Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Data aktualizacji: 2021-09-14
Wiener kojarzy się z ubezpieczeniami o szerokim zakresie ochrony. Sprawdzamy, czy polisa AC oferowana przez to towarzystwo jest dobrym wyborem.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC / AC w Wiener - dawniej Gothaer
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer
 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer
 4. Warianty i rozszerzenia ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer
 5. Suma ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer
 6. Wyłączenia odpowiedzialności AC w Wiener - dawniej Gothaer
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer
 8. Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w Wiener - dawniej Gothaer?

Kalkulator OC / AC w Wiener - dawniej Gothaer

Wysokość składki ubezpieczenia AC w Wiener możesz poznać bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że skorzystasz z kalkulatora OC / AC Ubea.pl.

Wiener nie daje jednak możliwości zakupu polisy przez Internet. Po wyliczeniu składki musisz więc skontaktować się z agentem ubezpieczyciela (np. telefonicznie), by dokończyć transakcję.

Sprawdź, jak wyliczyć składkę OC i AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Zakres ochrony ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer

Ubezpieczenie AC samochodu Do czego służy ubezpieczenie AC? To nieobowiązkowa polisa, która chroni Twoje auto. Dzięki tej polisie otrzymasz odszkodowanie, jeśli:

 • uszkodzisz,
 • zniszczysz
 • lub utracisz (np. w wyniku kradzieży)

swój samochód.

Wiener umożliwia ubezpieczenie aut mających maksymalnie 15 lat. Starszy pojazd możesz ubezpieczyć jedynie wtedy, kiedy kontynuujesz umowę polisy w Wiener.

Płacąc dodatkową składkę, ochroną obejmiesz także wyposażenie dodatkowe. Jego suma ubezpieczenia nie może jednak przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia pojazdu ani być większa niż 15 000 zł.

Uwaga! W przypadku pojazdów o wartości powyżej 100 000 zł Wiener wymaga dwóch trwale zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, odmiennego rodzaju i funkcji. W przypadku innych pojazdów wymagania dotyczące dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego ustala indywidualnie Wiener.

Sprawdź warunki OC w Wiener

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer

Ubezpieczenie AC w Wiener ma szeroki zasięg terytorialny. Polisa chroni bowiem na terenie Polski oraz innych krajów europejskich (w tym, co warto zaznaczyć, w europejskich częściach Rosji i Turcji).

Uwaga! O ile nie opłaci się dodatkowej składki, Wiener nie obejmuje odpowiedzialnością szkód powstałych na skutek kradzieży, pożaru, wybuchu lub uszkodzenia przez osoby trzecie, do których doszło na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Zobacz, gdzie działa ubezpieczenie NNW proponowane przez Wiener (dawniej Gothaer)

Warianty i rozszerzenia ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer

Ubezpieczając auto w Wiener, możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

 • wariant Serwis – dla pojazdów w wieku do 3 lat włącznie. Ubezpieczenie aut mających od 3 do 15 lat jest w tym wariancie możliwe jedynie pod warunkiem rozszerzenia umowy o zniesienie amortyzacji części zamiennych i zespołów przeznaczonych do wymiany;
 • wariant Kosztorys – dla pojazdów w wieku powyżej 3 lat.

Oprócz tego płacąc dodatkową składkę, zakres ochrony można rozszerzyć o:

 • odstąpienie od pomniejszania sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie;
 • zniesienie amortyzacji;
 • odstąpienie od pomniejszania odszkodowania ustalonego za szkodę spowodowaną przez osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, która w dniu zajścia szkody nie ukończyła 25 lat lub miała prawo jazdy krócej niż 2 lata;
 • ochronę zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia – dostępne dla osób, które ukończyły 25 lat, mają prawo jazdy powyżej 2 lat oraz w ostatnim okresie ochrony nie miały szkody z tytułu AC. Wiener wybaczy jedną szkodę w ciągu roku;
 • opcję utraty kluczyków – Wiener pokryje koszty wymiany zamków lub innych urządzeń umożliwiających uruchomienie silnika lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w razie utraty kluczyków lub sterowników;
 • opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia – w przypadku szkody całkowitej i kradzieżowej ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Dostępne dla aut w wieku do 5 lat, których miejscem pierwszej rejestracji jest Polska i tylko wtedy, kiedy zawiera się umowę w wariancie Serwis z rozszerzeniem zakresu ochrony o odstąpienie od pomniejszania sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie;
 • objęcie odpowiedzialnością szkód powstałych na skutek przywłaszczenia pojazdów wynajmowanych zarobkowo.

Zakres ochrony polisy można także zmniejszyć (co oczywiście obniży składkę):

 • wyłączyć z odpowiedzialności Wiener szkody polegające na kradzieży,
 • wprowadzić udział własny w szkodzie (w wysokości 500 zł, 1000 zł, 1500 zł lub 2000 zł).

Sprawdź, czy otrzymasz zwrot składki z AC po sprzedaży samochodu

Suma ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy. Jeśli ubezpiecza się wyposażenie dodatkowe, sumę dla tego elementu ustala się oddzielnie. Nie może jednak ona przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia pojazdu oraz nie może być wyższa niż 15 000 zł.

Sprawdź warunki ubezpieczenia szyby w Wiener (dawniej Gothaer)

Wyłączenia odpowiedzialności AC w Wiener - dawniej Gothaer

W przypadku ubezpieczenia AC Wiener nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • których wartość nie przekracza 500 zł (jest to tzw. franszyza integralna). Franszyza nie dotyczy jednak:
  • szkód w wyposażeniu dodatkowym pojazdu, które zostało ubezpieczone po opłacie dodatkowej składki;
  • kosztów wymiany uszkodzonych zamków i innych urządzeń umożliwiających uruchomienie silnika lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o ile umowa została rozszerzona o opcję „utraty kluczyków”;
  • szkód wewnątrz pojazdu, wyrządzonych przez przewożone tym pojazdem osoby, które wymagały pilnej pomocy lekarskiej;
 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • spowodowane przez osobę, która podczas kierowania pojazdem:
  • znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii);
  • nie posiadała wymaganych prawem aktualnych uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
  • w chwili powstania szkody wykorzystywała pojazd jako narzędzie przestępstwa;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, a także pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego;
 • powstałe w pojazdach stanowiących własność osoby innej niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia;
 • powstałe z przyczyn eksploatacyjnych pojazdu, polegające na pogorszeniu się stanu technicznego pojazdu, w tym również na skutek korozji, utlenienia, zawilgocenia, pleśni oraz oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych;
 • związane z wadą techniczną wykonania pojazdu lub jego naprawy;
 • polegające na awarii pojazdu;
 • polegające na utracie paliwa lub powstałe w wyniku jego niewłaściwego doboru;
 • powstałe w pojeździe wskutek zalania, które nastąpiło w wyniku kontynuowania jazdy w warunkach stwarzających zagrożenie zalania lub zassania wody do silnika;
 • polegające na utracie kluczyków (kart kodowych) lub sterowników umożliwiających uruchomienie silnika lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, chyba że umowa została rozszerzona o opcję „utraty kluczyków”;
 • powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu, a także wskutek niewłaściwego wykonywania czynności załadowywania i wyładowywania;
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem albo zniszczeniem innych części pojazdu, za których uszkodzenie Wiener TU S.A. ponosi odpowiedzialność;
 • powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub jego części bądź zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, jeżeli:
  • po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie miał sprawnych i włączonych wszystkich urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, określonych we wniosku ubezpieczeniowym i wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia;
  • nie zabezpieczono z należytą starannością kluczyka do otwierania pojazdu lub uruchamiania silnika (lub karty kodowej) lub kluczyka lub sterownika do obsługi urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą, pozostawiając go bez odpowiedniego nadzoru w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione do korzystania z pojazdu.
   Uwaga! Te dwa wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą kradzieży z użyciem przemocy (rozboju);
  • wcześniej doszło do utraty kluczyka do otwierania pojazdu lub uruchamiania silnika (lub karty kodowej) lub kluczyka lub sterownika do obsługi urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą, o czym nie poinformowano Wiener TU S.A., i nie zostały przeprowadzone działania mające na celu zapobieżenie kradzieży;
 • powstałe na skutek przywłaszczenia pojazdu, chyba że umowa została rozszerzona o to ryzyko;
 • zaistniałe w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (wyjątkowego) oraz podczas obowiązkowego świadczenia usług na rzecz wojska lub innych podmiotów;
 • powstałe w pojazdach wykorzystywanych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg;
 • powstałe podczas wyścigów, rajdów, jazd konkursowych oraz treningów do takich jazd.

Sprawdź, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu assistance w Wiener (dawniej Gothaer)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w Wiener - dawniej Gothaer

W razie jakiegokolwiek zdarzenia należy postarać się zrobić wszystko, co możliwe, by zmniejszyć rozmiar szkody.

Jeśli w wyniku zdarzenia ktoś został ranny lub zginął, a także jeśli okoliczności nasuwają choćby najmniejsze podejrzenie, że popełniono przestępstwo, należy powiadomić policję. Powiadomienie o kradzieży pojazdu trzeba złożyć w ciągu 12 godzin od momentu, kiedy zorientujesz się, że Twoje auto zniknęło.

Na powiadomienie Wiener masz natomiast 5 dni roboczych. Wyjątkiem jest kradzież samochodu. Wtedy masz jedynie 24 godziny na poinformowanie ubezpieczyciela.

Pamiętaj, by nie zmieniać niczego w pojeździe przed dokonaniem oględzin przez przedstawiciela Wienera, chyba że z przyczyn leżących po stronie ubezpieczyciela oględzin nie przeprowadzono w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub w ciągu 10 dni roboczych, jeśli konieczne było powołanie niezależnego rzeczoznawcy.

Uwaga! Jeśli szkodę spowodowała osoba mająca mniej niż 25 lat lub posiadająca prawo jazdy krócej niż 2 lata, odszkodowanie zostanie pomniejszone o 20%.

W przypadku szkody za granicą auto powinno zostać naprawione w Polsce. Za granicą można jedynie dokonać naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy. Przed rozpoczęciem naprawy trzeba się jednak skontaktować z Centrum Alarmowym ubezpieczyciela. Kontakt nie jest wymagany jedynie wtedy, kiedy koszt naprawy nie przekracza równowartości 1000 euro (w przypadku aut osobowych) lub 1300 euro (w przypadku innych pojazdów). Ubezpieczyciel zwróci koszty naprawy za granicą na podstawie oryginałów faktur lub rachunków oraz dokumentacji zdjęciowej pojazdu wraz z opisem uszkodzeń.

Na koniec warto zauważyć, że szkodę całkowitą Wiener ustali, jeśli koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody.

Dowiedz się więcej o procesie zgłoszenia szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w Wiener - dawniej Gothaer?

Ubezpieczenie AC w Wiener ma dobre warunki. Liczne możliwości rozszerzenia zakresu ochrony sprawiają, że polisa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Warto pamiętać, że kupno pakietu OC i AC Wiener nagradza dodatkowym rabatem.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń w Wiener (dawniej Gothaer)

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-10-09

Auto w leasingu - czy dostaniesz pełne odszkodowanie z AC?

Coraz więcej aut jest użytkowanych w ramach leasingu. Warto wiedzieć, że likwidacja szkód dotyczących takich pojazdów jest dość specyficzna.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w MTU24

Uważasz, że ubezpieczenie AC zawsze jest drogie? MTU24 udowodnia, że nie musi tak być. Kilka wariantów polisy pozwoli każdemu znaleźć pasujący zakres ochrony za odpowiednią cenę.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest jednym z ubezpieczeń najlepiej znanych przez Polaków. Wiener oferuje jednak kilka ciekawych rozszerzeń ochrony do tej polisy.

Czytaj więcej
Komentarze