Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC w HDI

Ubezpieczenie AC w HDI

Data aktualizacji: 2021-09-15
Nie każdego kierowcę stać na pełne AC. HDI to rozumie i proponuje autocasco w różnych wariantach. Dzięki temu każdy znajdzie ofertę dopasowaną do swoich oczekiwań.

Spis treści:

 1. Kalkulator AC w HDI
 2. Zakres ubezpieczenia AC w HDI
 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia AC w HDI
 4. Warianty ubezpieczenia AC w HDI
 5. Generalne wyłączenia odpowiedzialności w HDI
 6. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia AC w HDI
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w HDI
 8. Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w HDI?

Kalkulator AC w HDI

Ubezpieczenie AC w HDI W HDI nie jest możliwy zakup ubezpieczenia AC przez Internet. Aby poznać ofertę autocasco, musisz skontaktować się z agentem ubezpieczyciela.

Przedstawioną propozycję warto jednak porównać pod kątem ceny i warunków z ofertami od innych towarzystw wyliczonymi za pośrednictwem porównywarki OC/AC.

Sprawdź, jak porównać ofertę ubezpieczenia samochodu z HDI z propozycjami innych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia AC w HDI

AC w HDI zapewnia odszkodowanie w razie:

 • uszkodzenia samochodu,
 • całkowitego zniszczenia auta,
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie po kradzieży tylko jeżeli w chwili zdarzenia Twój pojazd posiadał sprawne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe określone w umowie ubezpieczenia.

Uwaga! Suma ubezpieczenia AC ma odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy.

W ofercie ubezpieczyciela znajdziesz także HDI Ekstra 2000. Tę polisę możesz kupić zarówno jako dodatek do AC, jak i wtedy kiedy kupujesz jedynie ubezpieczenie OC. HDI Ekstra 2000 zapewnia wypłatę dodatkowych 2000 zł w razie kradzieży samochodu. Te pieniądze pozwolą Ci pokryć nieprzewidziane wydatki związane z utratą auta (np. wynajęcie samochodu zastępczego, zakup biletów na pociąg czy rejestracja kolejnego samochodu).

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC w HDI

AC w HDI zapewnia ochronę na terenie:

 • Polski,
 • pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja jedynie w europejskiej części),
 • Maroka,
 • Tunezji
 • i Izraela.

Uwaga! HDI nie obejmuje ochroną szkód na terenie Gruzji.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z HDI

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

Warianty ubezpieczenia AC w HDI

W HDI dostępne są dwa warianty AC, które różnią się ceną oraz sposobem ustalania wysokości odszkodowania za szkodę częściową:

 • serwis – odszkodowanie może być wtedy wypłacone na podstawie faktur VAT dokumentujących koszty naprawy wyższe niż przyjęte w sporządzonej przez ubezpieczyciela wycenie,
 • kosztorys.

HDI stosuje udział własny w wysokości 10% w przypadku szkód powstałych, kiedy kierowcą była osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym. Masz jednak możliwość znieść ten udział własny, płacąc dodatkową składkę.

Zapłata dodatkowej składki umożliwia też:

 • odstąpienie od procentowego pomniejszania wartości części w zależności od okresu eksploatacji przy ustalaniu wysokości odszkodowania
 • odstąpienie od pomniejszenia sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania.

Sprawdź, jakie są warunki wariantów ubezpieczenia assistance w HDI

Generalne wyłączenia odpowiedzialności w HDI

Pewne wyłączenia obowiązują w HDI w przypadku każdego dobrowolnego ubezpieczenia samochodu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:

 • winy umyślnej ubezpieczającego lub osób, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (nie dotyczy ubezpieczenia NNW),
 • rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności (nie dotyczy NNW),
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczającego bądź ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa,
 • udziału w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej,
 • kierowania pojazdem po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, innych środków odurzających oraz leków nieprzepisanych przez lekarza lub stosowanych niezgodnie z zaleceniami lekarza, o ile stan, w jakim znajdował się ubezpieczający bądź ubezpieczony, miał wpływ na zajście wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia,
 • kierowania pojazdem w przypadku stwierdzenia faktycznego braku wymaganych uprawnień (tj. prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji),
 • udziału ubezpieczonego pojazdu w imprezach sportowych, treningach lub podczas przygotowań do tych imprez,
 • ruchu ubezpieczonego pojazdu bez ważnej rejestracji lub bez ważnego badania technicznego potwierdzonego wpisem w dowodzie rejestracyjnym, o ile miało to wpływ na zaistnienie szkody,
 • działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rozruchów, strajków, demonstracji, sabotażu, terroryzmu, a także w czasie używania pojazdów w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska oraz czynnego uczestnictwa pojazdów w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, itp.,
 • przyczyn zaistniałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 • wykonywania napraw i konserwacji ubezpieczonego pojazdu,
 • użytkowania ubezpieczonego pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, co obejmuje również uszkodzenia silnika powstałe przez zassanie wody,
 • przewozu ubezpieczonym pojazdem towarów niebezpiecznych.

Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem nie są też objęte szkody powstałe w pojazdach:

 • wykorzystywanych do nauki jazdy i zarobkowego przewozu osób,
 • wynajmowanych zarobkowo,
 • zarejestrowanych za granicą.

Sprawdź, czy do AC w HDI opłaca się dokupić ubezpieczenie opon

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia AC w HDI

Żadna polisa nie działa w każdej sytuacji. Ważne jest jednak, aby wcześniej zorientować się, jakie dokładnie wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w przypadku danej polisy. W ubezpieczeniu AC Warta, oprócz generalnych wyłączeń, nie odpowiada dodatkowo za szkody:

 • spowodowane przez osoby, z którymi ubezpieczający lub ubezpieczony pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • gdy osoby wymienione wyżej oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu, kierujące samochodem zbiegły z miejsca zdarzenia, pomimo prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, jeżeli samochód nie był dopuszczony do ruchu, a także powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeśli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody,
 • powstałe w wyposażeniu pojazdu innym niż standardowe i niewymienionym w dokumencie polisy,
 • związane z wadą wykonania pojazdu lub jego wadliwą naprawą, a także powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu,
 • polegające na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, pleśni, oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych oraz pogorszeniu się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju,
 • polegające na awarii,
 • polegające na utracie paliwa,
 • powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, a także będące skutkiem wadliwego doboru lub montażu instalacji gazowej,
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową HDI AC+,
 • powstałe w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy prawo własności pojazdu przeszło na jego użytkownika, a umowa ubezpieczenia nie uległa rozwiązaniu,
 • powstałe w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa przez osoby wymienione na początku oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu,
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do jazd próbnych, tj. badań i prób pojazdów dokonywanych przez producentów lub upoważnione jednostki.

W przypadku kradzieży ubezpieczyciel nie odpowiada dodatkowo za szkodę:

 • jeśli stwierdzono, że w chwili dokonania kradzieży, z wyłączeniem rozboju, pojazd nie był zabezpieczony przed kradzieżą:
  a) w sposób przewidziany w jego konstrukcji,
  b) sprawnym i aktywnym zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym,
 • w przypadku pozostawienia bez nadzoru w pojeździe lub w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione do korzystania z pojazdu, klucza, karty lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia samochodu,
 • gdy sprawca wszedł w posiadanie klucza, karty lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za wiedzą osób wymienionych na początku lub osób upoważnionych do korzystania z pojazdu.

Sprawdź, jak otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres AC

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w HDI

W razie szkody należy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.

Jeżeli wiesz lub choćby tylko podejrzewasz, że szkoda jest efektem przestępstwa, od razu zawiadom o zdarzeniu policję. O kradzieży zawiadom policję nie później niż w ciągu 12 godzin od dowiedzenia się o niej.

Ubezpieczyciel powinien zostać poinformowany o zdarzeniu od razu, nie później niż w ciągu 7 dni od powstania szkody (jeśli jednak padłeś ofiarą kradzieży auta, zawiadom towarzystwo najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego).

Informując ubezpieczyciela o kradzieży, powinieneś przekazać:

 • dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (o ile ją wydano)
 • wszystkie posiadane kluczyki, karty i inne urządzenia służące do otwarcia i / lub uruchomienia pojazdu oraz wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (chyba że do kradzieży doszło w wyniku rozboju) – właśnie ze względu na ten warunek tak ważne jest, by natychmiast powiadomić ubezpieczyciela o utracie kluczyków do auta czy innych urządzeń.

Pamiętaj, by nie naprawiać nic w uszkodzonym samochodzie, o ile nie jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, do czasu przeprowadzenia oględzin auta przez przedstawiciela ubezpieczyciela. Jeśli jednak towarzystwo ze swojej winy nie przeprowadzi oględzin w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie (lub 14 jeśli konieczne było powołanie niezależnych rzeczoznawców), możesz rozpocząć naprawę.

Jeżeli dojdzie do szkody za granicą, nie naprawiaj nic w pojeździe bez zgody ubezpieczyciela. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy koszty naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy nie przekraczają 1500 euro.

Zobacz, jak wygląda proces likwidacji szkody w HDI

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w HDI?

HDI oferuje kompleksowe AC z jasnym warunkami ochrony. Jedynym haczykiem, na który należy zwrócić uwagę, to udział własny stosowany w przypadku kierowców o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym (czyli np. młodych osób lub takich, które dopiero niedawno zdały na prawo jazdy).

Jeżeli szukasz dobrej ochrony dla swojego auta, rozważ zatem ofertę autocasco od HDI.

Sprawdź, jakie inne ubezpieczenia samochodu oferuje HDI

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna - czym się różnią?

Franszyza integralna oraz redukcyjna są typowe dla ubezpieczeń autocasco. Postanowiliśmy wyjaśnić, jak dokładnie działają takie ograniczenia ochrony z AC.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-10-09

Auto w leasingu - czy dostaniesz pełne odszkodowanie z AC?

Coraz więcej aut jest użytkowanych w ramach leasingu. Warto wiedzieć, że likwidacja szkód dotyczących takich pojazdów jest dość specyficzna.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w MTU24

Uważasz, że ubezpieczenie AC zawsze jest drogie? MTU24 udowodnia, że nie musi tak być. Kilka wariantów polisy pozwoli każdemu znaleźć pasujący zakres ochrony za odpowiednią cenę.

Czytaj więcej
Komentarze