Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Wiener (dawniej Gothaer)

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest jednym z ubezpieczeń najlepiej znanych przez Polaków. Wiener oferuje jednak kilka ciekawych rozszerzeń ochrony do tej polisy.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer
 2. Zakres ochrony NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 3. Rozszerzenia ochrony NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 4. Suma ubezpieczenia NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 5. Wyłączenia odpowiedzialności w NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w Wiener - dawniej Gothaer
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w Wiener - dawniej Gothaer?

Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW jest dodatkiem do OC lub AC. Zanim więc zaczniesz przyglądać się warunkom NNW w Wiener, sprawdź w kalkulatorze OC / AC, czy składka proponowana przez ubezpieczyciela za te podstawowe ubezpieczenia samochodu jest dla Ciebie interesująca.

Sprawdź, jak działa kalkulator OC/AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Zakres ochrony NNW w Wiener - dawniej Gothaer

Badanie w szpitalu Polisa NNW chroni życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów samochodu. Dzięki temu ubezpieczeniu otrzymają oni świadczenie za następstwa nieszczęśliwego wypadku powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć i które zdarzyły się w związku z ruchem pojazdu.

Sprawdź, jakie dodatkowe świadczenia zapewni ubezpieczenie powypadkowe w Wiener (dawniej Gothaer)

NNW w Wiener zapewnia ochronę na terenie Polski oraz innych krajów europejskich.

W ramach NNW dostępne są następujące świadczenia:

 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku – 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia;
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych – maks. 10% sumy;
 • zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku – maks. 10% sumy;
 • zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu poniesionych na terenie Polski – maks. 10% sumy.

Przeczytaj, jakie świadczenia oferują poszczególne warianty assistance

Rozszerzenia ochrony NNW w Wiener - dawniej Gothaer

Powyżej opisane świadczenia są standardową ochroną oferowaną w ramach ubezpieczenia NNW. Wiener proponuje jednak za dodatkową składką rozszerzenie zakresu polisy o:

 • następstwa nieszczęśliwego wypadku kierowcy i współmałżonka powstałe podczas życia prywatnego na terenie Polski – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie na wypadek śmierci kierowcy będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku w związku z ruchem pojazdu stanowiące dwu- / trzy- / czterokrotność sumy ubezpieczenia.

Sprawdź, jaką pomoc zapewnia ubezpieczenie opon w Wiener (dawniej Gothaer). Czy warto kupować to ubezpieczenie?

Suma ubezpieczenia NNW w Wiener - dawniej Gothaer

Suma ubezpieczenia NNW jest zawsze ustalana indywidualnie z ubezpieczającym. Warto zwrócić uwagę, że nie ulega ona zmniejszeniu o wypłacone wcześniej świadczenia.

Zobacz, jaką ochronę zapewni ubezpieczenie szyb w Wiener (dawniej Gothaer)

Wyłączenia odpowiedzialności w NNW w Wiener - dawniej Gothaer

W przypadku ubezpieczenia NNW Wiener nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania lub świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • spowodowane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem lub rozporządzania nim, która podczas kierowania pojazdem:
  • znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii);
  • nie posiadała wymaganych prawem aktualnych uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, a także pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego;
 • powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;
 • powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia;
 • powstałe wskutek zatrucia alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi lub podobnie działającymi środkami;
 • powstałe w związku z działaniem ubezpieczonego po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;
 • powstałe podczas udziału w zawodach, wyścigach, rajdach, pokazach, jazdach treningowych lub innych imprezach sportowych z udziałem pojazdu objętego umową ubezpieczenia;
 • powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach i rozruchach, marszach protestacyjnych i wiecach, bójkach;
 • powstałe w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi - bez względu na to, przez kogo były wykonywane;
 • jeżeli ubezpieczony w chwili zdarzenia nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, chyba że był zwolniony z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa.

Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych – nawet takich, które występują nagle.

Zobacz, kiedy nie działa ubezpieczenie AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w Wiener - dawniej Gothaer

Po wypadku należy od razu poddać się opiece medycznej i słuchać zaleceń lekarza. Inaczej ubezpieczyciel może zarzucić, że specjalnie zwiększyliśmy rozmiar uszczerbku na zdrowiu i wypłacić w efekcie mniejsze odszkodowanie.

Wiener należy zawiadomić o zdarzeniu nie później niż 14 dni od daty wypadku. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy poinformowanie ubezpieczyciela było niemożliwe na skutek zdarzenia. Wtedy zawiadomienie do Wiener trzeba złożyć w ciągu 14 dni od momentu ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie szkody.

Aby otrzymać pełne świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, do Wiener należy dostarczyć:

 • dokumentację medyczną,
 • wypełniony formularz zgłoszenia szkody,
 • w przypadku kierowcy dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania autem i dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dokumenty potwierdzające wystąpienie wypadku (np. protokół powypadkowy).

Pamiętaj, że Wiener może także zażądać poddania się badaniu przez lekarzy wskazanych przez niego.

Jeśli w wyniku wypadku doszło do śmierci ubezpieczonego, osoba uprawniona do otrzymania świadczenia musi przedłożyć do ubezpieczyciela odpis z aktu potwierdzającego zgon.

Dowiedz się więcej o procesie zgłoszenia szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w Wiener - dawniej Gothaer?

Podstawowe NNW w Wiener zapewnia standardową ochronę. Ubezpieczyciel oferuje jednak ciekawe rozszerzenia, które sprawiają, że ta polisa może zainteresować także bardziej wymagające osoby.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń Wiener (dawniej Gothaer)

Tagi:

Komentarze