Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie mieszkania i domu Benefia

Ubezpieczenie mieszkania i domu Benefia

Data aktualizacji: 2021-09-20
Coraz więcej Polaków dostrzega użyteczność ubezpieczenia domu i mieszkania. Benefia proponuje polisę nieruchomości w dwóch wariantach, dzięki czemu możesz wybrać taki zakres ochrony, jaki jest Ci potrzebny.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń mieszkania
 2. Warianty ubezpieczenia mieszkania w Benefii
 3. Zakres ochrony ubezpieczenia mieszkania Benefia
 4. Dodatkowe elementy ubezpieczenia mieszkania Benefia
 5. Suma ubezpieczenia domu i mieszkania Benefia
 6. Limity odpowiedzialności ubezpieczenia mieszkania Benefia
 7. Odszkodowanie z ubezpieczenia mieszkania Benefia
 8. Wyłączenia generalne ubezpieczenia mieszkania w Benefii
 9. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Benefia
 10. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu Benefia
 11. Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania i domu w Benefii?

Kalkulator ubezpieczeń mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania w Benefii można zakupić przez Internet. Zanim jednak zdecydujesz się na ofertę tego towarzystwa, porównaj ją z propozycjami innych ubezpieczycieli dostępnymi na stronie kalkulatora ubezpieczeń domu.

Warianty ubezpieczenia mieszkania w Benefii

Ubezpieczenie domu jednorodzinnego Benefia sprzedaje ubezpieczenie mieszkaniowe w dwóch podstawowych wariantach:

 • Pakiet Mieszkanie,
 • Benefia Rodzina.

Oba warianty zapewnią ochronę zarówno mieszkaniu, jak i domu jednorodzinnemu.

Poniżej opisujemy dokładnie warunki Pakietu Mieszkanie, zwracając jednocześnie uwagę na najważniejsze różnice między tym produktem a polisą Benefia Rodzina.

Zakres ochrony ubezpieczenia mieszkania Benefia

Dom jednorodzinny lub mieszkanie można w Benefii ubezpieczyć przede wszystkim od szkód będących skutkiem następujących zdarzeń losowych:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego,
 • zalanie,
 • huragan,
 • grad,
 • spływ wód po zboczach,
 • osunięcie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • lawina,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • trzęsienie ziemi,
 • deszcz nawalny,
 • śnieg,
 • dym i sadza,
 • upadek przedmiotu,
 • uderzenie pojazdu,
 • pękanie mrozowe.

Uwaga! Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych w polisie Benefia Rodzina obejmuje też szkody powstałe na skutek:

 • fali uderzeniowej,
 • zalegania śniegu lub lodu,
 • przepięcia,
 • upadku drzew lub masztów z innych przyczyn niż wymienione powyżej,
 • zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w nieruchomości,
 • wandalizmu.

Zakresem polisy Benefia Rodzina nie są natomiast objęte szkody będące skutkiem:

 • spływu wody po zboczach,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • upadku przedmiotu,
 • pękania mrozowego.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia Pakiet Mieszkanie można rozszerzyć o szkody powstałe wskutek powodzi. Warto jednak zaznaczyć, że odpowiedzialność Benefii w tym zakresie zaczyna się dopiero po upływie 30 dni od rozpoczęcia ubezpieczenia (karencja). Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy ktoś nieprzerwanie kontynuuje w Benefii ubezpieczenie w zakresie tego ryzyka.

Uwaga! Ubezpieczenie Benefia Rodzina obejmuje domyślnie szkody powstałe na skutek powodzi.

Za opłatą dodatkowej składki mienie ruchome i stałe elementy można też ubezpieczyć w Pakiecie Mieszkanie od szkód powstałych wskutek przepięć.

Oprócz powyższych zdarzeń losowych stałe elementy i mienie ruchome można też ubezpieczyć w Benefii od szkód będących skutkiem:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie od kradzieży można rozszerzyć o szkody będące skutkiem wandalizmu.

Uwaga! Nieruchomość musi być odpowiednio zabezpieczona przed kradzieżą z włamaniem, aby Benefia była odpowiedzialna za ewentualną szkodę (informację o wymaganych zabezpieczeniach znajdziesz w warunkach umowy).

Dodatkowe elementy ubezpieczenia mieszkania Benefia

Oprócz podstawowych umów ubezpieczenia mieszkania – od ognia, innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem – Benefia proponuje swoim klientom także inne polisy chroniące nieruchomość.

Można więc dodatkowo zawrzeć umowę:

 • ubezpieczenia oszkleń – chroni oszklenia od szkód powstałych wskutek stłuczenia lub pęknięcia. Polisa dostępna dla osób, które ubezpieczą nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Polisa działa na terenie całej Europy;
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie chroni od skutków nieszczęśliwych wypadków, do których doszło na terenie Polski w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, podróżą z domu do pracy / szkoły lub z powrotem, uprawianiem sportów w ramach rekreacji lub rehabilitacji
 • Home Assistance – w ramach tej polisy Benefia pokryje koszty różnych usług (takich jak: interwencja specjalisty w razie awarii sprzętu, zakwaterowanie w hotelu jeśli w wyniku szkody nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania, informacja o sieci usługodawców)

Uwaga! W wariancie Benefia Rodzina Home Assistance nie jest dostępne do wyboru.

Suma ubezpieczenia domu i mieszkania Benefia

W przypadku ubezpieczenia mieszkania czy domu bardzo ważne jest to, na jakiej podstawie będzie wyliczana wartość nieruchomości. Towarzystwo może wziąć pod uwagę aktualną wartość mieszkania lub może wyliczyć, ile kosztowałoby jego odtworzenie.

W Benefii sytuacja wygląda następująco:

 • w przypadku domu jednorodzinnego i stałych elementów powyżej 30 lat brana pod uwagę jest wartość rzeczywista,
 • w przypadku domu jednorodzinnego i stałych elementów do 30 lat oraz mienia ruchomego liczy się wartość odtworzeniowa,
 • natomiast w przypadku mieszkania ważna jest wartość rynkowa.

Uwaga! W przypadku polisy Benefia Rodzina wysokość odszkodowania ustala się:

 • dla domów jednorodzinnych i stałych elementów do 50 lat oraz mieszkań i ruchomości domowych według wartości odtworzeniowej;
 • dla domów jednorodzinnych i stałych elementów powyżej 50 lat według wartości rzeczywistej (chyba że indywidualnie umówiono się inaczej z Benefią).

Sprawdź, jakie istnieją sposoby kontaktu z Benefią

Limity odpowiedzialności ubezpieczenia mieszkania Benefia

Na podstawie wartość rzeczywistej lub odtworzeniowej ustalana jest suma ubezpieczenia. W jej ramach Benefia wprowadza jednak dodatkowe limity dla szczególnych rodzajów przedmiotów:

 • szkody w sprzęcie elektronicznym, audiowizualnym, fotograficznym, komputerowym lub muzycznym: 70% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego;
 • szkody w biżuterii: 10% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 5 000 zł;
 • szkody w odzieży ze skór naturalnych lub futer: 10% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 5 000 zł;
 • szkody w mieniu ruchomym przechowywanym gdzie indziej niż dom jednorodzinny lub mieszkanie: 10% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego, nie więcej niż 5 000 zł;
 • szkody powstałe wskutek wandalizmu: 10% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów, nie więcej niż 5 000 zł;
 • szkody powstałe w wyniku przepięć: 25% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów, nie więcej niż 10 000 zł;
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody: 10 000 zł;
 • szkody powstałe w wyniku pękania mrozowego: 10 000 zł;
 • koszty odtworzenia dowodu osobistego, paszportu, dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, kart płatniczych i kredytowych, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie: 500 zł.

Uwaga! W przypadku polisy Benefia Rodzina obowiązują nieco inne limity odpowiedzialności:

 • szkoda częściowa w stałych elementach mieszkania lub domu: 60% sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • szkody w wyrobach z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancjach organicznych lub perłach, srebrnych lub złotych monetach – 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 30 000 zł;
 • szkody w dziełach sztuki, antykach lub zbiorach kolekcjonerskich – 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 30 000 zł;
 • szkody w optyce lub broni myśliwskiej – 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 10 000 zł;
 • szkody w gotówce – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 4 000 zł;
 • szkody w odzieży ze skór naturalnych lub futer – 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych, nie więcej jednak niż 10 000 zł;
 • koszty odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy, legitymacji, dowodów rejestracyjnych – nie więcej niż 1 500 zł;
 • szkody w ruchomościach domowych znajdujących się na zabudowanych balkonach tarasach, loggiach – nie więcej niż 2 000 zł;
 • szkody powstałe podczas przeprowadzki – nie więcej niż 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • szkody w rzeczach osobistych gości – nie więcej niż 1 000 zł;
 • szkody będące następstwem wandalizmu – nie więcej niż 5 000 zł;
 • siłowniki stanowiące napęd bramy lub drzwi garażowych – nie więcej niż 5 000 zł;
 • szkody w mieniu będące następstwem przepięcia – nie więcej niż 10 000 zł.

Odszkodowanie z ubezpieczenia mieszkania Benefia

Każde odszkodowanie z ubezpieczenia mieszkania i domu jest w Benefii pomniejszone o franszyzę redukcyjną. Jej dokładną wysokość znajdziesz w umowie.

Uwaga! W polisie Benefia Rodzina towarzystwo stosuje udział własny w wysokości 200 zł, kiedy wypłaca odszkodowanie za szkody rzeczowe z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rozboju oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jeśli opłacisz dodatkowę składkę, Benefia zrezygnuje z tego udziału. Jeśli natomiast chcesz obniżyć składkę, możesz zgodzić się na podwyższenie udziału własnego do 700 zł.

Wyłączenia generalne ubezpieczenia mieszkania w Benefii

Benefia jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający lub osoba z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządzili szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Zakresem ubezpieczenia nieruchomości nie są też objęte szkody powstałe na skutek następstw:

 • wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działań o charakterze wojennym niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy nie, wojny domowej,
 • rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych,
 • wojskowego lub cywilnego zamachu stanu,
 • zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku,
 • konfiskaty, nacjonalizacji, zarekwirowania, zajęcia, przetrzymywania, zniszczenia lub uszkodzenia mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub sądowych danego państwa.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Benefia

Powyższe ogólne wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w przypadku każdej polisy składającej się na ubezpieczenie nieruchomości. W przypadku ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Benefia dodatkowo nie odpowiada za szkody będące skutkiem:

 • wady instalacji elektrycznej, jeżeli wynikało to z nieprzeprowadzenia okresowego sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie jakim obowiązek ten obciąża właściciela obiektu budowlanego (zgodnie z ustawą Prawo budowlane);
 • eksplozji materiałów wybuchowych wywołanej w innym celu niż kradzież z włamaniem lub wandalizm;
 • działania energii jądrowej, promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;
 • systematycznego i powolnego działania temperatury, gazów, wody, pary, wilgoci, pyłu lub sadzy i dymu;
 • zamarzania lub przemarzania elementów konstrukcyjnych nieruchomości lub obiektów małej architektury;
 • przenikania wód gruntowych;
 • emisji, wycieku lub przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji ciekłych, stałych lub gazowych;
 • zapadania, osuwania, osiadania gruntu w wyniku działalności człowieka;
 • zagrzybienia;
 • systematycznego zawilgocenia nieruchomości lub obiektów małej architektury z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, grzewczej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji nieruchomości, urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, loggi, tarasów i balkonów lub kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian, o ile za ich zabezpieczenie ponosi odpowiedzialność ubezpieczony;
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, która przedostała się do ubezpieczonej nieruchomości przez niezabezpieczone lub niezamknięte okna, drzwi lub otwory techniczne, jeżeli obowiązek ich zabezpieczenia należał do ubezpieczonego;
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeżeli do powstania szkody przyczynił się zły stan techniczny dachu lub elementów ubezpieczonej nieruchomości (o ile obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego);
 • pomalowania (graffiti), porysowania, zadrapania, pobrudzenia, poplamienia, zmiany barwy;
 • zabrudzenia, poplamienia lub odbarwienia tynków zewnętrznych bądź elewacji przez opady atmosferyczne lub błoto;
 • prowadzenia działalności gospodarczej w ubezpieczonej nieruchomości;
 • wandalizmu, za który odpowiedzialność ponosi osoba trzecia, która za zgodą osób objętych ubezpieczeniem przebywała w miejscu ubezpieczenia;
 • zdarzeń, które miały miejsce przed okresem odpowiedzialności towarzystwa.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu Benefia

Szkodę w mieszkaniu najlepiej zgłosić do ubezpieczyciela od razu po zdarzeniu. Nie można jednak zrobić tego później niż w ciągu 3 dni od wypadku.

W miarę możliwości postaraj się zmniejszyć rozmiary szkody. Jednocześnie jednak nie zmieniaj niczego na miejscu zdarzenia, co nie jest podyktowane względami bezpieczeństwa, do czasu przybycia przedstawiciela Benefii. Ta zasada nie obowiązuje Cię, jeśli rzeczoznawca ubezpieczyciela nie przeprowadził oględzin w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody.

Uwaga! W przypadku ubezpieczenia Benefia Rodzina można rozpocząć naprawę, jeśli do oględzin nie doszło w ciągu 5 dni roboczych od momentu powiadomienia towarzystwa o zdarzeniu.

Oprócz poinformowania ubezpieczyciela powinieneś także w ciągu 3 dni powiadomić:

 • policję – o każdej szkodzie, która może być wynikiem przestępstwa / czynu niedozwolonego (poproś o pisemne potwierdzenie zgłoszenia),
 • administrację budynku – o każdym przypadku zalania mieszkania.

Dowiedz się więcej o tym, jak zgłosić szkodę w Benefii

Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania i domu w Benefii?

W ostatnich miesiącach ceny ubezpieczeń mieszkań wyraźnie spadają. Warto więc skorzystać z tych niższych cen i kupić polisę dla swoich czterech kątów. Pakiet Mieszkanie zapewni Ci podstawową ochronę. Wariant Benefia Rodzina powinna natomiast zadowolić nieco bardziej wymagające osoby.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń Benefia

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-26

Huragan, wichura, tornado – jak ubezpieczyć dom od silnego wiatru?

Wiatr zrywający dach z domu? Połamane drzewa upadające jak zapałki? Porwane deski uderzające w okna? To nie obrazki z filmu katastroficznego, lecz rzeczywistość, z którą coraz częściej muszą...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2019-07-29

Ubezpieczenie domu od powodzi - 3 rzeczy które trzeba wiedzieć

Ochrona przed skutkami powodzi jest standardem w przypadku polis mieszkaniowych. Nie oznacza to jednak, że wspomniana ochrona w każdej sytuacji wygląda podobnie.

Czytaj więcej
Komentarze