Strona główna  |  Wiadomości  |  Radość odkrywania - ubezpieczenie turystyczne UNIQA

Radość odkrywania - ubezpieczenie turystyczne UNIQA

Data aktualizacji: 2021-09-14
Konieczność wizyty u lekarza w trakcie wakacji za granicą nigdy nie jest przyjemną perspektywą. Mając ubezpieczenie turystyczne, nie musisz się przynajmniej przejmować kosztami. Sprawdzamy, czy polisa Radość odkrywania oferowana przez UNIQA jest atrakcyjną propozycją.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń turystycznych
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego UNIQA
 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia turystycznego UNIQA
 4. Warianty ubezpieczenia turystycznego UNIQA
 5. Ogólne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego UNIQA
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego UNIQA
 7. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance UNIQA
 8. Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w UNIQA?

Kalkulator ubezpieczeń turystycznych

Przed wyjazdem mało kto ma czas na wizyty u agentów towarzystwa. Na szczęście UNIQA sprzedaje swoje polisy przez Internet. Możesz ją zakupić na stronie ubezpieczyciela albo za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Ta druga opcja pozwoli Ci od razu porównać oferty różnych towarzystw.

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego UNIQA

Ubezpieczenie turystyczne UNIQA Ubezpieczenie Radość odkrywania jest przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę. Jeśli szukasz polisy na krajowy wyjazd, musisz więc skorzystać z innej oferty.

Obowiązkowym elementem jest ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. Ochronę można dowolnie rozszerzyć o ubezpieczenie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • bagażu podróżnego,
 • sprzętu sportowego,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • dodatkowych kosztów dojazdu,
 • kosztów odstąpienia od podróży,
 • kosztów odwołania noclegu,
 • kosztów odwołania biletów,
 • kosztów kontynuacji leczenia powypadkowego w Polsce,
 • zniesienia udziału własnego w wynajętym samochodzie.

Dodatkowo polisę można rozszerzyć o ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy:

  • umysłowej,
  • fizycznej,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (ekstremalnych),

 • uprawianiem sportów wyczynowych lub zawodowych.

Widać więc, że oferta UNIQA jest bardzo szeroka i faktycznie pozwala dopasować ochronę do wyjazdowych planów.

Uwaga! UNIQA stosuje zwyżkę składki w przypadku ubezpieczeń dla osób powyżej 65 roku życia.

Sprawdź, jak w UNIQA uzyskać Zieloną Kartę

Zakres terytorialny ubezpieczenia turystycznego UNIQA

UNIQA udostępnia dwa warianty ubezpieczenia:

 • Europa – kraje europejskie, pozaeuropejska część Turcji, pozaeuropejskie kraje basenu Morza Śródziemnego, Wyspy Kanaryjskie, Madera;
 • Świat – cały świat oprócz Polski i kraju zamieszkania ubezpieczonego.

Uwaga! W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej polisa, o ile ubezpieczający nie zapłaci dodatkowej składki, nie obejmuje terenów USA, Australii, Kanady.

Ubezpieczenie turystyczne UNIQA nie zapewnia ochrony w Polsce / kraju zamieszkania, oprócz ubezpieczeń:

 • NNW – ochrona z tytułu tej polisy rozpoczyna się już w momencie opuszczenia domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Polski / kraju zamieszkania w celu wyjazdu za granicę, a kończy się dopiero w momencie powrotu do domu lub miejsca zatrudnienia w Polsce / kraju zamieszkania;
 • kosztów odwołania noclegu / biletów oraz odstąpienia od podróży – ochrona zaczyna się w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej;
 • dodatkowych kosztów dojazdu – ochrona zaczyna się w momencie rozpoczęcia dojazdu do miejsca odlotu lub wyjazdu na terenie Polski, a kończy się w momencie dojazdu do miejsca wypoczynku;
 • kontynuowania leczenia powypadkowego – ochrona z tytułu tego ubezpieczenia rozpoczyna się w momencie powrotu do miejsca zamieszkania na terenie Polski, a kończy się maks. 2 miesiące od dnia powrotu.

Zobacz, jak nawiązać kontakt z UNIQA

Warianty ubezpieczenia turystycznego UNIQA

Polisy turystyczne w UNIQA mogą różnić się nie tylko zakresem ochrony. W zależności od liczby osób wybierających się w podróż, możesz wybrać ubezpieczenie w formie:

 • indywidualnej – polisa dla jednej osoby,
 • rodzinnej – ochrona dla ubezpieczonego oraz członków rodziny,
 • grupowej – produkt przeznaczony dla grupy osób należących do określonej zbiorowości (np. zakład pracy, uczestnicy wycieczki itd.).

Uwaga! W przypadku ubezpieczenia rodzinnego i grupowego zakres ubezpieczenia musi być taki sam dla wszystkich osób objętych ochroną. Rozszerzenie o ochronę z tytułu wykonywania pracy lub uprawiania aktywności sportowych może jednak odnosić się do całej grupy lub tylko do poszczególnych osób.

Dodatkowo ze względu na czas podróży możesz wybrać ubezpieczenie:

 • krótkoterminowe – na podróż trwającą mniej niż 1 rok,
 • roczne:
  • ciągły pobyt za granicą przez rok,
  • wielokrotne wyjazdy za granicę (każdy wyjazd nie dłuższy niż 60 dni).

Firma może także wykupić ubezpieczenie obrotowe dla swoich pracowników. Taka polisa ochroni w trakcie wielokrotnych podróży służbowych za granicę. Co ważne to ubezpieczenie pozwala zróżnicować zakres ochrony oraz wysokość sum.

Sprawdź, jak zabezpieczyć mieszkanie nie tylko na czas wyjazdu

Ogólne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego UNIQA

Poniższe wyłączenia obowiązują w każdej polisie składającej się na ubezpieczenie turystyczne. Oznacza to, że w tych sytuacjach ubezpieczyciel na pewno nie udzieli Ci pomocy. Odpowiedzialnością UNIQA nie są objęte zdarzenia i następstwa zdarzeń:

 • powstałych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, chyba, że zapłata świadczenia z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • powstałych z winy umyślnej osób bliskich;
 • wynikających z okoliczności, o których ubezpieczony wiedział lub mógł się z łatwością dowiedzieć przed rozpoczęciem wyjazdu, tj. podróży do kraju, obszaru lub w celu wzięcia udziału w wydarzeniu, w stosunku do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Światowa Organizacja Zdrowia wydała do powszechnej wiadomości rekomendacje odradzające podróże ludności;
 • jakie zaistniały na terytorium państw, w których toczą się jakiekolwiek działania wojenne lub panuje epidemia, a informację o tym podano do powszechnej wiadomości przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przed wyjazdem ubezpieczonego i pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie jest z tym związane;
 • powstałych w następstwie działań wojennych o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym, inwazji, działań wroga zewnętrznego, działań zaczepnych o charakterze militarnym, aktów terrorystycznych, wojny domowej, buntu, rewolucji, powstania, zamieszek, strajku, rewolucji, demonstracji, sabotażu, lokautu, zamachu, przewrotu wojskowego lub uczestnictwa w rozruchach lub zamieszkach wewnętrznych o dowolnym charakterze;
 • których przyczyną było działanie ubezpieczonego będącego pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków nieprzepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;
 • powstałych wskutek samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na własną prośbę, w związku z popełnieniem lub próbą popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa niezależnie od stanu poczytalności ubezpieczonego;
 • powstałych wskutek decyzji lub przepisów wydanych przez organy państwowe lub samorządowe;
 • związanych z odbywaniem służby wojskowej, w przypadku gdy miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego;
 • będących następstwem promieniowania i / lub skażenia radioaktywnego i jonizującego jak również działania trujących substancji chemicznych lub biologicznych;
 • powstałych wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa;
 • powstałych na skutek zaburzeń i chorób psychicznych, nerwic, depresji, nawet jeśli są konsekwencją wypadku, a także związane z leczeniem psychoanalitycznym i psychoterapeutycznym;
 • wynikających z brania udziału w bójkach (z wyjątkiem włączenia się do zajścia w celu przywrócenia porządku lub spokoju publicznego, związanego z rodzajem wykonywanej pracy lub działania w ramach obrony koniecznej / samopomocy).

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego UNIQA

W razie wypadku za granicą postaraj się zmniejszyć rozmiary szkody i niezwłocznie powiadom UNIQA o zdarzeniu. Poinformuj ubezpieczyciela o dokładnych okolicznościach zdarzenia i przekaż potrzebne dokumenty.

Jeśli podejrzewasz, że szkoda jest wynikiem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, niezwłocznie powiadom policję.

Do ubezpieczyciela powinieneś dostarczyć także spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów.

Pamiętaj, by w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie podejmować na własną rękę żadnych działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego. Zanim podpiszesz jakąkolwiek ugodę z poszkodowaną osobą, uzyskaj pisemną zgodę UNIQA.

Dowiedz się więcej o procesie likwidacji szkody w UNIQA

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance UNIQA

Ubezpieczenie zabezpieczające Cię przed kosztami leczenia w zagranicznym szpitalu jest podstawą polisy turystycznej, dlatego w UNIQA jest on obowiązkowym elementem ochrony.

W ramach ubezpieczenia:

 • UNIQA pokryje celowe i udokumentowane koszty leczenia poniesione w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport ubezpieczonego do miejsca zamieszkania / placówki medycznej związane z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, w tym:
  • nagłym zaostrzeniem choroby przewlekłej,
  • chorobą tropikalną,
  • nagłymi powikłaniami ciąży,
  • porodem, który nastąpił co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem.
 • UNIQA pomoże w razie niespodziewanej wojny lub aktu terrorystycznego – odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa maks. 7 dni. W ramach tego świadczenia przysługują następujące usługi:
  • jedna wizyta lekarska (do równowartości 250 euro),
  • hospitalizacja (do równowartości 2 000 euro),
  • transport na teren RP lub kraju zamieszkania (do limitu 2 000 euro),
  • transport zwłok na teren RP lub kraju zamieszkania (do limitu 2 000 euro).
 • ubezpieczyciel zorganizuje pomoc assistance.

Warianty Assistance turystycznego UNIQA

Usługi assistance są bardzo różnorodne. W zależności od swoich potrzeb możesz wybrać jeden z trzech wariantów, których warunki opisujemy poniżej:

Świadczenie Mini Maxi Mega
Koszty leczenia stomatologicznego
(w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych)

1 wizyta
Maks. 250 euro

3 wizyty
Maks. 500 euro

3 wizyty
Maks. 500 euro

Koszty akcji ratowniczej
(poszukiwanie w górach i na morzu)
6 000 euro 8 000 euro
12 000 euro

Transport do następnego etapu podróży

1 000 euro

1 000 euro

1 000 euro

Transport i pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego
Jeśli:
- przewidywany okres hospitalizacji przekracza 7 dni, a ubezpieczonemu nie towarzyszy w podróży żadna osoba pełnoletnia
- ubezpieczony nie ukończył 18 roku życia, a za granicą nie towarzyszy mu prawny opiekun
- życie ubezpieczonego jest zagrożone
Transport: 1 500 euro
Pobyt: 100 euro / dzień
Maks. 7 dni
Transport: 1 500 euro
Pobyt: 100 euro / dzień
Maks. 7 dni
Transport: 1 500 euro
Pobyt: 100 euro / dzień
Maks. 7 dni

Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Alarmowego

Tak

Tak

Tak

Informacje przed podróżą

Tak

Tak

Tak

Przekazanie informacji wskazanej osobie / instytucji
(jeśli nieprzewidziane zdarzenie niezależne od ubezpieczonego opóźniło lub zmieniło przebieg podróży; na wniosek ubezpieczonego Centrum Alarmowe dołoży też starań w celu zmiany rezerwacji noclegu lub transportu)
Tak Tak Tak

Telekonferencja z osobą bliską
(w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania)
Tak Tak Tak

Pomoc informacja w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, karty
Tak Tak Tak

Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu

Tak

Tak

Tak

Przedłużenie ochrony w udokumentowanych sytuacjach nagłych
(uznawane przyczyny opóźnienia powrotu: awaria środka transportu, zdarzenie losowe, akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi, odwołanie lub opóźnienie środka transportu ze względu na złe warunki atmosferyczne, wypadek w komunikacji)
O 24 h O 24 h O 24 h

Pomoc w razie opóźnienia lotu o min. 6 h
(UNIQA zwróci niezbędne wydatki na zakup artykułów pierwszej potrzeby, ale ubezpieczyciel nie pokryje kosztów, do których pokrycia jest zobowiązany przewoźnik lotniczy na mocy prawa)
100 euro 100 euro 100 euro
Opieka nad towarzyszącymi w podróży niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
(w razie hospitalizacji lub śmierci ubezpieczonego)
Nie
Transport: 1 000 euro
Pobyt: 100 euro / na dzień
Maks. 7 dni

Transport: 1 000 euro
Pobyt: 100 euro / na dzień
Maks. 7 dni
Pokrycie kosztów pobytu i transportu 1 osoby towarzyszącej ubezpieczonemu podczas podróży
(jeśli hospitalizacja ubezpieczonego przedłuża się poza datę powrotu z podróży)
Nie
Transport: 1 000 euro
Pobyt: 75 euro / na dzień
Maks. 7 dni

Transport: 1 000 euro
Pobyt: 75 euro / na dzień
Maks. 7 dni

Transport ubezpieczonego po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania
Nie 1 000 euro 1 000 euro

Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu z podróży
(świadczenie przysługuje w przypadku: zachorowania członka rodziny połączonego z hospitalizacją, które nie jest skutkiem wcześniej zdiagnozowanego stanu chorobowego, śmierci członka rodziny, zaistnienia poważnych zdarzeń w miejscu zamieszkania powodujących konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych)
Nie 1 000 euro 1 000 euro

Kierowca zastępczy
(jeśli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na prowadzenia auta, a osoba towarzysząca nie ma prawa jazdy)
Nie 1 000 euro 1 000 euro

Dosłanie niezbędnych aparatów medycznych
(jeśli niezbędny aparat zostanie uszkodzony, utracony lub zniszczony)
Nie Tak Tak
Pokrycie kosztów zakwaterowania lub wyżywienia w przypadku upadłości biura podróży Nie
100 euro / na dzień
Maks. 5 dni

100 euro / na dzień
Maks. 5 dni

Pokrycie kosztów usług prawnych
(UNIQA zorganizuje i pokryje koszty pomocy prawnika i tłumacza; pomoc nie jest udzielana, jeśli problem prawny dotyczy działalności zawodowej ubezpieczonego, prowadzenia lub przechowywania pojazdu mechanicznego, usiłowania lub popełnienia przestępstwa)
Nie Nie 2 000 euro

Opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi ubezpieczonemu podczas podróży
(w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego
Nie Nie Tak

Wpłata na poczet kaucji
(ubezpieczony musi zwrócić kwotę kaucji od razu po powrocie na teren Polski lub kraju zamieszkania)
Nie Nie 10 000 euro
Pomoc tłumacza
(jeśli w czasie hospitalizacji pojawił się problem z komunikacją)
Nie Nie
1 raz
Maks. 150 euro

Pomoc finansowa w razie utraty gotówki, kart, czeków
(ubezpieczony musi zwrócić użyczoną kwotę od razu po powrocie na teren Polski lub kraju zamieszkania)
Nie Nie 1 000 euro
Wyżywienie i zakwaterowanie za granicą w celu rekonwalescencji Nie Nie
100 euro / na dzień
Maks. 5 dni


Pamiętaj, że jeśli rozszerzysz ochronę o ryzyka związane z uprawianiem sportów, zakres assistance zostaje automatycznie rozszerzony o usługi „sport assistance”, czyli:

 • pokrycie dodatkowych kosztów akcji ratowniczej (jeśli akcja jest wynikiem gwałtownego i niespodziewanego pogorszenia się pogody lub nagłej awarii sprzętu) – 5 000 euro;
 • pokrycie kosztów wynajmu zastępczego sprzętu sportowego (w razie utraty lub zniszczenia sprzętu w wyniku zderzenia się z innymi osobami, pojazdami, zwierzętami, przedmiotami, wywrócenia się podczas uprawiania sportu, kradzieży z włamaniem, rabunku, zdarzenia losowego) – 15 euro / na dzień, maks. 150 euro;
 • pokrycie kosztów niewykorzystanego karnetu narciarskiego (jeśli ubezpieczony nie może go wykorzystać w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, które wymagają hospitalizacji lub powodują znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej) – maks. 150 euro;
 • pokrycie kosztów zamknięcia tras zjazdowych (jeśli jest to wynik niekorzystnych warunków pogodowych) - 15 euro / na dzień, maks. 150 euro;
 • pokrycie kosztów 1 konsultacji medycznej na terenie Polski po urazie – maks. 100 euro;
 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji na terenie Polski po urazie – maks. 1 000 euro.

Zobacz, co zapewnia Ci Assistance samochodowe w UNIQA

Dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance odpowiedzialność UNIQA nie obejmuje dodatkowo kosztów:

 • przekraczających zakres niezbędny do przywrócenia ubezpieczonemu stanu zdrowia umożliwiającego jego powrót na terytorium RP lub kraju zamieszkania;
 • nieprzekraczających równowartości 15 euro (ograniczenie to nie dotyczy leczenia stomatologicznego);
 • dotyczących leczenia chorób przewlekłych (poza kosztami leczenia nagłych zaostrzeń tych chorób);
 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez ubezpieczonego podróży zagranicznej albo gdy przed wyjazdem w podróż zagraniczną istniały wskazania wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych;
 • powstałych w związku z leczeniem chorób, których leczenie za granicą było jedynym lub jednym z powodów wyjazdu;
 • związanych z leczeniem stomatologicznym (nie dotyczy ostrych stanów zapalnych), wykonaniem i naprawą protez zębowych oraz kosztów leczenia wykraczających poza niezbędną pomoc stomatologiczną, mającą na celu zlikwidowanie źródła bólu;
 • związanych z zakupem protez, aparatów słuchowych, okularów oraz środków pomocniczych (UNIQA pokryje jednak koszty zakupu płynów infuzyjnych, lekarstw, środków opatrunkowych i pomocniczych środków ortopedycznych);
 • związanych z wydatkami na specjalne odżywianie, nawet jeżeli zostało zalecone przez lekarza – wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku wyżywienia i zakwaterowania w celu rekonwalescencji;
 • niebędących następstwem choroby lub nieszczęśliwego wypadku lub wynikających z zachorowań albo następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia;
 • związanych z leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczynkowych albo ośrodkach leczenia uzależnień, fizykoterapią, helioterapią, zabiegami ze wskazań estetycznych, operacjami z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i kosmetyki oraz ich następstw a także kosztów leczenia związanych z medycyną niekonwencjonalną;
 • wynikających z niezastosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i lekarzy Centrum Alarmowego;
 • gdy zdaniem lekarza prowadzącego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do chwili powrotu ubezpieczonego na terytorium RP lub kraju zamieszkania ubezpieczonego;
 • powstałych na terytorium RP lub kraju zamieszkania ubezpieczonego, o ile nie umówiono się inaczej;
 • zbędnych do zdiagnozowania albo leczenia choroby, związanych z badaniami kontrolnymi i szczepieniami profilaktycznymi;
 • powstałych na skutek leczenia chorób i urazów, w związku z którymi ubezpieczony był hospitalizowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia (to wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych);
 • powstałych na skutek chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV;
 • wynikających z niepoddania się szczepieniom albo innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane takie zabiegi;
 • związanych z ciążą (chyba że zdiagnozowano ciążę wysokiego ryzyka), porodem (chyba że zdiagnozowano poród o przebiegu patologicznym), połogiem (chyba, że zdiagnozowano komplikacje połogu stanowiące zagrożenie dla życia kobiety); to wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku porodu, który nastąpił co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem porodu;
 • związanych z przerywaniem ciąży, o ile nie zostało ono wykonane w celu ratowania życia albo zdrowia ubezpieczonego i którego przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo państwa, na terenie którego zabieg jest dokonany;
 • związanych ze sztucznym zapłodnieniem albo leczeniem bezpłodności, a także związane z zakupem środków antykoncepcyjnych;
 • powstałych wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii, skażeń oraz chorób zakaźnych;
 • związanych z leczeniem we własnym zakresie albo leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego;
 • związanych z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia spowodowanym leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonywane;
 • związanych z chorobami i wypadkami wynikającymi z przebywania na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się;
 • wynikających z działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych;
 • wynikających z uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • wynikających z zabiegów albo leczenia metodami niekonwencjonalnymi;
 • powstałych w związku z wypadkiem lotniczym, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ubezpieczona była pasażerem licencjonowanych linii lotniczych;
 • związanych z nierespektowaniem ustalonych reguł bezpieczeństwa, jeżeli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
 • pozostających w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień lub prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego, jeżeli miało to wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia ubezpieczeniowego;
 • powstałych na skutek uczestniczenia ubezpieczonego w wyścigach, zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy albo pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych jak i skutków wypadków podczas wykonywania wszelkich zadań kaskaderskich;
 • powstałych w wyniku udziału w ćwiczeniach wykonywanych pod kontrolą władz wojskowych;
 • związanych z zakupem odżywek, środków wzmacniających i preparatów kosmetycznych.

Dodatkowo w przypadku opóźnienia lotu lub opóźnienia / zagubienia bagażu UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące skutkiem:

 • konfiskaty bagażu i / lub rzeczy osobistych przez władze celne lub jakiekolwiek władze rządowe;
 • wysłania bagażu i / lub rzeczy osobistych za listem przewozowym;
 • opóźnienia spowodowanego strajkiem lub akcją pracowniczą, które rozszerzyły się lub zostały ogłoszone przed rozpoczęciem podróży;
 • opóźnienia spowodowanego wycofaniem samolotu ze służby przez władze lotnictwa cywilnego, o czym powiadomiono przed rozpoczęciem podróży;
 • powierzenia bagażu zawodowemu przewoźnikowi bez pokwitowania.

Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w UNIQA?

UNIQA oferuje bardzo wiele różnych umów ubezpieczenia turystycznego. Bez problemu dopasujesz więc ochronę do swoich potrzeb. Pamiętaj, by ustalić odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia. Inaczej nawet najlepsze ubezpieczenie nie zapewni Ci bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę, że UNIQA chroni jedynie w trakcie podróży zagranicznych. Jeśli szukasz ochrony na wyjazd krajowy, musisz wybrać innego ubezpieczyciela.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń UNIQA

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-05-18

Ubezpieczenie turystyczne a covid

Koronawirus towarzyszy nam już od ponad roku. Tak długi czas sprawił, że coraz więcej osób chce podróżować za granicę mimo trwającej pandemii. Czy ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę,...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-14

Twój Dom Plus - ubezpieczenie mieszkania UNIQA

Własne mieszkanie stanowi zazwyczaj bardzo ważny element majątku. Wymaga on więc odpowiedniej ochrony. Sprawdzamy, co zapewnia ubezpieczenie Twój Dom Plus od UNIQA.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-30

Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance Daleko od Domu

Zdarzył Ci się wypadek za granicą? Jeżeli wcześniej wykupiłeś na wyjazd ubezpieczenie turystyczne w AXA Assistance, sprawdź, jak otrzymać odpowiednio wysokie odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Czytaj więcej
Komentarze