Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Ochrona Prawna InterRisk

Ubezpieczenie Ochrona Prawna InterRisk

Data aktualizacji: 2021-09-15
W Polsce korzyści płynące z ubezpieczenia ochrony prawnej są dopiero odkrywane. Tymczasem InterRisk proponuje aż trzy warianty takiej umowy. Sprawdzamy ich warunki.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC / AC InterRisk
 2. Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej InterRisk
 3. Warianty ubezpieczenia ochrony prawnej w InterRisk
 4. Zakres terytorialny ubezpieczenia ochrony prawnej InterRisk
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia ochrony prawnej InterRisk
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej InterRisk
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie ochrony prawnej InterRisk

Kalkulator OC / AC InterRisk

Ubezpieczenia ochrony prawnej w InterRisk nie można zakupić samodzielnie. Występuje ono zawsze jako dodatek do OC lub AC. Oferty tych polis przedstawione Ci przez agenta ubezpieczyciela porównaj z innymi propozycjami, które możesz wyliczyć za pośrednictwem kalkulatora Ubea.pl.

Sprawdź, jak porównać ceny OC w InterRisk z ofertami innych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej InterRisk

Ubezpieczenie ochrony prawnej - sąd Większość ubezpieczycieli w Polsce proponuje ubezpieczenie ochrony prawnej tylko w jednej wersji. InterRisk ma natomiast w ofercie aż trzy warianty:

 • Asysta Prawna,
 • Pojazd & umowy,
 • Kierowca & pojazd.

Jeśli wybierzesz opcję Pojazd & umowy lub Kierowca & pojazd masz także prawo do usług zapewnianych w ramach Asysty Prawnej.

W ramach ubezpieczenia InterRisk zorganizuje i pokryje koszty usług pomocy prawnej związanej z posiadaniem samochodu. Ubezpieczyciel pokryje też koszty obrony interesów prawnych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w razie wystąpienia wypadku związanego z:

 • w wariancie Pojazd&umowy – posiadaniem lub używaniem określonego pojazdu i umowami dotyczącymi tego pojazdu,
 • w wariancie Kierowca&pojazd – posiadaniem lub używaniem określonego pojazdu.

Uwaga! Ochroną nie są objęte zdarzenia powstałe na tle umów, które zaistniały w ciągu 30 dni od zawarcia ubezpieczenia (InterRisk stosuje więc w tym przypadku karencję).

Sprawdź zakres ubezpieczenia Med Casco w InterRisk

Warianty ubezpieczenia ochrony prawnej w InterRisk

Każdy z wariantów ubezpieczenia zapewnia nieco inny rodzaj świadczeń. Sprawdź, jaki będzie dla Ciebie faktycznie przydatny.

Wariant Asysta Prawna

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów usług asysty prawnej związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczyciel udziela pomocy od razu telefonicznie lub mailem. Jeśli sprawa wymaga znacznych nakładów pracy termin realizacji świadczenia jest ustalany indywidualnie.

Masz prawo do maks. 3 świadczeń Asysty Prawnej w jednym dniu oraz 6 świadczeń w ciągu miesiąca.

Zobacz warunki wariantów ubezpieczenia assistance w InterRisk

Warianty Pojazd&umowy i Kierowca&pojazd

W ramach obu tych wariantów InterRisk zwraca niezbędne i udokumentowane:

 • koszty postępowania przed sądem powszechnym:
  • koszty wynajęcia jednego adwokata lub radcy prawnego do wysokości stawek minimalnych,
  • koszty sporządzenia opinii biegłych lub rzeczoznawców,
  • koszty poniesione przez stronę przeciwną, o ile ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia,
  • koszty wymaganych czynności notarialnych,
  • koszty podróży do sądu za granicą i z powrotem do miejsca zamieszkania,
  • koszty tłumaczenia potrzebnych dokumentów, -koszty i opłaty sądowe lub administracyjne,
 • koszty postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego do kwoty 2 000 zł.

Poza sumą ubezpieczenia InterRisk może też wypłacić nieoprocentowane świadczenie w maksymalnej wysokości stanowiącej 50% sumy ubezpieczenia na wpłacenie poręczenia majątkowego (ubezpieczony musi je oddać w ciągu 14 dni od daty zwrotu tych kosztów lub daty uprawomocnienia się orzeczenia, na mocy którego kwota poręczenia nie zostanie zwrócona w całości lub w części).

Oba warianty są tak naprawdę bardzo podobne siebie. W obu opcjach ochrona ubezpieczyciela obejmuje:

 • dochodzenie przez ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych związanych z posiadaniem lub używaniem przez niego ubezpieczonego w InterRisk pojazdu, jeżeli ubezpieczony doznał szkody na osobie lub szkody w mieniu;
 • obronę przed kierowanymi przeciwko ubezpieczonemu przez osoby trzecie roszczeniami z tytułu czynów niedozwolonych, związanych z posiadaniem lub używaniem przez niego ubezpieczonego w InterRisk pojazdu;
 • obronę ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczenia, jeżeli nieumyślne przestępstwo lub umyślne albo nieumyślne wykroczenie związane jest z posiadaniem lub używaniem przez niego ubezpieczonego w InterRisk pojazdu;
 • koszty postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego w następstwie wypadku ubezpieczeniowego związanego z posiadaniem lub używaniem określonego w umowie ubezpieczenia pojazdu.

Dodatkowo w przypadku opcji Pojazd&umowy zakres ubezpieczenia obejmuje też dochodzenie roszczeń przez ubezpieczonego w sprawach dotyczących umów, w tym umów ubezpieczenia zawartych z innymi ubezpieczycielami niż InterRisk, związanych z posiadaniem lub używaniem przez niego ubezpieczonego w InterRisk pojazdu.

Warianty różnią się także sumą ubezpieczenia. W opcji Kierowca&pojazd wynosi ona 20 000 zł. W opcji Pojazd&umowy suma jest wyższa i wynosi 40 000 zł.

Zobacz, jakie darmowe dodatki do OC proponuje InterRisk

Zakres terytorialny ubezpieczenia ochrony prawnej InterRisk

Ubezpieczenie ochrony prawnej proponowane przez InterRisk obowiązuje w Polsce oraz innych krajach Europy. Polisa nie działa jednak na terenie:

 • Białorusi,
 • Mołdawii,
 • Rosji
 • i Ukrainy.

Sprawdź zakres terytorialny ubezpieczenia AC w InterRisk

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia ochrony prawnej InterRisk

Ubezpieczenie ochrony prawnej, jak wiele innych polis, ma dość sporo wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji w których ubezpieczenie nie zadziała. Warto zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy, by potem się nie rozczarować.

Świadczenia z umowy ubezpieczenia w zakresie Asysty Prawnej nie obejmują problemów prawnych:

 • pozostających w związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautem i trzęsieniami ziemi;
 • pozostających w związku ze szkodami nuklearnymi wywołanymi przez reaktory jądrowe albo ze szkodami genetycznymi spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym;
 • wynikających z umyślnego naruszenia przez ubezpieczonego przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • będących następstwem pozostawania przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile miało to wpływ na powstanie problemu prawnego;
 • pozostających w związku z prowadzeniem pojazdu bez wymaganych prawem uprawnień;
 • dotyczących roszczeń ubezpieczonych wynikających z cesji wierzytelności;
 • rozpoznawanych przed: Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym lub trybunałami międzynarodowymi.

W żadnym wypadku ochrona nie obejmuje też problemów prawnych pozostających w związku ze sporami zaistniałymi pomiędzy ubezpieczonym, ubezpieczającym, InterRisk lub przedstawicielem InterRisk.

W wariantach Pojazd&umowy i Kierowca&pojazd ubezpieczenie nie obejmuje natomiast kosztów wynikających z wypadków zaistniałych:

 • wskutek umyślnego działania ubezpieczonego lub związanych z umyślnym popełnieniem przez ubezpieczonego przestępstwa;
 • przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub pozostających w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem, które wystąpiło przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • wskutek prowadzenia pojazdu przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu pod wpływem: alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego, osobę zamieszkałą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu bez wymaganych prawem kraju zajścia wypadku ubezpieczeniowego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
 • podczas uczestnictwa w wyścigach samochodowych lub treningach do takich imprez.

Ochroną ubezpieczeniową w tych wariantach nie są też objęte:

 • koszty obrony interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniu wszczętym w związku z zarzutem postoju, zatrzymywania się lub parkowania w niedozwolonym miejscu;
 • spory wynikające z umów zawartych przez ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży lub pośredniczenia w sprzedaży pojazdów, wypożyczania pojazdów, naprawy pojazdów lub prowadzenia parkingów;
 • koszty reprezentowania interesów ubezpieczonego przed organami celnymi lub podatkowymi;
 • koszty obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia towarów przewożonych w celach zarobkowych;
 • koszty związane z zawinionym przez ubezpieczonego uchybieniem terminom ustawowym albo zwłoką w powiadomieniu InterRisk o tych terminach lub zobowiązaniach;
 • koszty powstałe w następstwie korzystania przez ubezpieczonego z usług osób nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii prawnych w danym zakresie;
 • koszty obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są roszczenia wynikające z używania pojazdu podczas działań wojennych, zamieszek, rozruchów, katastrof lub blokad dróg;
 • koszty obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są roszczenia pomiędzy ubezpieczonymi z tej samej umowy ubezpieczenia;
 • koszty obrony interesów prawnych w sporach pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym;
 • koszty obrony interesów prawnych ubezpieczonego z umów, jeżeli umyślnie nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z tych umów;
 • koszty poniesione na opłacenie kar sądowych, administracyjnych, grzywien lub kar pieniężnych nałożonych na ubezpieczonego przez sądy i inne organy państwowe;
 • koszty, które ubezpieczony musi ponieść dlatego, że jego przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym albo przedstawił zarzut potrącenia, jeżeli obrona przed tymi roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem ochrony prawnej;
 • koszty obrony interesów prawnych w sprawach, których przedmiotem są roszczenia ubezpieczonego skierowane przeciwko InterRisk.

InterRisk nie ponosi też odpowiedzialności za koszty obrony interesów prawnych poniesione bez uzgodnienia z InterRisk.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z InterRisk

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej InterRisk

Aby uzyskać asystę prawną, wystarczy skontaktować się telefonicznie z InterRisk.

Jeśli dojdzie do szkody, w związku z którą potrzebujesz skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, powiadom o tym niezwłocznie InterRisk, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeśli do szkody doszło za granicą, trzeba o niej powiadomić w terminie 7 dni od powrotu do kraju (chyba że pomoc ubezpieczyciela jest niezbędna już w innym państwie).

Ubezpieczycielowi trzeba będzie okazać wszystkie posiadane dowody dotyczące przebiegu zdarzenia oraz dokumentujące poniesione koszty. Do InterRisk przekaż także:

 • kopię zgłoszenia wypadku policji lub innym podmiotom, które należało powiadomić zgodnie z prawem,
 • kopie umów stanowiących podstawę dochodzenia roszczeń,
 • dane świadków zdarzenia.

Uwaga! InterRisk stosuje udział własny w wysokości 200 zł w przypadku zwrotu kosztów pomocy prawnej.

Pamiętaj, że ugodę z drugą stroną możesz zawrzeć jedynie za zgodą InterRisk.

Zobacz, jak przebiega proces likwidacji szkody w InterRisk

Kiedy warto kupić ubezpieczenie ochrony prawnej InterRisk

Polacy często nie doceniają jeszcze w pełni korzyści płynących z ubezpieczenia ochrony prawnej. Jeśli jednak dużo jeździsz autem i nie chcesz pozostać sam w razie problemów z prawem, przemyśl zakup takiej polisy. Ubezpieczenie proponowane przez InterRisk ma szeroki zakres ochrony i pozwala Ci dobrać wariant do swoich potrzeb, co jest wyjątkowe na polskim rynku.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń InterRisk

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-06-02

Auto zastępcze z OC sprawcy – dla kogo? Na jak długo? Na co uważać?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony z winny innego kierowcy, możesz skorzystać z opcji wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy. Czy jednak taki pojazd zastępczy przysługuje każdemu? Jak długo...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie Auto Szyby InterRisk

Uchronienie szyby samochodu przed zarysowaniem nie jest łatwym zadaniem. Na szczęście uniknięcie konsekwencji finansowych takiej szkody jest już o wiele prostsze. Oceniamy ubezpieczenie Auto...

Czytaj więcej
Komentarze