Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Moto – Assistance w HDI

Ubezpieczenie Moto – Assistance w HDI

Data aktualizacji: 2021-09-15
Coraz chętniej podróżujemy samochodem na zagraniczne wakacje. W trakcie takich wojaży, a także krajowych podróży, może przydać się ubezpieczenie assistance. Sprawdzamy warunki polisy Moto-Assistance oferowanej przez HDI.

Spis treści:

 1. Kalkulator Assistance w HDI
 2. Zakres ubezpieczenia Assistance w HDI
 3. Warianty Assistance w HDI
 4. Limity ubezpieczenia Assistance w HDI
 5. Świadczenia medyczne w ubezpieczeniu Assistance w HDI
 6. Zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance w HDI
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Assistance w HDI
 8. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance w HDI
 9. Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance w HDI

Kalkulator Assistance w HDI

Ubezpieczenie Assistance w HDI możesz zakupić jedynie jako dodatek do OC lub AC. Tych polis nie zakupisz w HDI przez Internet, ale możesz zamówić online kontakt z agentem ubezpieczyciela.

Ofertę przedstawioną przez przedstawiciela towarzystwa porównaj z innymi propozycjami przy pomocy porównywarki ubezpieczeń.

Zakres ubezpieczenia Assistance w HDI

Pomoc drogowa Assistance w HDI Ubezpieczenie proponowane przez HDI zapewnia organizację lub organizację i pokrycie kosztów usług assistance w razie:

 • wypadku,
 • kradzieży pojazdu,
 • awarii samochodu,
 • innych zdarzeń (zależnie od wariantu).

Dodatkowo jeśli w wyniku zdarzenia nieubezpieczona przyczepa ciągnięta przez pojazd ubezpieczony w zakresie assistance nie może się poruszać, HDI zapewni organizację i pokrycie kosztów holowania / transportu tej przyczepy z wyłączeniem przewożonego przez nią ładunku (chyba że będzie możliwy transport przyczepy łącznie z ładunkiem) do warsztatu lub na parking strzeżony. HDI pokryje te koszty w ramach limitów obowiązujących dla pojazdu.

Zobacz, co zapewnia ubezpieczenie opon w HDI

Warianty Assistance w HDI

HDI proponuje 3 warianty rocznego ubezpieczenia Assistance różniące się oferowanym zakresem usług:

 • Standard,
 • Złoty,
 • Złoty+.

W HDI można także zakupić krótkoterminową polisę Assistance Podróżnik15.

Sprawdź, czy HDI umożliwia zakup ubezpieczenia mieszkania tylko na czas wyjazdu

Poniższa tabela prezentuje dokładne warunki rocznych wariantów Assistance w HDI.

Świadczenie Wariant Standard Wariant Złoty Wariant Złoty+

Suma ubezpieczenia

5 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

Informacja serwisowa

Po wypadku

Tak

Tak

Przekazanie wiadomości

Po wypadku

Tak

Tak

Pomoc tłumacza
(j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

Nie

Tak

Tak

Próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia

Nie

Tak

Tak

Holowanie pojazdu

Po wypadku
Do 100 km

Tak
Do 200 km

Tak
Do 400 km

Holowanie pojazdu poszkodowanego na terenie Polski

Bez limitu kilometrów

Bez limitu kilometrów

Bez limitu kilometrów

Organizacja parkingu

Nie

Tak
Do 2 dób

Tak
Do 3 dób

Ekspertyza techniczna

Nie

Po wypadku lub awarii

Po wypadku lub awarii

Złomowanie pojazdu

Nie

Po wypadku lub awarii

Po wypadku lub awarii

Odbiór ubezpieczonego pojazdu

Nie

Tak

Tak

Kontynuacja podróży / powrót do miejsca zamieszkania

Nie

Tak
Do miejsca bliższego miejscu zdarzenia

Tak
Do miejsca bliższego miejscu zdarzenia

Zakwaterowanie

Nie

Nie

W hotelu 2- lub 3-gwiazdkowym
Do 2 dób po wypadku, awarii lub kradzieży

Pojazd zastępczy

Nie

Po wypadku do 5 dni jeśli auto jest unieruchomione
Po kradzieży do 5 dni
Ekwiwalentna klasa pojazdu ale nie wyższa niż C
Ubezpieczyciel podstawi lub odbierze pojazd zastępczy

Po wypadku do 10 dni
(do 5 dni jeśli pojazd nie jest unieruchomiony w wyniku zdarzenia, a jego naprawa odbywa się w warsztacie partnerskim)
Po kradzieży do 10 dni
Po awarii do 5 dni
Ekwiwalentna klasa pojazdu ale nie wyższa niż C
Ubezpieczyciel podstawi lub odbierze pojazd zastępczy

Świadczenia z pomocy medycznej
Nie Nie Tak


Uwaga! Po zdarzeniu musisz wybrać jedno ze świadczeń:

 • zakwaterowanie
 • lub kontynuacja podróży / powrót do miejsca zamieszkania.

W ramach krótkoterminowego Assistance Podróżnik15 możesz z kolei liczyć na następujące usługi:

 • ochrona przez 15 dni na sumę 10 000 zł;
 • informacja serwisowa;
 • przekazanie wiadomości;
 • pomoc tłumacza (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski);
 • próba usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia;
 • holowanie pojazdu do 400 km;
 • holowanie pojazdu poszkodowanego na terenie Polski bez limitu kilometrów;
 • organizacja parkingu do 3 dób;
 • ekspertyza techniczna po wypadku i awarii;
 • złomowanie pojazdu po wypadku i awarii;
 • odbiór pojazdu po naprawie lub odzyskanego po kradzieży;
 • kontynuacja podróży / powrót do miejsca zamieszkania – do miejsca bliższego miejscu zdarzenia;
 • zakwaterowanie – hotel 2- lub 3-gwiazdkowy do 2 dób po wypadku, awarii lub kradzieży;
 • pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży do 10 dni, a po awarii do 5 dni (maks. 1 raz). Klasa pojazdu ekwiwalentna ubezpieczonemu samochodowi, ale nie wyższa niż C. Ubezpieczyciel podstawi lub odbierze pojazd zastępczy;
 • świadczenia w ramach pomocy medycznej.

Sprawdź, jak skontaktować się z HDI

Limity ubezpieczenia Assistance w HDI

W przypadku ubezpieczenia Assistance na niektóre usługi HDI ustala dodatkowe limity świadczeń. Tak jest w przypadku:

 • awarii: świadczenie pojazd zastępczy jest dostępne dla maks. 2 zdarzeń;
 • innego zdarzenia: HDI zapewni świadczenie dla maks. 3 takich zdarzeń;
 • wypadku: ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty świadczenia pojazd zastępczy w ramach wariantu Złoty+ dla maks. 3 takich zdarzeń (o ile nie został spełniony warunek unieruchomienia pojazdu).

Uwaga! Dla wariantu Złoty wszelkie świadczenia wynikające z awarii i innych zdarzeń (oprócz pomocy informacyjnej) są realizowane tylko, jeżeli odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania wynosi więcej niż 25 km.

Sprawdź warunki ubezpieczenia szyb w HDI

Świadczenia medyczne w ubezpieczeniu Assistance w HDI

W przypadku wariantu Złoty+ oraz Podróżnik15 wśród dostępnych usług wymieniono świadczenia medyczne. Można z nich skorzystać w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i obejmują one następujące usługi:

 • zastępczy kierowca – jeśli stan zdrowia kierowcy nie zezwala na prowadzenie pojazdu, a wśród pozostałych ubezpieczonych nie ma osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem, HDI zapewni zastępczego kierowcę;
 • przewóz dzieci wraz z osobą towarzyszącą lub przewóz wskazanej osoby do miejsca, gdzie znajdują się dzieci – jeśli ubezpieczony zmarł lub będzie hospitalizowany co najmniej 7 dni, a dzieci są w wieku do 15 lat;
 • organizacja wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej – HDI zorganizuje jedną wizytę lekarza lub opiekę pielęgniarską trwającą do 48 godzin;
 • dostawa leków zaleconych na recepcie przez lekarza (koszt leków pokrywa ubezpieczony);
 • rehabilitacja wraz z informacją o możliwości zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego – ubezpieczyciel pokryje koszty maks. 3 wizyt oraz transportu z miejsca zamieszkania do placówki medycznej i z powrotem;
 • pomoc psychologa – świadczenie przysługuje ubezpieczonemu i członkom jego najbliższej rodziny. HDI zapewnia łącznie 5 wizyt u psychologa na jeden nieszczęśliwy wypadek.

Zakres terytorialny ubezpieczenia Assistance w HDI

Zakres terytorialny ubezpieczenia zależy od tego, jaki wariant polisy wybierzesz. W wariancie Standard polisa działa jedynie w Polsce.

W innych wariantach ubezpieczenie obejmuje teren:

 • Polski,
 • innych krajów europejskich (Rosja i Turcja jedynie w europejskiej części),
 • Maroka,
 • Tunezji,
 • Izraela.

Uwaga! W żadnym wariancie ubezpieczenie nie działa na terenie Gruzji.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Assistance w HDI

Po zdarzeniu powinieneś użyć dostępnych środków, aby jak najbardziej zmniejszyć rozmiary szkody.

Od razu zawiadom też policję o wypadku z ofiarami w ludziach lub jeżeli okoliczności nasuwają podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Z Centrum Obsługi Klienta ubezpieczyciela powinieneś skontaktować się natomiast nie później niż w ciągu 12 godzin od zdarzenia (centrum jest czynne całą dobę). Po zgłoszeniu wypadku postępuj ściśle według dyspozycji Centrum Obsługi Klienta.

Zobacz, jak wygląda proces zgłoszenia szkody w HDI

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Assistance w HDI

W przypadku każdego ubezpieczenia obowiązują pewne wyłączenia odpowiedzialności. Nie chodzi więc o to, by znaleźć polisę, która będzie ważna zawsze, lecz aby znaleźć taką, której wyłączenia są dla nas najmniej bolesne.

W przypadku ubezpieczenia Assistance HDI podstawowy warunek jest taki, że pomoc może być świadczona tylko wtedy, kiedy ubezpieczone pojazdy są w chwili zdarzenia dopuszczone do ruchu. Jeśli brakuje badań technicznych, odpowiedzialność towarzystwa jest jednak wyłączona tylko wtedy, kiedy stan techniczny miał bezpośredni wpływ na szkodę.

Ubezpieczyciel nie organizuje i nie pokrywa kosztów świadczeń, jeżeli ich udzielenie zostało uniemożliwione przez działanie sił wyższych, takich jak:

 • trzęsienie ziemi,
 • powódź,
 • huragan,
 • pożar lasu,
 • awaria
 • lub brak urządzeń telekomunikacyjnych.

W takiej sytuacji ubezpieczyciel może jednak zwrócić poniesione przez ubezpieczonego uzasadnione i udokumentowane koszty do takiej wysokości, jakie poniosłoby towarzystwo, gdyby samo organizowało pomoc.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony ze zwrotu wszelkich kosztów, jeżeli ubezpieczony działał bez uprzedniego porozumienia z towarzystwem lub nie zgłosił niezwłocznie zdarzenia objętego ochroną assistance do HDI (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zewnętrzne okoliczności uniemożliwiły kontakt).

Ponadto, HDI nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia:

 • będące skutkiem działań wojennych, zamieszek, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabotażu, ruchów społecznych, katastrofy nuklearnej lub radioaktywności;
 • spowodowane umyślnie przez ubezpieczającego, ubezpieczonego, a także osoby, z którymi pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • będące skutkiem rażącego niedbalstwa ze strony ubezpieczającego / ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • spowodowane przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków, lub innych środków ograniczających zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi albo przez kierowcę nieposiadającego wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie zdarzenia;
 • spowodowane przez kierowcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia, pomimo prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia;
 • do których doszło w trakcie działania przestępczego dokonywanego z wykorzystaniem ubezpieczonego pojazdu – wyłączenie odpowiedzialności dotyczy świadczeń assistance w stosunku do sprawców przestępstwa;
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do nauki jazdy lub do jazd próbnych, tj. badań i prób pojazdów dokonywanych przez producentów lub upoważnione jednostki,
 • powstałe w pojazdach udostępnianych upoważnionym jako pojazd zastępczy.

Ubezpieczyciel nie pokrywa też kosztów naprawy, konserwacji i eksploatacji ubezpieczonego pojazdu, w tym kosztów paliwa i części zamiennych (w tym kosztów zakupienia i / lub dorobienia kluczyków oraz zakupu akumulatora, kół albo opon).

W przypadku pomocy w podróży ubezpieczyciel nie organizuje i nie pokrywa kosztów transportu zwierząt i nadbagażu rozumianego jako bagaż, którego przewóz z uwagi na wielkość (rozmiary i masa) wymaga dodatkowej opłaty na rzecz przewoźnika.

Towarzystwo nie pokrywa też kosztów opłat celnych, mandatów, opłat drogowych (np. autostrady, promu), dodatkowych kosztów transportu ładunku pojazdu, dodatkowych ubezpieczeń, jak również kosztów wyżywienia.

HDI nie odpowiada także za przewożone ubezpieczonym pojazdem ładunki, jak również bagaż i przedmioty osobiste ubezpieczonego, pozostawione w ubezpieczonym pojeździe na czas wykonywania świadczeń assistance.

Ponadto w zakresie świadczenia pomocy medycznej HDI nie ponosi także odpowiedzialności w przypadku:

 • obrażeń ciała i chorób o powierzchownym i łagodnym charakterze, umożliwiających kontynuowanie podróży ubezpieczonym pojazdem,
 • obrażeń ciała, chorób i stanów patologicznych będących konsekwencją użycia toksyn, narkotyków i środków odurzających oraz leków nieprzepisanych przez lekarza,
 • chorób przewlekłych powodujących uszkodzenia neurologiczne, zaburzenia oddechowe, krążeniowe, nerkowe i krwiotwórcze, o których ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż,
 • chorób psychicznych uprzednio leczonych stacjonarnie,
 • nawrotów chorób, o których ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż.

Zobacz, jakie wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w przypadku ubezpieczenia AC w HDI

Kiedy warto kupić ubezpieczenie Assistance w HDI

Wariant standardowy Assistance w HDI oferuje minimalny zakres usług. Jeśli szukasz ubezpieczenia, które faktycznie pomoże Ci po zdarzeniu, zainteresuj się wariantem Złotym proponowanym przez HDI. Osobom lubiącym jeździć autem na wakacje spodoba się natomiast krótkoterminowa polisa HDI Podróżnik15.

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń w HDI

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie szyb w HDI

Ubezpieczasz swoje auto i zastanawiasz się, czy warto rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie szyb? Sprawdzamy dokładne warunki polisy chroniącej szyby oferowanej przez HDI.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie OC w HDI

Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą, której podstawowy zakres jest regulowany prawem. HDI proponuje jednak także Pakiet OC Turbo zawierający liczne atrakcyjne dodatki. Sprawdź, czy warto...

Czytaj więcej
Komentarze