Strona główna  |  Wiadomości  |  Hestia Podróże - ubezpieczenie turystyczne ERGO Hestia

Hestia Podróże - ubezpieczenie turystyczne ERGO Hestia

Data aktualizacji: 2021-09-20
ERGO Hestia wie, że bezpieczeństwo jest ważne zarówno dla rodziny wybierającej się na słoneczny tydzień nad Morze Śródziemne, jak i dla podróżników planujących zdobycie Mont Blanc. Trzy warianty ubezpieczenia turystycznego oraz liczne możliwości rozszerzenia ochrony pozwalają dopasować polisę do swoich potrzeb.

Spis treści:

 1. Kalkulator i zakup ubezpieczenia turystycznego ERGO Hestia
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia podróżnego ERGO Hestia
 3. Formy ubezpieczenia podróżnego ERGO Hestia
 4. Generalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego
 5. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego ERGO Hestia
 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance ERGO Hestia
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne ERGO Hestia?

Kalkulator i zakup ubezpieczenia turystycznego ERGO Hestia

Zakup ubezpieczenia turystycznego w ERGO Hestii jest możliwy jedynie za pośrednictwem agenta. Przedstawioną przez niego ofertę warto jednak porównać z propozycjami tych firm, które sprzedają polisę podróżną online.

Zakres ochrony ubezpieczenia podróżnego ERGO Hestia

Ubezpieczenie turystyczne na podróż zimą Polisa turystyczna jest dostępna w ERGO Hestii w trzech wariantach. Warto zwrócić uwagę, że już wariant podstawowy proponuje ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance na sumę 100 000 zł, co jest wystarczającą kwotą w przypadku wypoczynkowego wyjazdu do jednego z europejskich krajów.

Osoby planujące uprawianie sportów powinny natomiast zwrócić uwagę na możliwości rozszerzenia polisy oferowane przez ERGO Hestię.

Poniższa tabela prezentuje dokładnie zakres oraz sumy wariantów ubezpieczenia turystycznego:

Warianty ubezpieczenia Podstawowy Rozszerzony Pełny
Koszty leczenia i Assistance 100000 zł 200000 zł 500000 zł
Medyczny Tak Tak Tak
Opiekuńczy Tak Tak Tak
Transport Tak Tak Tak
Ratownictwo w górach i na morzu Nie Tak Tak
Pomoc w tłumaczeniu Nie 1000 zł 1000 zł
Kontynuacja podróży Nie 2000 zł 2000 zł
Zastępstwo kierowcy Nie 4000 zł 4000 zł
Zastępstwo w podróży służbowej Nie Nie 3000 zł
Pomoc w podróży
Przedłużenie ochrony o 48 h Tak Tak Tak
Opóźnienie środka transportu Nie 500 zł 500 zł
Zabezpieczenie nieruchomości w Polsce Nie 1000 zł 1000 zł
Przerwanie podróży Nie 1000 zł 5000 zł
Pomoc prawna Nie Nie 10 000 zł
Następstwa nieszczęśliwych wypadków Nie 20000 zł 30000 zł
Śmierć w wyniku NNW Nie 20 000 zł 30 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu Nie 40 000 zł 60 000 zł
Rehabilitacja w Polsce Nie Nie 5000 zł
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Nie 200000 zł 1000000 zł
Bagaż Nie 2000 zł 5000 zł
Opóźnienie dostarczenia bagażu Nie 500 zł 1000 zł
Pomoc w razie utraty środków płatniczych Nie Tak Tak
Pomoc w razie utraty dokumentów Nie Tak Tak
Dosłanie przedmiotów osobistych Nie Tak Tak
Zakres terytorialny Świat bez USA, Kanady, Chin i Japonii Świat bez USA, Kanady, Chin i Japonii Świat
Możliwe rozszerzenia – za dodatkową składką
Sprzęt sportowy – suma 5000 zł Opcja Opcja Opcja
Sport ryzykowny Nie Opcja Opcja
Sport ekstremalny Nie Nie Opcja
Sport wyczynowy dla dyscyplin rekreacyjnych i ryzykownych Nie Opcja Opcja
Praca podwyższonego ryzyka Opcja Opcja Opcja
Terroryzm Nie Opcja Opcja
Choroba przewlekła Nie Opcja Opcja

Formy ubezpieczenia podróżnego ERGO Hestia

Zanim jednak wybierzesz wariant ubezpieczenia, musisz określić, czy interesuje Cię polisa w formie indywidualnej czy grupowej.

Umowę w formie indywidualnej zawiera się dla jednej lub więcej osób. Każda z nich musi mieć ten sam wariant polisy, ale dokładny zakres ochrony może się różnić (np. jeden z uczestników może rozszerzyć ochronę dla siebie o uprawianie sportów ryzykownych, a drugi o choroby przewlekłe).

Dostępne są dwa rodzaje umów indywidualnych:

 • krótkoterminowa – zawierana na określony przez klienta czas,
 • roczna – na częste krótkie podróże w celach prywatnych i służbowych. Ochrona trwa przez pierwsze 40 dni każdej podróży. Warunkiem wypłaty świadczenia jest udokumentowanie daty wyjazdu poza granice Polski lub kraju zamieszkania.

Umowę w formie grupowej można zawrzeć w przypadku grupy liczącej minimum 8 osób. Wszystkie osoby objęte są wtedy dokładnie tym samym zakresem ochrony. Dostępne są dwa rodzaje umów grupowych:

 • krótkoterminowa – zawierana na określony przez klienta czas,
 • roczna – składka obliczana jest na podstawie deklarowanej liczby osobodni. Rozliczenie faktycznej liczby ubezpieczonych i dni udzielonej ochrony następuje na podstawie przesyłanych przez klienta list osób korzystających z ochrony. To opcja przeznaczona dla zakładów pracy oraz biur podróży.

Zobacz, jak skontaktować się z ERGO Hestią

Generalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego

W czasie podróży mogą zdarzyć się najprzeróżniejsze wypadki, jednak nie wszystkie z nich są objęte ochroną ubezpieczyciela. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności:

 • za szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub przez osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym (nie dotyczy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia i Assistance),
 • za zdarzenia powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę oraz powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego (nie dotyczy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia i Assistance),
 • za szkodę powstałą wskutek osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, upadku drzewa lub masztu - w następstwie działalności ludzkiej,
 • za szkody rzeczowe (w mieniu), których wartość nie przekracza 100 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje też szkody w mieniu, w którego posiadanie Ubezpieczony lub osoby bliskie weszły w wyniku przestępstwa.

O ile zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony za opłatą dodatkowej składki, ERGO Hestia nie odpowiada za szkody będące następstwem:

 • uprawiania sportów ryzykownych lub ekstremalnych,
 • wyczynowego uprawiania sportów rekreacyjnych lub ryzykownych,
 • wykonywania pracy w zawodach o podwyższonym stopniu ryzyka,
 • terroryzmu,
 • chorób przewlekłych.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o terroryzm sprawia, że ERGO Hestia zapewni pomoc przez 5 dni, licząc od daty nagłego wystąpienia w danym kraju pierwszych aktów terroryzmu, niespodziewanej wojny, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków lub lokautów.

Uwaga! Nawet wykupienie rozszerzenia ubezpieczenia o terroryzm nie zapewni Ci pomocy ERGO Hestii w przypadku takich zdarzeń, jeżeli w ciągu 90 dni przed datą rozpoczęcia ochrony w danym kraju występowały już akty terroryzmu, wojna, działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, lokauty.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek terroryzmu

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego ERGO Hestia

Jeżeli dojdzie do wypadku, należy niezwłocznie powiadomić o nim Centrum Alarmowe działające 24 godziny na dobę. Z ubezpieczycielem można skontaktować się:

 • telefonicznie: +48 58 550 70 12
 • mailowo: podroze@ergohestia.pl

Uwaga! Ubezpieczony musi uzyskać zgodę ERGO Hestii na poniesienie kosztów leczenia wynoszących powyżej 2000 zł (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kontakt z ubezpieczycielem w danym momencie jest niemożliwy, a życie ubezpieczonego jest zagrożone).

Pamiętaj także o natychmiastowym powiadomieniu policji, jeśli zdarzenie mogło być wynikiem przestępstwa lub wykroczenia.

Więcej informacji o zgłoszeniu szkody w ERGO Hestii znajdziesz w tym artykule.

Ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance ERGO Hestia

To podstawowy element każdego ubezpieczenia turystycznego zapewniający organizację i pokrycie kosztów leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Uwaga! ERGO Hestia pokryje te koszty, które są niezbędne do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski / kraju zamieszkania lub kontynuowanie podróży.

Oprócz pokrycia kosztów leczenia ubezpieczenie zapewnia także różne rodzaje polis assistance o szerokim zakresie ochrony:

 • Assistance Opiekuńczy:

  • kontakt z osobą bliską,
  • przekazanie informacji,
  • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
  • pobyt w hotelu z wyżywieniem, jeśli transport nie może nastąpić od razu po zakończeniu leczenia,
  • transport i pobyt jednej osoby towarzyszącej,
  • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi / osobami niesamodzielnymi pozostawionymi bez opieki osoby dorosłej w podróży lub w miejscu zamieszkania w Polsce, lub będącymi w innej podróży,
  • opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi w podróży pozostawionymi bez opieki osoby dorosłej.

 • Assistance Transport:

  • transport z miejsca wypadku do placówki medycznej,
  • transport do innej placówki medycznej, jeśli wymaga tego stan zdrowia,
  • transport po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania,
  • transport powrotny do miejsca zamieszkania, o ile wymaga tego stan zdrowia, a powrót nie może się odbyć planowanym środkiem transportu,
  • transport powrotny niepełnoletnich dzieci / osób niesamodzielnych pozostawionych bez opieki osoby dorosłej,
  • w razie śmierci kremacja, przewóz zwłok lub urny z prochami do kraju zamieszkania lub pogrzeb za granicą.

 • Ratownictwo w górach i na morzu:

  • poszukiwania prowadzone przez służby ratownictwa,
  • pomoc lekarska na miejscu zdarzenia,
  • transport powietrzny / morski z miejsca zdarzenia do placówki medycznej.

 • Pomoc w tłumaczeniu – jeśli ubezpieczony potrzebuje pomocy w kontakcie z pracownikiem placówki medycznej.

 • Kontynuacja podróży – transport z miejsca leczenia do następnego miejsca planowanej podróży, jeśli stan zdrowia ulegnie poprawie.

 • Zastępstwo kierowcy – wynajęcie kierowcy, który przewiezie ubezpieczonego i osoby towarzyszące jego samochodem do Polski lub kraju zamieszkania. Usługa organizowana jeśli stan ubezpieczonego nie pozwala na prowadzenie samochodu, a żadna z osób towarzyszących nie może kierować pojazdem.

 • Zastępstwo w podróży służbowej – podróż pracownika oddelegowanego do zastąpienia ubezpieczonego w podróży służbowej, jeśli będzie on niezdolny do pracy. ERGO Hestia pokryje też koszt powrotu ubezpieczonego do Polski

Wyłączenia ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance

Oprócz generalnych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance ERGO Hestia nie ponosi też odpowiedzialności za koszty, które zaistniały:

 • w wyniku samookaleczenia lub samobójstwa,
 • w wyniku prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień do jego prowadzenia, o ile miało to wpływ na powstanie szkody,
 • w wyniku uprawiania sportu w celach zarobkowych,
 • na skutek choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV,
 • w związku z porodem, chyba że nastąpił przed 32 tygodniem ciąży
 • w związku z przerwaniem ciąży, o ile nie zostało ono wykonane w celu ratowania życia albo zdrowia Ubezpieczonej i którego przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo państwa, na terenie którego zabieg jest dokonany,
 • na skutek uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem jazd próbnych i testowych,
 • jako skutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków albo środków odurzających albo leków psychotropowych nieprzepisanych przez lekarza lub stosowanych niezgodnie z zaleceniem lekarza - chyba że nie miało to wpływu na zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • w wyniku niezastosowania się do zaleceń lekarza albo Centrum Alarmowego,
 • leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego,
 • w wyniku szczepień, a także leczenia stomatologicznego, diagnostyki i leczenia, które nie są wymagane w ramach natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej,
 • w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego.

Ponadto ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności:

 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania medyczne do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej albo gdy przed wyjazdem za granicę istniała konieczność wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych, o czym Ubezpieczony został poinformowany przez lekarza,
 • w zakresie kosztów i usług przekraczających zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego kontynuację przez niego podróży, powrót albo transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego,
 • gdy zdaniem lekarza prowadzącego leczenie może być odłożone do chwili powrotu Ubezpieczonego na teren Polski albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego,
 • jeżeli podróż miała na celu leczenie bądź jest kontynuacją leczenia rozpoczętego przed podróżą.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne ERGO Hestia?

Jak już podkreślaliśmy, wariant podstawowy ubezpieczenia turystycznego w ERGO Hestii ma dość wysoką sumę ubezpieczenia, dzięki czemu jest dobrym wyborem dla tych, którzy szukają jedynie polisy, dzięki której nie będą musieli płacić za zagraniczne leczenie. Wariant rozszerzony oferuje kilka dodatkowych elementów, natomiast wariant pełny jest propozycją dla tych, którzy planują dłuższy wyjazd poza Europę.

Sprawdź warunki ubezpieczeń samochodu i mieszkania od ERGO Hestii

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-04-27

Assistance w podróży – jak działa assistance w ubezpieczeniu turystycznym?

Miała być piękna podróż, a tu nagle dopada Cię choroba. Zamiast cieszyć się beztroskim wypoczynkiem za granicą, zaczynasz więc w panice szukać lekarza w nieznanym mieście. Spokojnie. Weź głęboki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-15

Ubezpieczenie turystyczne w Link4: Podróże

Nagłe zachorowanie za granicą może przydarzyć się zawsze, niezależnie od tego, czy jedziesz na długi weekend do Niemiec czy na dwa tygodnie do Meksyku. Dlatego przed każdą podróżą warto kupić...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie Assistance ERGO Hestia

Awaria samochodu mocno komplikuje codzienne życie. Jeszcze gorzej jest, jeśli do unieruchomienia pojazdu dojdzie w trakcie zagranicznej podróży. Dzięki ubezpieczeniu Assistance od ERGO Hestii...

Czytaj więcej
Komentarze