Strona główna  |  Wiadomości  |  Dom - ubezpieczenie mieszkania i domu w Link4

Dom - ubezpieczenie mieszkania i domu w Link4

Data aktualizacji: 2021-09-15
W mieszkaniu nietrudno o mniejszą lub większą awarię. Ubezpieczenie Dom proponowane przez Link4 da Ci pewność, że niezależnie od tego co się stanie, nie zostaniesz bez pieniędzy na naprawę szkody.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkań Link4
 2. Elementy ubezpieczenia mieszkania i domu w Link4
 3. Suma ubezpieczenia mieszkania w Link4
 4. Dodatkowe limity w ubezpieczeniu nieruchomości w Link4
 5. Generalne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu Dom Link4
 6. Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia mieszkania w Link4
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie domu w Link4?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkań Link4

Ubezpieczenie mieszkania, podobnie jak inne polisy oferowane przez Link4, można zakupić przez Internet na dwa sposoby:

 • bezpośrednio na stronie internetowej towarzystwa,
 • za pośrednictwem porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl - tutaj ofertę Link4 będziesz mógł porównać od razu z propozycjami innych firm.

Elementy ubezpieczenia mieszkania i domu w Link4

Ubezpieczenie mieszkania-kuchnia Link4 umożliwia ubezpieczenie mieszkania lub domu (także takich budynków które są w budowie / przebudowie) oraz pomieszczeń przynależnych do nich.

Umowa musi obowiązkowo zawierać ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka. Pozostałe elementy można wybierać dowolnie, zależnie od tego jakich zagrożeń się obawiasz.

Poniżej wymieniamy wszystkie ubezpieczenia dostępne w ramach polisy mieszkaniowej w Link4:

 • mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych – chroni przed następującymi zdarzeniami:
  • pożar,
  • uderzenie pioruna,
  • eksplozja,
  • implozja,
  • uderzenie lub upadek statku powietrznego,
  • silny wiatr,
  • grad,
  • pękanie mrozowe,
  • zalanie,
  • zalanie przez osoby trzecie,
  • powódź - ochrona od powodzi zaczyna się po upływie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia,
  • deszcz nawalny,
  • trzęsienie ziemi,
  • obsunięcie ziemi,
  • zapadanie ziemi,
  • lawina,
  • napór śniegu,
  • dym i sadza,
  • uderzenie pojazdu mechanicznego,
  • fala dźwiękowa,
  • upadek drzew i masztów,
  • wandalizm.
 • mienia od wszelkiego ryzyka – Link4 ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem jakiegokolwiek zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyraźnie wyłączone z odpowiedzialności w warunkach ubezpieczenia
 • mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku – mienie musi znajdować się w domu / mieszkaniu oddanym do użytkowania. Oprócz kradzieży z włamaniem i rabunku ochrona obejmuje także szkody spowodowane przez dewastację oraz rabunek poza miejscem ubezpieczenia mienia osobistego,
 • siłowników i automatyki bram od kradzieży zwykłej,
 • szyb od stłuczenia,
 • od przepięcia,
 • domu letniskowego (wraz ze stałymi elementami) – tego ubezpieczenia nie można jednak kupić przez Internet,
 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego i domowników – dostępny jest wariant podstawowy (pokryje koszty szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem lub używaniem domu / mieszkania) oraz optymalny (zakres odpowiedzialności rozszerzony o szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim na terenie Polski w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego),
 • assistance domowy – w ramach tego ubezpieczenia Link4 oferuje takie usługi jak pomoc medyczna, interwencyjna, informacyjna, transport osób i mienia, ochrona mienia. Polisa obejmuje także assistance rowerowy na terenie Polski.
 • pomocy prawnej – to ubezpieczenie chroni interesy prawne ubezpieczającego związane z czynnościami życia prywatnego. Ubezpieczenie działa jedynie w Polsce.

Uwaga! Domek letniskowy można ubezpieczyć, jeśli jednocześnie ubezpieczy się dom jednorodzinny / mieszkanie.

Sprawdź, jak można ubezpieczyć podróż w Link4

Suma ubezpieczenia mieszkania w Link4

Sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, jaką może wypłacić Link4, określa ubezpieczający. Powinna ona odpowiadać wartości odtworzeniowej nieruchomości. Wyjątkiem jest dom letniskowy: w tym przypadku powinna ona odpowiadać wartości rzeczywistej.

Deklarując niższą sumę, zapłacisz oczywiście mniejszą składkę za ubezpieczenie, ale jednocześnie w razie dużej szkody może się okazać, że wypłacone odszkodowanie nie wystarczy na odbudowę.

Dodatkowe limity w ubezpieczeniu nieruchomości w Link4

Należy pamiętać, że oprócz głównej sumy ubezpieczenia Link4 określa jeszcze dodatkowe limity na niektóre rodzaje przedmiotów.

W ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od kradzieży z włamaniem / rabunku obowiązują następujące limity:

 • za szkody w mieniu ruchomym w pomieszczeniach przynależnych / budynkach gospodarczych – do 15% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego,
 • za szkody w gotówce, przedmiotach ze srebra, złota lub platyny, biżuterii – do 20% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego.

W ubezpieczeniu mienia od wszelkiego ryzyka obowiązują natomiast następujące limity za szkody w:

 • mieniu ruchomym w pomieszczeniach przynależnych / budynkach gospodarczych – do 20% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego,
 • gotówce, przedmiotach ze srebra, złota lub platyny, biżuterii – do 25% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego.

W ubezpieczeniu mienia od wszelkiego ryzyka ochrona obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku do następujących limitów:

 • elementy stałe – 10% sumy ubezpieczenia murów i elementów stałych, nie więcej niż 50 000 zł,
 • mienie ruchome – do 70% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego,
 • przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej – do 70% sumy ubezpieczenia przedmiotów do prowadzenia działalności zarobkowej,
 • przedmioty wartościowe – do 70% sumy ubezpieczenia przedmiotów wartościowych.

W ubezpieczeniu mienia od wszelkiego ryzyka ochrona obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • przepięcia do limitu 20 000 zł,
 • rozmrożenia produktów spożywczych do limitu 500 zł,
 • wykonania graffiti do limitu 5 000 zł (jeśli ubezpiecza się dom jednorodzinny).

W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku ochrona obejmuje szkody powstałe w wyniku rabunku mienia osobistego poza miejscem ubezpieczenia do limitu 1000 zł.

Zobacz, jak działa kalkulator OC w Link4

Generalne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu Dom Link4

Poszczególne elementy ubezpieczenia mają swoje wyłączenia odpowiedzialności. Jednak oprócz tego w przypadku żadnego z nich Link4 nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

 • szkód o charakterze następczym, takich jak utrata korzyści, utrata wartości handlowej, kary umowne, sądowe lub administracyjne, grzywny oraz jakiekolwiek inne kary o charakterze pieniężnym lub odszkodowania o charakterze karnym;
 • pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, statków powietrznych (w tym lotni i motolotni) oraz innych pojazdów z własnym napędem, jednostek pływających, a także ich wyposażenia (w szczególności kluczyki i bagażniki takich pojazdów), części zamiennych i zapasowych, paliw napędowych;
 • przedmiotów zgromadzonych w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie;
 • przedmiotów nielegalnie wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź nielegalnie posiadanych przez Ubezpieczającego lub domowników;
 • mienia ruchomego znajdującego się na balkonach, tarasach, loggiach lub na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny;
 • przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych przedmiotów wartościowych, sprzętu audiowizualnego, fotograficznego, elektronicznego, komputerowego, sprzętu zmechanizowanego i urządzeń gospodarstwa domowego;
 • namiotów, szklarni, tuneli foliowych oraz znajdującego się w nim mienia ruchomego;
 • domów jednorodzinnych wraz ze stałym elementami oraz budynków gospodarczych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dla których istnieje ustawowy obowiązek ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także budowli znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego;
 • gruntu, wody, drzew, krzewów, roślin, upraw oraz zwierząt;
 • programów komputerowych, danych i dokumentów przechowywanych w jednostkach centralnych komputerów i na wszelkiego rodzaju nośnikach.

Link4 nie ponosi też odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku:

 • działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek źródła;
 • rozruchów, strajków, niepokojów społecznych;
 • konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiło na mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez uprawnione organy władzy;
 • skażenia lub zniszczenia środowiska naturalnego lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi, a także działania na środowisko czynników termicznych, chemicznych i biologicznych;
 • następujących zdarzeń:
  • wojny, najazdu, wrogiego działania innego państwa, agresji zbrojnej lub działań wojennych bez względu na fakt, czy wojna została wypowiedziana, czy też nie, wojny domowej, buntu, przewrotu, rewolucji, powstania lub niepokojów społecznych przybierających rozmiary powstania, przewrotu wojskowego, działań uzurpatorskich, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego;
  • jakiegokolwiek aktu terroryzmu.

Link4 nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za szkody:

 • powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wyrządzone przez Ubezpieczającego będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków powodujących zaburzenia świadomości, o ile miało to wpływ na powstanie szkody;
 • wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego lub domowników;
 • wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • powstałe w związku z popełnieniem przez Ubezpieczającego lub domowników przestępstwa lub wykroczenia;
 • polegające na utracie wartości handlowej.

Link4 nie odpowiada też za szkody, których wartość nie przekracza 100 zł. Jest to tzw. franszyza integralna.

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia mieszkania w Link4

Jeżeli w Twoim domu dojdzie do jakiejś szkody, przede wszystkim zrób to co możliwe, by zmniejszyć jej rozmiar.

Link4 powiadom natomiast nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. Staraj się postępować zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela i udzielaj mu wszelkich wyjaśnień.

Jeżeli podejrzewasz, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, powiadom także niezwłocznie policję. Jeśli natomiast doszło do pękania mrozowego lub zalania, poinformuj od razu administrację budynku. W razie pożaru powiadom oczywiście straż pożarną, jak tylko zobaczysz ogień. Zaniedbanie tych obowiązków może być powodem do zmniejszenia wypłaconego odszkodowania.

Postaraj się nie zmieniać nic w nieruchomości do czasu przybycia przedstawiciela Link4, który zbada okoliczności szkody oraz jej rozmiar. Wyjątkiem jest sytuacja, w której konieczne jest zabezpieczenie dobytku przed większymi zniszczeniami lub wymaga tego interes publiczny.

Ile będziesz czekać na przedstawiciela Link4? Zgodnie z warunkami polisy ubezpieczyciela ma 2 dni robocze na uzgodnienie terminu oględzin.

Aby uzyskać pełne odszkodowanie, dostarcz do Link4 spis utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia wraz z podaniem jego przybliżonej wartości oraz wszelkimi dokumentami uzasadniającymi roszczenie.

Dowiedz się więcej o procesie likwidacji szkody w Link4

Kiedy warto kupić ubezpieczenie domu w Link4?

Wśród licznych elementów ubezpieczenia domu w Link4 znajduje się także ten najważniejszy rodzaj polisy: ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk. Ceny polis nieruchomości są obecnie dość przystępne, dlatego jeśli chcesz rzeczywiście ubezpieczyć swój dom, wybierz właśnie ten rodzaj ubezpieczenia.

Sprawdź, jakie inne ubezpieczenia proponuje Link4

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-26

Huragan, wichura, tornado – jak ubezpieczyć dom od silnego wiatru?

Wiatr zrywający dach z domu? Połamane drzewa upadające jak zapałki? Porwane deski uderzające w okna? To nie obrazki z filmu katastroficznego, lecz rzeczywistość, z którą coraz częściej muszą...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-19

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży – jak wybrać?

Złodzieje w Polsce nie zwalniają niestety tempa. Dobra ochrona Twojego domu i mieszkania jest więc niezbędna. Jeśli mimo zamontowanych zabezpieczeń twoje cztery kąty zostaną okradzione, pomoże...

Czytaj więcej
Komentarze