Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

NNW w Uniqa

Data publikacji: 2015-03-30

Warunki ubezpieczenia NNW, zakres ochrony i wyłączenia NNW w Uniqa - przedstawiamy punkt po punkcie

Warunki ubezpieczenia NNW – Uniqa

 • ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym,
 • polisę można zawrzeć w formie indywidualnej lub grupowej (powyżej dwóch osób imiennie lub powyżej pięciu osób w zakładach pracy),
 • w ubezpieczeniach grupowych można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę uczestników:
  • zmiana do 5% w jedną lub drugą stronę - nie trzeba niczego dopłacać ani nie przysługuje zwrot,
  • zwiększenie grupy ubezpieczonych powyżej 5% - należy dopłacić składkę uzupełniającą,
  • jeśli liczba uczestników zmalała o więcej niż 5% - przysługuje zwrot różnicy w składkach,
 • jeżeli nie umówiono się inaczej, składka opłacana jest jednorazowo przy zawarciu umowy.

Zakres ochrony w NNW Uniqa

Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków

Wybrać można różne zakresy czasowe ochrony:

 • pełny – całodobowy,
 • ograniczony do zdarzeń powstałych w czasie pracy zawodowej lub innych czynności określonych w polisie,
 • ograniczony do zdarzeń powstałych w czasie pracy zawodowej lub innych czynności określonych w polisie ORAZ w drodze z domu do pracy i z pracy do domu,

1) Wariant podstawowy:

 • śmierć ubezpieczonego w ciągu 3 lat od nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

2) Wariant rozszerzony:

Zdarzenia z zakresu podstawowego oraz:

 • trwałe inwalidztwo lub śmierć spowodowane przez zawał serca albo udar mózgu (o ile choroby układu krążenia nie zostały zdiagnozowane przed podpisaniem umowy, a ubezpieczony nie jest starszy niż 60 lat),
 • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy (0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności, nie więcej niż 100 zł na dzień przez 90 dni):
  • od pierwszego dnia – jeśli leczenie wymagało pobytu w szpitalu powyżej 24 godzin,
  • od piętnastego dnia – jeśli leczenie jest przeprowadzane ambulatoryjnie,
 • zadośćuczynienie za ból (10% sumy ubezpieczenia, o ile wypadek nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale uniemożliwił pracę lub naukę przez co najmniej 30 dni),
 • do 2 lat od nieszczęśliwego wypadku:
  • zwrot kosztów leczenia (do 30% sumy ubezpieczenia),
  • całkowita i trwała utrata zdolności do wykonywania pracy (80% sumy ubezpieczenia),
  • pobyt w szpitalu (0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu, nie więcej niż 100 zł za dzień przez 90 dni).

Wyłączenia odpowiedzialności w NNW Uniqa

 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,
 • samobójstwo lub próba samobójstwa,
 • działanie pod wpływem alkoholu (powyżej 0,2 ‰ we krwi albo 0,1 mg na 1 dm3 wydychanego powietrza),
 • działanie pod wpływem środków odurzających,
 • obsługiwanie maszyn, urządzeń, narzędzi i prowadzenie pojazdów bez stosownych uprawnień,
 • operacje lub zabiegi lecznicze niezwiązane z nieszczęśliwym wypadkiem,
 • choroby psychiczne i zaburzenia zachowania,
 • udział w bójkach,
 • udział w ekspedycjach,
 • uprawianie sportów ekstremalnych i wyczynowych,
 • używanie sprzętu latającego (z wyjątkiem podróżowania jako pasażer w samolotach silnikowych),
 • udział w konkursach sportów motorowych, klasyfikacjach do nich, treningach i rajdach,
 • działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki, zamieszki, rozruchy, akty terrorystyczne,
 • oddziaływanie promieniowania radioaktywnego lub elektromagnetycznego (chyba, że jest związane z leczeniem po nieszczęśliwym wypadku).

Bonusy:

 • możliwość zadecydowania nie tylko o zdarzeniach objętych ochroną, ale również o czasie jej obowiązywania (całodobowo czy w wybranych sytuacjach),
 • odszkodowanie za ból (w wariancie rozszerzonym).
Tagi:

Komentarze