Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie turystyczne Bon Voyage InterRisk

Ubezpieczenie turystyczne Bon Voyage InterRisk

Data aktualizacji: 2021-09-15
Na wakacjach każdy pragnie się zrelaksować i zapomnieć o problemach. Niestety niekiedy odpoczynek przerywa nagły wypadek. Wtedy nerwy ukoi ubezpieczenie turystyczne. Sprawdzamy warunki tej polisy w InterRisk.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia turystycznego InterRisk
 2. Zakres ubezpieczenia turystycznego InterRisk
 3. Warianty ubezpieczenia turystycznego InterRisk
 4. Suma ubezpieczenia turystycznego InterRisk
 5. Ubezpieczenie kosztów leczenia InterRisk
 6. Ubezpieczenie Assistance Pomoc w podróży w InterRisk
 7. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego InterRisk
 8. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego w InterRisk
 9. Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne InterRisk?

Kalkulator ubezpieczenia turystycznego InterRisk

Ubezpieczenie turystyczne w InterRisk nie jest dostępne przez Internet. Składkę można poznać tylko przez telefon lub bezpośrednio u agenta. Tę propozycję warto jednak porównać z innymi ofertami, korzystając z kalkulatora polis podróżnych.

Zakres ubezpieczenia turystycznego InterRisk

Ubezpieczenie na wakacje na plaży Bazą każdej polisy turystycznej jest ubezpieczenie kosztów leczenia. W InterRisk do obowiązkowych elementów należy także assistance. Te dwa produkty razem zapewniają kompleksową ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicą. InterRisk ochroni Cię zarówno w trakcie prywatnego wyjazdu, jak i podróży służbowej.

Podstawową ochronę można rozszerzyć o:

 • koszty ratownictwa i poszukiwania,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • koszty związane z opóźnieniem lotu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zakres poszczególnych polis można także poszerzyć o ryzyka takie jak:

 • wyczynowe uprawianie sportu,
 • amatorskie uprawianie narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego, windsurfingu,
 • następstwa zawału serca i udaru mózgu (o ile został on zdiagnozowany po raz pierwszy u ubezpieczonego w okresie trwania ochrony, a klient nie przekroczył 60 roku życia),
 • wykonywanie pracy,
 • następstwa choroby przewlekłej (o ile ubezpieczony nie ma więcej niż 60 lat).

Uwaga! W przypadku osób w wieku od 6 do 25 lat InterRisk stosuje zniżki przy wyliczaniu składki.

Zobacz, jaki jest zakres ubezpieczenia mieszkania w InterRisk

Warianty ubezpieczenia turystycznego InterRisk

InterRisk proponuje ubezpieczenie turystyczne w następujących wariantach:

 • ubezpieczenie indywidualne,
 • ubezpieczenie rodzinne,
 • ubezpieczenie grupowe – w formie imiennej lub bezimiennej (ta druga opcja dostępna jest tylko dla pracodawców chcących ubezpieczyć pracowników wyjeżdżających w podróż zagraniczną).

Ubezpieczenie indywidualne oraz rodzinne można zawrzeć jedynie na okres nie krótszy niż:

 • 1 dzień – w przypadku podróży do krajów Unii Europejskiej / EFTA,
 • 3 dni – w przypadku podróży zagranicznej do innych krajów,

lecz jednocześnie nie dłuższy niż 90 dni.

Ubezpieczenie grupowe można natomiast zawrzeć na maksymalnie 12 miesięcy.

Suma ubezpieczenia turystycznego InterRisk

Dla każdego rodzaju ubezpieczenia należy samodzielnie ustalić sumę, biorąc pod uwagę stopień ryzyka i wysokość ewentualnych kosztów. Wyjątkiem jest ubezpieczenie bagażu, w przypadku którego suma jest ustalana na podstawie wartości mienia.

Uwaga! Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdej osoby.

Sprawdź, jak skontaktować się z InterRisk

Ubezpieczenie kosztów leczenia InterRisk

To ubezpieczenie pokryje koszty wszelkich niezbędnych kosztów leczenia będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (oczywiście w granicach sumy ubezpieczenia).

Polisa obejmuje koszty:

 • leczenia ambulatoryjnego,
 • hospitalizacji,
 • zakupu leków i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 • leczenia stomatologicznego będącego wynikiem ostrych stanów bólowych wymagających natychmiastowej pomocy (do kwoty 150 euro),
 • naprawy lub zakupu okularów i naprawy protez, jeśli uszkodzenie było związane z nieszczęśliwym wypadkiem.

Ubezpieczenie Assistance Pomoc w podróży w InterRisk

Assistance uzupełnia ubezpieczenie kosztów leczenia, zapewniając szereg usług w razie wypadku lub zachorowania.

Zakres polisy obejmuje pokrycie kosztów:

 • zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w razie jego hospitalizacji lub transportu do Polski (InterRisk pokryje koszty pobytu do 7 dni w wysokości do 100 euro za dzień. Koszt transportu może wynieść maks. 1000 euro);
 • podróży i pobytu jednej osoby bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego przez co najmniej 7 dni lub jego transportu do Polski, jeśli ubezpieczony podróżował sam (InterRisk pokryje koszty pobytu do 7 dni w wysokości do 100 euro za dzień. Koszt transportu do kraju hospitalizacji i z powrotem może wynieść maks. 2 500 euro);
 • transportu z miejsca wypadku lub choroby do najbliższego szpitala lub placówki medycznej;
 • transportu do innego szpitala, jeśli dotychczasowy nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej;
 • transportu do placówki medycznej w Polsce / kraju zamieszkania;
 • transportu zwłok do miejsca pochówku;
 • zakupu trumny.

Sprawdź, co zapewnia Ci Assistance samochodowe w InterRisk

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego InterRisk

Wypadki na wakacjach bywają bardzo różnorodne. Nie wszystkie z nich będą niestety objęte zakresem ochrony dawanej przez polisę podróżną. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance proponowanego przez InterRisk, towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty:

 • leczenia sanatoryjnego, kuracji w domach wypoczynkowych lub ośrodkach leczenia uzależnień,
 • leczenia psychoanalitycznego lub psychoterapeutycznego,
 • operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych,
 • leczenia chorób przenoszonych drogą płciową,
 • zabiegu usuwania ciąży niezwiązanego z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą,
 • leczenia bezpłodności, w tym sztucznego zapłodnienia, a także zakupu środków antykoncepcyjnych,
 • leczenia stomatologicznego, jeśli nie było ono wynikiem ostrych stanów bólowych wymagających natychmiastowej pomocy,
 • naprawy lub zakupu okularów bądź naprawy protez, których uszkodzenie nie było związane z nieszczęśliwym wypadkiem.

InterRisk nie odpowiada też za koszty leczenia w odniesieniu do Ubezpieczonego, co do którego istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej.

InterRisk nie ponosi także odpowiedzialności za koszty, których łączna wysokość nie przekracza 20 Euro (jest to tzw. franszyza integralna).

InterRisk nie odpowiada też za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

 • umyślnym popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa / samobójstwa / samookaleczenia się przez ubezpieczonego,
 • uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową ubezpieczonego,
 • chorobami, które zostały zdiagnozowane przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową ubezpieczonego,
 • prowadzeniem pojazdu przez ubezpieczonego nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku,
 • prowadzeniem pojazdu przez ubezpieczonego, jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku,
 • uczestniczeniem ubezpieczonego w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach, jazdach treningowych lub imprezach sportowych jako kierowca pojazdu, pomocnik kierowcy lub pasażer pojazdu w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • bójką,
 • pobiciem (oprócz przypadku obrony koniecznej),
 • chorobą zawodową, chorobą psychiczną,
 • wadami wrodzonymi i ich następstwami,
 • wyczynowym uprawianiem sportu przez ubezpieczonego (chyba że rozszerzono zakres ochrony),
 • amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego lub windsurfingu (chyba że rozszerzono zakres ochrony),
 • zawałem serca lub udarem mózgu (chyba że rozszerzono zakres ochrony),
 • wykonywaniem pracy przez ubezpieczonego (chyba że rozszerzono zakres ochrony),
 • chorobą przewlekłą (chyba że rozszerzono zakres ochrony),
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez ubezpieczonego,
 • omdleniem,
 • pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi,
 • działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami, a także aktami terroru,
 • korektą wad wzroku ubezpieczonego,
 • sterylizacją oraz antykoncepcją operacyjną,
 • chirurgią szczękową, chirurgią zwiadowczą i eksperymentalną,
 • poronieniem samoistnym i sztucznym, za wyjątkiem przypadku poronienia sztucznego, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia,
 • leczeniem bezpłodności,
 • operacją wtórną,
 • żylakami,
 • wykonywaniem profilaktycznych badań oraz niezaleconych przez lekarza,
 • zmianą płci, chirurgią plastyczną i kosmetyczną,
 • Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS, za wyjątkiem sytuacji, w których zakażenie wirusem HIV nastąpiło w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w wyniku transfuzji krwi lub w związku z wykonywanym zawodem,
 • pełnieniem przez ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa,
 • poparzeniami słonecznymi,
 • epidemiami ogłoszonymi na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • podróżowaniem ubezpieczonego w charakterze pasażera statkiem powietrznym nienależącym do żadnego towarzystwa lotniczego, niezarejestrowanym i niedopuszczonym do odpłatnego przewozu na regularnych liniach lotniczych.

W przypadku polisy Assistance InterRisk nie odpowiada też za szkody będące wynikiem pandemii.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego w InterRisk

Jeżeli dojdzie do wypadku za granicą, od razu skontaktuj się telefonicznie z Centrum Assistance ubezpieczyciela. Jeśli nie masz możliwości powiadomienia od razu InterRisk o zdarzeniu, zgłoś się do lekarza i stosuj się do wszystkich jego zaleceń. Towarzystwo poinformuj natomiast nie później niż w ciągu 14 dni od daty powrotu do Polski, o ile Twój stan zdrowia na to pozwala.

Pamiętaj, że na prośbę InterRisk będziesz musiał okazać zaświadczenia medyczne, skierowania, recepty, rachunki lub faktury, aby ubezpieczyciel mógł precyzyjnie określić wysokość kosztów.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w InterRisk

Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne InterRisk?

Ubezpieczenie turystyczne warto kupić przed każdą podróżą, niezależnie od tego czy jedziesz wypoczywać na plaży czy planujesz zdobywać górskie szczyty. Do wypadku może niestety dojść wszędzie. Polisa proponowana przez InterRisk zawiera wszystkie elementy ochrony, które mogą się przydać w trakcie standardowych wakacji. Osoby lubiące aktywny wypoczynek powinny jednak zwrócić uwagę, że InterRisk wymaga rozszerzenia ochrony nawet w przypadku amatorskiego uprawiania narciarstwa.

Sprawdź, jakie inne ubezpieczenia oferuje InterRisk

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-12-14

Jak nie przepłacić za ubezpieczenie narciarskie?

Jazda na nartach nie należy do najtańszych rozrywek. Na szczęście na wielu wydatkach związanych z uprawianiem tego sportu można nieco zaoszczędzić, jeśli poświęci się chwilę czasu na wybór odpowiedniej...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Ubezpieczenie turystyczne na podróż do Hiszpanii - która polisa jest najlepsza?

Polacy bardzo często wybierają Hiszpanię jako cel wakacyjnych wycieczek. Podpowiadamy, jakie ubezpieczenie przyda się w tym kraju.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-20

Compensa Voyage: Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne Compensy nie jest zbyt rozbudowane, ale zawiera wszystkie najważniejsze elementy, które zapewnią bezpieczeństwo w trakcie zagranicznego wyjazdu. Ubezpieczyciel proponuje...

Czytaj więcej
Komentarze