadach dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

W jednym okresie ubezpieczenia masz prawo uzyskać 6 informacji prawnych. Jest udzielana w ciągu 24 godzin. Wniosek o udzielenie takiej informacji można składać 7 dni w tygodniu od 9.00 do 21.00.

Zobacz, jakie świadczenia zapewnia ubezpieczenie ochrony prawnej w Benefii

Wyłączenia odpowiedzialności Assistance Prawny Benefia

Zakresem ubezpieczenia Assistance Prawny nie są objęte informacje prawne dotyczące:

 • prowadzonej przez ubezpieczonego działalności zawodowej, nawet wtedy gdy dana działalność nie ma charakteru planowego i nie jest wykonywana zawodowo,
 • relacji ubezpieczonego z ubezpieczającym lub towarzystwem,
 • informacji prawnej wykraczającej poza prawodawstwo polskie lub prawodawstwo Unii Europejskiej obwiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

Benefia nie ponosi też odpowiedzialności za opóźnienie lub brak możliwości udzielenia informacji prawnej, jeżeli jest to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną, wojną domową, skutkami promieniowania radioaktywnego lub siłą wyższą.

Sprawdź, jak otrzymać zwrot składki z Assistance po sprzedaży auta

Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance w Benefii

Assistance samochodowy proponowany przez Benefię oferuje podstawową pomoc. Do polisy Assistance SOS na pewno warto dokupić Medical Assistance, aby ochrona obejmowała nie tylko auto, lecz także kierowcę i pasażerów. Pamiętaj jednak, że ta druga polisa działa jedynie na terenie Polski. Jeśli więc planujesz zagraniczną podróż autem, musisz zadbać o dodatkowe ubezpieczenie Assistance (oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest zakup na wyjazd kompleksowego ubezpieczenia turystycznego). W przypadku zagranicznego wyjazdu wybierz także odpowiednio wysoki maksymalny dystans holowania w ubezpieczeniu Assistance SOS.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń samochodu w Benefii

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

AC i assistance nie ochroni nas na Ukrainie?

Samochodowe polisy autocasco i assistance nie działają w całej Europie. Jakie ograniczenia ochrony dotyczą osób wybierających się na wschód naszego kontynentu?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie Assistance Compensa

Świadczenia oferowane w ramach ubezpieczenia Assistance są bardzo różnorodne. Compensa proponuje aż 5 wariantów tej polisy, dzięki czemu każdy kierowca znajdzie produkt odpowiedni dla siebie.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie Assistance samochodu w MTU

Ubezpieczenie OC oraz AC w MTU można rozszerzyć o polisę Assistance. Pomoże Ci ona, jeśli Twoje auto ulegnie nagłej awarii w trakcie podróży.

Czytaj więcej
Komentarze