Strona główna  |  Wiadomości  |  PZU Dom – ubezpieczenie mieszkania i domu

PZU Dom – ubezpieczenie mieszkania i domu

Data aktualizacji: 2021-09-14
PZU to największe i najbardziej znane towarzystwo w Polsce. Czy jednak oferowane przez nich ubezpieczenie nieruchomości jest godne polecenia?

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania w PZU
 2. Zakres ochrony ubezpieczenie domu PZU
 3. Elementy ubezpieczenia mieszkania PZU
 4. Suma ubezpieczenia domu i mieszkania w PZU
 5. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania w PZU
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w PZU
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie domu w PZU?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania w PZU

PZU nadal nie wprowadziło możliwości zakupu ubezpieczenia mieszkania przez Internet. Formularz udostępniony przez towarzystwo na ich stronie internetowej nie pozwala nawet poznać ceny proponowanej polisy. Po jego wypełnieniu można jedynie zamówić kontakt telefoniczny z konsultantem PZU.

Zamówienie kontaktu z agentem tego towarzystwa umożliwia także porównywarka ubezpieczeń mieszkania i domu. Na tej stronie możesz od razu sprawdzić też oferty innych ubezpieczycieli.

Zakres ochrony ubezpieczenie domu PZU

Ubezpieczony dom W PZU można ubezpieczyć:

 • mieszkanie,
 • dom jednorodzinny,
 • garaż,
 • budynek niemieszkalny,
 • budowlę,
 • obiekt specjalistyczny.

Co ważne, jest także możliwe ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego, w którego części ubezpieczony lub domownik prowadzi działalność gospodarczą.

Za dodatkową składką można też ubezpieczyć:

 • mieszkanie / dom jednorodzinny, w którym działalność gospodarczą prowadzi osoba inna niż ubezpieczony lub domownik,
 • budynek niemieszkalny, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • rośliny ogrodowe posadzone w gruncie.

PZU oferuje jeszcze inne ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego, którymi można objąć następujące rodzaje mienia:

 • dom wielorodzinny,
 • nieruchomość i mienie ruchome na działce rekreacyjnej,
 • budynek w stadium budowy,
 • nagrobek

Ubezpieczenie mienia ruchomego w PZU obejmuje natomiast ochroną ruchomości domowe oraz stałe elementy. Po opłaceniu dodatkowej składki można także ubezpieczyć dzieła sztuki.

Ubezpieczenie nieruchomości jest dostępne w dwóch wariantach:

 • Od Wszystkich Ryzyk - ubezpieczenie obejmuje ochroną wszelkie rodzaje ryzyk za wyjątkiem tych, które zostały wymienione w wyłączeniach odpowiedzialności (w tej opcji nie można jednak ubezpieczyć obiektów specjalistycznych),
 • Uniwersalny.

W tym drugim przypadku PZU odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 • zdarzeń losowych (w przypadku tunelu foliowego, będącego obiektem specjalistycznym, PZU chroni od zdarzeń losowych z wyłączeniem huraganu, śniegu i lodu);
 • przepięcia (polisa nie chroni od tego ryzyka w przypadku ubezpieczenia obiektu specjalistycznego);
 • dewastacji (polisa nie chroni od tego ryzyka w przypadku ubezpieczenia obiektu specjalistycznego);
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie nieruchomości w PZU można rozszerzyć (płacąc dodatkową składkę) o ochronę w przypadku:

 • aktu terroryzmu;
 • kradzieży z włamaniem elementów zewnętrznych;
 • kradzieży z włamaniem budowli lub jej elementów.

Wariant od Wszystkich Ryzyk można też poszerzyć o szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem stałych elementów.

Uwaga! W przypadku ubezpieczenia od kradzieży dom musi być odpowiednio zabezpieczony (zgodnie z zapisami w ogólnych warunkach).

Można także zmniejszyć składkę ubezpieczenia PZU Dom, wyłączając z zakresu ubezpieczenia szkody powstałe w następstwie:

 • zalania,
 • przepięcia.

Sprawdź zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego w PZU

Elementy ubezpieczenia mieszkania PZU

Podstawę ochrony mieszkania lub domu w PZU stanowi:

 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego.

Jeśli chcesz ubezpieczyć lokal w PZU, musisz zawrzeć przynajmniej jedną z tych dwóch polis. Oprócz tego można dodatkowo wybrać jeszcze inne produkty, które poszerzą ochronę. Do wyboru masz następujące ubezpieczenia:

 • szklanych przedmiotów od stłuczenia,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ochrony prawnej,
 • asystent zdrowotny,
 • NNW,
 • assistance (Pomoc w domu).

Umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu zawiera się w PZU na okres:

 • 36 miesięcy,
 • 12 miesięcy,
 • na okres krótszy niż 12 miesięcy (ubezpieczenie krótkoterminowe). Ubezpieczenie trzeba jednak zawrzeć na co najmniej 30 dni.

Uwaga! Umowę ubezpieczenia Pomoc w Domu w wariancie Super / Super Plus można zawrzeć tylko na 12 lub 36 miesięcy.

Suma ubezpieczenia domu i mieszkania w PZU

Ubezpieczając dom lub mieszkanie, to Ty ustalasz sumę ubezpieczenia. Powinna ona jednak odpowiadać wartości lokalu. Jeśli ubezpieczasz nieruchomość, która jest dopiero budowana, suma ma odpowiadać wartości mienia na dzień zawarcia umowy powiększonej o przewidywane koszty robót zaplanowanych do wykonania w czasie, kiedy będzie obowiązywała polisa.

Podkreślmy, że w przypadku ubezpieczenia nieruchomości suma nie jest pomniejszana o wypłaconą przez PZU kwotę. Natomiast w ubezpieczeniu mienia ruchomego suma jest pomniejszana o kwotę wypłaconą przez PZU. Ubezpieczający może potem uzupełnić sumę, płacąc dodatkową składkę ubezpieczeniową.

Także w przypadku kiedy wartość przedmiotu wzrośnie po zawarciu umowy, można po uzgodnieniu z PZU, podwyższyć sumę ubezpieczenia.

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z PZU

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania w PZU

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

 • panele fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 20 kW;
 • karty płatnicze;
 • papiery wartościowe;
 • bilety komunikacji miejskiej, karty uprawniające do korzystania z usług;
 • dokumenty (to wyłączenie nie dotyczy dokumentów tożsamości: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej);
 • dzieła sztuki (to wyłączenie nie dotyczy sytuacji, jeżeli ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o dzieła sztuki);
 • trofea myśliwskie;
 • kamienie szlachetne, półszlachetne lub syntetyczne, szlachetne substancje organiczne, które nie są wyrobami użytkowymi oraz metale szlachetne w złomie lub sztabach;
 • przedmioty zgromadzone w ilościach, które wskazują na ich handlowe przeznaczenie;
 • dane i dokumenty przechowywane w komputerach, tabletach, telefonach lub wymiennych nośnikach danych;
 • klucze do budynków innych niż wskazane w polisie oraz klucze i inne przyrządy do otwierania zamków w pojazdach;
 • oprogramowanie (to wyłączenie nie dotyczy systemu operacyj­nego, który jest integralną częścią komputera);
 • zwierzęta inne niż zwierzęta domowe;
 • pojazdy lądowe, które podlegają obowiązkowej rejestracji;
 • jednostki pływające inne niż napędzane siłą mięśni, statki powietrzne inne niż: lotnie, motolotnie, paralotnie, balony, spadochrony, latawce, modele latające, drony;
 • przenośny sprzęt medyczny.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: gotówka, przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu, monety, biżuteria, jeżeli:

 • ubezpieczony oddał mieszkanie lub dom jednorodzinny, w którym się one znajdują do używania osobie trzeciej;
 • ciągła nieobecność ubezpieczonego w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, w którym się one znajdują, trwała dłużej niż 3 miesiące;
 • do ich zaginięcia doszło w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym lub
 • znajdują się one w pomieszczeniu gospodarczym, garażu, budynku niemieszkalnym, budowli.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny, instrumenty muzyczne, telefony, które znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym, garażu, budynku niemieszkalnym, budowli. To wyłączenie nie dotyczy anten telewizyjnych i radiowych zainstalowanych na zewnątrz mieszkania lub domu jednorodzinnego i trwale z nim związanych.

W przypadku wszystkich polis składających się na ubezpieczenie mieszkania lub domu PZU nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, kiedy mimo rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. PZU wypłaci odszkodowanie także wtedy, kiedy:

  • szkoda powstała w następstwie pozostawienia włączonego do sieci elektrycznej: żelazka, prostownicy, lokówki, suszarki do włosów, grzejnika elektrycznego, termowentylatora, kuchenki elektrycznej, tostera, frytkownicy, grilla elektrycznego;
  • jeśli szkoda powstała w następstwie pozostawienia na wolnym ogniu, palniku, włączonej kuchence elektrycznej, włączonej płycie kuchennej elektrycznej lub indukcyjnej naczyń służących do podgrzewania wody lub posiłków;
  • jeśli szkoda powstała w następstwie pozostawienia niewygaszonego kominka;

 • wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

PZU nie odpowiada również za szkody, które powstały w następstwie:

 • niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz ich okresowych kontroli, jeśli obowiązek ich wykonania należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopeł­nienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 • pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;
 • zalania wskutek opadu:

  a) poprzez niezamknięte, nieszczelne lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia, uszczelnienia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczo­nego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopeł­nienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,
  b) poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy lub okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego.

PZU nie odpowiada także za szkody, które powstały w następstwie:

 • błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym domu jednorodzin­nym, garażu, budynku niemieszkalnym, jeżeli:

  a) wzniesiono lub przebudowano go bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę,
  b) wzniesiono lub przebudowano go niezgodnie z projektem wykonanym przez uprawnionego specjalistę

o ile ubezpieczony o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć i miało to wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego;

 • zawilgocenia lub zagrzybienia pomieszczeń. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy zawilgocenie lub zagrzybienie pomieszczeń nastąpiło wskutek następujących wypadków ubezpieczenio­wych, za które PZU ponosi odpowiedzialność:

  a) zalania lub powodzi,
  b) opadu w odniesieniu do pomieszczeń w mieszkaniu;

 • przenikania wód podziemnych. To wyłączenie nie dotyczy sytu­acji, gdy przenikanie wód nastąpiło wskutek powodzi, deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW. Jeśli nie można uzyskać opinii IMGW, wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 PZU stwierdza na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;

 • przemarzania przedmiotu ubezpieczenia lub jego elementów. To wyłączenie odnosi się do ubezpieczenia nieruchomości;
 • zabrudzenia, odbarwienia, odspojenia, zagrzybienia tynków zewnętrznych lub elewacji, na skutek opadu lub oblania wodą lub inną cieczą przez jadący pojazd;
 • zapadania się ziemi, które jest skutkiem prowadzonych robót ziemnych;
 • kradzieży z włamaniem, innej niż polegającej na pokonaniu przez sprawcę zabezpieczeń wymienionych w warunkach ubezpieczenia;
 • działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych;
 • oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, mase­rowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;
 • decyzji administracyjnej.

PZU nie odpowiada także za szkody powstałe w związku z działalno­ścią zakładu górniczego.

PZU nie odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził w stanie:

 • nietrzeźwości albo
 • po użyciu alkoholu lub
 • pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropo­wych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastęp­czych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy taki stan ubezpieczonego nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego. Stan ubezpieczonego PZU ocenia według przepisów prawa państwa, w którym wystąpił wypadek ubezpieczeniowy.

W wariancie Od Wszystkich Ryzyk PZU nie odpowiada również za:

 • szkody, które powstały w następstwie:

  a) stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia:

  1. przedmiotu ubezpieczenia lub jego elementu wykonanego z ceramiki, kamienia, konglomeratu, tworzywa sztucznego, szkła (w tym kryształu),
  2. płyty indukcyjnej, kolektora słonecznego, panelu fotowoltaicznego,
  3. ekranów, monitorów, matryc lub wyświetlaczy, które są elementami przedmiotu ubezpieczenia.

  To wyłączenie nie dotyczy szkód, które powstały w następstwie zdarzeń losowych, przepięcia, dewastacji, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z którymkolwiek z tych wypadków ubez­pieczeniowych, za które PZU ponosi odpowiedzialność,
  b) rozlania lub wylania wody lub innej cieczy, które spowodował człowiek. To wyłączenie nie dotyczy szkód, które powstały w następstwie zalania, za które PZU ponosi odpowiedzialność lub gdy rozlanie, wylanie jest skutkiem dewastacji, za którą PZU ponosi odpowiedzialność,
  c) wpadnięcia przedmiotu ubezpieczenia do wody lub innej cieczy, które spowodował człowiek,
  d) prac budowlanych, montażowych, demontażowych lub instalacyjnych, prowadzonych wewnątrz: mieszkania, domu jednorodzinnego, garażu, budynku niemieszkalnego lub budowli – wskazanych w polisie. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tych prac są zdarzenia losowe lub przepięcie, za które PZU ponosi odpowiedzialność,
  e) działania owadów, kleszczy, pleśni, grzybów, wewnętrznego rozkładu lub naturalnych procesów, które zachodzą w przed­miocie ubezpieczenia,
  f) działania zwierząt (w tym ptaków) polegającego na zabrudze­niu przedmiotu ubezpieczenia,
  g) działania roślin lub zwierząt, które należą do ubezpieczonego. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego działania są zdarzenia losowe lub przepięcie, za które PZU ponosi odpowiedzialność,
  h) nieprawidłowej pielęgnacji roślin, chorób roślin,
  i) zachorowania lub śmierci z przyczyn naturalnych zwierząt domowych,
  j) naturalnego osiadania budynku lub budowli. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem tego osiadania są zdarzenia losowe lub przepięcie, za które PZU ponosi odpowiedzialność,
  k) wibracji lub drgań, spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub powietrznych. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy wibracje lub drgania powstały w następstwie huku ponaddźwiękowego, za który PZU ponosi odpowiedzialność,
  l) eksploatacji lub zużycia, w wyniku których przedmiot ubezpieczenia uległ: zawaleniu, zabrudzeniu, odbarwieniu, odkształceniu, deformacji, ścieraniu, zarysowaniu, wyszczerbieniu, odspojeniu, rozdarciu, korozji lub utlenieniu. To wyłącze­ nie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem takiej eksploatacji lub zużycia są zdarzenia losowe lub przepięcie, za które PZU ponosi odpowiedzialność,
  m) zadymienia lub sadzy powstałych w czasie przygotowywania posiłków. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy zadymienie lub sadza powstały na skutek zdarzeń losowych lub przepięcia, za które PZU ponosi odpowiedzialność,
  n) wyłudzenia mienia wskutek oszustwa. To wyłączenie nie dotyczy wyłudzenia gotówki lub biżuterii,
  o) zaginięcia, sprzedaży, darowizny, zamiany ubezpieczo­nych przedmiotów;

 • szkody w przedmiocie ubezpieczenia, które powstały w wyniku awarii przedmiotu ubezpieczenia. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy następstwem takiej awarii są zdarzenia losowe lub przepięcie, za które PZU ponosi odpowiedzialność. Awaria przedmiotu ubezpieczenia to uszkodzenie, które uniemożliwia zgodne z przeznaczeniem korzystanie z przedmiotu ubezpieczenia, wywołane wadą tego przedmiotu, niewłaściwą jego eksploatacją, niewłaściwą jego konserwacją lub zużyciem się jego elementów.

W wariancie Od Wszystkich Ryzyk PZU nie odpowiada ponadto za szkody, które powstały w następstwie:

 • aktów terroryzmu. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy ubez­pieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o akty terroryzmu;
 • kradzieży. To wyłączenie nie dotyczy kradzieży ruchomości domowych na zewnątrz;
 • kradzieży z włamaniem w ubezpieczeniu nieruchomości. To wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczający rozsze­rzył zakres ubezpieczenia o kradzież z włamaniem.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w PZU

W razie jakiegokolwiek wypadku w nieruchomości należy zrobić wszystko, by zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary. Zawiadom także odpowiednie służby (np. straż pożarną, pogotowie gazowe).

PZU poinformuj o wypadku tak szybko jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zdarzenia.

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości oraz mienia ruchomego w miarę możliwości nie dokonuj żadnych zmian w uszkodzonych przedmiotach (chyba że są one uzasadnione względami bezpieczeństwa) do momentu przeprowadzenia oględzin przez PZU. Jeżeli jednak oględziny nie zostaną przeprowadzone w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie (lub w terminie 14 dni jeśli trzeba było powołać rzeczoznawcę), możesz zacząć naprawę.

Pamiętaj, by przekazywać PZU wszelkie znaczące informacje i potrzebne dokumenty. Im szybciej to zrobisz, tym większa szansa na sprawną wypłatę odszkodowania.

Dodatkowo, jeśli po włamaniu zostały skradzione stałe elementy, które nie były jeszcze wbudowane ani zamontowane, należy udowodnić fakt ich zakupu.

Jeśli natomiast została wyłudzona gotówka, trzeba okazać PZU potwierdzenie wypłaty gotówki z rachunku bankowego (o ile taka wypłata nastąpiła).

Dowiedz się więcej o procesie zgłoszenia szkody w PZU

Kiedy warto kupić ubezpieczenie domu w PZU?

Ubezpieczenie PZU Dom jest polisą godną polecenia. Zapewnia pełną ochronę nieruchomości, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na wariant Od Wszystkich Ryzyk. Zaletą polisy jest także jej elastyczność. Zawsze jednak warto porównać ofertę PZU z innymi ubezpieczeniami, by sprawdzić, czy inne towarzystwo nie będzie miało jednak nieco korzystniejszej oferty.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń PZU

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-21

Ubezpieczenie od przepięć – jak chroni dom i mieszkanie?

Trudno sobie obecnie wyobrazić dom bez choćby jednego urządzenia elektrycznego. Tymczasem nawet małe przepięcie może spowodować ich nieodwracalne uszkodzenia. Na szczęście proste i tanie ubezpieczenie...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-19

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży – jak wybrać?

Złodzieje w Polsce nie zwalniają niestety tempa. Dobra ochrona Twojego domu i mieszkania jest więc niezbędna. Jeśli mimo zamontowanych zabezpieczeń twoje cztery kąty zostaną okradzione, pomoże...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-03-25

Home assistance - kiedy jest przydatne?

Ubezpieczenie assistance to obecnie już standardowy element polisy mieszkaniowej. Kiedy home assistance będzie jednak faktycznie przydatne?

Czytaj więcej
Komentarze