Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenie NNW InterRisk

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-15

Nawet najlepsze drogi i systemy bezpieczeństwa w samochodzie nie zabezpieczą Cię przed wszystkimi zdarzeniami drogowymi. Ubezpieczenie NNW pomoże Ci jednak, jeśli w stłuczce ktoś zostanie ranny lub zginie.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC/AC
 2. Zakres ochrony NNW w InterRisk
 3. Świadczenia z ubezpieczenia NNW w InterRisk
 4. Suma ubezpieczenia NNW w InterRisk
 5. Wyłączenia odpowiedzialności NNW w InterRisk
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w InterRisk
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w InterRisk?

Kalkulator OC/AC

Ubezpieczenie NNW jest uzupełnieniem samochodowych polis OC i AC. Aby poznać wysokość składek za te ubezpieczenia w InterRisk, musisz skontaktować się z przedstawicielem towarzystwa. Jego ofertę warto porównać z propozycjami z innych firm przy pomocy kalkulatora OC/AC.

Zakres ochrony NNW w InterRisk

Apteczka - pierwsza pomoc po wypadku Ubezpieczenie chroni od następstw tych wypadków, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas jego używania. Warto zwrócić uwagę, że polisa obowiązuje na terenie całej Europy.

Sprawdź, jakie usługi zapewnia ubezpieczenie Assistance w InterRisk

Świadczenia z ubezpieczenia NNW w InterRisk

InterRisk, w porównaniu do innych ubezpieczycieli, oferuje NNW o wiele bardziej rozbudowanym zakresie. Polisa zapewnia następujące świadczenia:

 1. za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 100% sumy;
 2. za uszczerbek na zdrowiu – procent sumy zgodny z procentem uszczerbku na zdrowiu (ustalany na podstawie tabeli dołączonej do warunków ubezpieczenia);
 3. koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – zwrot udokumentowanych i niezbędnych kosztów poniesionych w Polsce do wysokości 30% sumy;
 4. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy, jeśli ubezpieczonemu decyzją ZUS przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub powiatowy (albo wojewódzki) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzekł o celowości przekwalifikowania zawodowego. Koszty muszą zostać poniesione w Polsce;
 5. koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy;
 6. w przypadku uciążliwości leczenia – jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy jeśli wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu i ubezpieczony przeszedł operację lub przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni;
 7. w przypadku pobytu w szpitalu - jednorazowe świadczenie w wysokości 2% sumy jeśli wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu i ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 10 dni.

Sprawdź, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC w InterRisk

Suma ubezpieczenia NNW w InterRisk

InterRisk pozostawił klientom dość dużą dowolność przy ustalaniu sumy ubezpieczenia NNW. Można wybrać kwotę od 10 000 zł do 100 000 zł. Pamiętaj jednak, że NNW z małą sumą nie zapewni właściwie żadnej ochrony.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z InterRisk

Wyłączenia odpowiedzialności NNW w InterRisk

Nie wszystkie zdarzenia są objęte odpowiedzialnością InterRisk. Dlatego przed zakupem polisy warto spojrzeć na ogólne warunki ubezpieczenia, a zwłaszcza na rozdział zatytułowany „Wyłączenia odpowiedzialności”.

W przypadku ubezpieczenia NNW InterRisk nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki powstałe w następstwie lub w związku z:

 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez ubezpieczonego;
 • działaniem energii jądrowej, odpadów radioaktywnych bądź materiałów wybuchowych;
 • działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami, a także aktami terroru;
 • prowadzeniem pojazdu przez ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do jego prowadzenia, o ile nieposiadanie przez ubezpieczonego uprawnień do prowadzenia pojazdu miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku;
 • pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku;
 • prowadzeniem pojazdu przez ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, jeżeli pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku;
 • uczestniczeniem ubezpieczonego w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach, jazdach treningowych lub imprezach sportowych;
 • pandemią.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także:

 • zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne;
 • chorób występujących nawet nagle, jeżeli nie są następstwem nieszczęśliwego wypadku;
 • wad wrodzonych i ich następstw.

Zobacz, kiedy nie zadziała ubezpieczenie AC w InterRisk

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w InterRisk

Na tyle na ile to możliwe, postaraj się zmniejszyć rozmiar szkody i nie później niż 3 dni od zaistnienia wypadku zgłoś się do lekarza. Stosuj się dokładnie do jego wszystkich zaleceń.

InterRisk powinieneś powiadomić nie później niż w ciągu 14 dni (o ile Twój stan zdrowia na to pozwala). Przedstaw ubezpieczycielowi dokumenty udowodniające, jak doszło do wypadku i jakie koszty poniosłeś.

Jakie dokumenty będą przydatne? Do InterRisk warto dostarczyć:

 • kopię zgłoszenia zdarzenia policji (o ile zostało dokonane),
 • dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy po wypadku,
 • dokumentację medyczną z przebiegu leczenia,
 • kartę informacyjną ze szpitala,
 • kopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze,
 • rachunki / faktury VAT za przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze,
 • kopię decyzji ZUS na podstawie której przyznano rentę szkoleniową osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (albo wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego,
 • rachunki / faktury VAT dokumentujące koszty przekwalifikowania zawodowego,
 • rachunki / faktury VAT dokumentujące koszty leczenia,
 • w przypadku ubezpieczonego będącego kierowcą: kopię prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego: kartę statystyczną do karty zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę śmierci, akt zgonu lub prawomocne orzeczenie sądu uznające ubezpieczonego za zmarłego.

Zazwyczaj InterRisk poprosi także o poddanie się badaniu przez lekarza wskazanego przez ubezpieczyciela. Oczywiście koszt takiego badania pokrywa towarzystwo.

Zobacz, jak przebiega proces likwidacji szkody w InterRisk

Kiedy warto kupić ubezpieczenie NNW w InterRisk?

Ubezpieczenie NNW od InterRisk zapewnia rozbudowaną pomoc dla kierowcy i pasażerów. Na pewno warto rozszerzyć polisę OC czy AC o ten produkt, jeżeli regularnie poruszasz się samochodem.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń NNW

Tagi:

Komentarze