Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Dom Max w InterRisk

Ubezpieczenie Dom Max w InterRisk

Data aktualizacji: 2021-09-15
Własne cztery kąty – mimo że to jedno z największych marzeń wielu Polaków, to nadal nie zawsze pamiętamy o odpowiedniej ochronie miejsca zamieszkania. Tymczasem ubezpieczenie nieruchomości wcale nie jest drogie. Sprawdzamy, jakie opcje ochrony domu i mieszkania oferuje InterRisk.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania InterRisk
 2. Bezpieczny Dom i Dom Max
 3. Zakres ochrony ubezpieczenia domu InterRisk
 4. Suma ubezpieczenia mieszkania InterRisk
 5. Generalne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu domu InterRisk
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w InterRisk
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie nieruchomości w InterRisk?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania InterRisk

Ubezpieczenie mieszkania w InterRisk można zakupić przez telefon lub bezpośrednio u agenta. Nie ma możliwości zawarcia umowy online, ale mimo to warto porównać propozycję tego towarzystwa z innymi ofertami w kalkulatorze polis nieruchomości.

Bezpieczny Dom i Dom Max

Ubezpieczenie domu InterRisk oferuje ubezpieczenie mieszkania w dwóch opcjach:

 • Bezpieczny Dom,
 • Dom Max.

Ten drugi wariant zapewnia szerszy zakres ochrony i to właśnie jemu poświęcamy niniejszy artykuł.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z InterRisk

Zakres ochrony ubezpieczenia domu InterRisk

Podstawą polisy Dom Max jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z assistance. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk oznacza, że InterRisk wypłaci odszkodowanie we wszystkich sytuacjach oprócz tych, które są wymienione jednoznacznie w wyłączeniach odpowiedzialności.

InterRisk zapewnia także wiele możliwości rozszerzenia zakresu ochrony. Można więc wykupić ubezpieczenie:

 • przenośnego sprzętu elektronicznego w miejscu ubezpieczenia i poza (ubezpieczenie działa na całym świecie),
 • innego sprzętu niż określony powyżej poza miejscem ubezpieczenia (ubezpieczenie działa na całym świecie),
 • odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (standardowo ubezpieczenie działa na terenie Unii Europejskiej. Można je rozszerzyć na cały świat),
 • ochrony prawnej w życiu prywatnym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie działa na całym świecie),
 • assistance medyczny,
 • kosztów leczenia, ratownictwa i poszukiwania oraz bagażu podróżnego (na podróż zagraniczną)
 • roweru poza miejscem ubezpieczenia wraz z assistance rowerowym,
 • assistance – samochód zastępczy (działa w Polsce z możliwością rozszerzenia na Europę poza Turcją i krajami powstałymi z ZSRR oprócz Litwy, Łotwy i Estonii),
 • domu letniskowego,
 • nagrobków.

Uwaga! W zakresie szkód spowodowanych powodzią odpowiedzialność InterRisk powstaje nie wcześniej niż po upływie 30 dni od momentu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia (jest to tzw. karencja). Zapis ten nie obowiązuje, jeśli ubezpieczony nieprzerwanie kontynuuje polisę.

Warto także pamiętać, że mieszkanie musi być zabezpieczone odpowiednio przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie polisy.

Sprawdź warunki ubezpieczenia turystycznego w InterRisk

Suma ubezpieczenia mieszkania InterRisk

Wysokość sumy jest ustalana indywidualnie przez ubezpieczającego i powinna ona odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia.

InterRisk oferuje ciekawą promocję, zgodnie z którą suma ubezpieczenia mienia ruchomego ulega bezpłatnemu podwyższeniu o 10% z okazji ślubu lub urodzin ubezpieczającego. Nowa kwota obowiązuje przez 30 dni. Po tym czasie suma wraca do poprzedniej wartości lub pozostaje na wyższym poziomie, jeśli opłaci się dodatkową składkę.

Sprawdź sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW w InterRisk

Generalne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu domu InterRisk

InterRisk jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający lub osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym wyrządzili szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy, chyba że wypłata odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

InterRisk nie ponosi też odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:

 • zajęcia, konfiskaty, wywłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy aktu prawnego (niezależnie od jego formy) wydanego przez uprawnione organy państwa lub na podstawie decyzji administracyjnej;
 • strajków i niepokojów społecznych;
 • działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, sabotażu, a także aktów terroru;
 • działania promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na źródło jego pochodzenia, a w szczególności pochodzącego z paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej;
 • skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami (w rozumieniu ustawy o odpadach) albo zanieczyszczeniami (w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska) emitowanymi do otoczenia;
 • utracenia zysków oraz poniesienia strat wynikających z niemożności zrealizowania w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem zobowiązań lub umów;
 • sprzeniewierzenia lub zaginięcia mienia bądź straty pośredniej jakiegokolwiek rodzaju związanej z jakąkolwiek odpowiedzialnością prawną, np. utrata korzyści;
 • kradzieży zwykłej, o ile nie wykupiono rozszerzenia;
 • ich wyrządzenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego albo osoby, z którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych i innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody), z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza.

InterRisk nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową wypadków objętych odpowiedzialnością wynikającą z jakiejkolwiek obowiązkowej polisy (np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).

Uwaga! InterRisk z kwoty należnego odszkodowania potrąca franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł. Może ona jednak zostać zniesiona za opłatą dodatkowej składki.

Pamiętaj, że powyżej wymienione wyłączenia odpowiedzialności są wykluczeniami obowiązującymi w przypadku wszystkich elementów polisy mieszkaniowej w InterRisk. Dodatkowo każde ubezpieczenie ma swoje indywidualne wyłączenia, z którymi także warto się zapoznać.

Zobacz, jak działa ubezpieczenie ochrony prawnej w InterRisk

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w InterRisk

W razie zdarzenia postaraj się zmniejszyć jak najbardziej rozmiary szkody i powiadam od razu odpowiednie służby (straż pożarną, policję itp.).

W przypadku szkody z ubezpieczenia:

 • mienia,
 • NNW,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ochrony prawnej w życiu prywatnym

masz maksymalnie 7 dni na zawiadomienie InterRisk.

Pamiętaj, by nie powierzać wykonania usług assistance innym podmiotom lub osobom, chyba że InterRisk nie przystąpi do spełniania świadczenia w czasie 6 godzin od zawiadomienia o szkodzie lub ubezpieczyciel wyrazi zgodę na udzielenie pomocy przez kogoś innego.

Nie zmieniaj także nic w miejscu ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez przedstawiciela InterRisk, chyba że zmiana jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, kiedy InterRisk nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia o zdarzeniu.

Dowiedz się więcej o likwidacji szkody w InterRisk

Kiedy warto kupić ubezpieczenie nieruchomości w InterRisk?

Ubezpieczenie Dom Max zapewni kompleksową ochronę dla każdej nieruchomości. Liczba możliwych dodatkowych umów jest naprawdę imponująca, dzięki czemu polisa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagającej osoby.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń w InterRisk

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-03-25

Home assistance - kiedy jest przydatne?

Ubezpieczenie assistance to obecnie już standardowy element polisy mieszkaniowej. Kiedy home assistance będzie jednak faktycznie przydatne?

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-14

PZU Dom – ubezpieczenie mieszkania i domu

PZU to największe i najbardziej znane towarzystwo w Polsce. Czy jednak oferowane przez nich ubezpieczenie nieruchomości jest godne polecenia?

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-27

Ubezpieczenie mieszkania i roweru jednocześnie. Czy to możliwe?

W ramach ubezpieczeń mieszkaniowych można zapewnić także ochronę przechowywanego roweru. Dla kolarzy potrzebujących kompleksowej ochrony lepszym rozwiązaniem będzie jednak osobna polisa rowerowa.

Czytaj więcej
Komentarze