Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive
 • Allianz

Ubezpieczenie AC w Gothaer

Data publikacji: 2018-09-20

Gothaer kojarzy się z ubezpieczeniami o szerokim zakresie ochrony. Sprawdzamy, czy polisa AC oferowana przez to towarzystwo jest dobrym wyborem.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Kalkulator OC / AC w Gothaer

Wysokość składki ubezpieczenia AC w Gothaer możesz poznać bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że skorzystasz z kalkulatora OC / AC Ubea.pl.

Gothaer nie daje jednak możliwości zakupu polisy przez Internet. Po wyliczeniu składki musisz więc skontaktować się z agentem ubezpieczyciela (np. telefonicznie), by dokończyć transakcję.

Sprawdź, jak wyliczyć składkę OC i AC w Gothaer

Zakres ochrony ubezpieczenia AC w Gothaer

Ubezpieczenie AC samochodu Do czego służy ubezpieczenie AC? To nieobowiązkowa polisa, która chroni Twoje auto. Dzięki tej polisie otrzymasz odszkodowanie, jeśli:

 • uszkodzisz,
 • zniszczysz
 • lub utracisz (np. w wyniku kradzieży)

swój samochód.

Gothaer umożliwia ubezpieczenie aut mających maksymalnie 15 lat. Starszy pojazd możesz ubezpieczyć jedynie wtedy, kiedy kontynuujesz umowę polisy w Gothaer.

Płacąc dodatkową składkę, ochroną obejmiesz także wyposażenie dodatkowe.

Uwaga! W przypadku pojazdów o wartości powyżej 100 000 zł Gothaer wymaga dwóch trwale zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, odmiennego rodzaju i funkcji. W przypadku innych pojazdów wymagania dotyczące dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego ustala indywidualnie Gothaer.

Sprawdź warunki OC w Gothaer

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC w Gothaer

Ubezpieczenie AC w Gothaer ma szeroki zasięg terytorialny. Polisa chroni bowiem na terenie Polski oraz innych krajów europejskich (w tym, co warto zaznaczyć, w europejskich częściach Rosji i Turcji).

Uwaga! O ile nie opłaci się dodatkowej składki, Gothaer nie obejmuje odpowiedzialnością szkód powstałych na skutek kradzieży, pożaru, wybuchu lub uszkodzenia przez osoby trzecie, do których doszło na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Zobacz, gdzie działa ubezpieczenie NNW proponowane przez Gothaer

Warianty i rozszerzenia ubezpieczenia AC w Gothaer

Ubezpieczając auto w Gothaer, możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

 • wariant Serwis – dla pojazdów w wieku do 3 lat włącznie. Ubezpieczenie aut mających od 3 do 15 lat jest w tym wariancie możliwe jedynie pod warunkiem rozszerzenia umowy o zniesienie amortyzacji części zamiennych i zespołów przeznaczonych do wymiany;
 • wariant Kosztorys – dla pojazdów w wieku powyżej 3 lat.

Oprócz tego płacąc dodatkową składkę, zakres ochrony można rozszerzyć o:

 • odstąpienie od pomniejszania sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie;
 • zniesienie amortyzacji;
 • odstąpienie od pomniejszania odszkodowania ustalonego za szkodę spowodowaną przez osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, która w dniu zajścia szkody nie ukończyła 25 lat lub miała prawo jazdy krócej niż 2 lata;
 • ochronę zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia – dostępne dla osób, które ukończyły 25 lat, mają prawo jazdy powyżej 2 lat oraz w ostatnim okresie ochrony nie miały szkody z tytułu AC. Gothaer wybaczy jedną szkodę w ciągu roku;
 • opcję utraty kluczyków – Gothaer pokryje koszty wymiany zamków lub innych urządzeń umożliwiających uruchomienie silnika lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w razie utraty kluczyków lub sterowników;
 • opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia – w przypadku szkody całkowitej i kradzieżowej ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Dostępne dla aut w wieku do 5 lat, których miejscem pierwszej rejestracji jest Polska i tylko wtedy, kiedy zawiera się umowę w wariancie Serwis z rozszerzeniem zakresu ochrony o odstąpienie od pomniejszania sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie;
 • objęcie odpowiedzialnością szkód powstałych na skutek przywłaszczenia pojazdów wynajmowanych zarobkowo.

Zakres ochrony polisy można także zmniejszyć (co oczywiście obniży składkę):

 • wyłączyć z odpowiedzialności Gothaer szkody polegające na kradzieży,
 • wprowadzić udział własny w szkodzie (w wysokości 500 zł, 1000 zł, 1500 zł lub 2000 zł).

Sprawdź, czy otrzymasz zwrot składki z AC po sprzedaży samochodu

Suma ubezpieczenia AC w Gothaer

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy. Jeśli ubezpiecza się wyposażenie dodatkowe, sumę dla tego elementu ustala się oddzielnie. Nie może jednak ona przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia pojazdu oraz nie może być wyższa niż 15 000 zł.

Sprawdź warunki ubezpieczenia szyby w Gothaer

Wyłączenia odpowiedzialności AC w Gothaer

W przypadku ubezpieczenia AC Gothaer nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • których wartość nie przekracza 500 zł (jest to tzw. franszyza integralna). Franszyza nie dotyczy jednak:
  • szkód w wyposażeniu dodatkowym pojazdu, które zostało ubezpieczone po opłacie dodatkowej składki;
  • kosztów wymiany uszkodzonych zamków i innych urządzeń umożliwiających uruchomienie silnika lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o ile umowa została rozszerzona o opcję „utraty kluczyków”;
  • szkód wewnątrz pojazdu, wyrządzonych przez przewożone tym pojazdem osoby, które wymagały pilnej pomocy lekarskiej;
 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • spowodowane przez osobę, która podczas kierowania pojazdem:
  • znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii);
  • nie posiadała wymaganych prawem aktualnych uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem;
  • w chwili powstania szkody wykorzystywała pojazd jako narzędzie przestępstwa;
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, a także pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego;
 • powstałe w pojazdach stanowiących własność osoby innej niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia;
 • powstałe z przyczyn eksploatacyjnych pojazdu, polegające na pogorszeniu się stanu technicznego pojazdu, w tym również na skutek korozji, utlenienia, zawilgocenia, pleśni oraz oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych;
 • związane z wadą techniczną wykonania pojazdu lub jego naprawy;
 • polegające na awarii pojazdu;
 • polegające na utracie paliwa lub powstałe w wyniku jego niewłaściwego doboru;
 • powstałe w pojeździe wskutek zalania, które nastąpiło w wyniku kontynuowania jazdy w warunkach stwarzających zagrożenie zalania lub zassania wody do silnika;
 • polegające na utracie kluczyków (kart kodowych) lub sterowników umożliwiających uruchomienie silnika lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, chyba że umowa została rozszerzona o opcję „utraty kluczyków”;
 • powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu, a także wskutek niewłaściwego wykonywania czynności załadowywania i wyładowywania;
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem albo zniszczeniem innych części pojazdu, za których uszkodzenie Gothaer TU S.A. ponosi odpowiedzialność;
 • powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub jego części bądź zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, jeżeli:
  • po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie miał sprawnych i włączonych wszystkich urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, określonych we wniosku ubezpieczeniowym i wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia;
  • nie zabezpieczono z należytą starannością kluczyka do otwierania pojazdu lub uruchamiania silnika (lub karty kodowej) lub kluczyka lub sterownika do obsługi urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą, pozostawiając go bez odpowiedniego nadzoru w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione do korzystania z pojazdu.
   Uwaga! Te dwa wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą kradzieży z użyciem przemocy (rozboju);
  • wcześniej doszło do utraty kluczyka do otwierania pojazdu lub uruchamiania silnika (lub karty kodowej) lub kluczyka lub sterownika do obsługi urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą, o czym nie poinformowano Gothaer TU S.A., i nie zostały przeprowadzone działania mające na celu zapobieżenie kradzieży;
 • powstałe na skutek przywłaszczenia pojazdu, chyba że umowa została rozszerzona o to ryzyko;
 • zaistniałe w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (wyjątkowego) oraz podczas obowiązkowego świadczenia usług na rzecz wojska lub innych podmiotów;
 • powstałe w pojazdach wykorzystywanych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg;
 • powstałe podczas wyścigów, rajdów, jazd konkursowych oraz treningów do takich jazd.

Sprawdź, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu assistance w Gothaer

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w Gothaer

W razie jakiegokolwiek zdarzenia należy postarać się zrobić wszystko, co możliwe, by zmniejszyć rozmiar szkody.

Jeśli w wyniku zdarzenia ktoś został ranny lub zginął, a także jeśli okoliczności nasuwają choćby najmniejsze podejrzenie, że popełniono przestępstwo, należy powiadomić policję. Powiadomienie o kradzieży pojazdu trzeba złożyć w ciągu 12 godzin od momentu, kiedy zorientujesz się, że Twoje auto zniknęło.

Na powiadomienie Gothaera masz natomiast 5 dni roboczych. Wyjątkiem jest kradzież samochodu. Wtedy masz jedynie 24 godziny na poinformowanie ubezpieczyciela.

Pamiętaj, by nie zmieniać niczego w pojeździe przed dokonaniem oględzin przez przedstawiciela Gothaer, chyba że z przyczyn leżących po stronie ubezpieczyciela oględzin nie przeprowadzono w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub w ciągu 10 dni roboczych, jeśli konieczne było powołanie niezależnego rzeczoznawcy.

Uwaga! Jeśli szkodę spowodowała osoba mająca mniej niż 25 lat lub posiadająca prawo jazdy krócej niż 2 lata, odszkodowanie zostanie pomniejszone o 20%.

Na koniec warto zauważyć, że szkodę całkowitą Gothaer ustali, jeśli koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody.

Dowiedz się więcej o procesie zgłoszenia szkody w Gothaer

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w Gothaer?

Ubezpieczenie AC w Gothaer ma dobre warunki. Liczne możliwości rozszerzenia zakresu ochrony sprawiają, że polisa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Warto pamiętać, że kupno pakietu OC i AC Gothaer nagradza dodatkowym rabatem.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń w Gothaer

Tagi:

Komentarze