Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie turystyczne Aviva

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie turystyczne Aviva

Data publikacji: 2017-12-20
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym powoli zdobywa uznanie Polaków. Szczególnie przydatne może się ono okazać w trakcie wakacji, kiedy poczucie beztroski łatwo może doprowadzić do mniejszej lub większej szkody. Sprawdzamy, jakie są zalety i wady tej polisy w wersji proponowanej przez Avivę.

Kalkulator ubezpieczenia turystycznego Aviva

Ubezpieczenie turystyczne proponowane przez Avivę można zakupić za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy warto sprawdzić, co proponują inne towarzystwa, by być pewnym, że wybiera się najkorzystniejszą opcję. Szybki przegląd ofert zapewni porównywarka ubezpieczeń turystycznych.

Zakres OC w życiu prywatnym Aviva

OC w życiu prywatnym chroni też osoby jadące na rowerze Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak przydatne może się okazać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, uznając, że OC powinno interesować jedynie kierowców.

Tymczasem OC w życiu prywatnym uchroni Cię od konieczności wypłaty odszkodowania w wielu różnych sytuacjach:

 • kiedy potrącisz kogoś, jadąc na rowerze,
 • kiedy uszkodzisz przypadkiem sprzęt innej osoby na basenie,
 • kiedy Twój pies zniszczy ubrania osoby mieszkającej w sąsiednim namiocie.

Ogólnie mówiąc ochrona ubezpieczenia proponowanego przez Avivę obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową w czasie podróży zagranicznej. Oznacza to, że jeśli na wakacjach wyrządzisz szkodę osobową lub rzeczową osobie trzeciej, ubezpieczyciel wypłaci za Ciebie odszkodowanie.

Uwaga! Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dołączane przez Avivę do polisy turystycznej nie działa w Polsce.

Ubezpieczyciel pokryje też niezbędne koszty obrony przed sądem cywilnym.

Uwaga! W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w Avivie obowiązuje udział własny ubezpieczonego: 250 euro.

Warianty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Aviva

Po opłaceniu dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o zdarzenia powstałe w następstwie rekreacyjnego uprawiania:

 • narciarstwa,
 • snowboardu
 • oraz nurkowania.

Wyłączenia ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w Avivie

Ochrona nie obejmuje zdarzeń wymienionych w generalnych wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego. Dodatkowo Aviva nie wypłaci odszkodowania za szkody:

 • wyrządzone Tobie lub Twoim osobom bliskim,
 • co do których Twoja odpowiedzialność powinna zostać objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC wynikającym z przepisów prawa (np. szkoda jest wynikiem wypadku samochodowego),
 • będące następstwem wykonywania przez Ciebie czynności w celu zarobkowym, a także wyrządzone przez rzeczy, które dostarczyłeś lub wytworzyłeś albo prace lub usługi przez Ciebie wykonane,
 • będące następstwem przeniesienia chorób w tym przez zwierzęta,
 • będące następstwem Twojego udziału w bójkach lub innych aktach przemocy,
 • powstałe w następstwie posiadania lub użytkowania przez Ciebie jednostek pływających, statków powietrznych (w tym lotni i motolotni), pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów, broni, amunicji lub materiałów wybuchowych,
 • powstałe w następstwie uprawiania przez Ciebie sportów wyczynowych i zawodowych, a także sportów wysokiego ryzyka, w tym treningów,
 • powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub utraty przedmiotów lub rzeczy należących do osób trzecich, a używanych, przechowywanych lub przyjętych do naprawy przez Ciebie lub Twoje osoby bliskie,
 • powstałe w wyniku uszkodzenia, utraty, zniszczenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, dokumentów, planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym,
 • majątkowe nie będące następstwem szkody osobowej lub szkody rzeczowej,
 • powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • powstałe w wyniku Twojej zgody na zapłacenie sumy jako odszkodowania lub w charakterze innego świadczenia, chyba że byłbyś zobowiązany do zapłaty takiej należności niezależnie od wyrażenia zgody,
 • za które jesteś odpowiedzialny w wyniku umownego przejęcia czyjejś odpowiedzialności cywilnej albo wskutek rozszerzenia zakresu Twojej odpowiedzialności cywilnej ponad odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa,
 • powstałe w wyniku naruszenia praw autorskich, licencji, patentów, znaków towarowych lub nazw fabrycznych,
 • będące następstwem oszczerstw i pomówień lub naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, innych niż życie i zdrowie,
 • wyrządzone umyślnie przez Ciebie lub osoby, z którymi pozostajesz we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wyrządzone przez Ciebie wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
 • wyrządzone przez Ciebie w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków powodujących zaburzenia świadomości, o ile miało to wpływ na powstanie szkody,
 • powstałe w następstwie popełnienia przez Ciebie przestępstwa lub wykroczenia z winy umyślnej,
 • których wartość nie przekracza równowartości 250 euro.

Zgłoszenie szkody w Avivie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Jeżeli przypadkiem wyrządzisz komuś szkodę, powinieneś poinformować o tym Avivę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia. Od razu musisz także przekazać do ubezpieczyciela każde wezwanie i inne dokumenty sądowe.

Uwaga! Bez pisemnej zgody Aviva nie uznawaj swojej odpowiedzialności, nie czyń zobowiązań do wypłaty odszkodowania ani nie zawieraj ugody z poszkodowaną osobą trzecią.

Sprawdź też, jak zgłosić inną szkodę w Avivie i jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w Avivie?

Jeżeli wybierasz się za granicę, zwłaszcza jeśli planujesz amatorskie uprawianie sportów lub jedziesz z dziećmi, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie przydatnym uzupełnieniem polisy turystycznej. Jeśli jednak wybierasz się jeździć na nartach lub na snowboardzie wybierz raczej ubezpieczenie w takim towarzystwie, w którym nie będziesz musiał płacić dodatkowej składki za objęcie zakresem ochrony szkód wynikających z uprawiania tych sportów.

Sprawdź także:

Aviva - pełna oferta ubezpieczeń

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej w Avivie

Dzięki ubezpieczeniu kosztów leczenia nie będziesz musiał płacić za leczenie w zagranicznym szpitalu. To jednak polisa NNW zapewni Ci dodatkowe świadczenie za skutki wypadku. Sprawdzamy warunki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie bagażu podróżnego – Aviva

Szacuje się, że rocznie na lotniskach na całym świecie ginie ok. 35 milionów sztuk bagażu. Jeżeli jednak ubezpieczysz swoje rzeczy w Avivie, nie musisz wpadać w panikę, jeżeli okaże się, że tym...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie sprzętu sportowego w podróży – Aviva

Zwykłe ubezpieczenie bagażu w Avivie nie obejmie ochroną Twoich nart czy rakiety do tenisa. Aby zabezpieczyć takie rzeczy, musisz wykupić ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Czytaj więcej
Komentarze