Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC w Generali

Ubezpieczenie AC w Generali

Data aktualizacji: 2021-09-17
Generali oferuje kompleksowe ubezpieczenie AC zapewniające pomoc wtedy, kiedy to Twoje auto zostanie uszkodzone. Dzięki formule All Risk ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze nawet w najbardziej nietypowej sytuacji.

Spis treści

 1. Kalkulator OC/AC w Generali
 2. Zakres świadczeń AC w Generali
 3. Suma ubezpieczenia AC w Generali
 4. Amortyzacja w AC w Generali
 5. Dodatki do ubezpieczenia AC w Generali
 6. Generalne wyłączenia odpowiedzialności w Generali
 7. Wyłączenia odpowiedzialności w AC
 8. Likwidacja szkody z AC w Generali
 9. Pojazd zastępczy z AC w Generali
 10. Czy warto kupić AC w Generali?

Kalkulator OC/AC w Generali

Ubezpieczenie AC można kupić za pośrednictwem strony internetowej Generali. Składkę autocasco w tej firmie wyliczysz także za pośrednictwem kalkulatora OC/AC Ubea.pl. Korzystając z tego narzędzia, będziesz też od razu wiedział, jak cena AC w Generali wypada na tle innych ubezpieczycieli.

Zobacz, jak działa kalkulator OC/AC w Generali

Zakres świadczeń AC w Generali

Generali oferuje AC w formule All Risk, co oznacza, że towarzystwo odpowiada za wszystkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu oprócz tych, które są skutkiem zdarzeń wymienionych w wyłączeniach odpowiedzialności.

Wypadek drogowy - uszkodzone auto Pamiętaj, że Generali ubezpiecza jedynie pojazdy w wieku do 13 lat.

Uwaga! Powyższe ograniczenie wiekowe nie dotyczy umów zawieranych z Generali na okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu poprzedniego ubezpieczenia danego pojazdu.

Ubezpieczenie AC w Generali obejmuje ochroną także fotelik samochodowy.

AC w Generali obejmuje teren Polski i innych państw europejskich. Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za kradzież, która zdarzy się na terenie Białorusi, europejskiej części Rosji oraz Ukrainy.

Sprawdź też warunki NNW w Generali

Suma ubezpieczenia AC w Generali

Suma ubezpieczenia AC ma odpowiadać wartości rynkowej pojazdu w danym momencie. O ile nie umówiono się inaczej, ulega ona redukcji o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Zobacz, jakie Assistance możesz dokupić do ubezpieczenia AC w Generali

Amortyzacja w AC w Generali

Ustalając wysokość odszkodowania za szkody częściowe, Generali stosuje amortyzację, czyli pomniejsza wartość części zamiennych zależnie od okresu eksploatacji pojazdu.

Wysokość amortyzacji jest ustalana na podstawie poniższej tabeli:

Rok eksploatacji Procent pomniejszenia
1 0%
2 10%
3 15%
4 20%
5 25%
6 35%
7 40%
8 45%
9 50%
10 i więcej 55%

Dodatki do ubezpieczenia AC w Generali

Ubezpieczenie AC w Generali można dodatkowo rozszerzyć o ochronę:

 • wyposażenia dodatkowego – pamiętaj, że już w podstawowym zakresie AC ochroną objęte jest wyszczególnione w umowie wyposażenie dodatkowe, którego wartość nie przekracza 1000 zł. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem można objąć także droższe wyposażenie (nie droższe jednak niż 20 000 zł. Wartość wyposażenia nie może też przekraczać 20% sumy ubezpieczenia pojazdu),

Zobacz także, jaką ochronę zapewni Ci ubezpieczenie szyb

Polisę AC można też rozszerzyć o:

 • odstąpienie od amortyzacji części,
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie,
 • utrzymanie sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy w szkodach całkowitych i kradzieżowych (opcja dostępna jeśli wartość rynkowa pojazdu nie przekracza 300 000 zł i jeśli rozszerzyło się ochronę także o dwa powyższe punkty).

Zobacz, jak możesz rozszerzyć zakres ochrony OC w Generali

Generalne wyłączenia odpowiedzialności w Generali

Poniższe wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w każdym dobrowolnym ubezpieczeniu komunikacyjnym Generali. Ochroną nie są objęte szkody:

 • powstałe przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia,
 • powstałe wskutek użycia pojazdu niezgodnie z rodzajem użytkowania podanym przez ubezpieczającego we wniosku i wskazanym w polisie,
 • spowodowane umyślnie przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, lub osobę, z którą ubezpieczający lub ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • powstałe wskutek kierowania pojazdem przez osobę pozostającą w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków, środków psychotropowych lub innych środków odurzających, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą ważnych, wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia, uprawnień do kierowania pojazdem, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia wypadku drogowego albo kolizji drogowej,
 • powstałe wskutek ruchu pojazdu niezarejestrowanego albo niedopuszczonego do ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje taki wymóg prawny, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody,
 • powstałe wskutek ruchu pojazdu nieposiadającego w chwili zaistnienia szkody ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje taki wymóg prawny, o ile miało to wpływ na zaistnienie lub rozmiar szkody,
 • powstałe w pojazdach oddanych do sprzedaży komisowej,
 • spowodowane wskutek zamieszek, rozruchów, wewnętrznych niepokojów lub wydarzeń wojennych o charakterze lokalnym lub międzynarodowym,
 • spowodowane wykorzystaniem pojazdu w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych, zgromadzeniach oraz powstałe na skutek wykorzystania pojazdu w celu dokonania lub usiłowania dokonania czynu zabronionego w rozumieniu Kodeksu Karnego
 • powstałe wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji.

Sprawdź, kiedy masz prawo do zwrotu niewykorzystanej składki z AC

Wyłączenia odpowiedzialności w AC

Dodatkowo w przypadku AC ochroną nie są objęte szkody:

 • spowodowane przez niewłaściwie umocowany ładunek lub rzeczy przewożone w pojeździe lub wskutek niewłaściwego ich przewożenia,
 • eksploatacyjne, w tym polegające na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, zapleśnieniu, oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych oraz związane z pogorszeniem się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju,
 • spowodowane działaniem energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
 • polegające na utracie paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz powstałe w wyniku ich niewłaściwego doboru, a także będące skutkiem wadliwego doboru, montażu lub regulacji instalacji gazowej,
 • polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
 • polegające na awarii,
 • powstałe wskutek przeprowadzonych niepoprawnie napraw lub konserwacji pojazdów,
 • związane z wadami produkcyjnymi i konstrukcyjnymi Pojazdu.

W przypadku kradzieży pojazdu Generali nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała wskutek nieuruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymaganych zapisami OWU lub wskutek braku tych zabezpieczeń (chyba że był to wynik rozboju lub innego przestępstwa). Generali nie ponosi też odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała na skutek:

 • wejścia sprawcy w posiadanie dokumentów pojazdu, kluczy, sterowników lub kart kodowych za wiedzą ubezpieczającego lub osoby przez nich uprawnionej do korzystania z pojazdu (chyba że był to wynik rozboju lub innego przestępstwa),
 • utraty dokumentów pojazdu, kluczy, sterowników lub kart kodowych służących do jego otwarcia lub uruchomienia pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu nie wymienił zamków w pojeździe lub nie zmienił kodów dostępu do pojazdu niezwłocznie po ich utracie.

Uwaga! Jeżeli utracisz lub uszkodzisz klucz, karty kodowe, sterowniki albo zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, musisz poinformować o tym Generali w ciągu 7 dni.

Likwidacja szkody z AC w Generali

Uszkodzenie lub kradzież auta należy zgłosić do Generali w ciągu 7 dni. Pamiętaj, by nie zmieniać nic w pojeździe do momentu dokonania oględzin auta przez ubezpieczyciela. Istnieją dwa wyjątki od tego warunku:

 • zmiana jest uzasadniona względami bezpieczeństwa,
 • z winy ubezpieczyciela do oględzin nie doszło w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia Generali o szkodzie.

Jeśli podejrzewasz, że szkoda jest wynikiem przestępstwa lub też w wypadku zostali poszkodowani ludzie, powiadom od razu policję o tym zdarzeniu.

Jeżeli natomiast do uszkodzenia auta dojdzie za granicą, likwidacja szkody może polegać na:

 • wypłacie odszkodowania na podstawie wyceny wykonanej przez Generali,
 • naprawie prowizorycznej pojazdu za granicą, po której następuje likwidacja szkody w Polsce,
 • całkowitej naprawie pojazdu za granicą,
 • sprowadzeniu pojazdu do kraju, gdzie nastąpi likwidacja szkody.

Wykonanie naprawy prowizorycznej także wymaga zgody Generali, chyba że jej koszt nie przekroczy 1 000 euro.

Uwaga! Naprawa prowizoryczna ma jedynie umożliwić kontynuację bezpiecznej jazdy.

Przeczytaj więcej o zgłoszeniu szkody w Generali

Pojazd zastępczy z AC w Generali

Na czas naprawy uszkodzonego pojazdu Generali udostępnia auto zastępcze, jeżeli:

 • naprawa samochodu ma miejsce w warsztacie Generali
 • oraz w umowie odstąpiono od amortyzacji części.

Uwaga! Pojazd zastępczy nie przysługuje, jeśli uszkodzeniu uległy jedynie szyby.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z Generali

Czy warto kupić AC w Generali?

AC w Generali jest jedną z najbardziej kompleksowych ofert na rynku. Już podstawowy zakres polisy, bez żadnych rozszerzeń, zapewni dobrą ochronę nawet dla nowego, drogiego auta. Jeżeli szukasz AC o szerokim zakresie, propozycja Generali jest warta przemyślenia.

Sprawdź inne ubezpieczenia samochodu w Generali

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie AC Compensa

Ubezpieczenie AC Compensa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Osoby szukające tańszych rozwiązań mogą natomiast skorzystać z oferty AC Mini.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie AC w MTU

Ubezpieczenie AC w MTU jest dostępne w dwóch wariantach. Maxicasco zapewni kompleksową ochronę, a minicasco zagwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkody całkowitej.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w Proama

Proama docenia bezszkodowych kierowców. Osoby, które mogą pochwalić się jazdą przez kilka lat bez żadnej kolizji, mogą otrzymać nawet 70% zniżki na ubezpieczeniu AC.

Czytaj więcej
Komentarze