Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

PZU Dom – ubezpieczenie mieszkania i domu

Data publikacji: 2018-09-07

PZU to największe i najbardziej znane towarzystwo w Polsce. Czy jednak oferowane przez nich ubezpieczenie nieruchomości jest godne polecenia?

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania w PZU

PZU nadal nie wprowadziło możliwości zakupu ubezpieczenia mieszkania przez Internet. Formularz udostępniony przez towarzystwo na ich stronie internetowej nie pozwala nawet poznać ceny proponowanej polisy. Po jego wypełnieniu można jedynie zamówić kontakt telefoniczny z konsultantem PZU.

Zamówienie kontaktu z agentem tego towarzystwa umożliwia także porównywarka ubezpieczeń mieszkania i domu. Na tej stronie możesz od razu sprawdzić też oferty innych ubezpieczycieli.

Zakres ochrony ubezpieczenie domu PZU

Ubezpieczony dom W PZU można ubezpieczyć:

 • mieszkanie,
 • dom jedno lub wielorodzinny,
 • dom letniskowy,
 • dom w budowie,
 • garaż,
 • budynek niemieszkalny (także w stadium budowy),
 • obiekt specjalistyczny,
 • nagrobek cmentarny.

Za dodatkową składką można też ubezpieczyć rośliny ogrodowe.

Ubezpieczenie nieruchomości jest dostępne w dwóch wariantach:

 • Od Wszystkich Ryzyk (w tej opcji nie można jednak ubezpieczyć obiektów specjalistycznych),
 • Uniwersalny.

W tym drugim przypadku PZU odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 • zdarzeń losowych;
 • przepięcia (polisa nie chroni od tego ryzyka w przypadku ubezpieczenia obiektu specjalistycznego lub nagrobka cmentarnego);
 • dewastacji (polisa nie chroni od tego ryzyka w przypadku ubezpieczenia domu letniskowego, budynku niemieszkalnego, budowli na działce rekreacyjnej, budynku będącego w stadium budowy, obiektu specjalistycznego);
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym;
 • kradzieży z włamaniem w przypadku ubezpieczenia nagrobka cmentarnego.

Ubezpieczenie nieruchomości w PZU można rozszerzyć (płacąc dodatkową składkę) o ochronę w przypadku:

 • dewastacji domku letniskowego;
 • dewastacji znajdującego się na działce rekreacyjnej budynku niemieszkalnego / budowli;
 • aktu terroryzmu;
 • kradzieży z włamaniem elementów zewnętrznych;
 • kradzieży z włamaniem budowli lub jej elementów.

Wariant od Wszystkich Ryzyk można też poszerzyć o szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem stałych elementów.

Uwaga! W przypadku ubezpieczenia od kradzieży dom musi być odpowiednio zabezpieczony (zgodnie z zapisami w ogólnych warunkach).

Sprawdź zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego w PZU

Elementy ubezpieczenia mieszkania PZU

Podstawę ochrony mieszkania lub domu w PZU stanowi:

 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego.

Jeśli chcesz ubezpieczyć lokal w PZU, musisz zawrzeć przynajmniej jedną z tych dwóch polis. Oprócz tego można dodatkowo wybrać jeszcze inne produkty, które poszerzą ochronę. Do wyboru masz następujące ubezpieczenia:

 • szklanych przedmiotów od stłuczenia,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ochrony prawnej,
 • NNW,
 • Pomoc w domu.

Umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu zawiera się w PZU na okres:

 • 36 miesięcy,
 • 12 miesięcy,
 • na okres krótszy niż 12 miesięcy (ubezpieczenie krótkoterminowe). Ubezpieczenie trzeba jednak zawrzeć na co najmniej 30 dni.

Uwaga! Umowę ubezpieczenia Pomoc w Domu w wariancie Super / Super Plus można zawrzeć tylko na 12 lub 36 miesięcy.

Suma ubezpieczenia domu i mieszkania w PZU

Ubezpieczając dom lub mieszkanie, to Ty ustalasz sumę ubezpieczenia. Powinna ona jednak odpowiadać wartości lokalu. Jeśli ubezpieczasz nieruchomość, która jest dopiero budowana, suma ma odpowiadać wartości mienia na dzień zawarcia umowy powiększonej o przewidywane koszty robót zaplanowanych do wykonania w czasie, kiedy będzie obowiązywała polisa.

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z PZU

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania w PZU

W przypadku wszystkich polis składających się na ubezpieczenie mieszkania lub domu PZU nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, której ubezpieczony powierzył pieczę nad mieniem z zastrzeżeniem, że w przypadku ubezpieczenia mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego, mienia ruchomego PZU wypłaci odszkodowanie:

  • jeśli szkoda powstała w następstwie pozostawienia włączonego do sieci elektrycznej: żelazka, prostownicy, lokówki, suszarki do włosów, grzejnika elektrycznego, termowentylatora, kuchenki elektrycznej, tostera, frytkownicy, grilla elektrycznego;
  • jeśli szkoda powstała w następstwie pozostawienia na wolnym ogniu, palniku, włączonej kuchence elektrycznej, włączonej płycie kuchennej elektrycznej lub indukcyjnej naczyń służących do podgrzewania wody lub posiłków;
  • jeśli szkoda powstała w następstwie pozostawienia niewygaszonego kominka.

Uwaga! W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym ochrona obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

 • wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • górnicze, w rozumieniu prawa górniczego;
 • powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, niepokojów społecznych;
 • powstałe w następstwie aktów terroryzmu (chyba że rozszerzysz ochronę o takie zdarzenia),
 • powstałe w wyniku udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg;
 • powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, skażenia radioaktywnego;
 • będące następstwem decyzji administracyjnej;
 • powstałe w środowisku naturalnym, polegające na jego zanieczyszczeniu lub skażeniu;
 • powstałe w drzewostanie lasów lub parków.

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości PZU nie odpowiada dodatkowo za szkody powstałe w następstwie:

 • błędów konstrukcyjnych jeśli budowę / rozbudowę / przebudowę wykonano bez projektu przygotowanego przez specjalistę / niezgodnie z tym projektem (o ile miało to wpływ na zajście wypadku);
 • prowadzenia prac budowlanych bez ich zgłoszenia, bez pozwolenia, bez projektu przygotowanego przez specjalistę (jeśli miało to wpływ na zajście wypadku);
 • niewykonania obowiązkowych przeglądów technicznych / kontroli okresowych (jeśli miało to wpływ na zajście wypadku);
 • zawilgocenia lub zagrzybienia (za wyjątkiem sytuacji kiedy był to skutek zalania, powodzi, opadu);
 • przenikania wód podziemnych (chyba że jest to skutek powodzi lub deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4);
 • pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury (jeśli miało to wpływ na zajście wypadku);
 • przemarzania elementów konstrukcyjnych;
 • zalania wskutek opadu przez niezabezpieczone otwory lub przez niekonserwowane / nienależycie konserwowane elementy;
 • zapadania się ziemi w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;
 • huraganu, śniegu i lodu w odniesieniu do tunelu foliowego;
 • pokrycia graffiti (za wyjątkiem mieszkania / domu jednorodzinnego ubezpieczonego w wariancie od Wszystkich Ryzyk);
 • zabrudzenia lub zagrzybienia tynków zewnętrznych na skutek opadu / oblania cieczą;
 • upadku drzewa w wyniku jego przycinania bez wymaganego pozwolenia;
 • upadku masztu spowodowanego nienależytym konserwowaniem (jeśli miało to wpływ na zajście wypadku);
 • niezabezpieczenia z winy umyślnej / wskutek rażącego niedbalstwa nieruchomości.

W przypadku ubezpieczenia nagrobka cmentarnego PZU nie odpowiada też za szkody powstałe w następstwie działania dymu i sadzy, a także zapadania lub osuwania się ziemi.

PZU nie odpowiada też za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego / osobę bliską pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym / osobę której powierzono pieczę nad nieruchomością pozostających w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub psychoaktywnych (o ile miało to wpływ na zajście wypadku).

Dodatkowo w wariancie Od Wszystkich Ryzyk PZU nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 • prac budowlanych prowadzonych wewnątrz ubezpieczonej nieruchomości, chyba że następstwem prac jest ogień, eksplozja, dym, sadza, zalanie, przepięcie, uderzenie pojazdu;
 • działania owadów, pleśni, grzybów, chyba że następstwem tego działania jest ogień, eksplozja, dym, sadza, zalanie;
 • działania zwierząt polegające na zabrudzeniu nieruchomości;
 • działania roślin / zwierząt należących do ubezpieczonego / osoby bliskiej pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym chyba że następstwem tego działania jest ogień, eksplozja, dym, sadza, zalanie, przepięcie;
 • naturalnego osiadania chyba że następstwem tego jest ogień, eksplozja, dym, sadza, zalanie, przepięcie;
 • wibracji spowodowanych ruchem pojazdów chyba że powstały w następstwie huku ponaddźwiękowego;
 • eksploatacji lub zużycia, w wyniku których nieruchomość uległa zawaleniu, zabrudzeniu, deformacji, korozji chyba że następstwem tego jest zdarzenie losowe, przepięcie, akcja ratownicza;
 • rozlania cieczy spowodowanego przez człowieka chyba że szkoda powstała w następstwie zalania lub następstwem rozlania jest dewastacja, przepięcie;
 • zadymienia powstałego w czasie przygotowywania posiłku, chyba że szkoda powstała w następstwie ognia, eksplozji, przepięcia;
 • kradzieży / kradzieży z włamaniem z wyłączeniem kradzieży z włamaniem w odniesieniu do nagrobka cmentarnego, elementów zewnętrznych (jeśli rozszerzono zakres polisy); budowli lub jej elementów (jeśli rozszerzono zakres ochrony), stałych elementów (jeśli rozszerzono zakres ochrony);
 • dewastacji nieruchomości będącej w stanie budowy;
 • dewastacji domku letniskowego (za wyjątkiem sytuacji kiedy rozszerzono zakres polisy);
 • dewastacji budynku niemieszkalnego / budowli na działce rekreacyjnej (chyba że rozszerzono zakres ubezpieczenia).

W wariancie Od Wszystkich Ryzyk PZU nie odpowiada też za:

 • szkody powstałe na skutek awarii przedmiotu ubezpieczenia, chyba że następstwem tej awarii jest ogień, eksplozja, dym, sadza, zalanie, przepięcie;
 • szkody polegające na stłuczeniu / pęknięciu przedmiotu ze szkła, kryształu, ceramiki, kamienia, konglomeratu, tworzyw sztucznych, płyty indukcyjnej, kolektora słonecznego, panela fotowoltaicznego, ekranów, monitorów, matryc, wyświetlaczy chyba że szkoda powstała w następstwie zdarzenia losowego, przepięcia, dewastacji, akcji ratowniczej;
 • szkody polegające na zabrudzeniu lub porysowaniu nagrobka cmentarnego.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w PZU

W razie jakiegokolwiek wypadku w nieruchomości należy zrobić wszystko, by zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary. Zawiadom także odpowiednie służby (np. straż pożarną, pogotowie gazowe).

PZU poinformuj o wypadku tak szybko jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zdarzenia.

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości oraz mienia ruchomego w miarę możliwości nie dokonuj żadnych zmian w uszkodzonych przedmiotach (chyba że są one uzasadnione względami bezpieczeństwa) do momentu przeprowadzenia oględzin przez PZU. Jeżeli jednak oględziny nie zostaną przeprowadzone w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie (lub w terminie 14 dni jeśli trzeba było powołać rzeczoznawcę), możesz zacząć naprawę.

Pamiętaj, by przekazywać PZU wszelkie znaczące informacje i potrzebne dokumenty. Im szybciej to zrobisz, tym większa szansa na sprawną wypłatę odszkodowania.

Dowiedz się więcej o procesie zgłoszenia szkody w PZU

Kiedy warto kupić ubezpieczenie domu w PZU?

Ubezpieczenie PZU Dom jest polisą godną polecenia. Zapewnia pełną ochronę nieruchomości, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na wariant Od Wszystkich Ryzyk. Zaletą polisy jest także jej elastyczność. Zawsze jednak warto porównać ofertę PZU z innymi ubezpieczeniami, by sprawdzić, czy inne towarzystwo nie będzie miało jednak nieco korzystniejszej oferty.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń PZU

Tagi:

Komentarze