Strona główna  |  Wiadomości  |  Twój Dom Plus - ubezpieczenie mieszkania UNIQA

Twój Dom Plus - ubezpieczenie mieszkania UNIQA

Data aktualizacji: 2021-09-14
Własne mieszkanie stanowi zazwyczaj bardzo ważny element majątku. Wymaga on więc odpowiedniej ochrony. Sprawdzamy, co zapewnia ubezpieczenie Twój Dom Plus od UNIQA.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania UNIQA
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia nieruchomości UNIQA
 3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia mienia UNIQA
 4. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania UNIQA
 5. Odszkodowanie z ubezpieczenia nieruchomości UNIQA
 6. Czy warto kupić ubezpieczenie mieszkania w UNIQA?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania UNIQA

Składkę polisy można wyliczyć przez Internet na stronie UNIQA. Ofertę tego towarzystwa warto jednak porównać z propozycjami innych ubezpieczycieli w kalkulatorze ubezpieczeń mieszkania i domu.

Zakres ochrony ubezpieczenia nieruchomości UNIQA

Ochrona mieszkania Podstawę ochrony nieruchomości w UNIQA stanowi ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych. Jego zakres można rozszerzyć o klauzule:

 • ubezpieczenia bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia,
 • ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • ubezpieczenia nagrobku cmentarnego.

Dodatkowo UNIQA proponuje następujące ubezpieczenia:

 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji;
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
 • ochrony prawnej w życiu prywatnym;
 • następstw nieszczęśliwych wypadków.

Umowę polisy można zawrzeć na rok lub od razu na trzy lata.

Uwaga! Zapłacenie dodatkowej składki sprawi, że ubezpieczyciel nie będzie stosował konsumpcji sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych UNIQA

Kawalerka w bloku wymaga innej ochrony niż dom jednorodzinny pod miastem, dlatego UNIQA proponuje ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w czterech wariantach:

 • Mini,
 • Maxi,
 • Twój,
 • Mega.

Pierwsze trzy opcje chronią od ryzyk nazwanych. Wariant Mega chroni natomiast od szkód w mieniu spowodowanych wszelkimi nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych jednoznacznie w umowie ubezpieczenia.

W przypadku opcji Mini oraz Maxi to ubezpieczyciel określa przed jakimi zdarzeniami losowymi zabezpieczy Twoją nieruchomość. W wariancie Twój możesz natomiast wybrać dowolny zestaw zdarzeń losowych z proponowanych przez UNIQA.

Uwaga! Umowy w wariancie Twój nie można zawrzeć przez Internet.

Poniższa tabela przedstawia dokładne warunki opcji Mini oraz Maxi:

Zdarzenia losowe Wariant Mini Wariant Maxi
Blok ogień:
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, dym, sadza
Tak Tak
Blok powietrze:
huragan, upadek statku powietrznego, huk ponaddźwiękowy
Tak Tak
Blok ziemia:
trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina
Za opłatą dodatkowej składki Tak
Blok woda:
zalanie, śnieg, grad, pękanie mrozowe wewnętrznych instalacji, koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
Za opłatą dodatkowej składki Tak
Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie Za opłatą dodatkowej składki Za opłatą dodatkowej składki
Przepięcie Za opłatą dodatkowej składki Za opłatą dodatkowej składki
Deszcz nawalny Za opłatą dodatkowej składki Za opłatą dodatkowej składki
Powódź Za opłatą dodatkowej składki Za opłatą dodatkowej składki
Akty terrorystyczne, zamieszki, rozruchy Za opłatą dodatkowej składki Za opłatą dodatkowej składki
Katastrofa budowlana Brak możliwości włączenia Za opłatą dodatkowej składki
Wandalizm Brak możliwości włączenia Za opłatą dodatkowej składki
Graffiti
(tylko w przypadku zawarcia ubezpieczenia wandalizmu)
Brak możliwości włączenia Za opłatą dodatkowej składki
Uderzenie pojazdu mechanicznego Brak możliwości włączenia Za opłatą dodatkowej składki


Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający, ale UNIQA może zasugerować przeciętną wartość.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z UNIQA

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji UNIQA

Oprócz skutków żywiołów największym zagrożeniem dla mieszkania jest kradzież. UNIQA proponuje polisę chroniącą od szkód będących skutkiem kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji.

Zakres ochrony można także rozszerzyć o ubezpieczenie:

 • od skutków kradzieży zwykłej,
 • drobnych przedmiotów życia codziennego od rabunku poza miejscem ubezpieczenia i kradzieży z włamaniem do pojazdu (aby ubezpieczyciel udzielił pomocy, o szkodzie trzeba od razu powiadomić policję).

Jeśli w ubezpieczeniu od zdarzeń losowych wybrano wariant Mega, UNIQA ponosi dodatkowo odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z bankowego konta internetowego, o ile nastąpiła ona w związku z:

 • włamaniem do objętego ochroną budynku / lokalu mieszkalnego oraz
 • pokonaniem zabezpieczonego konta osobistego na komputerze znajdującym się w ubezpieczonym budynku / lokalu mieszkalnym.

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający, jednak dla rozszerzenia ubezpieczenia o kradzież zwykłą nie może ona przekroczyć 5 000 zł.

Uwaga! Aby ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność za szkodę, budynek musi być odpowiednio zabezpieczony przed kradzieżą (zgodnie z tym co zapisano w umowie ubezpieczenia).

Zobacz, jak działa ubezpieczenie turystyczne w UNIQA

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia mienia UNIQA

UNIQA przede wszystkim nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ich następstwa powstałe poza terytorium Polski (o ile umowa nie stanowi inaczej).

UNIQA nie odpowiada też za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego / ubezpieczonego / współubezpieczonego lub osobę bliską, chyba że zapłata odszkodowania z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności oraz o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej.

UNIQA nie ponosi także odpowiedzialności za szkody i ich następstwa:

 • związane z wpływem pól magnetycznych i elektromagnetycznych, oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego oraz promieni laserowych;
 • powstałe wskutek:

  • działań wojennych, strajków, lokautów, demonstracji,
  • defraudacji, sprzeniewierzenia, niewyjaśnionego zniknięcia mienia,
  • wydania lub zaniechania wydania decyzji administracyjnej,
  • konfiskaty, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia z nakazu organów administracji rządowej, samorządowej lub sądów,
 • polegające na naruszeniu:

  • postanowień ustawy o ochronie danych osobowych,
  • dóbr osobistych,
  • majątkowych praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze;
 • geologiczne i górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego;

 • powstałe w:

  • wyniku aktów terrorystycznych, zamieszek i rozruchów,
  • wyniku katastrofy budowlanej;
  • środowisku naturalnym,
  • gruntach, glebie, zbiornikach wodnych

o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej;

 • spowodowane eksplozją wszelkich materiałów wybuchowych, pirotechnicznych lub innych substancji niebezpiecznych, jeżeli były one przechowywane przez ubezpieczonego w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie z przepisami o przechowywaniu takich materiałów oraz powstałe wskutek użycia materiałów pirotechnicznych lub wybuchowych (to wyłączenie nie znajduje zastosowania do szkód powstałych w wyniku aktów terrorystycznych zamieszek i rozruchów o ile umowa zawarta została w tym zakresie);
 • powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;
 • będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem działania złośliwego oprogramowania lub wirusa komputerowego a także powstałe w programach lub danych komputerowych;
 • powstałe w wyniku ciągłego i powolnego działania hałasu, temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci, pyłu, wyciekania;
 • powstałe na skutek długotrwałych wstrząsów, wibracji w tym wibracji związanych z ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub statków powietrznych.

UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ich następstwa powstałe:

 • w wyniku:

  • zużycia eksploatacyjnego oraz użytkowania mienia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  • niewykonania lub nienależytego wykonania bieżącej konserwacji objętego ochroną mienia,
  • braku dokonania odpowiednich okresowych przeglądów technicznych wymaganych przepisami prawa,
  • nienaprawienia wcześniejszej szkody,
  • nienależytego montażu, w tym montażu niezgodnego z zaleceniami producenta, lub zaniedbania obowiązku naprawy / wymiany objętego ochroną mienia,
  • niezadziałania lub niesprawności zabezpieczeń, których posiadanie i sprawność deklarował ubezpieczający we wniosku o ubezpieczenie,
  • wady fizycznej ubezpieczonego przedmiotu,
 • wskutek dokonanych za zgodą i wiedzą ubezpieczonego:

  • niewłaściwego posadowienia obiektu budowlanego,
  • błędów projektowych i wykonawstwa,
  • realizacji budowy obiektu niezgodnie z dokumentacją projektową lub techniczną,
  • realizacji budowy przy zastosowaniu nieodpowiednich materiałów budowlanych lub niewłaściwej technologii wykonania obiektu,
  • nieprawidłowych modernizacji lub remontów obiektu;
 • w wyniku przypalenia lub osmalenia, jeżeli nie jest to następstwo pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub czynności rażącego niedbalstwa o ile zostały one objęte zakresem umowy ubezpieczenia;

 • na skutek zalania:

  • z powodu nieszczelności ścian, dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej i urządzeń odprowadzających wodę z dachu, wynikłej z ich złego stanu technicznego, jeżeli obowiązek bieżącej konserwacji tych elementów należy do obowiązków ubezpieczonego lub jego osób bliskich,
  • w wyniku cofnięcia się wody lub innej cieczy z sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej spowodowanego niedostateczną przepustowością kanalizacji zbudowanej niezgodnie z obowiązującymi normami o ile ubezpieczony ponosił odpowiedzialność za jej budowę lub na skutek zaniedbania ubezpieczonego i / lub jego osób bliskich,
  • przez niezamknięte lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeśli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego lub jego osób bliskich,
  • w miejscu postojowym,
  • wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz błotem pośniegowym powodującymi uszkodzenie, zabrudzenie, poplamienie, odbarwienie tynków zewnętrznych i elewacji,
  • wskutek wykonywania prób ciśnieniowych,
  • spowodowanego podczas czynności wykonywanych w związku z czyszczeniem, podlewaniem, myciem, sprzątaniem;
 • wskutek przenikania wód gruntowych;

  • o ile przenikanie wód gruntowych nie było bezpośrednim następstwem objętych zakresem ochrony powodzi albo deszczu nawalnego,
  • bez względu na przyczynę przenikania tych wód w obiekcie budowlanym nie posiadającym odpowiedniej izolacji;
 • wskutek zagrzybienia bez względu na przyczynę pocenia się instalacji;

 • wskutek przemarzania oraz pękania mrozowego rynien, rur spustowych i instalacji:

  • w pomieszczeniu gospodarczym i budynku gospodarczym oraz garażu,
  • znajdujących się poza budynkiem / lokalem mieszkalnym,
  • zewnętrznych instalacji budynku / lokalu mieszkalnego, chyba że umowa stanowi inaczej;
 • na skutek wycinania lub przycinania drzew przez ubezpieczonego lub jego osobę bliską bez pozwolenia, o ile było ono wymagane.

UNIQA nie odpowiada też za szkody:

 • polegające na defektach estetycznych takich jak: poplamienie, wgniecenie, odbarwienie, zakurzenie, zabrudzenie, odpryski i inne drobne uszkodzenia niemające wpływu na funkcjonalność mienia o ile w odniesieniu do mienia stanowiącego przedmiot szkody nie została zawarta umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wandalizmu i / lub graffiti;
 • w urządzeniach lub aparatach elektrycznych w czasie ich eksploatacji, jeżeli działanie prądu nie spowodowało równocześnie pożaru (to wyłączenie nie dotyczy szkód spowodowanych na skutek przepięcia);
 • powstałe na skutek dewastacji w miejscu postojowym;
 • powstałe na skutek działania:

  • mikroorganizmów, roślin,
  • zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych, produkcyjnych (np. bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły), a także zwierząt chowanych w celu ich sprzedaży,
 • powstałe w wyniku wykonywania za zgodą i wiedzą i / lub na polecenie ubezpieczonego i / lub jego osób bliskich wewnątrz objętego ochroną budynku prac remontowo - budowlanych, o ile szkoda powstała w związku z nimi, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie znajduje zastosowania w odniesieniu do:

  • nowych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych w nowych budynkach wielomieszkaniowych adoptowanych do zamieszkania o ile prace wykończeniowe nie trwają dłużej niż trzy miesiące od początku okresu ubezpieczenia i ich zakres nie powoduje, że wymagają uzyskania odpowiedniego zezwolenia na ich przeprowadzanie,
  • mienia objętego ochroną na mocy ubezpieczenia mienia w budowie;
 • powstałe w ubezpieczonych przedmiotach podczas wymiany tych przedmiotów lub ich części lub wymontowania,

 • powstałe w materiałach budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych lub elektrotechnicznych na skutek składowania niezgodnego z zaleceniami producenta;
 • powstałe w oszkleniu tarasów, balkonów i loggii oraz inspektach i ogrodniczych szklarniach przydomowych na skutek działania ciężaru śniegu i lodu oraz gradu;
 • w postaci strat wody, gazu i innych mediów, o ile umowa nie stanowi inaczej;
 • będące skutkiem korozji i utleniania;
 • powstałe w mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia z wyłączeniem mienia objętego ochroną na mocy klauzuli, drobnych przedmiotów codziennego użytku, ruchomości domowych w nowo zamieszkałym lokalu / budynku mieszkalnym, podczas i po przeprowadzce oraz ruchomości domowych przekazanych osobie trzeciej w celu dokonania czyszczenia, przeróbki, naprawy lub konserwacji;
 • powstałe w gotówce, krajowych i zagranicznych środkach płatniczych, papierach wartościowych, przedmiotach ze srebra, złota, platyny, kamieniach szlachetnych oraz w biżuterii, dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich znajdujących się w lokalach / budynkach mieszkalnych przeznaczonych na wynajem;
 • będące skutkiem powodzi oraz przenikania wód gruntowych w jej wyniku:

  • jeśli miały miejsce w ciągu pierwszych 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej umowy ubezpieczenia niebędącej kontynuacją ubezpieczenia,
  • w mieniu zlokalizowanym w IV strefie zagrożenia powodziowego
 • będące skutkiem poddania ubezpieczonych przedmiotów działaniu ognia lub ciepła np. prasowania, wędzenia, gotowania, suszenia z wyjątkiem zdarzeń objętych ochroną na mocy ubezpieczenia szkód powstałych na skutek czynności mających znamiona rażącego niedbalstwa, o ile umowa ubezpieczenia została zawarta w tym zakresie;

 • wyrządzone podczas zatrzymania i postoju pojazdu w sytuacji pozostawienia pojazdu bez kierującego lub pełnoletniego pasażera;
 • powstałe w stałych elementach budynku / lokalu mieszkalnego, budynku gospodarczego i garażu - w budowie, o ile obiekty te nie znajdują się w stanie surowym zamkniętym potwierdzonym odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Jeśli nie rozszerzy się zakresu ochrony ubezpieczenia, UNIQA nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku:

 • graffiti;
 • powodzi;
 • wandalizmu.

O ile w umowie ubezpieczenia nie postanowiono inaczej, UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:

 • w bagażu podróżnym;
 • w przenośnym sprzęcie elektronicznym znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia;
 • w szybach i przedmiotach szklanych od stłuczenia;
 • w nagrobku cmentarnym;
 • na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji;
 • na skutek kradzieży i rabunku drobnych przedmiotów codziennego użytku;
 • na skutek kradzieży zwykłej.

W ubezpieczeniu mienia z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są także:

 • obiekty oraz mienie w nich się znajdujące:

  • przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidywane do przeniesienia w inne miejsce,
  • stanowiące kurniki, chlewy, chłodnie, tunele foliowe oraz szklarnie (z wyjątkiem inspektów ogrodniczych i szklarni przydomowych o powierzchni do 10 metrów kwadratowych),
  • przeznaczone do rozbiórki oraz stanowiące pustostany,
  • niezamieszkałe lub nieużytkowane nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni,
  • wybudowane bez wymaganych zezwoleń,
  • wpisane do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską,
  • niepołączone na stałe z gruntem,
  • w całości przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej oraz w których prowadzona jest działalność polegająca na magazynowaniu, wykonywaniu usług tapicerskich, stolarskich, warsztatów samochodowych i lakierni oraz w których prowadzona jest działalność handlowa lub produkcyjna powiązana z wykorzystywaniem/ magazynowaniem i obróbką tworzyw sztucznych, drewna i środków chemicznych oraz gumowych,
  • wynajmowane osobom trzecim w celach innych niż mieszkalne,
  • wynajmowane osobom trzecim w celach mieszkalnych, o ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej,
  • które nie nadają się do zamieszkania lub użytkowania ze względu na stan techniczny, tj. niespełnione są zasady bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania;
 • mienie znajdujące się w pomieszczeniach ogólnodostępnych (w tym wózkownie i zabudowane korytarze), w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych budynku wielomieszkaniowego oraz w / na miejscu postojowym, na niezabudowanych tarasach, balkonach i loggiach;

 • mienie o wartości artystycznej lub historycznej, takie jak freski, ornamenty, witraże;
 • srebro, złoto i platyna w złomie i w sztabkach, kamienie szlachetne, półszlachetne, szlachetne substancje organiczne i perły, niestanowiące wyrobu użytkowego;
 • akta, dokumenty, rękopisy, trofea myśliwskie, programy i dane komputerowe, dane zgromadzone na zewnętrznych nośnikach danych (np. pendrive);
 • broń wszelkiego rodzaju, o ile umowa nie stanowi inaczej;
 • przedmioty, których ilość lub opakowanie wskazuje, że przeznaczone są do celów handlowych;
 • przedmioty służące działalności gospodarczej (to wyłączenie nie znajduje zastosowania do mienia ruchomego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej i przedmiotów związanych z prowadzeniem warsztatu chałupniczego);
 • zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych (np. bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły), a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży;
 • materiały opałowe, wszelkie paliwa, płyny łatwopalne i inne substancje chemiczne;
 • jednostki pływające i statki powietrzne a także pojazdy lądowe i specjalny sprzęt sportowy dla których przewidziany jest obowiązek rejestracji oraz części i materiały eksploatacyjne do nich przeznaczone, z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy części zamiennych do samochodów, motorowerów i motocykli;
 • mienie nielegalnie wprowadzone na teren Unii Europejskiej oraz mienie znajdujące się w nielegalnym posiadaniu przez ubezpieczającego i jego osoby bliskie o ile ubezpieczony i jego osoby bliskie miały wiedzę w tym zakresie.

Sprawdź, jaką ochronę zapewnia assistance samochodowe w UNIQA

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania UNIQA

W razie szkody w mieszkaniu postaraj się zmniejszyć jej rozmiar oraz wezwij odpowiednie służby (np. straż pożarną, policję).

Zgłoś zdarzenie u ubezpieczyciela i przekaż mu wszystkie potrzebne dokumenty. Dostarcz także spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości oraz roku nabycia.

Jeśli nie wymagają tego względy bezpieczeństwa, nie zmieniaj nic na miejscu zdarzenia do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela UNIQA (chyba że ubezpieczyciel nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia).

Sprawdź pełen proces likwidacji szkody w UNIQA

Odszkodowanie z ubezpieczenia nieruchomości UNIQA

Warto zwrócić uwagę na kilka ograniczeń stosowanych przez UNIQA w momencie wypłaty odszkodowania:

1. W ubezpieczeniu mienia ubezpieczyciel stosuje franszyzę integralną w wysokości 100 zł.
2. W ubezpieczeniu kradzieży zwykłej UNIQA stosuje udział własny w wysokości 10% odszkodowania.
3. W ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia udział własny także wynosi 10% odszkodowania, przy czym nie może być on mniejszy niż 200 zł.

Czy warto kupić ubezpieczenie mieszkania w UNIQA?

Najlepszą ochronę mieszkania zapewni zawsze ubezpieczenie w formie All Risk (w przypadku oferty UNIQA w ten sposób działa wariant Mega). Jeśli jednak szukasz nieco tańszej propozycji, zastanów się nad wariantem Twój i skomponowaniem własnej listy ryzyk, od których chcesz uchronić swoją nieruchomość.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń UNIQA

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-05-18

Ubezpieczenie turystyczne a covid

Koronawirus towarzyszy nam już od ponad roku. Tak długi czas sprawił, że coraz więcej osób chce podróżować za granicę mimo trwającej pandemii. Czy ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę,...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-14

Radość odkrywania - ubezpieczenie turystyczne UNIQA

Konieczność wizyty u lekarza w trakcie wakacji za granicą nigdy nie jest przyjemną perspektywą. Mając ubezpieczenie turystyczne, nie musisz się przynajmniej przejmować kosztami. Sprawdzamy, czy...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-30

Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego AXA Assistance Daleko od Domu

Zdarzył Ci się wypadek za granicą? Jeżeli wcześniej wykupiłeś na wyjazd ubezpieczenie turystyczne w AXA Assistance, sprawdź, jak otrzymać odpowiednio wysokie odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Czytaj więcej
Komentarze