Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC w MTU24

Ubezpieczenie AC w MTU24

Data aktualizacji: 2021-09-14
Uważasz, że ubezpieczenie AC zawsze jest drogie? MTU24 udowodnia, że nie musi tak być. Kilka wariantów polisy pozwoli każdemu znaleźć pasujący zakres ochrony za odpowiednią cenę.

Spis treści:

 1. Kalkulator AC w MTU24
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia AC w MTU24
 3. Warianty AC w MTU24
 4. AC Mini w MTU24
 5. Suma ubezpieczenia AC w MTU24
 6. Ochrona utraty zniżek ubezpieczenia AC w MTU24
 7. Wyłączenia generalne w ubezpieczeniach komunikacyjnych w MTU24
 8. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC w MTU24
 9. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w MTU24
 10. Kiedy warto kupić AC w MTU24?

Kalkulator AC w MTU24

Parking samochody Kalkulator ubezpieczeń dostępny na stronie MTU24 umożliwia wyliczenie także wysokości składki autocasco. Pamiętaj, że w przypadku tego ubezpieczenia nie powinno się patrzeć jedynie na cenę. Zwróć uwagę na warunki polisy oferowane przez tego ubezpieczyciela i porównaj je z ofertami innych towarzystw przy pomocy kalkulatora OC/AC Ubea.pl.

Zakres ochrony ubezpieczenia AC w MTU24

Ubezpieczenie AC pomoże Ci zawsze wtedy, kiedy to Twoje auto zostanie uszkodzone, zniszczone lub skradzione. Dzięki autocasco będziesz mógł otrzymać pieniądze na naprawę samochodu także wtedy, kiedy szkoda jest wynikiem kolizji spowodowanej z Twojej winy. W MTU24 obowiązuje jednak jeden ważny warunek. Aby ubezpieczyciel wziął odpowiedzialność za zdarzenie i wypłacił świadczenie, szkoda musi być wyceniona przynajmniej na 500 zł brutto.

Uwaga! Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za kradzież pojazdu lub jego części jedynie wtedy, kiedy samochód był zabezpieczony zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Polisa autocasco proponowana przez MTU24 zapewnia ochronę na terenie:

 • Europy,
 • Algierii,
 • Maroka,
 • Tunezji,
 • Izraelu,
 • Iranu.

Uwaga! W przypadku szkód powstałych na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy obowiązuje udział własny w wysokości 1000 zł (nie dotyczy to jednak szkód powstałych w wyniku zderzenia się pojazdów oraz nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz).

Sprawdź, gdzie działa ubezpieczenie NNW proponowane przez MTU24

Warianty AC w MTU24

W MTU24 dostępne są aż trzy warianty pełnego AC. Różnią się one sposobem rozliczenia szkody:

1. Kosztorys:

 • rozliczenie szkody przy pomocy metody kosztorysowej,
 • przy wycenie wykorzystuje się ceny części alternatywnych,
 • ubezpieczyciel bierze pod uwagę normy czasowe naprawy wskazane przez producenta pojazdu,
 • towarzystwo uwzględnia stawkę roboczogodziny w wysokości 65 zł brutto,
 • jeśli części alternatywne nie występują na rynku polskim, stosuje się ceny części oryginalnych pomniejszone o zużycie eksploatacyjne.

2. Sieć Partnerska:

 • rozliczenie szkody przy pomocy metody serwisowej z możliwością zmiany na kosztorysową,
 • naprawa dokonywana w warsztacie należącym do Sieci Partnerskiej lub innym wybranym przez ubezpieczonego,
 • przy wycenie wykorzystuje się ceny części alternatywnych,
 • ubezpieczyciel bierze pod uwagę normy czasowe naprawy wskazane przez producenta pojazdu,
 • towarzystwo uwzględnia średnią stawkę za roboczogodzinę na danym terenie (nie więcej niż 110 zł brutto),
 • jeśli części alternatywne nie występują na rynku polskim, stosuje się ceny części oryginalnych pomniejszone o zużycie eksploatacyjne.

3. ASO:

 • rozliczenie szkody przy pomocy metody serwisowej z możliwością zmiany na kosztorysową lub na wariant likwidacji szkody Sieć Partnerska,
 • naprawa dokonywana w Autoryzowanym Serwisie Obsługi lub innym warsztacie wybranym przez ubezpieczonego,
 • przy wycenie wykorzystuje się ceny części oryginalnych,
 • ubezpieczyciel bierze pod uwagę normy czasowe naprawy wskazane przez producenta pojazdu,
 • towarzystwo uwzględnia średnią stawkę za roboczogodzinę na danym terenie.

Poniżej informujemy, jaki procent zużycia eksploatacyjnego ubezpieczyciel uwzględni w wyliczeniach zależnie od wieku auta.

Okres eksploatacji:

 • do 3 lat włącznie: 25%
 • 4 lata: 30%
 • 5 lat: 40%
 • 6 lat: 50%
 • 7 lat: 55%
 • 8 lat: 60%
 • 9 lat lub więcej: 65%

Sprawdź, jak uzyskać w MTU24 zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia AC

AC Mini w MTU24

Oprócz trzech wariantów pełnego AC MTU24 oferuje także mini AC. Zapewni ono odszkodowanie jedynie w przypadku szkody całkowitej, która miała miejsce w Polsce.

AC Mini oferuje więc tylko podstawową ochronę, ale w zamian za to jest to oczywiście najtańsza opcja.

Suma ubezpieczenia AC w MTU24

Suma ubezpieczenia samochodu powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy. MTU24 wartość rynkową ustala w oparciu o Eurotax.

O ile nie umówiono się inaczej suma zmniejsza się w czasie trwania ubezpieczenia w związku ze zmianą wartości rynkowej pojazdu.

Zobacz, jak skontaktować się z MTU24

Ochrona utraty zniżek ubezpieczenia AC w MTU24

Każdy kierowca wie, ile czasu wymaga zbudowanie dobrej historii ubezpieczeniowej. Niestety jedna drobna stłuczka może zniweczyć cały ten wysiłek. Dlatego za dodatkową składką MTU24 proponuje ochronę utraty zniżek AC. Ubezpieczyciel wybaczy wtedy jedną szkodę z autocasco w okresie ubezpieczenia. Należy jednak zauważyć, że jeśli taką ochronę kupisz w MTU24, będzie ona działała jedynie w tym towarzystwie. Inne towarzystwa uwzględnią wszystkie Twoje szkody.

Ochrona utraty zniżek AC jest dostępna jedynie dla osób, które w dniu rozpoczęcia polisy:

 • mają co najmniej 20% zniżki za przebieg ubezpieczenia AC,
 • ukończyły 26 lat,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały szkody z AC (w przypadku przerwy w przebiegu autocasco bierze się pod uwagę 12 miesięcy obowiązywania ostatniej umowy AC).

Na bardzo podobnych zasadach MTU24 oferuje ochronę zniżek OC.

Wyłączenia generalne w ubezpieczeniach komunikacyjnych w MTU24

W przypadku każdej polisy są takie sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, mimo że doszło do zniszczeń. Warto zapoznać się z nimi przed zawarciem umowy. W przypadku żadnego ubezpieczenia samochodu MTU24 nie poniesie odpowiedzialności za szkody:

 • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym (ten warunek nie dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków);
 • wyrządzone przez ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności (nie dotyczy to ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków);
 • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, aktów terroryzmu i sabotażu, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę;
 • powstałe wskutek działania energii jądrowej (atomowej), skażenia radioaktywnego, promieni laserowych lub maserowych oraz pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego, działania broni biologicznej, chemicznej oraz wskutek skażenia chemicznego lub biologicznego;
 • w mieniu, w którego posiadanie ubezpieczony lub jego osoby bliskie weszły w wyniku przestępstwa.
 • jeżeli kierujący: a) w chwili zdarzenia znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub leków o podobnym działaniu i był upoważniony do użytkowania pojazdu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody, b) oddalił się z miejsca zdarzenia i był upoważniony do użytkowania pojazdu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody, lub c) w chwili zdarzenia nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem i był upoważniony do użytkowania pojazdu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody;
 • powstałe jako następstwa użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • powstałe podczas załadowywania i rozładowywania ładunku lub bagażu oraz przez załadowany lub przewożony ładunek lub bagaż (nie dotyczy szkód powstałych na skutek zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu);
 • powstałe podczas używania pojazdu przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierującego jako narzędzia przestępstwa, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody;
 • spowodowane przez kierującego pojazdem prototypowym, rozumianym jako model eksperymentalny opracowany przez producenta samochodów dla nowych serii pojazdów;
 • powstałe podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów, konkursów albo użycia pojazdu jako rekwizytu lub eksponatu;
 • powstałe wskutek używania pojazdu do transportu paliw, toksycznych substancji chemicznych lub gazów;
 • powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji, a także w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg;
 • powstałe podczas użycia pojazdu do nauki jazdy;
 • powstałe podczas wynajmowania pojazdu oraz w pojazdach udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC w MTU24

Oprócz wyłączeń odpowiedzialności wymienionych powyżej w przypadku ubezpieczenia AC Mini oraz AC Pełnego obowiązują dodatkowe wykluczenia. MTU24 nie wypłaci odszkodowania w przypadku szkód powstałych:

 • w czasie ruchu w pojazdach nieposiadających ważnego badania technicznego, wymaganego przez przepisy prawa polskiego, jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
 • wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, jeżeli: a) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony lub nie były uruchomione wszystkie wymagane zgodnie z warunkami ubezpieczenia urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, o ile miało to wpływ na dokonanie kradzieży, chyba że pojazd został utracony wskutek rabunku; b) klucze lub urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu lub dokumenty pojazdu nie były zabezpieczone poza pojazdem przed dostępem osób niepowołanych, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie pozostawało w jakimkolwiek związku przyczynowym z kradzieżą lub pojazd został utracony wskutek rabunku; c) nie przedłożono dokumentów, na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu oraz wszystkich kluczy lub urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, wraz z kompletem urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie pozostawało w jakimkolwiek związku przyczynowym z kradzieżą lub pojazd został utracony wskutek rabunku;
 • wskutek przywłaszczenia pojazdu przez osobę trzecią;
 • w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na terytorium Polski;
 • wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu;
 • w paliwie (kradzież paliwa, utrata paliwa na skutek kolizji);
 • w pojazdach pochodzących z przestępstwa;
 • w pojazdach niebędących własnością ubezpieczonego w momencie zajścia zdarzenia, chyba że właściciel wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania na jego rzecz. Jeżeli właściciel nie wyraził takiej zgody, zapłacona składka podlega zwrotowi;
 • polegających na zassaniu cieczy przez pracujący silnik pojazdu.

Jak już wspominaliśmy, MTU24 nie odpowiada też za zdarzenia, których wartość nie przekracza 500 zł brutto.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody:

 • w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających z niemożności zrealizowania zobowiązań lub umów;
 • polegające na zagubieniu kluczy lub urządzeń służących do otwarcia pojazdu.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w MTU24

Jeżeli Twoje auto zostanie uszkodzone, zgłoś to od razu do ubezpieczyciela. Postaraj się nie zmieniać nic w pojeździe bez uzyskania zgody MTU24. Jeżeli jednak ubezpieczyciel zrezygnował z oględzin lub ich nie dokonał w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody, możesz samodzielnie rozpocząć naprawę.

W przypadku kradzieży pojazdu należy dodatkowo:

 • okazać ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu i umożliwiające jego identyfikację,
 • dostarczyć do towarzystwa zaświadczenie o sprawności zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (ten warunek dotyczy zabezpieczeń innych niż fabryczne).

A jak postąpić, jeśli do szkody dojdzie za granicą? Bez zgody ubezpieczyciela nie oddawaj samochodu do warsztatu, chyba że chodzi o naprawę niezbędną do kontynuowania bezpiecznej jazdy, której koszt nie przekracza 1500 euro brutto. W przypadku takich wydatków ubezpieczyciel zwróci je w Polsce na podstawie imiennych rachunków.

Sprawdź, jak najskuteczniej zgłosić szkodę w MTU24

Kiedy warto kupić AC w MTU24?

Niewątpliwą zaletą autocasco w MTU24 jest możliwość wyboru spośród aż trzech wariantów pełnego AC, a także dostęp do Mini AC. Ważną informacją dla młodych kierowców jest także fakt, że ubezpieczyciel nie wprowadza żadnego dodatkowego udziału własnego, w przypadku kiedy szkoda zostanie spowodowana przez osobę, która dopiero od niedawna ma prawo jazdy.

Sprawdź warunki i cenę innych ubezpieczeń w MTU24

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna - czym się różnią?

Franszyza integralna oraz redukcyjna są typowe dla ubezpieczeń autocasco. Postanowiliśmy wyjaśnić, jak dokładnie działają takie ograniczenia ochrony z AC.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie AC w HDI

Nie każdego kierowcę stać na pełne AC. HDI to rozumie i proponuje autocasco w różnych wariantach. Dzięki temu każdy znajdzie ofertę dopasowaną do swoich oczekiwań.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jakie ubezpieczenie od kradzieży samochodu wybrać?

W samym 2017 r. wszczęto aż 9 823 postępowań w sprawach o kradzież auta. Niestety, zdecydowana większość skradzionych pojazdów nie powraca już do właścicieli. Czy można znaleźć tanie ubezpieczenie...

Czytaj więcej
Komentarze