Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie narciarskie Link4 - sprawdzam

Ubezpieczenie narciarskie Link4 - sprawdzam

Data aktualizacji: 2021-09-23
Kolejny ubezpieczyciel, którego bierzemy pod lupę w naszym cyklu analiz ofert dla narciarzy, to Link4. Przyjrzyjmy się, co ma do zaoferowania swoim klientom.

Ubezpieczenie przewidziane m.in. dla narciarzy jest, podobnie jak w poprzednio analizowanych przypadkach, ogólną polisą turystyczną. Ubezpieczyciel wziął pod uwagę ochronę zarówno w Polsce, jak i za granicą, dzięki czemu możemy zabezpieczyć również wyjazd na nasze rodzime stoki. Co więcej – pomyślano również o dobytku, który zostawiamy w domu. Przyjrzyjmy się szczegółom tych ubezpieczeń.

Spis treści:

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia na narty Link4
 2. Warianty ubezpieczenia turystycznego Link4
 3. Składka ubezpieczenia turystycznego Link4
 4. Wyłączenia odpowiedzialności w Link4 wspólne dla wszystkich wariantów
 5. Bonusy
 6. Podsumowując

Ogólne warunki ubezpieczenia na narty Link4

Narciarstwo w górach

 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek,
 • umowa musi obejmować swoim zakresem przynajmniej ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance,
 • UWAGA: dodatkowego rozszerzenia ubezpieczenia wymagają następujące czynności:
  • amatorskie uprawianie sportów zimowych i letnich,
  • nurkowanie,
  • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
  • wykonywanie pracy fizycznej,
  • choroby przewlekłe,
 • umowę można zawrzeć na wypadek zdarzeń w Polsce lub – w wariancie „świat” – na terenie Europy i państw basenu Morza Śródziemnego,
 • w przypadku podróży zagranicznej umowa może być zawarta na okres od jednego dnia do 60 dni albo na cały rok (12 miesięcy),
 • jeśli ubezpieczony w momencie zawierania umowy przebywał za granicą, obowiązuje 3-dniowa karencja,
 • w przypadku podróży na terytorium Polski umowa może być zawarta na okres od jednego dnia do 60 dni, ale okres ubezpieczenia nie może zaczynać się wcześniej niż 2 dni od złożenia wniosku,
 • jeśli powrót ubezpieczonego opóźnił się z przyczyn losowych, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o kolejnych 48 godzin (pod warunkiem niezwłocznego poinformowania ubezpieczyciela i możliwości udokumentowania tych przyczyn),
 • świadczenie wypłacane jest w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia (chyba, że ustalenie okoliczności wymaga więcej czasu, wtedy czas wypłaty odszkodowania może się wydłużyć o kolejnych 14 dni).

Warianty ubezpieczenia turystycznego Link4

1) Koszty leczenia i pomocy assistance:

ŚWIAT:

 • badania i zabiegi ambulatoryjne,
 • zakup lekarstw i opatrunków oraz środków pomocniczych przepisanych przez lekarza,
 • konsultacji lekarskiej wraz z dojazdem lekarza z placówki,
 • hospitalizacji,
 • leczenie stomatologiczne w nagłych przypadkach (do 150 euro),
 • poród przed 32 tygodniem ciąży i związana z nim opieka nad matką i dzieckiem (do 2000 euro),
 • transport z miejsca zdarzenia do szpitala oraz między placówkami medycznymi,

Assistance:

 • całodobowa pomoc Centrum Alarmowego,
 • transport do Polski, do szpitala najbliższego miejscu zamieszkania,
 • transport zwłok do kraju,
 • transport osób towarzyszących zmarłemu (do 2000 euro),
 • kontynuowanie podróży (do 2000 euro),
 • zakwaterowanie osoby towarzyszącej hospitalizowanemu, jeśli hospitalizacja przekracza 7 dni (do 100 euro za dobę, maksymalnie 7 dni),
 • sprowadzenie osoby towarzyszącej z kraju zamieszkania, jeśli hospitalizacja przekracza 7 dni (warunki jak wyżej, maksymalnie 2000 euro),
 • transport dzieci ubezpieczonego do kraju (warunki jak wyżej),
 • wcześniejszy powrót do kraju w udokumentowanych przypadkach,
 • poszukiwanie i ratownictwo górskie i wodne (do 6000 euro),
 • przekazywanie wiadomości,
 • kierowca zastępczy (do 1000 euro, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania do 100 euro dziennie, maksymalnie 3 dni),
 • opóźnienie bagażu powyżej 6 godzin (zakup niezbędnych rzeczy do 150 euro),
 • opóźnienie lotu powyżej 6 godzin (wydatki na żywność i zakwaterowanie do 150 euro),
 • opieka nad zwierzętami towarzyszącymi w podróży (do 100 euro) oraz wizyta u weterynarza (do 200 euro),
 • ewakuacja w przypadku zamieszek lub ataku terrorystycznego,
 • pomoc tłumacza (do 200 euro),
 • pomoc prawna (do 10000 euro).

POLSKA:

 • badania i zabiegi ambulatoryjne,
 • zakup lekarstw i opatrunków oraz środków pomocniczych przepisanych przez lekarza,
 • konsultacji lekarskiej wraz z dojazdem lekarza z placówki,

Assistance:

 • całodobowa pomoc Centrum Alarmowego,
 • transport do szpitala lub do miejsca zamieszkania,
 • transport zwłok do miejsca zamieszkania,
 • transport osób towarzyszących zmarłemu (do 1500 zł),
 • kontynuacja podróży (do 1500 zł),
 • zakwaterowanie osoby towarzyszącej hospitalizowanemu, jeśli hospitalizacja przekracza 7 dni (do 200 zł za dobę, maksymalnie 5 dni),
 • sprowadzenie osoby towarzyszącej z kraju zamieszkania, jeśli hospitalizacja przekracza 7 dni (warunki jak wyżej, maksymalnie 1000 zł),
 • transport dzieci ubezpieczonego do kraju (warunki jak wyżej),
 • wcześniejszy powrót w udokumentowanych przypadkach,
 • przekazywanie wiadomości,
 • kierowca zastępczy (do 1500 zł, w tym koszty wyżywienia i zakwaterowania do 200 euro dziennie, maksymalnie 3 dni),
 • opieka nad zwierzętami towarzyszącymi w podróży (do 400 zł).

2) następstw nieszczęśliwych wypadków

 • zdarzenia skutkujące utratą życia (w ciągu roku od wypadku) lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • dodatkowe świadczenie obejmujące zwrot udokumentowanych kosztów zakupu protez, specjalnych środków ochronnych i pomocniczych – maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki:
  • wydatek poniesiony maksymalnie w ciągu 2 lat od wypadku,
  • udokumentowanie oryginałami rachunków,
  • koszty nie zostały pokryte w ramach innej umowy ubezpieczenia ani z ubezpieczenia społecznego,
 • zwrot badań i opinii lekarskich niezbędnych do ustalenia wysokości świadczeń.

3) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 • szkody będące następstwem działania lub zaniechania działania ubezpieczonego,
 • ubezpieczyciel zobowiązany jest do:
  • zbadania zasadności roszczeń wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu,
  • wypłata odszkodowania osobie pokrzywdzonej przez ubezpieczonego,
  • pokrycie kosztów profesjonalnego pełnomocnika w razie procesu,
 • w przypadku każdego zdarzenia obowiązuje franszyza integralna w wysokości 500 zł,
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń poniżej 500 zł ani grzywien nałożonych w postępowaniu karnym.

4) bagażu podróżnego

 • rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego,
 • bagaż musi znajdować się pod opieką ubezpieczonego, uprawnionych do tego osób lub być zamknięty w bezpiecznym miejscu,
 • utrata lub zniszczenie bagażu w efekcie:
  • wystąpienia zdarzenia losowego (np. osunięcie się ziemi lub lawina),
  • akcji ratowniczej,
  • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
  • udokumentowanej kradzieży z włamaniem,
  • nagłego zachorowania lub wypadku, które uniemożliwiło nadzór nad bagażem,
  • zaginięciem, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika lub przechowalni,
 • dodatkowo: odszkodowanie w wysokości kosztów naprawy bagażu podróżnego w podróży zagranicznej, który został uszkodzony (będąc pod opieką przewoźnika) lub skradziony,
 • każde odszkodowanie pomniejszane jest o wysokość franszyzy redukcyjnej – 100 zł
 • jeśli bagaż zostanie odzyskany, ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu odszkodowania w terminie 30 dni.

5) sprzętu sportowego

 • sprzęt musi znajdować się pod opieką ubezpieczonego, uprawnionych do tego osób lub być zamknięty w bezpiecznym miejscu,
 • ochroną nie jest objęty sprzęt wypożyczony lub powierzony ubezpieczonemu,
 • utrata lub zniszczenie bagażu w efekcie:
  • wystąpienia zdarzenia losowego (np. osunięcie się ziemi lub lawina),
  • akcji ratowniczej,
  • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
  • udokumentowanej kradzieży z włamaniem,
  • nagłego zachorowania lub wypadku, które uniemożliwiło nadzór nad bagażem,
  • zaginięciem, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika lub przechowalni,
 • jeśli koszt naprawy sprzętu sportowego przekracza jego wartość, wypłacane jest odszkodowanie w wysokości wartości sprzętu na dzień zdarzenia,
 • każde odszkodowanie pomniejszane jest o wysokość franszyzy redukcyjnej – 300 zł,
 • jeśli sprzęt sportowy zostanie odzyskany, ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu odszkodowania w terminie 30 dni.

6) kosztów odwołania udziału w imprezie turystycznej

 • odwołanie udziału z powodu:
  • nagłego zachorowania lub wypadku, które spowodowały hospitalizację (minimum 14 dni),
  • śmierć ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (z wyłączeniem okoliczności związanych z ciążą),
  • powołania na świadka w sądzie,
  • wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy (przy umowie na czas nieokreślony),
  • wyznaczenia daty rozpoczęcia nowej pracy na dzień w trakcie podróży,
  • zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, które wymaga jego obecności (przynajmniej 4 dni przed rozpoczęciem podróży).
 • wniosek ubezpieczeniowy można złożyć najpóźniej 3 dni od zakupu imprezy turystycznej lub wpłaty zaliczki,
 • od kwoty odszkodowania naliczana jest franszyza redukcyjna w wysokości 15% (nie mniej niż 100 zł).

Składka ubezpieczenia turystycznego Link4

 • składka opłacana jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia,
 • ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej, niż dzień po opłaceniu składki.

Wyłączenia odpowiedzialności w Link4 wspólne dla wszystkich wariantów

 • działanie umyślne lub skutek rażącego niedbalstwa (dotyczy ubezpieczonego oraz każdej osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • epidemia lub skażenie, o ile zostały ogłoszone przed rozpoczęciem podróży,
 • działania wojenne, rozruchy i akty terroru,
 • wybuch wulkanu i działanie pyłów wulkanicznych,
 • aktywny udział w zamieszkach i aktach terroru,
 • promieniotwórczość, bez względu na źródło,
 • uczestnictwo w zakładach lub bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej),
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy, zaburzenia umysłowe i ich skutki,
 • atak konwulsji lub epilepsji,
 • kierowanie pojazdem bez uprawnień lub pod wpływem silnych leków,
 • wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • przebywanie w miejscach charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami przyrodniczymi,
 • uczestnictwo w wyjazdach survivalowych,
 • amatorskie uprawianie sportów, o ile ubezpieczenie nie zostało rozszerzone,
 • uprawianie sportów wyczynowych i wysokiego ryzyka oraz pracy fizycznej, o ile ubezpieczenie nie zostało rozszerzone,
 • wypadek samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych,
 • pełnienie czynnej służby w siłach zbrojnych,
 • usiłowanie popełnienia przestępstwa,
 • samobójstwo lub samookaleczenie.

Bonusy

 • przy odnowieniu ubezpieczenia OC lub AC w Link4 – gratis ubezpieczenie podróżne na 7 dni dla jednej osoby,
 • dodatkowo można wykupić ochronę mienia pozostawionego w domu na czas wyjazdu (stawki zaczynają się od 1 zł za dzień) na wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Podsumowując

Polisa proponowana przez Link4 jest dość interesująca. Obowiązuje zarówno wyjazdy w Polsce, jak i za granicą, chociaż widoczna różnica leży wyłącznie w podstawowym, obowiązkowym pakiecie „koszty leczenia plus assistance”. Ubezpieczyciel wyraźnie wziął pod uwagę publiczny system leczenia obowiązujący w Polsce oraz fakt, że za granicą trzeba za wszystko słono płacić. Ubezpieczenie sprzętu sportowego zostało ujęte osobno (a nie jako rozszerzenie ochrony bagażu). Należy zwrócić jednak uwagę na brak zniżek grupowych oraz obowiązkowy udział własny we wszystkich nadobowiązkowych opcjach ubezpieczenia. Jest to istotne szczególnie w kwestii sprzętu sportowego, który jest objęty franszyzą redukcyjną w wysokości 15%, co – jak wiemy – jest sporą kwotą w przypadku sprzętu dobrej jakości.

Więcej o ubezpieczeniu narciarskim.

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-24

Ubezpieczenie na narty do Włoch

Rzym, Wenecja, Florencja – te niezwykłe miasta co roku przyciągają miliony turystów. Jednak Włochy to nie tylko piękne zabytki i słoneczne plaże. Zimą wielu Polaków odkrywa zalety włoskich Alp....

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-01-17

Narty w Polsce – czy warto kupować ubezpieczenie narciarskie?

Osoba jadąca na narty w polskie góry również może zakupić polisę. Sprawdzamy, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie narciarskie osobie korzystającej ze stoków w Polsce.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-24

Ubezpieczenie na narty i snowboard - co jest droższe?

Coraz więcej osób wybiera snowboard zamiast bardziej tradycyjnych nart. Czy amatorzy „jednej deski” zapłacą więcej za ubezpieczenie turystyczne niż narciarze?

Czytaj więcej
Komentarze