Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC w AXA

Ubezpieczenie AC w AXA

Data publikacji: 2017-11-15
Wielu kierowców od razu rezygnuje z ubezpieczenia AC, zakładając, że będzie ono dla nich zbyt drogie. Tymczasem AXA udowadnia, że nawet autocasco można zakupić w przystępnej cenie.

Ubezpieczenie AC zapewnia odszkodowanie, jeżeli to Twoje auto zostanie zniszczone w wypadku lub przez szalejące żywioły. Autocasco to ochrona także w razie kradzieży. Jakie są dokładne warunki tej polisy w AXA?

Kalkulator ubezpieczenia AC AXA

Nowy samochód powinien mieć ubezpieczenie AC Ubezpieczenie AC, w przeciwieństwie do OC, nie ma narzuconych z góry warunków ochrony. Dlatego wybierając tę polisę, powinieneś przyjrzeć się zarówno cenie, jak i zakresowi ochrony oferowanemu przez dane towarzystwo.

W ocenie stosunku ceny do jakości u różnych ubezpieczycieli może pomóc kalkulator AC. Sprawdź ich oferty i porównaj je z propozycją otrzymaną od AXA, zanim zdecydujesz się na konkretną polisę.

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC w AXA

Ubezpieczenie AC działa na terenie całej Europy, jednak szkody związane z kradzieżą nie są objęte ochroną na Ukrainie i Białorusi.

Jeżeli do uszkodzenia samochodu dojdzie za granicą, naprawa powinna być jednak dokonana w kraju. AXA dopuszcza jedynie przeprowadzenie naprawy częściowej w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy (zanim się jednak na to zdecydujesz, koniecznie skontaktuj się z AXA i uzyskaj jej zgodę na takie rozwiązanie).

Warunki ubezpieczenia AC w AXA

Aby zacząć w ogóle myśleć o zawarciu umowy AC w AXA, najpierw trzeba wykupić w tym towarzystwie polisę OC. AXA bowiem, w przeciwieństwie do większości firm ubezpieczeniowych w Polsce, nie sprzedaje samodzielnego ubezpieczenia AC. Jedyną opcją jest zakup pakietu OC+AC.

Ubezpieczenie AC ochroni Cię w następujących sytuacjach:

 • uszkodzenie / zniszczenie pojazdu lub wyposażenia dodatkowego,
 • utrata pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego wskutek kradzieży (auto musi jednak posiadać zabezpieczenia przeciwkradzieżowe akceptowane przez AXA).

Uwaga! W AXA można ubezpieczyć maksymalnie 4 elementy wyposażenia dodatkowego (np. urządzenia nawigacyjne, haki holownicze, felgi aluminiowe). Należy je zgłosić ubezpieczycielowi, a suma ich ubezpieczenia nie może przekroczyć 20% wartości pojazdu wskazanej w polisie.

W ubezpieczeniu AC AXA zawsze stosuje udział własny (czyli kwotę, która jest potrącana każdorazowo z odszkodowania), jednak jego dokładną wysokość ustalasz wspólnie z ubezpieczycielem w momencie podpisywania umowy.

Sprawdź, jak dostać zwrot składki z AC i OC w AXA

Wariant Standard ubezpieczenia AC w AXA

Podstawową wersją ubezpieczenia AC w AXA jest wariant Standard. Jeżeli go wybierzesz, w razie szkody AXA zastosuje następujący model jej likwidacji:

 • zostaną uwzględnione ceny części zamiennych (a nie oryginalnych),
 • zastosowana zostanie amortyzacja części:

  • auto mające do 3 lat – amortyzacja 20%,
  • auto w wieku 3-5 lat – 35%,
  • auto w wieku 5-8 lat – 45%,
  • auto mające 8 lat i więcej – 55%.

Zobacz także:

Jakie Assistance możesz dokupić do AC?

Suma ubezpieczenia AC w AXA

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu. Ustalenie zbyt małej sumy sprawi, że w razie szkody otrzymasz mniejsze odszkodowanie niż powinieneś. Generalnie w wariancie AC Standard suma polisy jest zmienna (czyli odpowiada wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy).

Wyjątkiem są pojazdy, które w chwili zawierania umowy nie miały więcej niż 3 lata, zostały kupione w polskiej sieci oficjalnego producenta lub importera i wybrano dla nich opcję likwidacji szkody Warsztat Plus. Jeżeli samochód spełnia te wszystkie wymagania, AXA zastosuje gwarantowaną sumę ubezpieczenia, czyli przez cały okres trwania umowy suma będzie odpowiadała wartości pojazdu z dnia kupna polisy. W przypadku nowych aut, których wartość znacząco się zmienia na przestrzeni kilkunastu miesięcy, będzie to miało duże znaczenie w razie szkody.

Sprawdź, czy warto dokupić ubezpieczenie szyb w AXA

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia AC w AXA

Warunki ubezpieczenia AC są ustalane przez każdego ubezpieczyciela indywidualnie. Oznacza to także, że każde towarzystwo samo decyduje, w jakich sytuacjach nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania. Oczywiście muszą być one wymienione w umowie polisy, tak by każdy mógł się z nimi zapoznać. Kiedy AXA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie auta?

Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe:

 • w wyniku działań wojennych, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, aktów terroryzmu lub sabotażu,
 • w czasie użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska, policji i innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg itp.,
 • na skutek promieniowania radioaktywnego,
 • w wyniku awarii.

AXA nie wypłaci odszkodowania także wtedy, kiedy:

 • szkoda została spowodowana umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub przez osobę, z którą Ubezpieczony lub Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są też szkody powstałe:

 • w trakcie udziału pojazdu w zawodach, wyścigach, jazdach terenowych, rajdach lub ich próbach,
 • w czasie kierowania pojazdem przez osoby nieposiadające w chwili zdarzenia wymaganych prawem polskim uprawnień do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano, czasowo lub na stałe, wymagane dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem,
 • w związku z udziałem pojazdu w zakładach, przestępstwach, bójkach (za wyjątkiem wypadków powstałych podczas obrony własnej lub pomagania osobom znajdującym się w bezpośrednim niebezpieczeństwie),
 • w wyniku prowadzenia Ubezpieczonego pojazdu przez osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu lub po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych (chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego),
 • w sytuacji gdy kierowca pojazdu zbiegł z miejsca wypadku mimo spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu wypadku,
 • w czasie ruchu pojazdu, który nie był dopuszczony do ruchu lub nie posiadał ważnego wymaganego przepisami prawa badania technicznego (o ile stan techniczny pojazdu przyczynił się do powstania szkody),
 • w pojazdach nielegalnie sprowadzonych na terytorium Polski, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony posiadał wiedzę o fakcie nielegalnego sprowadzenia pojazdu na terytorium Polski lub przy dochowaniu należytej staranności mógł taką wiedzę posiadać,
 • po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu sprzedaży, w tym w szczególności po przekazaniu pojazdu do komisu,
 • w pojeździe wskutek wykonania naprawy i przeróbek elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, których naprawa jest niedopuszczalna przez producenta pojazdu,
 • w wyniku zużycia eksploatacyjnego pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także szkody w zakresie podlegającym naprawom w ramach gwarancji lub rękojmi za wady pojazdu
 • w następstwie używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • w wyniku uszkodzenia silnika wskutek zassania wody podczas jazdy w warunkach stwarzających takie zagrożenie,
 • wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu,
 • w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako właściciel w polisie,
 • w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa lub pochodzącym z przestępstwa, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono go zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia (o ile miało to wpływ na powstanie szkody),
 • podczas używania pojazdu w inny sposób niż podany Ubezpieczycielowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

W zakresie ryzyka kradzieży AXA dodatkowo nie odpowiada za szkody, jeżeli:

 • po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, na skutek czego doszło do wejścia przez osobę nieupoważnioną w posiadanie tych kluczyków lub urządzenia albo skopiowania kluczyków lub takiego urządzenia i wskutek czego doszło do kradzieży pojazdu,
 • po opuszczeniu pojazdu pozostawiono w pojeździe lub nie zabezpieczono dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli taka została wydana), chyba że powyższe nie miało wpływu na wystąpienie kradzieży, w szczególności pojazd został utracony wskutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego,
 • po utracie kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Ubezpieczający nie dokonał wymiany utraconych kluczyków, zamków lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wskutek czego doszło do kradzieży.

AXA nie odpowiada także za:

 • szkody w pojeździe, który w chwili zdarzenia był używany do celów zawodowych lub zarobkowych,
 • utracone korzyści,
 • szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu ogumienia pojazdu (chyba że uszkodzenia powstały w wyniku aktu wandalizmu),
 • szkody polegające na uszkodzeniu wewnętrznego wyposażenia pojazdu (np. zalanie wnętrza z powodu opadów atmosferycznych) powstałe w pojazdach typu kabriolet w sytuacji, gdy pojazd nie był zabezpieczony przed powstaniem tego rodzaju szkód (o ile miało to wpływ na powstanie szkody).

Rozszerzenie ubezpieczenia AC Standard w AXA

Osobom zainteresowanym większą ochroną AXA proponuje dodatkowe rozszerzenia polisy:

 • opcja Warsztat – w czasie naprawy ubezpieczyciel zastosuje ceny części zamiennych bez potrącania amortyzacji oraz średnią stawkę za roboczogodzinę obowiązującą w nieautoryzowanych warsztatach
 • opcja Warsztat Plus:

  • ubezpieczyciel zastosuje ceny części oryginalnych i średnią stawkę za roboczogodzinę stosowaną przez autoryzowane warsztaty,
  • AXA zwróci udokumentowane koszty przemieszczania się w związku z brakiem możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu (do 200 zł),
  • ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty przewiezienia uszkodzonego pojazdu do wskazanego warsztatu (maks. na odległość 50 km),
  • AXA zorganizuje i pokryje koszty dostarczenia naprawionego pojazdu z warsztatu do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (maks. na odległość 50 km).

Dla szczególnie wymagających AXA przygotowała natomiast wariant AC Premium:

 • dla wybranych grup pojazdów gwarantowana suma ubezpieczenia,
 • wyliczając odszkodowanie, ubezpieczyciel stosuje ceny części oryginalnych lub części zamiennych bez potrącania amortyzacji.

Zobacz także:

Czy pakiet OC+AC w AXA warto rozszerzyć o NNW?

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AC w AXA

Na zgłoszenie wypadku masz 7 dni, ale o kradzieży powinieneś powiadomić ubezpieczyciela w ciągu dwóch dni.

Jeżeli natomiast okoliczności szkody nasuwają podejrzenie, że doszło do przestępstwa lub też w zdarzeniu ktoś został ranny / zginął, należy niezwłocznie powiadomić policję.

Pamiętaj, by przed wizytą rzeczoznawcy nie naprawiać nic w samochodzie. Jeżeli jednak w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody AXA nie przeprowadzi jeszcze oględzin, możesz zacząć naprawę (wcześniej zrób dokładne zdjęcia prezentujące stan auta po zdarzeniu, by móc je okazać ubezpieczycielowi).

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w AXA oraz możliwych sposobach kontaktu z AXA

Kiedy warto kupić ubezpieczenie AC w AXA?

Ubezpieczenie AC w AXA ma dość sporo zapisów ograniczających zakres oferowanej ochrony (np. obowiązkowy udział własny). Jeżeli zatem szukasz pełnego zabezpieczenia dla swojego samochodu, polecamy wybór innego ubezpieczyciela.

Główną zaletą AC w AXA jest natomiast cena, zazwyczaj dość konkurencyjna w porównaniu do innych ubezpieczycieli.

Dowiedz się więcej:

Ubezpieczenia AXA

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-03-30

Ubezpieczenie OC Subaru – ile kosztuje?

Miłośnicy motoryzacji markę Subaru kojarzą przede wszystkim z wykorzystywaniem silników w układzie bokser. Zapewniają one niższy poziom hałasu i wibracji oraz niższy spadek mocy. Eksperci Ubea.pl...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-03-30

Ubezpieczenie OC Saab – ile kosztuje?

Jeśli któraś marka aut powinna się kojarzyć z samolotami, to jest to bez wątpienia Saab. Szwedzki koncern rozpoczął swoją historię od produkcji samolotów. Po II Wojnie Światowej firma zaczęła...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-03-11

Ubezpieczenie OC Chevrolet – ile kosztuje?

Kompaktowe osobówki, duże SUV-y, legendarne samochody sportowe – amerykański producent Chevrolet ma bardzo różnorodną ofertę aut. W naszym kraju pojazdy tej marki nie są już sprzedawane, ale...

Czytaj więcej
Komentarze