Strona główna  |  Wiadomości  |  Compensa Voyage: Ubezpieczenie turystyczne

Compensa Voyage: Ubezpieczenie turystyczne

Data aktualizacji: 2021-09-20
Ubezpieczenie turystyczne Compensy nie jest zbyt rozbudowane, ale zawiera wszystkie najważniejsze elementy, które zapewnią bezpieczeństwo w trakcie zagranicznego wyjazdu. Ubezpieczyciel proponuje także ciekawe klauzule, takie jak klauzula alkoholowa czy ochrona mieszkania w czasie podróży.

Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie daje ubezpieczenie turystyczne. Na rynku jest jednak bardzo dużo ofert i niekiedy ciężko samemu zdecydować, która propozycja jest w rzeczywistości najlepsza. Sprawdzamy zatem wady i zalety ubezpieczenia turystycznego Compensy.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia turystycznego Compensa
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego Compensa
 3. Warianty ubezpieczenia turystycznego Compensa
 4. Dodatkowe klauzule ubezpieczenia turystycznego Compensa
 5. Suma ubezpieczenia turystycznego Compensa
 6. Wyłączenia generalne ubezpieczenia turystycznego Compensa
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego Compensa
 8. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance Compensa
 9. Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne Compensa?

Kalkulator ubezpieczenia turystycznego Compensa

Ubezpieczenie bagażu na wakacjach Compensa sprzedaje ubezpieczenia turystyczne przez Internet. Po wyliczeniu składki na ich stronie, skorzystaj z możliwości porównania propozycji Compensy z ofertami innych towarzystw przy pomocy kalkulatora polis podróżnych Ubea.pl.

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego Compensa

Ubezpieczenie turystyczne w Compensie musi zawierać następujące elementy:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • assistance.

Pozostałe umowy możesz dobrać według własnego uznania. Do wyboru masz ubezpieczenia:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • bagażu podróżnego.

Ochronę dawaną przez polisę można też rozszerzyć o ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy umysłowej i / lub fizycznej;
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub motorowodnych;
 • uprawianiem sportów ekstremalnych;
 • wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów;
 • pogorszeniem stanu zdrowia związanym z zaostrzeniem choroby przewlekłej.

Uwaga! Jeśli w momencie zawierania umowy ubezpieczony przebywa za granicą, ochrona może zacząć się najwcześniej po upływie pięciu dni od kupna polisy (Compensa stosuje karencję).

Sprawdź, jak nawiązać kontakt z Compensą

Warianty ubezpieczenia turystycznego Compensa

Kupując ubezpieczenie turystyczne w Compensie, musisz najpierw wybrać odpowiednią strefę geograficzną zależnie od celu swojego wyjazdu:

 • Europa – państwa europejskie oraz wszystkie kraje leżące w basenie Morza Śródziemnego i Wyspy Kanaryjskie,
 • Świat – wszystkie kraje oprócz Polski i kraju zamieszkania ubezpieczonego (ochrona z tytułu polisy NNW udzielana jest już jednak w drodze z miejsca zamieszkania / pracy bezpośrednio do granicy oraz w drodze powrotnej bezpośrednio od granicy do miejsca zamieszkania / zatrudnienia).

Następnie należy określić rodzaj polisy w zależności od liczby ubezpieczonych:

 • ubezpieczenie indywidualne,
 • ubezpieczenie rodzinne,
 • ubezpieczenie grupowe.

Pamiętaj, że w przypadku ubezpieczenia rodzinnego i grupowego wszystkie osoby muszą być objęte dokładnie takim samym zakresem ubezpieczenia na tych samych warunkach.

Compensa proponuje także różne opcje umowy w zależności od długości wyjazdu:

 • krótkoterminowa – podróż poniżej 12 miesięcy,
 • roczna - stały pobyt za granicą lub kilka powrotów do kraju zamieszkania z podróżami trwającymi maksymalnie 60 dni,
 • roczna w formie polisy otwartej - opcja przeznaczona dla pracodawców czy biur podróży.

Zobacz, czy w Compensie otrzymasz za darmo Zieloną Kartę

Dodatkowe klauzule ubezpieczenia turystycznego Compensa

Oprócz głównych umów ubezpieczenia Compensa oferuje także kilka atrakcyjnych klauzul, które dodatkowo rozszerzają zakres ochrony. Poniżej opisujemy korzyści z nich płynące.

Klauzula aktów terroru albo wojny

Jeśli dokupisz tę klauzulę, zakres odpowiedzialności Compensy zostanie rozszerzony o zdarzenia aktu terroru lub wojny, do których doszło w sposób nagły i niespodziewany. Pamiętaj, że nawet taka klauzula nie zapewni ochrony na tych terenach, w stosunku do których na dzień rozpoczęcia podróży Ministerstwo Spraw Zagranicznych zalecało całkowitą rezygnację z wyjazdu („nie podróżuj”) lub natychmiastowe ich opuszczenie („opuść natychmiast”). Składka za klauzulę wynosi zaledwie 5 zł za osobę bez względu na długość okresu.

Klauzula spożycia alkoholu

Ta klauzula rozszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela o zdarzenia powstałe w następstwie spożycia alkoholu.

Klauzula ubezpieczenia mieszkania / domu na czas wyjazdu

Ta klauzula powinna Cię zainteresować, jeśli na co dzień nie masz wykupionego ubezpieczenia mieszkania. Dzięki tej umowie Twoje mienie zostanie na czas wyjazdu ubezpieczone od szkód będących skutkiem:

 • zdarzeń losowych,
 • ryzyka przepięcia,
 • kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Uwaga! Ubezpieczana nieruchomość musi znajdować się w Polsce i posiadać zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Sprawdź, jakie są warunki całorocznego ubezpieczenia mieszkania i domu w Compensie

Suma ubezpieczenia turystycznego Compensa

W przypadku polisy turystycznej kluczową sprawą jest ustalenie odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, ponieważ to właśnie pobyt w zagranicznym szpitalu może najbardziej nadszarpnąć stan Twojego portfela. W Compensie ustala się łączną sumę polisy dla ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance.

Uwaga! Sumę ubezpieczenia ustala się odrębnie dla każdego ubezpieczonego.

Co ważne w przypadku ubezpieczenia NNW nie następuje konsumpcja sumy po wypłacie odszkodowania.

Wyłączenia generalne ubezpieczenia turystycznego Compensa

Na wakacjach może zdarzyć się wiele wypadków. Nawet najlepsze ubezpieczenie nie zapewni ochrony przed wszystkimi z nich. Dlatego zanim podpiszesz umowę, przejrzyj wyłączenia odpowiedzialności, by wiedzieć, kiedy nie możesz liczyć na pomoc towarzystwa.

Compensa jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający albo osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządzili szkodę umyślnie. Jeśli powstała ona wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, towarzystwo też jest wolne od odpowiedzialności, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte następstwa zdarzeń:

 • powstałych w związku z napadem epileptycznym, zaburzeniami psychicznymi lub w wyniku depresji ubezpieczonego;
 • których przyczyną było spożycie przez ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków lub innych środków odurzających;
 • których przyczyną było spożycie substancji mogącej służyć poprawie wyniku sportowego, której użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej, określonej w załączniku nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r. oraz jego zmianach dokonanych w trybie art. 34 tej konwencji;
 • będących następstwem działań ubezpieczonego niezgodnych z prawem kraju, w którym przebywa (to wyłączenie nie ma zastosowania do świadczenia Assistance pomocy prawnej);
 • będących następstwem prowadzenia pojazdu przez ubezpieczonego, który nie posiadał wymaganych uprawnień, o ile ich brak był przyczyną zdarzenia;
 • będących następstwem jazd próbnych, jazd konkursowych i związanych z nimi treningów, w których uczestniczył ubezpieczony;
 • będących następstwem usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa;
 • powstałych w następstwie użycia przez ubezpieczonego broni palnej;
 • powstałych wskutek wszelkich następstw wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, sabotażu i terroru, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, konfiskaty;
 • powstałych wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego Compensa

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance oraz NNW Compensę o szkodzie należy zawiadomić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zdarzenia. Pamiętaj, by postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i przekazywać do ubezpieczyciela wszelkie potrzebne dokumenty.

Nieco więcej czasu na powiadomienie towarzystwa masz w przypadku szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego. Powinieneś poinformować towarzystwo o niej nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu z zagranicznej podróży.

Wcześniej (nie później niż w ciągu 3 dni od zdarzenia) należy jednak zawiadomić miejscową policję, jeśli szkoda jest wynikiem kradzieży z włamaniem lub rabunku. Jeżeli bagaż utraciłeś w trakcie podróży środkami komunikacji zorganizowanej lub w miejscu zakwaterowania, zdarzenie zgłoś także przewoźnikowi lub administracji miejsca noclegu. Zgłaszając zdarzenie, uzyskaj zawsze pisemne potwierdzenie dopełnienia swojego obowiązku, aby móc je potem okazać ubezpieczycielowi.

Jeśli natomiast inna osoba występuje wobec Ciebie z roszczeniem o odszkodowanie i chcesz uzyskać pomoc z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, poinformuj o tym Compensę w ciągu 3 dni. Podaj towarzystwu wszystkie ważne okoliczności zdarzenia i przekaż wszelkie wezwania, pozwy i inne dokumenty sądowe. Pamiętaj, by na własną rękę nie podejmować żadnych działań zmierzających do uznania i zaspokojenia roszczenia ani nie zawierać ugody z osobą poszkodowaną.

Zobacz, jak wygląda proces zgłoszenia szkody w Compensie

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance Compensa

To ubezpieczenie jest podstawowym i obowiązkowym elementem każdej polisy podróżnej kupowanej w Compensie. Jeśli za granicą nagle zachorujesz lub przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do miejsca zamieszkania / placówki medycznej w kraju zamieszkania.

Pamiętaj, że nawet w Europie karta EKUZ nie zapewni takiej ochrony, jaką daje ubezpieczenie turystyczne. Mając samą kartę, musisz bowiem płacić za te usługi, za które płacą obywatele kraju, w którym przebywasz. W wielu państwach te koszty mogą być bardzo wysokie.

Warianty Assistance w ubezpieczeniu turystycznym Compensa

Polisa Assistance zapewnia zróżnicowaną pomoc w razie wypadku za granicą. Compensa proponuje to ubezpieczenie w dwóch wariantach: Baza oraz Top. Pierwszy z nich oferuje ubezpieczonemu:

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego;
 • informacje przed podróżą o kraju, do którego wybiera się ubezpieczony;
 • przekazanie informacji osobie bliskiej – jeśli ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu;
 • transport ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania do najbliższej placówki medycznej;
 • transport do innego szpitala – jeśli dotychczasowa placówka medyczna nie zapewnia odpowiedniej opieki;
 • transport na teren Polski lub kraju zamieszkania – jeśli stan zdrowia nie pozwala skorzystać z uprzednio przewidzianego środka transportu;
 • transport zwłok do miejsca pochówku na terenie kraju zamieszkania – jeśli śmierć była wynikiem nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania;
 • pomoc przy odtworzeniu dokumentów – w przypadku zaginięcia, kradzieży lub utraty dokumentów takich jak paszport, potwierdzenie ubezpieczenia, bilet, Centrum Alarmowe poinformuje, jakie działania należy podjąć w celu ich odtworzenia;
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych – jeśli powrót opóźnia się z powodu:
  • awarii środka transportu,
  • wypadku środka transportu,
  • zdarzenia losowego,
  • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym,
  • odwołania lub opóźnienia środka transportu publicznego ze względu na złe warunki atmosferyczne

okres ubezpieczenia może zostać wydłużony bez konieczności opłacania dodatkowej składki o maks. 24 godziny. Wystarczy skontaktować się z Centrum Alarmowym przed upływem ważności polisy. Przyczynę opóźnienia trzeba będzie oczywiście udowodnić ubezpieczycielowi;

 • pomoc w przypadku opóźnienia lotu – jeśli lot zostanie odwołany lub opóźniony o co najmniej 4 godziny, ubezpieczyciel zwróci wydatki poniesione na zakup niezbędnych przedmiotów do kwoty 200 euro. Dodatkowo poinformuje o hotelach znajdujących się w pobliżu. Towarzystwo nie pokrywa jednak kosztów, które powinien zgodnie z prawem pokryć przewoźnik lotniczy.

Pakiet Top zapewnia te wszystkie usługi, które oferuje wariant Baza, oraz dodatkowo:

 • transport i pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego – jeśli ubezpieczony jest hospitalizowany co najmniej przez 7 dni i nie towarzyszy mu żadna osoba pełnoletnia. Koszty pobytu pokrywane maks. przez 7 dni z limitem dziennym wynoszącym 100 euro;
 • transport osób towarzyszących ubezpieczonemu w podróży w razie jego śmierci;
 • opieka nad towarzyszącymi w podróży niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi – jeśli ubezpieczony jest hospitalizowany lub zmarł, a dziecko lub osoba niesamodzielna przebywały pod jego wyłączną opieką. Centrum Alarmowe pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia maks. przez 7 dni z dziennym limitem 100 euro. Towarzystwo pokrywa też koszty transportu, jeśli pierwotnie przewidziany środek nie może być wykorzystany;
 • wyżywienie i zakwaterowanie ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji – jeśli po zakończeniu hospitalizacji ubezpieczony nie może być od razu przetransportowany do kraju zamieszkania. Centrum Alarmowe pokryje koszty przez maks. 7 dni, z limitem dziennym 100 euro;
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju zamieszkania – świadczenie przysługuje w przypadku:
  • nagłego zachorowania / nieszczęśliwego wypadku skutkujących hospitalizacją członka rodziny / osoby bliskiej,
  • śmierci członka rodziny / osoby bliskiej,
  • zaistnienia zdarzeń losowych w miejscu zamieszkania;
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – koszty pokrywane maksymalnie do równowartości 12 500 euro ponad sumę ubezpieczenia wskazaną na koszty leczenia;
 • zastępstwo w podróży służbowej – jeśli ubezpieczony w wyniku nagłego zachorowania / nieszczęśliwego wypadku nie może wykonywać czynności służbowych przez co najmniej 10 dni, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty podróży osoby delegowanej na zastępstwo. Koszt transportu pokrywany do równowartości 1000 euro;
 • kontynuacja zaplanowanej podróży – jeśli stan zdrowia pozwala na kontynuowanie podróży, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty transportu z miejsca hospitalizacji do kolejnego etapu podróży;
 • kierowca zastępczy – jeśli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na prowadzenie samochodu, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty kierowcy zastępczego, który poprowadzi pojazd w drodze powrotnej. Koszty pokrywane maks. do równowartości 1000 euro. Świadczenie jest realizowane, jeśli ubezpieczonemu nie towarzyszy w podróży żadna inna osoba mająca prawo jazdy;
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych – jeśli przedmioty osobiste niezbędne w podróży uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub zostały utracone, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty ich wysyłki;
 • pomoc prawna – jeśli ubezpieczony potrzebuje pomocy prawnej z zakresu odpowiedzialności cywilnej, Centrum Alarmowe zorganizuje i opłaci honorarium adwokata i tłumacza, maks. do równowartości 2000 euro. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli sprawa dotyczy działalności gospodarczej / zawodowej ubezpieczonego lub posiadania pojazdu mechanicznego;
 • pomoc tłumacza – jeśli pomoc jest potrzebna w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. Towarzystwo zorganizuje taką pomoc maks. do kwoty 250 euro. Pomoc udzielana telefonicznie w j. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim;
 • pomoc finansowa – jeśli na skutek udokumentowanego wypadku ubezpieczony utraci pieniądze lub jego środki płatnicze zostaną uszkodzone albo zniszczone, Compensa dokona przedpłaty lub zapłaty do równowartości 500 euro w celu pokrycia niezbędnych wydatków związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Ubezpieczony musi zwrócić udzieloną kwotę w terminie 7 dni od daty powrotu do kraju zamieszkania (maks. Jednak w ciągu 45 dni od wpłaty kwoty przez Compensę).

Dodatkowo jeśli rozszerzy się ochronę o ryzyka związane z amatorskim uprawianiem sportów zimowych, to w pakiecie Top przysługuje także świadczenie pokrycia kosztów Ski-Pass niewykorzystanego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (maks. do równowartości 100 euro).

Sprawdź, jakie usługi zapewnia assistance samochodowy w Compensie

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance

W ubezpieczeniu obowiązują oczywiście wszystkie wyłączenia generalne wymienione powyżej. Dodatkowo Compensa nie ponosi odpowiedzialności za koszty będące następstwem:

 • leczenia ubezpieczonego, w przypadku odmowy powrotu do kraju zamieszkania wbrew zaleceniom lekarza współpracującego z przedstawicielem Compensy oraz lekarza prowadzącego leczenie za granicą;
 • zabiegu usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia;
 • porodu, który nastąpił po 31 tygodniu ciąży;
 • sztucznego zapłodnienia albo leczenia bezpłodności, a także związane z zakupem środków antykoncepcyjnych;
 • specjalnego odżywiania ubezpieczonego, zakupu środków wzmacniających oraz środków, z których ubezpieczony korzysta zwyczajowo, szczepień, masaży, kąpieli, inhalacji lub naświetlania;
 • pobytu i leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach, domach wypoczynkowych albo ośrodkach leczenia uzależnień, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych, operacji plastycznych, zabiegów kosmetycznych;
 • niepoddania się szczepieniom albo innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane takie zabiegi;
 • chorób przenoszonych drogą płciową, zakażenia wirusem HIV i AIDS:
 • zabiegów stomatologicznych o charakterze profilaktycznym;
 • leczenia kory zębowej, korzenia zęba, paradontozy, usunięcia kamienia nazębnego oraz zakupu bądź naprawy protez dentystycznych;
 • epidemii lub skażeń, o ile stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub powszechne ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie skażeń zostały ogłoszone przed podróżą ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczenia nie obejmuje też kosztów poniesionych na leczenie:

 • przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego ubezpieczonemu powrót kraju zamieszkania;
 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia przez ubezpieczonego podróży;
 • które wynika z zachorowań albo następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce poza okresem ubezpieczenia;
 • chorób, które były przyczyną hospitalizacji ubezpieczonego w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy.

Compensa zastrzega także, że realizacja świadczeń assistance może zostać opóźniona na skutek czynników niezależnych od niej takich jak: strajki, zamieszki, niepokoje społeczne, akty terroru, rebelie, wojny domowe lub o zasięgu międzynarodowym, promieniowanie radioaktywne albo jonizujące, zdarzenia losowe albo wynikające z siły wyższej. W takim przypadku Compensa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne Compensa?

Ubezpieczenie turystyczne Compensy jest skonstruowane w jasny sposób i zawiera wszystkie elementy, które mogą się przydać w trakcie zagranicznego wyjazdu. Zależnie od swoich potrzeb zastanów się nad wyborem odpowiednich klauzuli rozszerzających zakres ochrony. Narciarze powinni pamiętać, że w Compensie nawet amatorskie uprawianie sportów zimowych w trakcie wyjazdu wymaga rozszerzenia ochrony ubezpieczenia.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń w Compensie

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-12-14

Jak nie przepłacić za ubezpieczenie narciarskie?

Jazda na nartach nie należy do najtańszych rozrywek. Na szczęście na wielu wydatkach związanych z uprawianiem tego sportu można nieco zaoszczędzić, jeśli poświęci się chwilę czasu na wybór odpowiedniej...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Ubezpieczenie turystyczne na podróż do Hiszpanii - która polisa jest najlepsza?

Polacy bardzo często wybierają Hiszpanię jako cel wakacyjnych wycieczek. Podpowiadamy, jakie ubezpieczenie przyda się w tym kraju.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-15

Ubezpieczenie turystyczne Bon Voyage InterRisk

Na wakacjach każdy pragnie się zrelaksować i zapomnieć o problemach. Niestety niekiedy odpoczynek przerywa nagły wypadek. Wtedy nerwy ukoi ubezpieczenie turystyczne. Sprawdzamy warunki tej polisy...

Czytaj więcej
Komentarze