Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC w MTU

Ubezpieczenie AC w MTU

Data aktualizacji: 2021-09-15
Ubezpieczenie AC w MTU jest dostępne w dwóch wariantach. Maxicasco zapewni kompleksową ochronę, a minicasco zagwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkody całkowitej.

Spis treści

 1. Kalkulator ubezpieczeń OC/AC
 2. Zakres ochrony AC w MTU
 3. Warianty AC w MTU
 4. Dodatkowe świadczenia z AC w MTU
 5. Zakres terytorialny AC w MTU
 6. Suma ubezpieczenia AC w MTU
 7. Zgłoszenie szkody z AC w MTU
 8. Wyłączenia generalne w ubezpieczeniach samochodu MTU
 9. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC
 10. Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w MTU?

Kalkulator ubezpieczeń OC/AC

Chcesz sprawdzić, ile kosztuje ubezpieczenie AC w MTU? Wejdź na stronę porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl i wypełnij formularz. Jeżeli oferta MTU okaże się atrakcyjna, możesz od razu dokończyć zakup polisy przez Internet.

Sprawdź, jak wyliczyć składkę OC i AC w kalkulatorze MTU

Zakres ochrony AC w MTU

Ubezpieczenie dla samochodu Jeżeli masz ubezpieczenie AC, otrzymasz pieniądze wtedy, kiedy Twoje auto ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu. Nie jest przy tym ważne, czyją winą było dane zdarzenie.

Mówiąc dokładniej, polisa AC w MTU chroni w przypadku:

 • zderzenia się pojazdów,
 • uszkodzenia auta spowodowanego nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz,
 • uszkodzenia auta przez sprzęt sportowy przewożony na bagażnikach zewnętrznych w wyniku zderzenia się sprzętu z przedmiotami z zewnątrz,
 • wandalizmu,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania innych sił przyrody,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
 • kradzieży pojazdu.

Uwaga! MTU wypłaci odszkodowanie za kradzież pojazdu, tylko jeśli w momencie szkody auto było zabezpieczone przynajmniej jednym urządzeniem zabezpieczającym przed kradzieżą (w przypadku samochodów o wartości rynkowej do 100 000 zł brutto) lub dwoma takimi urządzeniami (w przypadku samochodów o wartości rynkowej powyżej 100 000 zł brutto).

Zobacz, czy MTU oferuje darmowe dodatkowe ubezpieczenia do OC

Warianty AC w MTU

Ubezpieczenie AC w MTU można zakupić w wersji:

 • Maxicasco – wariant pełny,
 • Minicasco – odszkodowanie wypłacane tylko w przypadku szkody całkowitej. Umowę Minicasco możesz zawrzeć, jeśli wartość rynkowa Twojego pojazdu wynosi nie mniej niż 8000 zł brutto.

Kupując ubezpieczenie AC w wersji Maxicasco, musisz wybrać sposób ustalenia wartości szkody. Możesz zdecydować się na wariant:

 • kosztorysowy
 • lub warsztatowy.

Zobacz, jakie są warunki ubezpieczenia Assistance w MTU

Dodatkowe świadczenia z AC w MTU

W wariancie Maxicasco MTU, oprócz wypłaty odszkodowania za zniszczony lub uszkodzony samochód, zwróci także koszty parkowania pojazdu w miejscu strzeżonym w okresie od zgłoszenia szkody do dnia dokonania oględzin (maks. do kwoty 300 zł brutto).

Uwaga! Koszty nie podlegają zwrotowi, jeśli ubezpieczony podjął decyzję o parkowaniu w miejscu strzeżonym bez uzgodnienia z MTU.

Zobacz, jak ubezpieczenie szyby chroni Twoje zniżki na AC

Zakres terytorialny AC w MTU

Ubezpieczenie AC w MTU ma szeroki zakres terytorialny, zapewniając ochronę na terenie:

 • całej Europy,
 • Algierii,
 • Maroka,
 • Tunezji,
 • Izraela,
 • Iranu.

Uwaga! Jeśli jednak do szkody dojdzie na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, MTU zastosuje udział własny w wysokości 1000 zł brutto.

Warto zauważyć, że MTU dolicza dodatkową opłatę do składki ubezpieczenia, jeśli pojazd przebywa poza Polską ponad 3 miesiące.

Suma ubezpieczenia AC w MTU

Suma ubezpieczenia AC powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy. MTU ustala ją na podstawie systemu Eurotax. Na Twój wniosek ubezpieczyciel może podwyższyć lub obniżyć tę kwotę, ale nie więcej niż o 10%.

Sprawdź, jak uzyskać zwrot z AC po sprzedaży auta

Zgłoszenie szkody z AC w MTU

Jeżeli Twoje auto zostanie uszkodzone lub skradzione, zgłoś niezwłocznie szkodę do MTU.

O kradzieży samochodu, kluczy, dokumentów lub o każdej innej szkodzie, która mogła być wynikiem przestępstwa, powiadom także od razu policję.

Pamiętaj, by nie zmieniać nic w pojeździe do czasu przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela zakładu. Ta zasada nie dotyczy Cię, jeśli MTU nie dokonało oględzin w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

Pamiętaj, że jeżeli dojdzie do kradzieży auta, będziesz musiał okazać MTU:

 • dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu i umożliwiające jego identyfikację (np. umowa sprzedaży, karta pojazdu, dowód rejestracyjny),
 • wszystkie komplety kluczy służących do otwarcia pojazdu,
 • wszystkie komplety sprawnych urządzeń uruchamiających zabezpieczenia przed kradzieżą.

Uwaga! Okazanie kluczy i urządzeń uruchamiających zabezpieczenia nie jest wymagane, jeśli pojazd utracono na skutek rozboju.

MTU wypłaca odszkodowanie za szkody, do których dojdzie poza Polską, ale w takim przypadku wymagane jest specjalne postępowanie. Jeśli więc dojdzie do kolizji lub wypadku za granicą:

 • nie naprawiaj nic w aucie bez zgody ubezpieczyciela (dozwolone są jedynie naprawy niezbędne do kontynuowania bezpiecznej jazdy, których koszt nie przekracza równowartości 800 euro. Podstawą do zwrotu kosztów za te naprawy są rachunki przedstawione przez ubezpieczonego),
 • pamiętaj, że jeśli przeprowadzona za granicą bez zgody ubezpieczyciela naprawa nie dotyczy zakresu niezbędnego do kontynuowania bezpiecznej jazdy, a jej koszty są wyższe od kosztów wykonania takiej naprawy w Polsce, to roszczenie o odszkodowanie ponad kwotę naprawy na terenie Polski nie będzie uznane przez ubezpieczyciela.

MTU ustalając kwotę odszkodowania, bierze pod uwagę ceny usług i części alternatywnych. Jeśli w Polsce brakuje takich części, MTU przyjmie do rozliczenia ceny części oryginalnych, pomniejszone o zużycie eksploatacyjne zgodnie z poniższą tabelą:

Okres eksploatacji pojazdu Procent zużycia eksploatacyjnego
do 3 lat (włącznie) 25%
4 lata 30%
5 lat 40%
6 lat 50%
7 lat 55%
8 lat 60%
9 lat lub więcej 65%


Uwaga! Jeśli w pojeździe wymieniano wcześniej jakieś części, wysokość ich zużycia eksploatacyjnego ustalana jest indywidualnie.

Dowiedz się więcej o procesie likwidacji szkody w MTU

Wyłączenia generalne w ubezpieczeniach samochodu MTU

Prawdziwą wartość ubezpieczenia można ocenić dopiero po przejrzeniu wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których polisa nie zadziała.

Poniżej przedstawiamy więc przypadki, w których nie zadziała żadne z ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych przez MTU. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli:

 • szkoda została wyrządzona umyślnie przez ubezpieczonego lub przez osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym. To wyłączenie nie dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczony wyrządził szkodę wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. To wyłączenie nie dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczony lub uprawniony kierujący w chwili wypadku lub przybycia na miejsce wypadku jednostki policji znajdowali się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody;
 • kierujący oddalił się z miejsca zdarzenia, o ile tym kierującym był ubezpieczony lub osoba upoważniona do użytkowania pojazdu, pomimo prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia.

Ubezpieczenie samochodu w MTU nie obejmuje też szkód powstałych:

 • podczas używania pojazdu przez ubezpieczonego lub uprawnionego kierującego jako narzędzia przestępstwa;
 • w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody;
 • w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także powstałych w pojazdach uczestniczących w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg;
 • w wyniku użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowanych przez przewożony bagaż lub ładunek;
 • podczas wynajmowania pojazdu oraz w pojazdach udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem;
 • w pojazdach niezarejestrowanych albo niezgłoszonych do ewidencji lub nieposiadających ważnego badania technicznego, jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie wypadku lub wartość szkody.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej MTU wyłączone są też szkody spowodowane przez:

 • sytuacje nadzwyczajne: działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojnę domową, zamieszki, rozruchy, trzęsienia ziemi, strajki, lokauty oraz akty terroryzmu i sabotażu, a także konfiskatę, nacjonalizację, przetrzymywanie lub zarekwirowanie mienia przez władze publiczne;
 • działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, promienie laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne i elektromagnetyczne.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC

Oprócz wyłączeń generalnych wymienionych powyżej ubezpieczenie AC w MTU nie obejmuje szkód powstałych:

 • w pojazdach starszych niż 15 lat (z wyjątkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w MTU na kolejny rok),
 • w wyniku kradzieży pojazdu lub jego części jeżeli:

  • w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie były uruchomione wszystkie znajdujące się w pojeździe zabezpieczenia antykradzieżowe, o ile brak odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu był wynikiem zawinionego działania ubezpieczonego / uprawnionego kierującego i o ile miało to wpływ na dokonanie kradzieży. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, kiedy pojazd został utracony na skutek rozboju;
  • w chwili dokonania kradzieży pojazd nie posiadał zainstalowanych wymaganych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o ile miało to wpływ na dokonanie kradzieży, chyba że pojazd został utracony wskutek rabunku;
  • klucze lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu / dowód rejestracyjny / jego wtórnik / karta pojazdu nie były zabezpieczone poza pojazdem, przed dostępem osób niepowołanych, o ile brak odpowiedniego zabezpieczenia był wynikiem zawinionego działania ubezpieczonego / uprawnionego kierującego i miał on wpływ na dokonanie kradzieży. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy pojazd został utracony na skutek rozboju;
 • w pojeździe będącym przedmiotem leasingu,

 • podczas użycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy,
 • w wyposażeniu dodatkowym pojazdu,
 • w wyniku samoczynnego stoczenia się zaparkowanego pojazdu.

MTU nie odpowiada też za szkody:

 • w materiałach pędnych lub smarnych,
 • których wartość nie przekracza 500 zł,
 • polegające na spadku wartości rynkowej pojazdu w następstwie wystąpienia szkody.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w MTU?

Ubezpieczenie Maxicasco proponowane przez MTU jest standardowym AC. Obowiązkowa amortyzacja oraz użycie części alternatywnych sprawiają, że cena tej polisy jest zwykle dość atrakcyjna. Ubezpieczenie Minicasco będzie natomiast dobrym wyborem dla tych, którzy szukają ochrony dla auta o mniejszej wartości.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń MTU

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w MTU24

Uważasz, że ubezpieczenie AC zawsze jest drogie? MTU24 udowodnia, że nie musi tak być. Kilka wariantów polisy pozwoli każdemu znaleźć pasujący zakres ochrony za odpowiednią cenę.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie AC Compensa

Ubezpieczenie AC Compensa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Osoby szukające tańszych rozwiązań mogą natomiast skorzystać z oferty AC Mini.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w Proama

Proama docenia bezszkodowych kierowców. Osoby, które mogą pochwalić się jazdą przez kilka lat bez żadnej kolizji, mogą otrzymać nawet 70% zniżki na ubezpieczeniu AC.

Czytaj więcej
Komentarze