Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW w Benefii

Ubezpieczenie NNW w Benefii

Data aktualizacji: 2021-09-22
Zaoszczędzone pieniądze lepiej wydać na wymarzone wakacje niż na leczenie po wypadku. Mając ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymasz od ubezpieczyciela świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, które będziesz mógł przeznaczyć na rehabilitację i leki. Twoje oszczędności pozostaną nienaruszone.

Spis treści

 1. Kalkulator OC i AC
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia NNW w Benefii
 3. Zakres terytorialny NNW w Benefii
 4. Świadczenia z polisy NNW Benefia
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w Benefii
 6. Zgłoszenie szkody z polisy NNW w Benefii
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w Benefii?

Kalkulator OC i AC

Ubezpieczenie NNW jest użytecznym uzupełnieniem głównych polis komunikacyjnych: OC i AC. Wyliczając kalkulację w kalkulatorze Ubea.pl, szybko dowiesz się, ile zapłacisz za te ubezpieczenia w Benefii oraz w innych towarzystwach.

Zakres ochrony ubezpieczenia NNW w Benefii

Operacja po wypadku komunikacyjnym Polisa NNW zapewnia świadczenie za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas ruchu samochodu, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie obejmuje nie tylko zdarzenia, do których doszło bezpośrednio w trakcie jazdy, lecz także wypadki powstałe:

 • podczas wsiadania i wysiadania z auta,
 • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu,
 • w trakcie naprawy samochodu lub postoju na trasie,
 • wskutek pożaru pojazdu lub jego wybuchu.>br>

Zobacz, kiedy możesz otrzymać zwrot składki z polisy NNW w Benefii

Zakres terytorialny NNW w Benefii

NNW w Benefii ma dość szeroki zakres terytorialny, zapewniając pomoc na terenie:

 • Polski,
 • innych krajów europejskich,
 • Maroka,
 • Tunezji,
 • Izraela,
 • Iranu.

Świadczenia z polisy NNW Benefia

Co ważne, w przypadku ubezpieczenia NNW w Benefii nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że wypłata świadczenia nie powoduje zmniejszenia sumy dostępnej na następne zdarzenie.

Jakich świadczeń możemy oczekiwać w ramach polisy NNW?

Za uszczerbek na zdrowiu Benefia wypłaca taki procent sumy, na jaki wyceniono trwały uszczerbek na zdrowiu (ubezpieczyciel określa go na podstawie tabeli dołączonej do każdej umowy polisy). Z tego względu warto zdecydować się na nieco wyższą sumę ubezpieczenia.

Za śmierć w wyniku wypadku Benefia wypłaca natomiast jedynie 50% sumy. To świadczenie otrzymuje osoba wskazana przez ubezpieczonego. Jeśli nikt nie został wyznaczony, pieniądze przypadną najbliższym członkom rodziny.

Zobacz, jakie świadczenia zapewnia ubezpieczenie GAP w Benefii

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w Benefii

W przypadku ubezpieczenia NNW Benefia nie ponosi odpowiedzialności, jeśli do wypadku doszło:

 • w odniesieniu do kierującego oraz pasażera: na skutek pozostawania w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
 • w odniesieniu do pasażera: w następstwie świadomego podjęcia jazdy z kierowcą będącym w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
 • w odniesieniu do kierującego: na skutek błędów w taktyce lub technice jazdy popełnionych przez kierującego nieposiadającego wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia pojazdu;
 • w następstwie użycia pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa, chyba że nie miało to wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku (należy przy tym zaznaczyć, że Benefia nie odpowiada jedynie za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć tego ubezpieczonego, który popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo lub samobójstwo);
 • na skutek działań wojennych lub o charakterze wojennym (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojny domowej, inwazji, wrogich działań obcego państwa, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów i zamieszek, strajków, lokautów, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę; – w związku z aktami terroru rozumianymi jako działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych, włączając w to zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części; – na skutek następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
 • na skutek brania udziału w wyścigach, rajdach, jazdach konkursowych i związanych z nimi treningach;
 • w sytuacji, gdy pojazdem podróżowała większa liczba osób niż liczba miejsc oznaczona w dowodzie rejestracyjnym, o ile było to przyczyną nieszczęśliwego wypadku;
 • na skutek umyślnego działania ubezpieczającego albo osoby, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, chyba że wypłata świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Podkreślmy także, że w ramach polisy NNW Benefia nie wypłaca zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne, odszkodowania za koszty poniesione w związku ze skutkami nieszczęśliwych wypadków (w tym koszty leczenia), a także za utratę lub uszkodzenie rzeczy.

Zgłoszenie szkody z polisy NNW w Benefii

Jeśli już dojdzie do wypadku, postaraj się jak najbardziej złagodzić jego skutki. Udaj się więc od razu do lekarza i poddaj się zaleconemu leczeniu.

O zdarzeniu powiadom niezwłocznie policję, a także Benefię (na poinformowanie ubezpieczyciela o zdarzeniu masz jednak dość dużo czasu, bo aż 30 dni roboczych. Oczywiście najlepiej zgłosić zdarzenie możliwie jak najszybciej).

Warto pamiętać, że osoba występująca z roszczeniem o świadczenie za śmierć ubezpieczonego musi okazać dokument potwierdzający prawo do otrzymania pieniędzy oraz akt zgonu ubezpieczonego.

Zobacz, jak najwygodniej skontaktować się z Benefią i jak zgłosić szkodę w Benefii

Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w Benefii?

Polisa NNW nie jest dużym wydatkiem, a stanowi dobre uzupełnienie ochrony dawanej przez polisy OC i AC. Pamiętaj jednak, aby wybrać wysoką sumę ubezpieczenia NNW. Tylko wtedy taka polisa będzie miała sens.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń samochodu w Benefii

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie NNW w HDI

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowym ubezpieczeniem, ale bardzo wielu kierowców kupuje je jako dodatek do polisy OC. Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w HDI? Jaki jest zakres ochrony tej polisy?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w MTU24

Prawdopodobieństwo wypadku samochodowego w Polsce jest niestety nadal wysokie. Warto więc mieć ubezpieczenie, które w razie stłuczki ochroni nie tylko samochód, lecz także kierowcę i pasażerów....

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-17

NNW Kierowcy i Pojazdu w Generali

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Generali wyróżnia się na polskim rynku. W tym towarzystwie można kupić polisę nie tylko na konkretny pojazd, lecz także na danego kierowcę.

Czytaj więcej
Komentarze