Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC Compensa

Ubezpieczenie AC Compensa

Data aktualizacji: 2021-09-20
Ubezpieczenie AC Compensa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Osoby szukające tańszych rozwiązań mogą natomiast skorzystać z oferty AC Mini.

Compensa proponuje AC w wersji All Risk, co oznacza, że otrzymasz odszkodowanie zawsze wtedy, kiedy przyczyna uszkodzenia, zniszczenia lub utraty auta nie została jednoznacznie wyłączona z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Spis treści:

 1. Kalkulator AC Compensa
 2. Zakres ochrony AC Compensa
 3. Rozszerzenia ubezpieczenia AC Compensa
 4. AC Mini Compensa
 5. Zakres terytorialny AC Compensa
 6. Warianty ubezpieczenia AC Compensa
 7. Suma ubezpieczenia AC Compensa
 8. Generalne wyłączenia odpowiedzialności Compensa
 9. Wyłączenia odpowiedzialności AC Compensa
 10. Zgłoszenie szkody AC Compensa
 11. Odszkodowanie AC Compensa
 12. Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC Compensa

Kalkulator AC Compensa

Samochód na ulicy Compensa nie sprzedaje ubezpieczeń AC przez Internet. Podobnie jak jest w przypadku OC, jeżeli chcesz poznać składkę proponowaną przez tego ubezpieczyciela, musisz skontaktować się bezpośrednio z agentem Compensy. Ofertę przedstawioną przez niego warto natomiast porównać z propozycjami innych ubezpieczycieli. Kalkulację ich składek możesz przeprowadzić za pośrednictwem kalkulatora AC Ubea.pl.

Sprawdź, jak wyliczyć składkę OC i AC w Compensie

Zakres ochrony AC Compensa

Jak wspomnieliśmy na początku, podstawową zaletą ubezpieczenia AC w Compensie jest to, że jest ono proponowane w wersji All Risk.

Uwaga! Aby ubezpieczenie obejmowało ryzyko kradzieży, pojazd musi być wyposażony w sprawne zabezpieczenia określone w umowie polisy.

Oprócz naprawienia szkody, Compensa zwróci także uzasadnione i udokumentowane koszty parkowania uszkodzonego pojazdu (nie dłużej jednak niż do dnia następnego po dokonaniu oględzin przez ubezpieczyciela). Te koszty nie wchodzą do sumy ubezpieczenia, a ich limit wynosi 1 000 zł.

Zobacz, czy warto dokupić do AC ubezpieczenie ochrony prawnej w Compensie

Rozszerzenia ubezpieczenia AC Compensa

Dobre warunki podstawowego ubezpieczenia AC w Compensie można jeszcze polepszyć, dokupując klauzule rozszerzające zakres ochrony. Ubezpieczyciel proponuje następujące umowy:

 • ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego – pamiętaj, że te elementy wyposażenia dodatkowego, które nie są zamontowane na stałe w pojeździe, musisz zabierać ze sobą, kiedy oddalasz się od pojazdu. W innym przypadku ubezpieczyciel nie będzie odpowiedzialny np. za ich kradzież.

 • Compensa Moto DNA kod – system DNA auto polega na oznakowaniu pojazdu mikrocząsteczkami zawierającymi naniesiony laserem unikalny numer. Tak oznaczony samochód jest umieszczany w rejestrze mienia zabezpieczonego. Jeśli zgodzisz się na takie oznaczenie, w przypadku wypłacenia odszkodowania za kradzież zachowasz dotychczas uzbierane zniżki w Compensie. Klazula znosi także udział własny obowiązujący w przypadku szkody będącej wynikiem kradzieży.

 • GanTrack – zamontowanie w pojeździe urządzenia zabezpieczająco-lokacyjnego z funkcją monitoringu GanTrack daje prawo do dodatkowej zniżki 10% przysługującej maksymalnie przez 3 kolejno następujące po sobie okresy ubezpieczenia AC.

 • ubezpieczenie bagażu od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia – ta klauzula chroni bagaż przewożony wewnątrz pojazdu lub w bagażnikach / boksach dachowych zewnętrznych. Polisa nie obejmuje jednak pewnych rzeczy:

  • dzieł sztuki,
  • antyków,
  • broni,
  • wartości pieniężnych
  • wyrobów z metali i kamieni szlachetnych,
  • prototypów,
  • boksów dachowych.

Tym ubezpieczeniem nie są też objęte szkody powstałe w następstwie niezamknięcia bagażnika / boksu dachowego zewnętrznego lub pojazdu, jeżeli doszło do tego w następstwie rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania ubezpieczonego. W przypadku tej polisy obowiązuje udział własny w wysokości 200 zł, a suma ubezpieczenia to 3 000 zł brutto.

Tak jak w przypadku OC, do polisy AC Compensa proponuje także dodatkowe ubezpieczenie od ryzyka utraty zniżki.

AC Mini Compensa

Właścicielom starszych aut Compensa proponuje AC w wersji Mini. Jest ono przeznaczone dla samochodów, których okres eksploatacji wynosi od 10 do 15 lat. Z tej polisy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie jedynie w przypadku zderzenia auta z innym pojazdem (dodatkowo zdarzenie musi być spowodowane przez Ciebie i mieć miejsce w Polsce). Co ważne, Compensa wypłaca odszkodowanie zarówno w przypadku szkody częściowej, jak i całkowitej

Uwaga! Umowę AC Mini można zawrzeć tylko jednocześnie z ubezpieczeniem OC, do którego dokupiło się Bezpośrednią Likwidację Szkód.

Suma ubezpieczenia AC Mini wynosi 10 000 zł, a Compensa nie odpowiada za te szkody, których wartość nie przekracza 500 zł. Dodatkowo, o ile nie umówiono się inaczej, wartość szkody pomniejsza się o kwotę odpowiadającą zużyciu eksploatacyjnemu części w wysokości 50% ich wartości.

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie opon w Compensie

Zakres terytorialny AC Compensa

Pełne AC w Compensie obowiązuje na terenie:

 • Polski,
 • innych państw Unii Europejskiej,
 • Albanii,
 • Andory,
 • Białorusi,
 • Bośni i Hercegowina,
 • Czarnogóry,
 • Islandii,
 • Lichtensteinu,
 • Macedonii,
 • Mołdawii,
 • Monako,
 • Norwegii,
 • europejskiej części Rosji,
 • San Marino,
 • Serbii,
 • Szwajcarii,
 • europejskiej części Turcji,
 • Ukrainy,
 • Watykanu.

Uwaga! Zakresem ochrony nie jest objęta kradzież na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Zobacz, jak uzyskać zwrot z niewykorzystanej składki AC

Warianty ubezpieczenia AC Compensa

Compensa daje do wyboru 3 warianty ubezpieczenia AC, które różnią się sposobem likwidacji szkody:

 • serwisowy,
 • kosztorysowy,
 • warsztat partnerski – naprawa dokonywana przez warsztat partnerski wybrany przez ubezpieczonego.

Zobacz, jakie warianty Assistance samochodowego oferuje Compensa

Suma ubezpieczenia AC Compensa

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy. Co ważne w przypadku fabrycznie nowego pojazdu suma ustalana na początku nie zmienia się przez pierwsze 6 miesięcy trwania ochrony.

Można także opłacić dodatkową składkę, dzięki której wartość rynkowa pojazdu ważna na dzień zawarcia umowy będzie obowiązywać przez cały rok (stała suma ubezpieczenia).

Dla wyposażenia dodatkowego należy ustalić odrębną sumę ubezpieczenia, która jednak nie może przekroczyć 20% sumy obowiązującej dla pojazdu.

Zobacz, jaką sumę ubezpieczenia można wybrać w polisie NNW

Generalne wyłączenia odpowiedzialności Compensa

Poniżej wymieniamy wyłączenia odpowiedzialności, które w Compensie obowiązują w przypadku każdego ubezpieczenia komunikacyjnego (oczywiście za wyjątkiem polisy OC).

Compensa jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający, ubezpieczony albo osoba, z którą pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządzili szkodę umyślnie.

W razie rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa stanowi inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Żadnym ubezpieczeniem komunikacyjnym w Compensie nie są też objęte zdarzenia oraz szkody:

 • powstałe w związku z ruchem pojazdu oraz podczas zatrzymania pojazdu, jeżeli pojazd w chwili zdarzenia nie był dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie posiadał ważnego badania technicznego potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego, jednakże wyłącznie jeżeli przyczyną szkody był stan techniczny pojazdu,
 • będące następstwem kierowania lub użycia pojazdu przez kierującego, który:
  • znajdował się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub leków o podobnym działaniu, jeżeli osoba ta wiedziała lub winna była wiedzieć o takim działaniu leku, chyba że szkoda nie była następstwem pozostawania w tym stanie;
  • nie posiadał w chwili zdarzenia wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że szkoda nie była następstwem ich braku;
  • zbiegł z miejsca zdarzenia lub oddalił się, mimo spoczywającego na nim prawnym obowiązku pozostania na miejscu lub polecenia pozostania na miejscu zdarzenia wydanego przez funkcjonariusza policji;
 • będące następstwem okoliczności wyłączających odpowiedzialność z umowy, które nie zostały podane do wiadomości Compensy przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) pomimo faktu, że były one im znane;
 • powstałe na skutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), konfliktu zbrojnego, w którym stronami są obywatele jednego państwa lub grupy etnicznej, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego bądź cywilnego zamachu stanu, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; powyższe wyłączenie obejmuje również szkody powstałe w następstwie aktu wandalizmu popełnionego w związku z ww. zdarzeniami;
 • powstałe na skutek aktów terroru, jak również zdarzenia i szkody poniesione w związku z działaniem kontrolującym, zapobiegającym, tłumiącym lub innym sposobem wyrażenia sprzeciwu wobec aktu terroru;
 • powstałe na skutek trzęsienia ziemi;
 • powstałe na skutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
 • powstałe na skutek użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;
 • powstałe w następstwie użycia pojazdu przez ubezpieczonego w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

Sprawdź, kiedy można kupić ubezpieczenie GAP w Compensie

Wyłączenia odpowiedzialności AC Compensa

Oprócz wyłączeń generalnych wymienionych powyżej w przypadku ubezpieczenia AC obowiązują jeszcze dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody polegające na poniesieniu kosztów wymiany kluczyków lub innego urządzenia umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zamków drzwi oraz włącznika zapłonu, chyba że szkody powstały na skutek przestępstwa:

 • kradzieży z włamaniem;
 • rozboju;
 • kradzieży rozbójniczej;
 • wymuszenia rozbójniczego.

Compensa nie odpowiada za szkody, których wysokość nie przekracza 500 zł, a także za takie:

 • będące następstwem zdarzeń powstałych w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza;
 • powstałe na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego w wyniku:
  • pozostawienia, po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę i pasażerów, kluczyków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika/odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny / karta pojazdu) bez nadzoru w miejscu ogólnodostępnym, jeżeli było to następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem tego zachowania;
  • niezabezpieczenia pojazdu zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia po jego opuszczeniu, jeżeli brak zabezpieczenia był następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem braku zabezpieczenia;
  • niedokonania niezwłocznie wymiany utraconych kluczyków, zamków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych po ich utracie, jeżeli brak wymiany był następstwem umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania ubezpieczonego oraz szkoda była następstwem braku wymiany kluczyków, zamków lub urządzeń zabezpieczających;
 • powstałe na skutek:
  • przywłaszczenia pojazdu, jego części lub wyposażenia;
  • wejścia przez sprawcę w posiadanie klucza lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za zgodą ubezpieczonego;
  • awarii pojazdu;
 • zdefiniowane jako szkody eksploatacyjne;
 • będące następstwem utraty materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje i płyny, chyba że utrata lub konieczność wymiany albo uzupełnienia takich materiałów spowodowana była zdarzeniem, za które Compensa ponosi odpowiedzialność;
 • będące następstwem utraty paliwa;
 • będące następstwem uszkodzenia albo zniszczenia ogumienia pojazdu, chyba że w wyniku tego samego ryzyka zostały uszkodzone lub zniszczone inne części pojazdu,
 • wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia części pojazdu, w szczególności szyby czołowej, na skutek uderzenia pokrywy komory silnika tego pojazdu w następstwie jej niezamknięcia lub nieprawidłowego zamknięcia;
 • będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia mieszalnika betonomieszarki na skutek zastygnięcia przewożonej substancji;
 • będące następstwem zużycia, działania korozji, utlenienia, zawilgocenia, działania pleśni, oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych oraz pogorszenia się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju;
 • powstałe w następstwie uszkodzenia lub utraty odbiornika radiowego, odtwarzacza audio, radioodtwarzacza lub odtwarzacza video, jeżeli przyczyną szkody było pozostawienie w pojeździe wyjmowanego odbiornika lub panelu odtwarzacza po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru.

O ile nie opłacono dodatkowej składki, Compensa nie odpowiada też za szkody powstałe w następstwie:

 • użycia pojazdu jako rekwizytu do jazd próbnych i testowych, rajdów, jazd treningowych i konkursowych;
 • użycia pojazdu do nauki jazdy lub jako taksówki;
 • zarobkowego wynajmowania pojazdu;
 • przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych lub wykonywania usług holowniczych.

Zobacz, czy do AC warto dokupić ubezpieczenie szyb

Zgłoszenie szkody AC Compensa

Jeśli już dojdzie do szkody, postaraj się w miarę możliwości zmniejszyć jej rozmiar. Powinieneś też niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od dowiedzenia się o zdarzeniu, powiadomić policję o kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia, a także o każdym zdarzeniu, którego okoliczności nasuwają podejrzenie, że popełniono przestępstwo.

Pamiętaj, że w przypadku kradzieży pojazdu trzeba go od razu wyrejestrować.

O szkodzie powinieneś także szybko poinformować Compensę, nie później niż w ciągu:

 • 2 dni roboczych od uzyskania informacji o kradzieży na terenie Polski,
 • 5 dni roboczych od dowiedzenia się o innym zdarzeniu na terenie Polski,
 • 5 dni roboczych od przekroczenia granicy z Polską jeśli do zdarzenia doszło w innym kraju,
 • 3 dni roboczych od daty zdarzenia za granicą, jeśli konieczne było skorzystanie z pomocy zagranicznego przedstawiciela Compensy.

Nie zmieniaj nic w pojeździe przed oględzinami auta przez przedstawiciela Compensy, chyba że konkretna naprawa jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa lub jest uzasadniona koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy. Ten przepis nie obowiązuje, jeśli Compensa nie zajęła stanowiska w sprawie szkody w ciągu 7 dni od powiadomienia jej o zdarzeniu.

Jeśli Twój samochód zostanie ukradziony, musisz okazać Compensie dowód własności pojazdu, a także przekazać ubezpieczycielowi:

 • dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (o ile ją wydano), chyba że utracono je na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego;
 • kluczyki lub inne urządzenia służące do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, chyba że utracono je na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego;
 • potwierdzenie zgłoszenia kradzieży policji.

Dowiedz się więcej o procesie likwidacji szkody w Compensie

Odszkodowanie AC Compensa

Odszkodowanie z polisy AC wylicza się, uwzględniając potrącanie kwoty odpowiadającej zużyciu eksploatacyjnemu części pojazdu (amortyzację) według poniższych zasad:

 • 15% wartości części, jeśli okres eksploatacji nie przekracza roku;
 • 30% wartości części, jeśli okres eksploatacji przekracza 1 rok i nie przekracza 3 lat;
 • 45% wartości części, jeśli okres eksploatacji przekracza 3 lata i nie przekracza 5 lat;
 • 55% wartości części, jeśli okres eksploatacji przekracza 5 lat i nie przekracza 8 lat;
 • 65% wartości części, jeśli okres eksploatacji przekracza 8 lat.

Jeśli wcześniej wymieniano jakieś elementy, ich zużycie eksploatacyjne ustala się indywidualnie.

Amortyzację można znieść, opłacając dodatkową składkę. Jest to jednak możliwe jedynie w wariancie serwisowym oraz warsztat partnerski.

Compensa stosuje także udział własny wynoszący 700 zł. Można opłacić dodatkową składkę, aby go znieść lub też zmniejszyć składkę autocasco, podwyższając udział własny.

Uwaga! Jeśli zadeklarowano, że autem będą kierować tylko osoby powyżej 25 / 28 lat, a szkoda powstała, kiedy kierowcą był ktoś młodszy, przy ustalaniu odszkodowania Compensa potrąca dodatkowy udział własny w wysokości 1 500 zł.

Zobacz, jak skontaktować się z Compensą

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC Compensa

Ubezpieczenie AC w Compensie ma bardzo atrakcyjne warunki (zwłaszcza jeśli dodatkowo zniesie się udział własny oraz amortyzację), jednak oczywiście wiąże się to z dość wysoką stawką. Zastanów się więc, czy na pewno potrzebujesz aż tak dużej ochrony dla swojego auta.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń Compensy

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-10-09

Auto w leasingu - czy dostaniesz pełne odszkodowanie z AC?

Coraz więcej aut jest użytkowanych w ramach leasingu. Warto wiedzieć, że likwidacja szkód dotyczących takich pojazdów jest dość specyficzna.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w MTU24

Uważasz, że ubezpieczenie AC zawsze jest drogie? MTU24 udowodnia, że nie musi tak być. Kilka wariantów polisy pozwoli każdemu znaleźć pasujący zakres ochrony za odpowiednią cenę.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Wiener kojarzy się z ubezpieczeniami o szerokim zakresie ochrony. Sprawdzamy, czy polisa AC oferowana przez to towarzystwo jest dobrym wyborem.

Czytaj więcej
Komentarze