Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie turystyczne w Link4: Podróże

Ubezpieczenie turystyczne w Link4: Podróże

Data aktualizacji: 2021-09-15
Nagłe zachorowanie za granicą może przydarzyć się zawsze, niezależnie od tego, czy jedziesz na długi weekend do Niemiec czy na dwa tygodnie do Meksyku. Dlatego przed każdą podróżą warto kupić ubezpieczenie turystyczne. Jakie warunki zapewnia polisa Podróże w Link4?

Spis treści

 1. Kalkulator ubezpieczenia turystycznego Link4
 2. Zakres świadczeń ubezpieczenia turystycznego Link4
 3. Suma ubezpieczenia turystycznego Link4
 4. Warianty ubezpieczenia podróżnego Link4
 5. Warunki ubezpieczenia turystycznego w Link4
 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance
 7. Generalne wyłączenia odpowiedzialności w Link4
 8. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance
 9. Zgłoszenia szkody z ubezpieczenia turystycznego w Link4
 10. Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w Link4?

Kalkulator ubezpieczenia turystycznego Link4

Od początku powstania firmy Link4 stawia przede wszystkim na sprzedaż ubezpieczeń przez Internet. Podobnie jest w przypadku produktów chroniących w trakcie podróży. Składkę ubezpieczenia turystycznego policzysz zarówno na stronie Link4, jak i w porównywarce polis podróżnych Ubea.pl.

Zakres świadczeń ubezpieczenia turystycznego Link4

Barcelona - ubezpieczenie turystyczne Pod nazwą ubezpieczenie turystyczne kryje się tak naprawdę wiele różnorodnych produktów. Obowiązkowym elementem tej polisy jest ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance. Oprócz tego jest dostępnych wiele innych elementów oraz rozszerzeń, które możesz dokupić zgodnie z tym, co jest Ci potrzebne na danym wyjeździe.

Link4, oprócz ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, proponuje następujące polisy:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • bagażu podróżnego,
 • sprzętu sportowego,
 • kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe:

 • amatorskie uprawianie sportów zimowych,
 • amatorskie uprawianie sportów letnich,
 • amatorskie nurkowanie,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • choroby przewlekłe.

Sprawdź, jak działa kalkulator ubezpieczenia OC w Link4

Suma ubezpieczenia turystycznego Link4

Suma ubezpieczenia turystycznego jest ustalana w porozumieniu z ubezpieczającym. Innej kwoty potrzebujesz przecież na city break w Londynie, a inną na długą wyprawę na inny kontynent.

Jak wybrać sumę ubezpieczenia, aby być pewnym, że wystarczy ona na pokrycie kosztów leczenia? Weź pod uwagę:

 • długość wyjazdu,
 • odległość od kraju zamieszkania,
 • koszty służby medycznej w państwie, do którego jedziesz,
 • planowane aktywności (osoba planująca nurkowanie w wodach wokół Cypru potrzebuje większej sumy od kogoś, kto chce spędzić urlop na tradycyjnym zwiedzaniu wyspy).

Warianty ubezpieczenia podróżnego Link4

W zależności od celu wyjazdu wybierz odpowiedni zakres terytorialny ubezpieczenia:

 • RP (wariant Polska),
 • Europa oraz państwa basenu Morza Śródziemnego (w tym europejska część Rosji) z wyłączeniem RP i kraju rezydencji (wariant Europa i basen M. Śródziemnego),
 • wszystkie państwa świata z wyłączeniem RP i kraju rezydencji (wariant Świat).

W przypadku podróży zagranicznej umowa może być zawarta na okres:

 • od 1 dnia do 60 dni
 • całego roku (12 miesięcy)

Uwaga! Ochrona rozpoczyna się od daty określonej w dokumencie ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu opłacenia składki.

W wariancie krajowym można ubezpieczyć się jedynie krótkoterminowo, a ochrona kończy się wraz z przekroczeniem odległości 30 km od miejsca zamieszkania przy powrocie.

Zobacz, jak zabezpieczyć dom w Link4 na czas wyjazdu

Warunki ubezpieczenia turystycznego w Link4

Wybrałeś się na tydzień na narty do Francji, ale gwałtowne śnieżyce spowodowały, że odwołano Twój lot powrotny? Pamiętaj, że jeżeli powrót do Polski wydłuża się z przyczyn losowych, Link4 przedłuży Twoją polisę bez dodatkowej składki o maks. 48 godzin (musisz jednak od razu powiadomić ubezpieczyciela, że doszło do takiej sytuacji).

Jakie powody zostaną uznane przez Link4? Warunki ubezpieczenia zawierają ściśle określony katalog takich zdarzeń:

 • awaria środka transportu, którym ubezpieczony wracał z podróży,
 • zdarzenie losowe,
 • akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniem losowym,
 • odwołanie lub opóźnienie środka transportu publicznego, którym planowo miał wracać ubezpieczony ze względu na złe warunki atmosferyczne,
 • wypadek w komunikacji.

Zobacz, jakie są warunki assistance samochodowego w LInk4

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance

To właśnie dzięki temu ubezpieczeniu nie będziesz musiał płacić za pomoc lekarza, jeżeli w trakcie podróży wylądujesz w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy nagłej choroby. Pamiętaj, że nawet w krajach europejskich karta EKUZ nie pozwoli Ci uniknąć wszystkich kosztów pomocy medycznej. Pomijając już opłaty obowiązujące w danym kraju, EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego z powrotem do Polski.

To na jaką pomoc można liczyć w ramach ubezpieczenia, zależy przede wszystkim od wybranej sumy ubezpieczenia. Link4 nakłada też jednak dodatkowe limity:

 • leczenie stomatologiczne w nagłych przypadkach za granicą zostanie pokryte maks. do 150 euro,
 • koszty związane z porodem za granicą, który nastąpi przed 32 tygodniem ciąży pokrywane są maks. do wysokości 2 000 euro.

Generalne wyłączenia odpowiedzialności w Link4

W przypadku niektórych zdarzeń Link4 nie pomoże Ci, nawet jeśli Twoja suma ubezpieczenia jeszcze nie ulegnie wyczerpaniu. Są to tak zwane wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku wszystkich elementów ubezpieczenia turystycznego Link4 nie obejmie ochroną szkód:

 • powstałych w związku z:
  • epidemią lub skażeniem, które wybuchły i zostały ogłoszone przed podróżą,
  • wojną, działaniami wojennymi, konfliktami zbrojnymi,
  • wybuchem wulkanów i rozprzestrzenianiem się pyłów wulkanicznych,
  • aktywnym udziałem Ubezpieczonego w zamieszkach i rozruchach, zamachach stanu lub w aktach terroru,
  • rozszczepieniem jądrowym lub promieniotwórczością wszelkiego rodzaju, bez względu na ich pochodzenie, źródło i sposób ich oddziaływania na ubezpieczonego
  • uczestnictwem ubezpieczonego w zakładach lub bójkach, z wyjątkiem działania w warunkach obrony koniecznej,
  • chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym lub zaburzeniami psychicznymi ubezpieczonego oraz ich skutków, a także atakiem konwulsji, epilepsji,
  • prowadzeniem pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień,
  • nieprzestrzeganiem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi maszyn i przebywania na wysokościach w trakcie leczenia lekami upośledzającymi zdolność koncentracji (zgodnie z ulotką producenta leku),
  • pozostawaniem ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) lub leków o podobnym działaniu, o ile ten stan miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
  • przebywaniem ubezpieczonego w miejscach charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi,
  • uczestnictwem w wyprawach i obozach survivalowych,
  • amatorskim uprawianiem sportów letnich, o ile zakres zawartej umowy ubezpieczenia nie został rozszerzony o odpowiednie ryzyko dodatkowe,
  • amatorskim uprawianiem sportów zimowych, o ile zakres zawartej umowy ubezpieczenia nie został rozszerzony o odpowiednie ryzyko dodatkowe,
  • amatorskim nurkowaniem, o ile zakres zawartej umowy ubezpieczenia nie został rozszerzony o odpowiednie ryzyko dodatkowe,
  • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, o ile zakres zawartej umowy ubezpieczenia nie został rozszerzony o odpowiednie ryzyko dodatkowe,
  • wyczynowym uprawianiem sportów,
  • wykonywaniem pracy fizycznej, o ile zakres zawartej umowy ubezpieczenia nie został rozszerzony o odpowiednie ryzyko dodatkowe,
  • wykonywaniem pracy o podwyższonym stopniu ryzyka,
  • wypadkiem lotniczym, jeżeli ubezpieczony był pasażerem lub członkiem załogi nielicencjonowanych linii lotniczych,
  • pełnieniem przez ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbrojnych jakiegokolwiek państwa,
  • popełnieniem lub usiłowaniem przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa,
 • spowodowanych:
  • umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Sprawdź także ubezpieczenie narciarskie Link4

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance

W ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance w czasie podróży zagranicznej obowiązują dodatkowe ograniczenia polisy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa kosztów:

 • leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport ubezpieczonego do RP,
 • leczenia, hospitalizacji lub zakwaterowania w przypadku, gdy Ubezpieczony odmówi powrotu do kraju wbrew decyzji lekarza Centrum Alarmowego. Decyzja taka musi być zaaprobowana i uzgodniona z lekarzem prowadzącym leczenie,
 • leczenia, hospitalizacji, zakwaterowania w przypadku, gdy według opinii lekarza Centrum Alarmowego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu powrotu ubezpieczonego do RP,
 • przeprowadzenia badań zbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby, badań kontrolnych oraz uzyskania zaświadczeń lekarskich i wykonywania szczepień profilaktycznych,
 • lekarstw zakupionych przez ubezpieczonego bez zalecenia lekarza,
 • wyjazdów w celu planowego leczenia oraz powikłań związanych z tym leczeniem,
 • leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego,
 • leczeniem sanatoryjnego, kuracji w domach wypoczynkowych lub ośrodkach leczenia uzależnień,
 • operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych,
 • leczenia zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, chorób przenoszonych drogą płciową i AIDS, nawet jeśli nie były wcześniej leczone,
 • związanych z przewlekłym lub nadmiernym używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych stosowanych bez zalecenia lekarza lub w sposób inny niż zalecony przez lekarza,
 • specjalnego odżywiania ubezpieczonego, masaży, kąpieli, inhalacji, gimnastyki leczniczej, naświetlania, zabiegów medycyny niekonwencjonalnej (nawet gdy którykolwiek z tych środków był zalecony przez lekarza) oraz innych zabiegów rehabilitacyjnych i fizykoterapeutycznych,
 • zabiegu przerwania ciąży, chyba że został on wykonany w celu ratowania życia albo zdrowia ubezpieczonej zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie państwa, gdzie zabieg jest dokonany,
 • korzystania podczas pobytu w szpitalu z usług innych niż standardowe,
 • leczenia stomatologicznego przekraczającego równowartość 150 EUR lub które nie było wynikiem ostrych stanów bólowych lub zapalnych wymagających natychmiastowej niezbędnej pomocy lub nieszczęśliwego wypadku,
 • pierwotnej rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana,
 • związanych lub będących następstwem:
  • rozpoznania i planowego prowadzenia ciąży,
  • powikłań występujących od 32 tygodnia ciąży,
  • porodu, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
  • sztucznego zapłodnienia i każdego innego leczenia
  • bezpłodności, a także związanych z zakupem środków antykoncepcyjnych.

Link4 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia i pomocy assistance będących następstwem chorób istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz ich powikłań, z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy następstw chorób przewlekłych, o ile zakres zawartej umowy ubezpieczenia został rozszerzony o ryzyko dodatkowe choroby przewlekłe.

Link4 nie ponosi też odpowiedzialności, jeśli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej.

Link4 nie pokrywa kosztów związanych z koniecznością wcześniejszego powrotu do RP w celu poddania się planowej diagnostyce lub leczeniu w sytuacji, kiedy chory nie wymagał rozpoczęcia leczenia za granicą i jego pilnej kontynuacji w RP.

Link4 nie pokrywa kosztów leczenia na terytorium RP oraz kraju rezydencji, chociażby były następstwem nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia.

Zgłoszenia szkody z ubezpieczenia turystycznego w Link4

Jeżeli w trakcie podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorujesz, niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Alarmowym Link4 (numer do niego otrzymasz razem z dokumentem polisy). Może zrobić to za Ciebie inna upoważniona osoba (musi jednak znać numer Twojej polisy).

Po zgłoszeniu zdarzenia stosuj się ściśle do zaleceń ubezpieczyciela, a także lekarza. Niesłuchanie się ich może dać pretekst Link4 do zmniejszenia odszkodowania.

Jeśli masz podejrzenie, że dana szkoda (np. utrata bagażu) jest wynikiem przestępstwa, zawiadom niezwłocznie policję. Jeżeli natomiast Twój bagaż dotarł na miejsce z opóźnieniem, uzyskaj od przewoźnika potwierdzenie wystąpienia takiego zdarzenia.

Kiedy z przyczyn niezależnych od siebie musi zrezygnować z uczestnictwa w imprezie, poinformuj o tym od razu organizatora wyjazdu. Link4 powiadom natomiast w ciągu 48 godzin.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w Link4

Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w Link4?

Ubezpieczenie turystyczne w Link4 jest dość standardowym produktem oferującym ochronę przed najczęstszymi zagrożeniami w dobrej cenie. Jeżeli jedziesz na urlop do europejskiego kraju, taka polisa powinna w zupełności Ci wystarczyć.

Sprawdź inne ubezpieczenia w ofercie Link4

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-04-27

Assistance w podróży – jak działa assistance w ubezpieczeniu turystycznym?

Miała być piękna podróż, a tu nagle dopada Cię choroba. Zamiast cieszyć się beztroskim wypoczynkiem za granicą, zaczynasz więc w panice szukać lekarza w nieznanym mieście. Spokojnie. Weź głęboki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-06-11

Wakacyjna polisa nie ochroni seniora i kobiety w ciąży?

Turyści z przewlekłymi chorobami i kobiety w ciąży to mniej dogodni klienci dla ubezpieczycieli. Takie osoby muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami ochrony.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-22

„W podróży” - ubezpieczenie turystyczne Aviva

Podczas zagranicznych wakacji nawet niegroźna choroba oznacza wiele trudności. Jeżeli nie chcesz, by do tych komplikacji dołączyły zmartwienia związane z kosztem leczenia, wykup wcześniej ubezpieczenie...

Czytaj więcej
Komentarze