Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Med Casco w InterRisk

Ubezpieczenie Med Casco w InterRisk

Data aktualizacji: 2021-09-15
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są w Polsce coraz popularniejsze. Jeśli w razie nieszczęśliwego wypadku nie chcesz polegać jedynie na publicznej służbie zdrowia, skorzystaj z ubezpieczenia Med Casco w InterRisk.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia InterRisk
 2. Zakres ubezpieczenia Med Casco w InterRisk
 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia Med Casco w InterRisk
 4. Suma ubezpieczenia Med Casco w InterRisk
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Med Casco w InterRisk
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Med Casco w InterRisk
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie Med Casco w InterRisk?

Kalkulator ubezpieczenia InterRisk

InterRisk nie prowadzi sprzedaży swoich ubezpieczeń w Internecie. Składkę Med Casco, a także innych polis proponowanych przez to towarzystwo, można poznać jedynie, kontaktując się z agentem.

Sprawdź, jak porównać ofertę z InterRisk z innymi propozycjami

Zakres ubezpieczenia Med Casco w InterRisk

Karetka po wypadku Med Casco zapewnia Ci pomoc, jeśli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi. Nie możesz więc liczyć na świadczenia z tej polisy w razie choroby.

Zakres ochrony można też ograniczyć do następstw wypadku komunikacyjnego lub wypadku w pracy. Oczywiście będzie się to wiązało ze znaczącym obniżeniem składki. Zastanów się nad tym, jeśli szukasz ochrony jedynie na ściśle określone sytuacje.

Osoby mające większe wymagania mogą natomiast rozszerzyć zakres polisy o:

 • wyczynowe uprawianie sportu,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

W ramach ubezpieczenia InterRisk:

 • pokryje koszty świadczeń medycznych,
 • zorganizuje świadczenia assistance,
 • pokryje koszty operacji,
 • wypłaci świadczenie za pobyt w szpitalu w następstwie wypadku.

Uwaga! Ubezpieczeniem można objąć jedynie osoby w wieku do 70 lat, które wskazano imiennie w umowie polisy.

Sprawdź zakres ubezpieczenia NNW w InterRisk

Zakres terytorialny ubezpieczenia Med Casco w InterRisk

Z polisy Med Casco otrzymasz świadczenia jedynie wtedy, kiedy do wypadku dojdzie na terenie Polski.

Zobacz, jak działa ubezpieczenie turystyczne w InterRisk

Suma ubezpieczenia Med Casco w InterRisk

InterRisk pozostawia ubezpieczającemu ustalenie dokładnej sumy polisy. Dobierz taką kwotę, która zapewni Ci faktyczne bezpieczeństwo, a jednocześnie nie obciąży za bardzo budżetu.

Zobacz, jak najlepiej skontaktować się z InterRisk

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia Med Casco w InterRisk

Pamiętaj, że InterRisk nie pokryje żadnych kosztów świadczeń medycznych, które poniesiono w placówkach niewskazanych przez InterRisk lub które poniesiono bez ich akceptacji przez ubezpieczyciela (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kontakt z towarzystwem był niemożliwy z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego).

InterRisk nie odpowiada też za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez ubezpieczonego,
 • uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą wejścia w życie umowy ubezpieczenia,
 • chorobami,
 • przeszczepem narządów, jeśli ubezpieczony był dawcą narządów lub organów do przeszczepu,
 • prowadzeniem pojazdu przez ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do jego prowadzenia, o ile nieposiadanie uprawnień przez ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
 • prowadzeniem pojazdu przez ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, chyba że brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku,
 • nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) przez ubezpieczonego, do przestrzegania których jest on zobowiązany, o ile nieprzestrzeganie przepisów BHP przez ubezpieczonego miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
 • wadami wrodzonymi ubezpieczonego i schorzeniami będących ich skutkiem,
 • chorobami psychicznymi ubezpieczonego,
 • wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez ubezpieczonego – o ile umowa ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki nie została rozszerzona o następstwa wyczynowego uprawiania sportu i / lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • chirurgią szczękową,
 • operacją wtórną,
 • chirurgią plastyczną,
 • pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku,
 • materiałami wybuchowymi,
 • pandemii.

Ubezpieczenie nie obejmuje także kosztów:

 • usług assistance wykonywanych na rzecz ubezpieczonego przez inne podmioty niż Centrum Assistance,
 • zakupu leków oraz środków opatrunkowych nieprzepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • zakupu leków oraz środków opatrunkowych, które nie są związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Med Casco w InterRisk

Przede wszystkim pamiętaj, by przed organizacją jakichkolwiek usług skontaktować się z InterRisk. Numer telefonu znajdziesz w umowie ubezpieczenia. Potem stosuj się do zaleceń ubezpieczyciela i korzystaj tylko ze świadczeń zaakceptowanych przez towarzystwo.

Zobacz, jak zgłosić szkodę w InterRisk

Kiedy warto kupić ubezpieczenie Med Casco w InterRisk?

Dzięki elastycznemu zakresowi ochrony oraz możliwości dobrania własnej sumy ubezpieczenia, polisa Med Casco jest dobrym wyborem w wielu sytuacjach. Zastanów się nad nią szczególnie wtedy, kiedy dużo jeździsz samochodem lub wykonujesz dość niebezpieczny zawód.

Sprawdź, jakie inne ubezpieczenia proponuje InterRisk

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym Wiener (dawniej Gothaer)

Ludzie ranni w wypadkach komunikacyjnych bardzo często wymagają długotrwałego i kosztownego leczenia. Dzięki ubezpieczeniu proponowanemu przez Wiener nie będziesz musiał się jednak w takim momencie...

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2021-09-30

Praca za granicą a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Wyjazd do pracy za granicę to zawsze trudna decyzja. Wśród licznych wątpliwości pojawiają się także te związane z kwestią dostępu do służby zdrowia. Czy Polak pracujący za granicą może korzystać...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jak zachować się po stłuczce za granicą?

Stłuczki oraz kolizje coraz częściej stają się udziałem Polaków podróżujących za granicą. Wyjaśniamy, jak zachować się po takim wypadku.

Czytaj więcej
Komentarze