Strona główna  |  Wiadomości  |  Compensa Mój Dom - Ubezpieczenie mieszkania i domu

Compensa Mój Dom - Ubezpieczenie mieszkania i domu

Data aktualizacji: 2021-09-20
Każdy dom czy mieszkanie wymaga mniejszej lub większej ochrony. Compensa oferuje ubezpieczenie nieruchomości w dwóch wariantach, dzięki czemu można dobrać zakres świadczeń do swoich oczekiwań.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania Compensa
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia domu Compensa
 3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia mieszkania Compensa
 4. Limity odpowiedzialności ubezpieczenia mieszkania Compensa
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia domu Compensa
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania Compensa
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania i domu w Compensie?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania Compensa

Ubezpieczenia domu w Compensie nie można kupić online. Składkę polisy musi wyliczyć dla Ciebie agent ubezpieczyciela. Jego propozycję warto porównać z tym, co oferują inne firmy. Pomoże Ci w tym porównywarka ubezpieczeń nieruchomości.

Zakres ochrony ubezpieczenia domu Compensa

Ubezpieczenie dla domu Polisa opisywana w tym artykule - Compensa Mój Dom - jest ubezpieczeniem w formule All Risk, co oznacza, że ochrona obejmuje zdarzenia będące skutkiem wszelkich ryzyk, które nie zostały jednoznacznie wyłączone z odpowiedzialności Compensy.

Jeśli nie jesteś zainteresowany aż tak szerokim zakresem ochrony, możesz wybrać pakiet ubezpieczeń Compensa Rodzina. Zabezpiecza on nie tylko nieruchomość, lecz także życie i zdrowie domowników.

Uwaga! Odpowiedzialność w zakresie szkód spowodowanych powodzią powstaje dopiero po upływie 30 dni od momentu rozpoczęcia ochrony dla pozostałych ryzyk (jest to tzw. karencja). Nie stosuje się jej jednak w przypadku nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej.

Compensa umożliwia ubezpieczenie:

 • domu mieszkalnego wraz ze stałymi elementami,
 • mieszkania i pomieszczenia gospodarczego wraz ze stałymi elementami oraz miejsca parkingowego,
 • budynku gospodarczego wraz ze stałymi elementami,
 • budowli wraz ze stałymi elementami,
 • ruchomości domowych.

Uwaga! Jeśli chce się ubezpieczyć dzieło sztuki, trzeba przedstawić jego wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę / eksperta domu aukcyjnego / biegłego sądowego lub też inny dokument potwierdzający wartość.

Co ważne ubezpieczenie ruchomości domowych obejmuje też mienie ruchome:

 • użyczone przez pracodawcę lub wypożyczone na podstawie pisemnej umowy,
 • służące do prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia,
 • stanowiące rzeczy osobiste gości.

Sprawdź, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie turystyczne w Compensie

Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia mieszkania Compensa

Zakres ubezpieczenia Mój Dom można dodatkowo rozszerzyć o szkody powstałe:

 • wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku ruchomości domowych znajdujących się w: mieszkaniu lub domu, pomieszczeniu gospodarczym, budynku gospodarczym lub budowli;
 • w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą: ruchomości domowych na posesji, balkonie, tarasie lub loggii, drzew i krzewów;
 • wskutek kradzieży elementów zewnętrznych,
 • wskutek stłuczenia lub pęknięcia przenośnego sprzętu elektronicznego,
 • wskutek przenikania wód gruntowych,
 • w domu mieszkalnym wskutek długotrwałego działania zwierząt innych niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży.

Uwaga! Aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za kradzież, nieruchomość musi być należycie zabezpieczona (zgodnie z tym co zapisano w umowie ubezpieczenia).

Compensa oferuje także dodatkowe umowy polis:

 • Home Assistance,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie świata lub z tytułu posiadania mienia,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego poza miejscem ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie weterynaryjne psów i kotów – Mój Kompan,
 • ubezpieczenie pomocy informatycznej – Compensa iMe.

Uwaga! Jest także możliwe wykupienie klauzuli zapewniającej automatyczną kontynuację umowy.

Limity odpowiedzialności ubezpieczenia mieszkania Compensa

W granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie obowiązują dodatkowo następujące limity dla poszczególnych rodzajów mienia:

 • wartości pieniężne – 10 000 zł,
 • mienie ruchome czasowo znajdujące się u ubezpieczonego – 10 000 zł,
 • mienie ruchome służące do prowadzenia działalności gospodarczej – 20 000 zł,
 • szkody w rzeczach osobistych gości – 1 000 zł,
 • szkody powstałe wskutek graffiti – 5 000 zł,
 • koszty odtworzenia paszportu, prawa jazdy, legitymacji, dowodu rejestracyjnego – 1 500 zł,
 • koszty utraty mediów – 500 zł,
 • szkody powstałe wskutek długotrwałego działania zwierząt innych niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży – 30% sumy ubezpieczenia domu.

Sprawdź, jakie są sposoby kontaktu z Compensą

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia domu Compensa

Compensa jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie. Jeśli natomiast szkoda powstała wskutek jego rażącego niedbalstwa, odszkodowanie nie należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Ubezpieczeniem nie są też objęte szkody:

 • których przyczyną było spożycie przez ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków lub innych środków odurzających;
 • powstałe w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa;
 • powstałe wskutek przechowywania w miejscu ubezpieczenia materiałów wybuchowych;
 • powstałe wskutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojny domowej, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, strajków;
 • powstałe wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
 • powstałe wskutek działania promieni laserowych lub maserowych, a także pola magnetycznego lub elektromagnetycznego;
 • powstałe wskutek zapadania się, osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;
 • górnicze, w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego oraz szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac geologicznych, wydobywczych i robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
 • powstałe wskutek nieprzestrzegania przez ubezpieczonego obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności wskutek niewykonania przez ubezpieczonego obowiązkowych i obciążających go, jako posiadacza mienia, przeglądów technicznych, badań okresowych lub działań okresowych;
 • powstałe wskutek wad projektowych, konstrukcyjnych lub zastosowania wadliwych, bądź niewłaściwych materiałów budowlanych, o ile za wybór lub zastosowanie materiałów budowlanych, projekt architektoniczny lub konstrukcję obiektów budowlanych odpowiedzialny był ubezpieczony;
 • powstałe w budynkach lub budowlach wzniesionych niezgodnie z prawem budowlanym a także w mieniu się w nich znajdującym, o ile osobą odpowiedzialną za prowadzenie budowy był ubezpieczony, a szkoda była następstwem naruszeń z jego strony;
 • powstałe wskutek złego stanu dachu, niezabezpieczenia otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów ubezpieczonego mieszkania, domu mieszkalnego, budynków gospodarczych, pomieszczeń gospodarczych bądź budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność ubezpieczony i nie wykonał on tych czynności z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • polegające na zużyciu, ścieraniu, starzeniu, w tym na naturalnym, stopniowym pogarszaniu się właściwości mienia, jak również zmianie kształtu, przebarwieniu, poplamieniu, zarysowaniu, zadrapaniu, wyszczerbieniu, odkształceniu, erozji, korozji, utlenieniu, powstaniu kamienia kotłowego;
 • polegające na awarii, za którą rozumie się zakłócenia w funkcjonowaniu przedmiotu ubezpieczenia niespowodowane czynnikiem zewnętrznym;
 • powstałe wskutek drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub statków powietrznych;
 • powstałe wskutek działania mikroorganizmów, roślin, pleśni, grzybów, fermentacji, wewnętrznego rozkładu;
 • powstałe w roślinach wskutek nieprawidłowej pielęgnacji, działania zwierząt, szkodników lub chorób;
 • powstałe wskutek działania zwierząt domowych, kretów, nornic, owadów oraz zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierząt chowanych w celu ich sprzedaży;
 • powstałe w mieszkaniach, pomieszczeniach gospodarczych, budynkach gospodarczych i budowlach wskutek długotrwałego działania zwierząt;
 • powstałe wskutek zadymienia lub sadzy powstałych w następstwie gotowania, smażenia, pieczenia w miejscu ubezpieczenia;
 • polegające na uszkodzeniu, zabrudzeniu, poplamieniu, odbarwieniu tynków zewnętrznych i elewacji w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz błota pośniegowego;
 • powstałe wskutek zamarzania lub przemarzania ścian;
 • powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych w wyniku podniesienia poziomu wód gruntowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy wyżej wymienione szkody były następstwem opadów atmosferycznych lub powodzi (o ile powódź została objęta ochroną ubezpieczeniową);
 • powstałe wskutek powodzi, o ile nie umówiono się inaczej;
 • powstałe wskutek działania złośliwego oprogramowania;
 • powstałe w następstwie kradzieży (za wyjątkiem dostępnych rozszerzeń);
 • będące następstwem stłuczenia lub pęknięcia mienia podczas jego transportu, montażu lub demontażu;
 • polegające na stłuczeniu lub pęknięciu: dzieł sztuki, wyrobów z kamieni szlachetnych, półszlachetnych, substancji organicznych oraz zapasów gospodarstwa domowego;
 • powstałe w mieniu ruchomym znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia (chyba że wykupiono dodatkową klauzulę).

Ubezpieczenie nie obejmuje również szkód będących następstwem utraty mienia w wyniku zagubienia, oszustwa, defraudacji, sprzeniewierzenia.

W przypadku zwierząt domowych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w wyniku ich:

 • ucieczki;
 • śmierci;
 • leczenia powstałych:
  • z przyczyn naturalnych,
  • w wyniku otrucia,
  • w następstwie zdarzenia niepowodującego szkody w innym ubezpieczonym mieniu.

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych przez najemcę.

Ubezpieczeniem nie są też objęte pewne rodzaje mienia, takie jak:

 • ruchomości domowe przechowywane w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych oraz w pomieszczeniach dostępnych dla osób trzecich np.: suszarnie, wózkarnie, parking wielostanowiskowy;
 • mienie ruchome oraz budynki w całości lub w części wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na:
  • prowadzeniu warsztatów samochodowych, lakierniczych, spawalniczych, stolarskich,tapicerskich,
  • handlu, magazynowaniu lub produkcji z wykorzystaniem drewna, gumy, tworzyw sztucznych, środków chemicznych (w tym stearyny lub parafiny),
  • prowadzeniu hurtowni alkoholi lub papierosów,
  • handlu lub produkcji wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych oraz wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych bądź ze stopów tych metali,
  • prowadzeniu lombardów lub kantorów wymiany walut.
 • mienie osób trzecich, znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego, jako przedsiębiorcy, przyjęte w celu wykonania przez niego usługi na tym mieniu bądź do sprzedaży komisowej tego mienia;
 • mienie znajdujące się w stodołach, oborach, chlewach, kurnikach, szklarniach, chłodniach, młynach, tartakach, obiektach budowlanych związanych z produkcją rolną, obiektach tymczasowych, namiotach oraz w domach mieszkalnych, których pokrycie dachu wykonane jest z desek, gontu drewnianego, wióra, słomy lub trzciny (strzecha);
 • srebro, złoto lub platyna w złomie lub w sztabkach;
 • kamienie szlachetne, półszlachetne, szlachetne substancje organiczne lub perły nie stanowiące wyrobu użytkowego;
 • akta, rękopisy, plany, prototypy, wzory, programy komputerowe oraz dane na nośnikach wszelkiego rodzaju;
 • trofea myśliwskie;
 • zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych a także chowane w celu ich sprzedaży;
 • mienie, w którego posiadanie ubezpieczony wszedł w wyniku przestępstwa;
 • pojazdy lądowe, które podlegają obowiązkowi rejestracji, jednostki pływające (inne niż jednostki napędzane siłą mięśni), statki powietrzne (inne niż lotnie, motolotnie, paralotnie, balony, spadochrony, latawce, modele latające oraz drony), a także wyposażenie znajdujące się wewnątrz tych pojazdów oraz paliwo;
 • w przypadku kosztów najmu pokoju hotelowego – koszty usług dodatkowych, z których ubezpieczeni korzystali w trakcie pobytu w hotelu, nie wliczonych do ceny pokoju.

Ponadto Compensa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w:

 • dziełach sztuki,
 • wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, srebrnych i złotych monet lub monet wykonanych ze stopu tych metali oraz biżuterii i zegarkach,
 • wartościach pieniężnych,
 • sprzęcie audiowizualnym, elektronicznym, fotograficznym, muzycznym, instrumentach muzycznych oraz w futrach naturalnych,

jeżeli nie znajdują się one w ubezpieczonym mieszkaniu lub części mieszkalnej domu (ten zapis nie dotyczy klauzuli ubezpieczenia mienia ruchomego poza miejscem zamieszkania).

Compensa nie ponosi też odpowiedzialności za szkody powstałe:

 • wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku dzieł sztuki, wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, srebrnych i złotych monet lub monet wykonanych ze stopu tych metali oraz biżuterii i zegarków, wartości pieniężnych oraz futer naturalnych, znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym wynajmowanym osobom trzecim;
 • w broni palnej wraz z optyką, jeżeli przyczyną szkody było przechowywanie jej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami;
 • w mieniu ruchomym czasowo znajdującym się u ubezpieczonego, jeżeli zostało ono użyczone lub wypożyczone ubezpieczonemu przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie użyczania lub wypożyczania takiego mienia.

Uwaga! Ubezpieczony nie może pozostawić nieruchomości bez nadzoru przez dłużej niż 30 dni.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania Compensa

Compensę trzeba powiadomić o szkodzie w mieszkaniu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania informacji o szkodzie. Niezwłocznie należy natomiast poinformować policję, jeśli okoliczności zdarzenia wymagają podjęcia czynności dochodzeniowych.

Poinformuj także od razu zarządcę budynku o każdym przypadku zalania.

Jeśli natomiast inna osoba dochodzi swoich roszczeń wobec ubezpieczonego, trzeba o tym od razu powiadomić Compensę.

Pamiętaj, by nie zmieniać nic na miejscu zdarzenia przed dokonaniem oględzin przez przedstawiciela Compensy, chyba że dana naprawa jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa lub też do oględzin nie doszło w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia o szkodzie.

Zobacz, jak wygląda proces likwidacji szkody w Compensie

Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania i domu w Compensie?

Ubezpieczenie Mój Dom jest kompleksową polisą chroniącą nieruchomość. Compensa oferuje także wiele dodatkowych umów rzadko spotykanych w innych towarzystwach, takich jak ubezpieczenie weterynaryjne psów i kotów czy pomoc informatyczna. Jeśli oczekujesz tak rozbudowanej ochrony, zastanów się nad ofertą tego ubezpieczenia.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń Compensy

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2019-07-29

Ubezpieczenie domu od powodzi - 3 rzeczy które trzeba wiedzieć

Ochrona przed skutkami powodzi jest standardem w przypadku polis mieszkaniowych. Nie oznacza to jednak, że wspomniana ochrona w każdej sytuacji wygląda podobnie.

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-20

Ubezpieczenie mieszkania i domu Benefia

Coraz więcej Polaków dostrzega użyteczność ubezpieczenia domu i mieszkania. Benefia proponuje polisę nieruchomości w dwóch wariantach, dzięki czemu możesz wybrać taki zakres ochrony, jaki jest...

Czytaj więcej
Komentarze