Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC UNIQA

Ubezpieczenie AC UNIQA

Data aktualizacji: 2021-09-14
UNIQA zdaje sobie sprawę, że nie każdy kierowca jest zainteresowany pełnym AC dla swojego auta. Dlatego oferuje dwie podstawowe opcje do wyboru oraz liczne umowy dodatkowe pozwalające dopasować zakres ochrony do swoich potrzeb.

Spis treści:

 1. Kalkulator AC UNIQA
 2. Zakres ochrony AC w UNIQA
 3. Warianty AC w UNIQA
 4. Rozszerzenia ubezpieczenia AC UNIQA
 5. Zakres terytorialny AC w UNIQA
 6. Suma ubezpieczenia AC UNIQA
 7. Wyłączenia odpowiedzialności AC w UNIQA
 8. Zgłoszenie szkody z AC w UNIQA
 9. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC w UNIQA
 10. Czy warto kupić ubezpieczenie AC w UNIQA?

Kalkulator AC UNIQA

Aby zorientować się, ile zapłacisz za AC w UNIQA, skorzystaj z kalkulatora OC/AC. Zakup trzeba jednak dokończyć telefonicznie, ponieważ ubezpieczyciel nie prowadzi sprzedaży online polis komunikacyjnych.

Zakres ochrony AC w UNIQA

Samochód - ubezpieczenie AC Zadaniem ubezpieczenia AC jest ochrona Twojego pojazdu wraz z wyposażeniem.

Warto zwrócić uwagę, że polisa nie może objąć ochroną niektórych pojazdów, takich jak:

 • samochód wykonany poza wytwórnią fabryczną zajmującą się masową produkcją pojazdów (np. pojazd typu: „SKŁADAK”, „SAM”),
 • samochód uczestniczący w rajdach, konkursach, próbach i treningach,
 • samochód nieposiadający aktualnego badania technicznego lub dopuszczenia do ruchu,
 • quad,
 • samochód z układem kierowniczym po prawej stronie.

Pisemnej zgody ubezpieczyciela wymaga natomiast kupno polisy dla:

 • pojazdów eksploatowanych dłużej niż 15 lat (chyba że ubezpieczenie danego pojazdu jest wznowieniem wcześniej zawartej umowy w zakresie Auto Casco),
 • pojazdów nieposiadających wymaganych przez ubezpieczyciela, atestowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (w zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży),
 • przyczep lekkich (do 400 kg ładowności) oraz przyczep kempingowych,
 • motorowerów, pojazdów o nadwoziu typu kabriolet z miękkim dachem (w zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży),
 • pojazdów używanych w celu zarobkowego wynajmowania i wypożyczania pojazdu (np. rent a car),
 • pojazdów używanych jako rekwizyt,
 • pojazdów wykorzystywanych do jazd próbnych, testowych, badawczych, doświadczalnych,
 • pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich i ekspresowych.

Sprawdź zakres wariantów ubezpieczenia assistance samochodowego w UNIQA

Warianty AC w UNIQA

UNIQA proponuje AC w dwóch podstawowych wariantach.

Pierwszy z nich pomoże w przypadku szkód w pojeździe powstałych wskutek działania żywiołów (np. deszczu nawalnego, powodzi, pożaru), a także tych będących wynikiem kradzieży.

Drugi wariant – All Risk – obejmuje ochroną wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu pojazdu oprócz tych, których przyczyną jest zdarzenie wymienione w wyłączeniach odpowiedzialności.

W obu wariantach UNIQA odpowiada też za uszkodzenia i zniszczenia powstałe w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem objętym zakresem danej polisy.

Zobacz, jakie warianty NNW proponuje UNIQA

Rozszerzenia ubezpieczenia AC UNIQA

Wariant All Risk można dodatkowo rozszerzyć o ochronę szkód polegających na:

 • zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie fotelika dziecięcego w związku ze szkodą w pojeździe lub w następstwie kradzieży pojazdu;
 • zniszczeniu zamków w pojeździe, uszkodzonych w wyniku usiłowania kradzieży pojazdu lub włamania do pojazdu albo konieczności wymiany zamków w przypadku utraty kluczyków;
 • uszkodzeniu opon i felg w pojeździe (AutoKoło) – to ubezpieczenie pomoże w przypadku szkód powstałych w wyniku pierwszego zdarzenia polegającego na uszkodzeniu opon z felgami / samych felg wskutek kolizji z drogą.

Jeśli masz też już dość dobrą historię AC i chciałbyś, aby tak zostało, możesz dokupić ochronę zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. UNIQA wybaczy Ci wtedy jedną szkodę, do której doszło w danym roku. Pamiętaj jednak, że taka ochrona działa jedynie w tym towarzystwie, w którym się ją wykupi. Jeśli nową polisę będziesz kupować w innej firmie, ubezpieczyciel policzy Ci wszystkie szkody.

Sprawdź, jaką ochronę zapewni Ci ubezpieczenie szyb w UNIQA

Dzięki opłacie dodatkowej składki można także sprawić, by:

 • UNIQA nie zmniejszała sumy ubezpieczenia po wypłaceniu odszkodowania (czyli nie stosowała konsumpcji sumy),
 • UNIQA utrzymała wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy przez cały jej okres w przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej (Gwarancja Sumy Ubezpieczenia). Można ją jednak wykupić jedynie dla pojazdów osobowych do 3 roku eksploatacji, dla których ubezpieczający posiada oryginał faktury zakupu w krajowej sieci dealerskiej i którego jest on pierwszym właścicielem.

Zobacz, jakie ubezpieczenia można dokupić do polisy OC

Zakres terytorialny AC w UNIQA

Ubezpieczenie AC w UNIQA ma dość szeroki zakres terytorialny, bowiem działa na terenie:

 • krajów europejskich (w przypadku Rosji i Turcji tylko w europejskich częściach ich terytoriów),
 • Maroka,
 • Izraela,
 • Tunezji.

Uwaga! Jeśli nie opłacono dodatkowej składki, na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego.

Sprawdź, czy warto rozszerzyć polisę AC o ubezpieczenie Rehabilitacja

Suma ubezpieczenia AC UNIQA

W przypadku ubezpieczenia AC suma ma odpowiadać wartości rynkowej auta na dzień zawarcia umowy.

W przypadku pojazdu fabrycznie nowego wartość powinna zostać ustalona w oparciu o fakturę zakupu. Przez 12 miesięcy od wystawienia faktury nie ulega ona zmianie, pod warunkiem że:

 • pojazd nie uległ wcześniejszym uszkodzeniom,
 • nie zmienił się właściciel pojazdu,
 • przebieg auta nie przekroczył 30 000 km.

Sumę ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego ustala się natomiast na podstawie faktury, jeśli od zakupu nie minęły 3 miesiące. W innych przypadkach decyduje wartość rynkowa. Suma ta nie może być jednak wyższa niż 20% sumy ubezpieczenia pojazdu i nie może przekroczyć 20 000 zł.

W ubezpieczeniu opon AutoKoło suma jest z kolei ustalona z góry przez UNIQA i wynosi 3 000 zł.

Sprawdź, jak uzyskać zwrot składki z AC po sprzedaży samochodu

Wyłączenia odpowiedzialności AC w UNIQA

UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • których wartość nie przekracza 400 zł (jest to tzw. franszyza integralna),
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
 • wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do kierowania pojazdem:

  • w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
  • bez uprawnień do kierowania tym pojazdem, w tym bez ważnego prawa jazdy i innych dokumentów wymaganych przepisami kraju zajścia wypadku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,
  • w czasie ruchu pojazdu, gdy nie posiadał on wymaganego ważnego badania technicznego, nie był zarejestrowany bądź nie był dopuszczony do ruchu lub był niesprawny technicznie, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
 • powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego lub jego części, jeżeli:

  • w chwili kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji i zgodnie z umową ubezpieczenia,
  • w chwili kradzieży pojazd nie posiadał wymaganych przez UNIQA TU S.A. urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, od zainstalowania których UNIQA TU S.A. uzależniła ochronę ubezpieczeniową, podanych do wiadomości ubezpieczonego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia,
  • w chwili kradzieży którekolwiek z zamontowanych urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą było niezałączone, o ile prawidłowe działanie urządzenia wymagało jego wcześniejszego uruchomienia,
  • nie zabezpieczono z należytą starannością, poza pojazdem, kluczyków lub dokumentów pojazdu, lub urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, o ile miało to wpływ na powstanie szkody,
 • powstałe przed odzyskaniem pojazdu, który został odnaleziony po kradzieży, zaistniałej w okolicznościach wyłączających odpowiedzialność UNIQA TU S.A.,

 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi), objętych ubezpieczeniem,
 • wynikłe z pożaru pojazdu, jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego będącego następstwem nieprawidłowego zamontowania lub eksploatacji instalacji gazowej,
 • polegające na zużyciu eksploatacyjnym,
 • powstałe w związku z wadliwym wykonaniem pojazdu albo jego wadliwą naprawą,
 • wyrządzone w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażowej przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdu,
 • powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych, a także w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg,
 • powstałe w czasie używania pojazdów w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska, policji lub innych podmiotów,
 • polegające na utracie pojazdu wskutek przywłaszczenia,
 • spowodowane podczas wyścigów, konkursów i treningów do tych jazd,
 • powstałe wskutek eksploatacji pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem lub normami określonymi przez producenta pojazdu,
 • powstałe wskutek przemieszczenia się ładunków wewnątrz pojazdu, w przestrzeni ładunkowej lub w kabinie pasażerskiej, niewywołane działaniem zdarzeń losowych,
 • powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody,
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub inną osobę upoważnioną do kierowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody.

W przypadku szkód dotyczących elementów pojazdu, jego wyposażenia czy zabudowy UNIQA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w chwili zajścia znajdowały się one poza pojazdem (z zastrzeżeniem rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody polegające na utracie kluczyków do pojazdu).

Zgłoszenie szkody z AC w UNIQA

W razie wypadku lub kolizji w miarę możliwości zmniejsz rozmiar szkody i zawiadom niezwłocznie UNIQA o zdarzeniu (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych).

W przypadku kradzieży pojazdu musisz złożyć u ubezpieczyciela:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (o ile ją wydano),
 • wszystkie komplety kluczyków i sterowników służących do otwarcia / uruchomienia pojazdu i urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą.

Policję trzeba natomiast zawiadomić, jeśli podejrzewa się, że szkoda była efektem przestępstwa lub w wypadku ktoś doznał obrażeń ciała.

Uwaga! Kradzież auta trzeba zgłosić na policję w ciągu 12 godzin od dowiedzenia się o niej.

Pamiętaj, by nie zmieniać nic w pojeździe do czasu dokonania oględzin przez rzeczoznawcę, chyba że dana zmiana jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa lub UNIQA nie przystąpiła do oględzin w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia szkody.

Jak należy postąpić w przypadku szkody za granicą? W takiej sytuacji:

 • nie należy dokonywać w pojeździe żadnych zmian nieuzasadnionych koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy,
 • nie należy oddawać pojazdu do naprawy bez uprzedniej zgody UNIQA, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia lub koszt naprawy nie przekracza 1 500 euro brutto.

Sprawdź, jak zgłosić szkodę w UNIQA

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC w UNIQA

Kupując ubezpieczenie AC, należy zdecydować się na wariant likwidacji szkody:

 • warsztatowy
 • lub kosztorysowy.

Pamiętaj, że odszkodowanie pomniejsza się o udział własny. Jego dokładną wysokość określa się w umowie (można także dopłacić dodatkową składkę i zrezygnować całkowicie z udziału). W każdym wariancie ubezpieczyciel stosuje także amortyzację, licząc odszkodowanie. W przypadku pojazdów, których okres eksploatacji nie przekracza 13 lat, można jednak zapłacić dodatkową składkę, aby UNIQA zrezygnowała z amortyzacji, ustalając należne świadczenie.

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z UNIQA

Czy warto kupić ubezpieczenie AC w UNIQA?

Ubezpieczenie AC w UNIQA ma atrakcyjne warunki, zwłaszcza jeśli zapłaci się dodatkowe składki, aby ubezpieczyciel nie uwzględniał udziału własnego ani amortyzacji, wyliczając odszkodowanie. Kierowcy potrzebujący mniejszej ochrony mogą natomiast zdecydować się na wariant Kradzież i żywioły.

Zobacz warunki innych ubezpieczeń komunikacyjnych UNIQA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-10-09

Auto w leasingu - czy dostaniesz pełne odszkodowanie z AC?

Coraz więcej aut jest użytkowanych w ramach leasingu. Warto wiedzieć, że likwidacja szkód dotyczących takich pojazdów jest dość specyficzna.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w MTU24

Uważasz, że ubezpieczenie AC zawsze jest drogie? MTU24 udowodnia, że nie musi tak być. Kilka wariantów polisy pozwoli każdemu znaleźć pasujący zakres ochrony za odpowiednią cenę.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Wiener kojarzy się z ubezpieczeniami o szerokim zakresie ochrony. Sprawdzamy, czy polisa AC oferowana przez to towarzystwo jest dobrym wyborem.

Czytaj więcej
Komentarze