Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Wiener (dawniej Gothaer)

Data aktualizacji: 2021-09-13
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest jednym z ubezpieczeń najlepiej znanych przez Polaków. Wiener oferuje jednak kilka ciekawych rozszerzeń ochrony do tej polisy.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer
 2. Zakres ochrony NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 3. Rozszerzenia ochrony NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 4. Suma ubezpieczenia NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 5. Wyłączenia odpowiedzialności w NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w Wiener - dawniej Gothaer?

Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW jest dodatkiem do OC lub AC. Zanim więc zaczniesz przyglądać się warunkom NNW w Wiener, sprawdź w kalkulatorze OC / AC, czy składka proponowana przez ubezpieczyciela za te podstawowe ubezpieczenia samochodu jest dla Ciebie interesująca.

Sprawdź, jak działa kalkulator OC/AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Zakres ochrony NNW w Wiener - dawniej Gothaer

Badanie w szpitalu Polisa NNW chroni życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów samochodu. Dzięki temu ubezpieczeniu otrzymają oni świadczenie za następstwa nieszczęśliwego wypadku powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć i które zdarzyły się w związku z ruchem pojazdu.

Sprawdź, jakie dodatkowe świadczenia zapewni ubezpieczenie powypadkowe w Wiener (dawniej Gothaer)

NNW w Wiener zapewnia ochronę na terenie Polski oraz innych krajów europejskich.

W ramach NNW dostępne są następujące świadczenia:

 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku – 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia;
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych – maks. 10% sumy;
 • zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku – maks. 10% sumy;
 • zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu poniesionych na terenie Polski – maks. 10% sumy.

Przeczytaj, jakie świadczenia oferują poszczególne warianty assistance

Rozszerzenia ochrony NNW w Wiener - dawniej Gothaer

Powyżej opisane świadczenia są standardową ochroną oferowaną w ramach ubezpieczenia NNW. Wiener proponuje jednak za dodatkową składką rozszerzenie zakresu polisy o:

 • następstwa nieszczęśliwego wypadku kierowcy i współmałżonka powstałe podczas życia prywatnego na terenie Polski – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie na wypadek śmierci kierowcy będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku w związku z ruchem pojazdu stanowiące dwu- / trzy- / czterokrotność sumy ubezpieczenia.

Sprawdź, jaką pomoc zapewnia ubezpieczenie opon w Wiener (dawniej Gothaer). Czy warto kupować to ubezpieczenie?

Suma ubezpieczenia NNW w Wiener - dawniej Gothaer

Suma ubezpieczenia NNW jest zawsze ustalana indywidualnie z ubezpieczającym. Warto zwrócić uwagę, że nie ulega ona zmniejszeniu o wypłacone wcześniej świadczenia.

Zobacz, jaką ochronę zapewni ubezpieczenie szyb w Wiener (dawniej Gothaer)

Wyłączenia odpowiedzialności w NNW w Wiener - dawniej Gothaer

W przypadku ubezpieczenia NNW Wiener nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania lub świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • spowodowane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem lub rozporządzania nim, która podczas kierowania pojazdem:
  • znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii);
  • nie posiadała wymaganych prawem aktualnych uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, a także pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego;
 • powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;
 • powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia;
 • powstałe wskutek zatrucia alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi lub podobnie działającymi środkami;
 • powstałe w związku z działaniem ubezpieczonego po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
 • powstałe podczas udziału w zawodach, wyścigach, rajdach, pokazach, jazdach treningowych lub innych imprezach sportowych z udziałem pojazdu objętego umową ubezpieczenia;
 • powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach i rozruchach, marszach protestacyjnych i wiecach, bójkach;
 • powstałe w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi - bez względu na to, przez kogo były wykonywane;
 • jeżeli ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, chyba że był zwolniony z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa.

Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych – nawet takich, które występują nagle.

Zobacz, kiedy nie działa ubezpieczenie AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w Wiener - dawniej Gothaer

Po wypadku należy od razu poddać się opiece medycznej i słuchać zaleceń lekarza. Inaczej ubezpieczyciel może zarzucić, że specjalnie zwiększyliśmy rozmiar uszczerbku na zdrowiu i wypłacić w efekcie mniejsze odszkodowanie.

Wiener należy zawiadomić o zdarzeniu nie później niż 14 dni od daty wypadku. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy poinformowanie ubezpieczyciela było niemożliwe na skutek zdarzenia. Wtedy zawiadomienie do Wiener trzeba złożyć w ciągu 14 dni od momentu ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie szkody.

Aby otrzymać pełne świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, do Wiener należy dostarczyć:

 • dokumentację medyczną,
 • wypełniony formularz zgłoszenia szkody,
 • w przypadku kierowcy dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania autem i dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dokumenty potwierdzające wystąpienie wypadku (np. protokół powypadkowy).

Pamiętaj, że Wiener może także zażądać poddania się badaniu przez lekarzy wskazanych przez niego.

Jeśli w wyniku wypadku doszło do śmierci ubezpieczonego, osoba uprawniona do otrzymania świadczenia musi przedłożyć do ubezpieczyciela odpis z aktu potwierdzającego zgon.

Dowiedz się więcej o procesie zgłoszenia szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w Wiener - dawniej Gothaer?

Podstawowe NNW w Wiener zapewnia standardową ochronę. Ubezpieczyciel oferuje jednak ciekawe rozszerzenia, które sprawiają, że ta polisa może zainteresować także bardziej wymagające osoby.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń Wiener (dawniej Gothaer)

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale bardzo wielu kierowców kupuje je jako dodatek do polisy OC. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI? Jaki jest zakres ochrony tej polisy?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego w Polsce jest niestety nadal wysokie. Warto więc mieć ubezpieczenie, które w razie stłuczki ochroni nie tylko samochód, lecz także kierowcę i pasażerów....

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Wiener kojarzy się z ubezpieczeniami o szerokim zakresie ochrony. Sprawdzamy, czy polisa AC oferowana przez to towarzystwo jest dobrym wyborem.

Czytaj więcej
Komentarze