Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie ochrony prawnej Benefia

Ubezpieczenie ochrony prawnej Benefia

Data aktualizacji: 2021-09-20
Ubezpieczenie ochrony prawnej nie jest jeszcze w Polsce zbyt popularne. Wysokie koszty sądowe sprawiają jednak, że taka polisa może się okazać bardzo przydatna. Ubezpieczenie ochrony prawnej proponowane przez Benefię jest dedykowane kierowcom.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC i AC
 2. Komu przyda się ubezpieczenie ochrony prawnej w Benefii?
 3. Zakres ochrony ubezpieczenia ochrony prawnej Benefia
 4. Zakres terytorialny ubezpieczenia ochrony prawnej Benefia
 5. Suma ubezpieczenia ochrony prawnej Benefia
 6. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia ochrony prawnej
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej Benefia
 8. Kiedy warto kupić ubezpieczenie ochrony prawnej w Benefii?

Kalkulator OC i AC

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest umową dodatkową zawieraną razem z polisą OC czy AC. Dlatego warto sprawdzić w kalkulatorze Ubea.pl, ile wyniesie składka w Benefii za te podstawowe produkty dla kierowców.

Komu przyda się ubezpieczenie ochrony prawnej w Benefii?

Ubezpieczenie ochrony prawnej pomoże w sądzie Świadczenia ubezpieczenia ochrony prawnej są dedykowane ściśle określonej grupie osób. Skorzystać z nich mogą:

 • właściciel (współwłaściciel) pojazdu,
 • inny posiadacz pojazdu,
 • osoba korzystająca z pojazdu w związku z zatrudnieniem przez ubezpieczającego, jeśli w chwili zdarzenia korzystała z pojazdu za jego zgodą i wiedzą.

Sprawdź na czym polega ubezpieczenie GAP w Benefii

Zakres ochrony ubezpieczenia ochrony prawnej Benefia

Jaką właściwie ochronę zapewnia ubezpieczenie ochrony prawnej? Polisa obejmuje pokrycie następujących kosztów:

 • dochodzenia przez ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w charakterze pasażera, jeśli ubezpieczony doznał szkody (osobowej lub rzeczowej),
 • obrony ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu,
 • postępowania w sprawie zatrzymania ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
 • ochrony interesów ubezpieczonego w sprawach związanych z umowami dotyczącymi pojazdu.

Sprawdź zakres ochrony ubezpieczenia AC w Benefii

Zakres terytorialny ubezpieczenia ochrony prawnej Benefia

Polisa działa na terenie Polski i wszystkich innych krajów należących do systemu Zielonej Karty.

Sprawdź, jak otrzymać Zieloną Kartę w Benefii

Suma ubezpieczenia ochrony prawnej Benefia

Suma ubezpieczenia jest w tym przypadku ściśle określona przez Benefię i wynosi 35 000 zł.

Uwaga! W przypadku każdej szkody ubezpieczyciel stosuje udział własny w wysokości 260 zł.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia ochrony prawnej

Warunki ubezpieczenia ochrony prawnej zawierają zazwyczaj wiele wyłączeń odpowiedzialności. Benefia nie jest pod tym względem wyjątkiem.

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający albo osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządzili szkodę umyślnie. Jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego towarzystwo także jest wolne od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

W sporach dotyczących umów związanych z pojazdem ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń, w których rzeczywiste lub domniemane naruszenie interesów ubezpieczonego miało miejsce w ciągu pierwszego miesiąca od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (Benefia stosuje więc karencję w takich sytuacjach).

Ochrona nie obejmuje też roszczeń z umów, na mocy których ubezpieczony stał się właścicielem lub posiadaczem ubezpieczonego pojazdu ani roszczeń z umów serwisowych pojazdu zawartych z podmiotem, u którego ubezpieczony nabył pojazd bądź stał się jego posiadaczem.

Ubezpieczenie nie obejmuje ponadto:

 • obrony interesów prawnych ubezpieczonego, jeżeli popełnił on przestępstwo umyślne;
 • obrony interesów prawnych ubezpieczonego w sporach dotyczących umyślnego niewykonania lub umyślnego nienależytego wykonania swojego zobowiązania z umów;
 • sporów pomiędzy osobami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia, za wyjątkiem obrony interesów prawnych ubezpieczającego przeciwko innym osobom ubezpieczonym;
 • kosztów procesu w sprawach wytoczonych przeciwko ubezpieczonemu dotyczących umów, za wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego;
 • roszczeń z tytułu szkód powstałych w przesyłkach przewożonych w celach zarobkowych;
 • roszczeń, które zostały przeniesione na ubezpieczonego po zaistnieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
 • roszczeń osób trzecich, których dochodzi ubezpieczony;
 • postępowania w związku z zarzutem naruszenia zakazu postoju / zatrzymywania się lub postępowania w związku z parkowaniem pojazdu w sposób niezgodny z przepisami;
 • sporów wynikających z umów zawartych przez ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży (również pośredniczenia w sprzedaży) pojazdów, wypożyczania pojazdów, naprawy pojazdów lub prowadzenia parkingów;
 • kosztów związanych z czynnościami nieuzgodnionymi z towarzystwem;
 • kosztów, do poniesienia których zobowiązana jest osoba inna niż ubezpieczony;
 • kosztów postępowania egzekucyjnego, jeżeli postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności zostanie wszczęte po upływie trzech lat od uzyskania tytułu egzekucyjnego;
 • kosztów, które ubezpieczony musi ponieść tylko dlatego, że jego przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym albo przedstawił zarzut potrącenia, jeżeli obrona przed tymi roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem.

Ubezpieczeniem nie są też objęte zdarzenia szkodowe:

 • będące następstwem kierowania pojazdem przez ubezpieczonego:
  • w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków, innych środków odurzających lub leków o podobnym działaniu;
  • bez wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia pojazdu.
 • powstałe w związku z kierowaniem pojazdem niezarejestrowanym;
 • powstałe wskutek wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy nie) wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajścia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę;
 • powstałe w związku z aktami terroru rozumianymi jako działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych lub ideologicznych, w szczególności w zamiarze wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części;
 • powstałe wskutek trzęsienia ziemi, wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
 • będące następstwem zbiegnięcia kierującego z miejsca zdarzenia lub oddalenia się, mimo spoczywającego na nim prawnym obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia lub polecenia pozostania na miejscu zdarzenia wydanego przez funkcjonariusza policji;
 • będąca następstwem kierowania pojazdem, który nie został poddany badaniom technicznym ze skutkiem pozytywnym.

Dodatkowo ubezpieczenie nie może być związane z pojazdami wykorzystywanymi:

 • do wyścigów, rajdów, jazd konkursowych i związanych z nimi treningów;
 • do przewozu przesyłek kurierskich i ekspresowych;
 • do wykonywania usług holowniczych;
 • jako taxi;
 • do nauki jazdy;
 • jako rekwizyty;
 • do jazd próbnych i testujących.

Sprawdź wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu assistance

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej Benefia

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, niezależnie od tego, czy oskarżasz inną osobę czy się bronisz, niezwłocznie powiadom o tym Benefię i opisz, co się dokładnie stało. Przekaż też towarzystwu wszelkie posiadane dokumenty dotyczące zdarzenia. Uzgadniaj także z ubezpieczycielem wszelkie czynności, które mogą spowodować koszty po Twojej stronie.

Po zgłoszeniu zdarzenia do Benefii ubezpieczyciel oceni, czy istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia sprawy oraz czy koszty obrony interesów nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu obrony. Jeśli któryś z tych warunków nie będzie spełniony, Benefia powiadomi od razu pisemnie o odmowie spełnienia świadczenia. W takim przypadku ubezpieczony może jeszcze zlecić adwokatowi lub radcy prawnemu sporządzenie niezależnej opinii w tej sprawie. Jest ona wiążąca dla obu stron, chyba że w oczywisty sposób odbiega od stanu faktycznego lub prawnego.

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z Benefią i jak zgłosić szkodę w Benefii

Kiedy warto kupić ubezpieczenie ochrony prawnej w Benefii?

Uważasz, że jest bardzo mało prawdopodobne, że będziesz musiał stanąć przed sądem, by bronić swoich interesów? Pamiętaj, że prowadzenie auta może wywołać wiele nieprzyjemnych skutków. Możliwe, że dojdzie do kolizji, w której trudno będzie ustalić sprawcę. Albo uszkodzisz auto na dziurawej jezdni i będziesz chciał wywalczyć odszkodowanie od zarządcy drogi. Takie sytuacje bardzo często kończą się niestety w sądzie. Ubezpieczenie ochrony prawnej będzie wtedy bardzo pomocne. Jeśli więc jeździsz regularnie samochodem, dokup tę polisę.

Przeglądnij pełną ofertę ubezpieczeń Benefii

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie Ochrona prawna – Pomoc w Compensie

Polscy kierowcy często rezygnują z walki o swoje prawa w sądzie, obawiając się wysokich kosztów procesu. Możesz ich jednak uniknąć, jeśli wcześniej wykupisz ubezpieczenie ochrony prawnej w Compensie.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-30

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia w Benefii

Pierwszym krokiem w procesie likwidacji szkody jest zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela. Jeżeli chcesz szybko otrzymać wysokie odszkodowanie, nie zwlekaj z poinformowaniem Benefii o wypadku.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-20

Ubezpieczenie mieszkania i domu Benefia

Coraz więcej Polaków dostrzega użyteczność ubezpieczenia domu i mieszkania. Benefia proponuje polisę nieruchomości w dwóch wariantach, dzięki czemu możesz wybrać taki zakres ochrony, jaki jest...

Czytaj więcej
Komentarze