Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie turystyczne Voyage Benefia

Ubezpieczenie turystyczne Voyage Benefia

Data aktualizacji: 2021-09-20
Ubezpieczenie turystyczne Voyage Benefii jest dedykowane osobom wyjeżdżającym na wakacje za granicę, zarówno do jednego z europejskich krajów, jak i na inny kontynent.

Wakacje to czas niespodzianek. Niestety nie wszystkie z nich są przyjemne. Przed konsekwencjami tych niemiłych zaskoczeń uchroni Cię za granicą ubezpieczenie turystyczne Voyage proponowane przez Benefiię.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń turystycznych
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego Benefia
 3. Warianty ubezpieczenia turystycznego Benefia
 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego Benefia
 5. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego Benefia
 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance Benefia
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w Benefii?

Kalkulator ubezpieczeń turystycznych

Benefia sprzedaje ubezpieczenia turystyczne bezpośrednio na swojej stronie internetowej. Warto jednak porównać ich propozycję z ofertami innych towarzystw. Warunki i cenę różnych polis podróżnych poznasz na stronie kalkutora ubezpieczeń turystycznych.

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego Benefia

Na wakacje w Hiszpanii też przyda się ubezpieczenie Najważniejszym elementem polisy turystycznej jest ubezpieczenie kosztów leczenia. To właśnie dzięki niemu nie zapłacisz fortuny za pomoc udzieloną Ci przez zagraniczny szpital. Pamiętaj, że w wielu europejskich krajach ich obywatele muszą płacić za niektóre publiczne usługi. Oznacza to, że Ty także będziesz musiał za nie zapłacić, nawet jeśli posiadasz kartę EKUZ. Ubezpieczenie turystyczne uchroni Cię jednak przed takimi kosztami.

Zakres podstawowy polisy turystycznej Voyage w Benefii obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance.

Dodatkowo można zawrzeć następujące umowy ubezpieczenia:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • bagażu podróżnego.

Istnieje także możliwość rozszerzenia polisy, by obejmowała ona ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy umysłowej i / lub fizycznej,
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub motorowodnych,
 • uprawianiem sportów ekstremalnych,
 • wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów,
 • pogorszeniem stanu zdrowia spowodowanym zaostrzeniem choroby przewlekłej.

Uwaga! Odpowiedzialność towarzystwa wobec osób, które w chwili zawarcia umowy przebywają za granicą, może zacząć się najszybciej po upływie 5 dni od kupna ubezpieczenia.

Zobacz, jak pomoże ubezpieczenie ochrony prawnej w Benefii

Warianty ubezpieczenia turystycznego Benefia

Kupując ubezpieczenie, należy najpierw wybrać strefę geograficzną:

 • Europa – kraje europejskie oraz państwa położone w basenie Morza Śródziemnego i Wyspy Kanaryjskie,
 • Świat – wszystkie państwa świata oprócz Polski i kraju zamieszkania (ochrona z tytułu NNW udzielana jest już jednak w drodze bezpośrednio z miejsca zamieszkania / zatrudnienia do granicy Polski lub kraju zamieszkania oraz w drodze powrotnej).

Ważna jest także liczba ubezpieczonych, ponieważ Benefia posiada w swojej ofercie polisę:

 • indywidualną,
 • rodzinną,
 • grupową.

Uwaga! W przypadku ubezpieczenia rodzinnego i grupowego polisa dla każdej z osób musi mieć dokładnie te same warunki. Sumy ubezpieczenia odnoszą się jednak do każdego ubezpieczonego oddzielnie.

Ze względu na długość planowanej podróży można z kolei wybrać ubezpieczenie:

 • krótkoterminowe – poniżej 12 miesięcy,
 • roczne (dedykowane osobom planującym stały pobyt za granicą przez 12 miesięcy albo wiele podróży trwających maksymalnie 60 dni).

Sprawdź, jakie są sposoby kontaktu z Benefią

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego Benefia

W niektórych sytuacjach nie można liczyć na żadną pomoc Benefii. Są to tzw. wyłączenia generalne, które obowiązują w przypadku każdej polisy składającej się na ubezpieczenie turystyczne w tym towarzystwie.

Benefia jest wszystkim wolna od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający albo osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządzili szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte zdarzenia:

 • powstałe w związku z napadem epileptycznym, zaburzeniami psychicznymi lub w wyniku depresji ubezpieczonego;
 • których przyczyną było spożycie przez ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków lub innych środków odurzających;
 • których przyczyną było spożycie substancji mogącej służyć poprawie wyniku sportowego, której użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej;
 • będące następstwem działań ubezpieczonego niezgodnych z prawem kraju, w którym przebywa (to wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku świadczenia pomocy prawnej w ramach pakietu Assistance TOP);
 • będące następstwem prowadzenia pojazdu przez ubezpieczonego, który nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdów, o ile brak tych uprawnień był przyczyną zdarzenia;
 • będące następstwem jazd próbnych, jazd konkursowych i związanych z nimi treningów, w których uczestniczył ubezpieczony;
 • będące następstwem usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa;
 • powstałe w następstwie użycia przez ubezpieczonego broni palnej;
 • powstałe wskutek wszelkich następstw wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, sabotażu i terroru, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, konfiskaty;
 • powstałe wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego Benefia

Jeśli dojdzie do wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku których będziesz potrzebował pomocy lekarza, zawiadom niezwłocznie o zdarzeniu Centrum Alarmowe. Benefia daje Ci na to maksymalnie 3 dni.

Staraj się postępować dokładnie według zaleceń ubezpieczyciela oraz lekarza, by Benefia nie mogła Ci zarzucić, że celowo zwiększyłeś rozmiary szkody.

Uszkodzenie lub utratę rzeczy bardzo często trzeba natomiast zgłosić nie tylko ubezpieczycielowi. Jeśli doszło do kradzieży z włamaniem lub rabunku bagażu, w ciągu 3 dni musisz zawiadomić o tym miejscową policję (pamiętaj, by dostać od niej pisemne potwierdzenie zgłoszenia).

Jeśli natomiast kradzieży dokonano w czasie jazdy środkami komunikacji lub w miejscu zakwaterowania, trzeba ją dodatkowo zgłosić przewoźnikowi lub administracji miejsca zakwaterowania.

Benefię o szkodzie z ubezpieczenia bagażu należy z kolei zawiadomić w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zamieszkania.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Benefia daje 3 dni na poinformowanie jej o zdarzeniu od momentu wystąpienia wobec ubezpieczonego z roszczeniem przez osobę trzecią.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w Benefii

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance Benefia

Dzięki temu ubezpieczeniu Benefia pokryje koszty zagranicznego leczenia wynikłe z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel pokryje jedynie koszty tych usług, które są niezbędne do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do miejsca zamieszkania / placówki medycznej na terenie kraju zamieszkania.

Dodatkowo w ramach tej polisy ubezpieczyciel zorganizuje usługi assistance i pokryje ich koszty.

Warianty Assistance w Benefii

Polisa assistance jest dostępna w Benefii w dwóch wariantach:

 • Baza,
 • Top.

Pierwsza z tych opcji - Assistance Baza - zapewnia następujące świadczenia:

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego;
 • informacje przed podróżą o kraju, do którego wybiera się ubezpieczony;
 • przekazanie informacji osobie bliskiej – jeśli ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu;
 • transport ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania do najbliższej placówki medycznej;
 • transport do innego szpitala – jeśli dotychczasowa placówka medyczna nie zapewnia odpowiedniej opieki;
 • transport na teren Polski lub kraju zamieszkania – jeśli stan zdrowia nie pozwala skorzystać z uprzednio przewidzianego środka transportu;
 • transport zwłok do miejsca pochówku na terenie kraju zamieszkania – jeśli śmierć była wynikiem nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania;
 • pomoc przy odtworzeniu dokumentów – w przypadku zaginięcia, kradzieży lub utraty dokumentów takich jak paszport, potwierdzenie ubezpieczenia, bilet, Centrum Alarmowe poinformuje, jakie działania należy podjąć w celu ich odtworzenia;
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych – jeśli powrót opóźnia się z powodu:
  • awarii środka transportu,
  • wypadku środka transportu,
  • zdarzenia losowego,
  • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym,
  • odwołania lub opóźnienia środka transportu publicznego ze względu na złe warunki atmosferyczne

okres ubezpieczenia może zostać wydłużony bez konieczności opłacania dodatkowej składki o maks. 24 godziny. Wystarczy skontaktować się z Centrum Alarmowym przed upływem ważności polisy. Przyczynę opóźnienia trzeba będzie oczywiście udowodnić;

 • pomoc w przypadku opóźnienia lotu – jeśli lot zostanie odwołany lub opóźniony o co najmniej 4 godziny, ubezpieczyciel zwróci wydatki poniesione na zakup niezbędnych przedmiotów do kwoty 200 euro. Dodatkowo poinformuje o hotelach znajdujących się w pobliżu. Towarzystwo nie pokrywa jednak kosztów, które powinien zgodnie z prawem pokryć przewoźnik lotniczy.

Assistance Top oferuje dodatkowo następujące świadczenia:

 • transport i pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego – jeśli ubezpieczony jest hospitalizowany co najmniej przez 7 dni i nie towarzyszy mu żadna osoba pełnoletnia. Koszty pobytu pokrywane maks. przez 7 dni z limitem dziennym wynoszącym 100 euro;
 • transport osób towarzyszących ubezpieczonemu w podróży w razie jego śmierci;
 • opieka nad towarzyszącymi w podróży niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi – jeśli ubezpieczony jest hospitalizowany lub zmarł, a dziecko lub ososba niesamodzielna przebywały pod jego wyłączną opieką. Centrum Alarmowe pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia maks. przez 7 dni z dziennym limitem 100 euro. Towarzystwo pokrywa też koszty transportu, jeśli pierwotnie przewidziany środek nie może być wykorzystany;
 • wyżywienie i zakwaterowanie ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji – jeśli po zakończeniu hospitalizacji ubezpieczony nie może być od razu przetransportowany do kraju zamieszkania. Centrum Alarmowe pokryje koszty przez maks. 7 dni, z limitem dziennym 100 euro;
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju zamieszkania – świadczenie przysługuje w przypadku:
  • nagłego zachorowania / nieszczęśliwego wypadku skutkujących hospitalizacją członka rodziny / osoby bliskiej,
  • śmierci członka rodziny / osoby bliskiej,
  • zaistnienia zdarzeń losowych w miejscu zamieszkania;
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – koszty pokrywane maksymalnie do równowartości 12 500 euro ponad sumę ubezpieczenia wskazaną na koszty leczenia;
 • zastępstwo w podróży służbowej – jeśli ubezpieczony w wyniku nagłego zachorowania / nieszczęśliwego wypadku nie może wykonywać czynności służbowych przez co najmniej 10 dni, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty podróży osoby delegowanej na zastępstwo. Koszt transportu pokrywany do równowartości 1000 euro;
 • kontynuacja zaplanowanej podróży – jeśli stan zdrowia pozwala na kontynuowanie podróży, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty transportu z miejsca hospitalizacji do kolejnego etapu podróży;
 • kierowca zastępczy – jeśli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na prowadzenie samochodu, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty kierowcy zastępczego, który poprowadzi pojazd w drodze powrotnej. Koszty pokrywane maks. do równowartości 1000 euro. Świadczenie jest realizowane, jeśli ubezpieczonemu nie towarzyszy w podróży żadna inna osoba mająca prawo jazdy;
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych – jeśli przedmioty osobiste niezbędne w podróży uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub zostały utracone, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty ich wysyłki;
 • pomoc prawna – jeśli ubezpieczony potrzebuje pomocy prawnej z zakresu odpowiedzialności cywilnej, Centrum Alarmowe zorganizuje i opłaci honorarium adwokata i tłumacza, maks. do równowartości 2000 euro. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli sprawa dotyczy działalności gospodarczej / zawodowej ubezpieczonego lub posiadania pojazdu mechanicznego;
 • pomoc tłumacza – jeśli pomoc jest potrzebna w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. Towarzystwo zorganizuje taką pomoc maks. do kwoty 250 euro. Pomoc udzielana telefonicznie w j. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim.

Warto także wspomnieć, że jeśli rozszerzy się ochronę o ryzyka związane z amatorskim uprawianiem sportów zimowych, w pakiecie Top przysługuje dodatkowo świadczenie pokrycia kosztów Ski-Pass niewykorzystanego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (maks. do równowartości 100 euro).

Sprawdź, jakie usługi gwarantuje Assistance samochodowe w Benefii

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance Benefia

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance obowiązują oczywiście wszystkie wyłączenia generalne wymienione powyżej. Dodatkowo Benefia nie ponosi odpowiedzialności za koszty będące następstwem:

 • leczenia ubezpieczonego w przypadku odmowy powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego wbrew zaleceniom lekarza;
 • zabiegu usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia;
 • porodu, który nastąpił po 31 tygodniu ciąży;
 • sztucznego zapłodnienia albo leczenia bezpłodności, a także związane z zakupem środków antykoncepcyjnych;
 • specjalnego odżywiania ubezpieczonego, zakupu środków wzmacniających oraz środków, z których ubezpieczony korzysta zwyczajowo, szczepień, masaży, kąpieli, inhalacji lub naświetlania;
 • pobytu i leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach, domach wypoczynkowych albo ośrodkach leczenia uzależnień, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych, operacji plastycznych, zabiegów kosmetycznych;
 • niepoddania się szczepieniom albo innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane takie zabiegi;
 • chorób przenoszonych drogą płciową, zakażenia wirusem HIV i AIDS;
 • zabiegów stomatologicznych o charakterze profilaktycznym;
 • leczenia kory zębowej, korzenia zęba, paradontozy, usunięcia kamienia nazębnego oraz zakupu bądź naprawy protez dentystycznych;
 • epidemii lub skażeń, o ile stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub powszechne ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie skażeń zostały ogłoszone przed podróżą ubezpieczonego.

Ubezpieczenie nie obejmuje też kosztów poniesionych na leczenie:

 • przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski lub kraju zamieszkania;
 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia przez ubezpieczonego podróży;
 • jeżeli wynikło ono z zachorowań albo następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia;
 • jeżeli było ono skutkiem chorób, które były przyczyną hospitalizacji ubezpieczonego w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w Benefii?

Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance ma w Benefii dość standardowe warunki. Pamiętaj, by kupując je, dobrać odpowiednio dużą sumę polisy. To, ile powinna ona wynieść, zależy przede wszystkim od tego, do jakiego państwa jedziesz. Oferta umów dodatkowych ubezpieczenia turystycznego nie jest w Benefii zbyt rozbudowana, ale na zwykłe wakacje taka ochrona spokojnie wystarczy. Miłośnicy narciarstwa i snowboardu powinni zwrócić uwagę, że nawet amatorskie uprawianie sportów zimowych wymaga wykupienia rozszerzenia ochrony.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń majątkowych i osobowych Benefii

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2019-11-29

Jakie ubezpieczenie turystyczne do USA?

Zakup polisy podróżnej przed wylotem do Ameryki powinien być obowiązkiem polskiego wycieczkowicza. Doradzamy, jakie ubezpieczenie turystyczne do USA wybrać.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2019-08-29

Ubezpieczenie turystyczne Mondial Assistance

Firma Mondial Assistance jest znana z oferowania ubezpieczeń turystycznych. Sprawdzamy, co ten ubezpieczyciel może zaproponować swoim polskim klientom.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Wakacje na Majorce - czy warto kupować ubezpieczenie turystyczne?

Wielu Polaków w czasie wakacji wybierze się na słoneczną Majorkę. Tłumaczymy, jakie ubezpieczenie warto kupić przed odwiedzeniem tej hiszpańskiej wyspy.

Czytaj więcej
Komentarze