Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie bagażu podróżnego – Aviva

Ubezpieczenie bagażu podróżnego – Aviva

Data publikacji: 2017-12-20
Szacuje się, że rocznie na lotniskach na całym świecie ginie ok. 35 milionów sztuk bagażu. Jeżeli jednak ubezpieczysz swoje rzeczy w Avivie, nie musisz wpadać w panikę, jeżeli okaże się, że tym razem to Twój bagaż nie dotarł tam, gdzie powinien.

Ubezpieczenie bagażu na dworcu w podróży

Kalkulator ubezpieczenia turystycznego Aviva

Ubezpieczenie turystyczne najwygodniej jest zakupić przez Internet. Korzystając z porównywarki polis podróżnych możesz dodatkowo szybko sprawdzić, jak propozycja Avivy wypada na tle produktów innych towarzystw.

Zakres ubezpieczenia bagażu Aviva

Ubezpieczenie bagażu tylko pozornie jest nieskomplikowanym produktem. Na pierwszy rzut oka polisa powinna Ci zapewnić wypłatę odszkodowania zawsze wtedy, kiedy utracisz swoje rzeczy w trakcie podróży. Tak jednak nie jest.

Aviva obejmuje ochroną jedynie bagaż:

 • znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego,
 • powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego,
 • oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
 • pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu, lotnisku lub w hotelu,
 • pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu Twojego zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu),
 • pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym,
 • pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej.

Pieniądze otrzymasz, jeśli stracisz swój bagaż lub kiedy ulegnie on uszkodzeniu bądź zniszczeniu na skutek wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń losowych:

 • pożar,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego,
 • silny wiatr,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • powódź,
 • tsunami,
 • trzęsienie ziemi,
 • wybuch wulkanu,
 • kradzież z włamaniem z pomieszczeń i miejsc wymienionych powyżej,
 • rozbój,
 • wypadek lub katastrofa środka komunikacji,
 • nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego utraciłeś w sposób nagły możliwość nadzoru nad bagażem.

Aviva odpowiada też za szkody:

 • będące wynikiem skażenia lub zabrudzenia, spowodowanych przez zdarzenie losowe objęte ochroną ubezpieczeniową,
 • powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w następstwie wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • w każdym przypadku, gdy bagaż podróżny został powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego.

Uwaga! W ubezpieczeniu bagażu obowiązuje udział własny w szkodzie poszkodowanego w wysokości 25 euro.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia bagażu Aviva

Oprócz generalnych wyłączeń odpowiedzialności obowiązujących w ubezpieczeniu turystycznym w Avivie oraz ograniczeń wynikających z powyżej wymienionych zasad, Aviva dodatkowo nie wypłaci odszkodowania za szkody:

 • wyrządzone umyślnie przez Ciebie lub osoby, z którymi pozostajesz we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wyrządzone przez Ciebie wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź kradzieży przedmiotów stanowiących standardowe wyposażenie pojazdu samochodowego,
 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy wskutek ich zużycia, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a wobec rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – także potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej,
 • polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, neseserów, toreb, paczek lub innych pojemników bagażu,
 • powstałe wskutek kradzieży z włamaniem dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu samochodowego, jeżeli chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana z materiału nieodpornego na zniszczenie przy użyciu niewielkiej siły (np. brezent) lub gdy bagażnik nie był zamknięty na odpowiedni zamek zabezpieczający,
 • powstałe w sprzęcie i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar,
 • będące następstwem działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
 • powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu szkodliwych substancji,
 • powstałe w następstwie zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne władze.

Warto także pamiętać, że nie każdy rodzaj rzeczy jest objęty ubezpieczeniem. Aviva nie ponosi odpowiedzialności, jeśli szkodzie uległy:

 • srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,
 • wartości pieniężne, papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji i klucze,
 • dokumenty i rękopisy, instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej,
 • biżuteria, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
 • programy komputerowe oraz dane na nośnikach,
 • sprzęt sportowy (chyba że kupisz ubezpieczenie sprzętu sportowego),
 • broń i trofea myśliwskie,
 • paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
 • przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej z wyjątkiem przenośnego sprzętu elektronicznego wskazanego w definicji bagażu podróżnego,
 • samochody, przyczepy, karawany i inne środki transportu,
 • sprzęt medyczny, lekarstwa, protezy,
 • mienie przesiedleńcze.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu w Avivie

Jeżeli Twój bagaż zaginie, od razu zawiadom o tym policję i koniecznie uzyskaj pisemne potwierdzenie tego faktu. Jeśli natomiast rzeczy uległy uszkodzeniu lub zostały skradzione w środku komunikacji lub miejscu zakwaterowania niezwłocznie powiadom przewoźnika lub kierownictwo hotelu czy pensjonatu. Ich także poproś o pisemne potwierdzenie, że nie zwlekałeś ze zgłoszeniem szkody.

Avivę wystarczy z kolei poinformować w ciągu 7 dni od powrotu z podróży. Pamiętaj, by przedstawić ubezpieczycielowi w miarę kompletną listę utraconych / uszkodzonych rzeczy wraz z orientacyjną wyceną ich wartości.

Sprawdź też, jak zgłosić inną szkodę w Avivie i jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem

Kiedy warto kupić ubezpieczenie bagażu podróżnego w Avivie

Jak widać, ubezpieczenie bagażu w Avivie ma wiele ograniczeń, jednak są to wyłączenia typowe dla wszystkich towarzystw proponujących polisy dla rzeczy zabieranych w podróż. Co ważne Aviva ponosi odpowiedzialność za przenośny sprzęt elektroniczny, jeżeli więc chcesz ubezpieczyć swój laptop czy komórkę na czas wyjazdu, ta polisa jest warta rozważenia.

Sprawdź także:

Inne ubezpieczenia Avivy

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej w Avivie

Dzięki ubezpieczeniu kosztów leczenia nie będziesz musiał płacić za leczenie w zagranicznym szpitalu. To jednak polisa NNW zapewni Ci dodatkowe świadczenie za skutki wypadku. Sprawdzamy warunki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie sprzętu sportowego w podróży – Aviva

Zwykłe ubezpieczenie bagażu w Avivie nie obejmie ochroną Twoich nart czy rakiety do tenisa. Aby zabezpieczyć takie rzeczy, musisz wykupić ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie turystyczne Aviva

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym powoli zdobywa uznanie Polaków. Szczególnie przydatne może się ono okazać w trakcie wakacji, kiedy poczucie beztroski łatwo może doprowadzić...

Czytaj więcej
Komentarze