Strona główna  |  Wiadomości  |  Zgłoszenie szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Zgłoszenie szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Data aktualizacji: 2021-09-29
Od pewnego czasu Wiener coraz śmielej wykorzystuje nowe technologie w obsłudze klienta. Zgłoszenie szkody także jest już możliwe za pośrednictwem Internetu.

Spis treści:

 1. Proces likwidacji szkody w Wiener (dawniej Gothaer)
 2. Zgłoszenie szkody w Wiener (dawniej Gothaer)
 3. Wypłata odszkodowania w Wiener (dawniej Gothaer)
 4. Złożenie reklamacji w Wiener (dawniej Gothaer)
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Wiener (dawniej Gothaer)

Proces likwidacji szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu - pożar Proces likwidacji szkody w większości towarzystw wygląda podobnie. Jej standardowe etapy w Wiener oraz u innych ubezpieczycieli to:

 • zgłoszenie szkody przez poszkodowanego,
 • rejestracja zdarzenia przez ubezpieczyciela,
 • oględziny (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy poszkodowany wybierze szybką ścieżkę likwidacji szkody – wtedy Wiener zaproponuje odszkodowanie bez oględzin),
 • uzupełnienie dokumentacji o informacje potrzebne do wyliczenia odszkodowania,
 • ustalenie wysokości odszkodowania,
 • wypłata odszkodowania w przypadku zaakceptowania wysokości świadczenia przez ubezpieczonego.

Zgłoszenie szkody w Wiener (dawniej Gothaer)

Wiener oferuje kilka sposobów zgłoszenia szkody przez ubezpieczonego:

 • telefonicznie
  22 469 69 69

 • online
  wypełniając formularz internetowy

 • listownie
  Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
  ul. Wołoska 22A,
  02-675 Warszawa

Sprawdź, jak szybko skontaktować się z Wiener (dawniej Gothaer) w innych sprawach

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia samochodu w Wiener (dawniej Gothaer)

Jeśli w wyniku wypadku samochodowego ktoś został ranny lub zginął, o zdarzeniu koniecznie trzeba powiadomić policję. Podobnie jest, jeżeli okoliczności zdarzenia nasuwają podejrzenie, że popełniono przestępstwo.

W przypadku wystąpienia szkody z AC polegającej na kradzieży samochodu, policję należy poinformować w ciągu 12 godzin.

Wiener daje 5 dni roboczych na poinformowanie go o szkodzie z AC, jednak jeśli doszło do kradzieży, to są to już tylko 24 godziny.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu AC w Wiener

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego w Wiener (dawniej Gothaer)

Jeśli przydarzy Ci się coś na wakacjach, najlepiej od razu poinformuj o tym ubezpieczyciela. Maksymalnie masz na to 14 dni od zajścia wypadku. Jeśli zewnętrzne okoliczności to uniemożliwiają, Wiener pozwala na zgłoszenie w ciągu 14 dni od ustąpienia przyczyny, przez którą nie mogłeś od razu powiadomić towarzystwa.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania w Wiener (dawniej Gothaer)

W przypadku ubezpieczenia mieszkania Wiener stosuje bardziej rygorystyczne zasady niż w polisie turystycznej. Na powiadomienie towarzystwa o szkodzie masz jedynie 3 dni robocze.

Pamiętaj, by nie zmieniać nic na miejscu zdarzenia do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela ubezpieczyciela (za wyjątkiem tych działań, które są podyktowane względami bezpieczeństwa).

Nie zapomnij też powiadomić odpowiednich służb (np. policji, straży pożarnej). Zaniedbania w tym względzie mogą być dla ubezpieczyciela pretekstem do obniżki wypłaconego odszkodowania.

Wypłata odszkodowania w Wiener (dawniej Gothaer)

Ustawowo Wiener powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeśli jednak wyjaśnienie okoliczności w tym terminie było niemożliwe, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w czasie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności, ustalenie odszkodowania było możliwe.

W takim przypadku Wiener ma jednak obowiązek zawiadomić pisemnie o przyczynach niemożliwości zaspokojenia roszczeń w ciągu 30 dni oraz wypłacić bezsporną część świadczenia.

Co zrobić, jeśli uznasz, że przyznane odszkodowanie jest zbyt niskie lub Wiener w ogóle odmówi wypłaty pieniędzy? Możesz:

 • odwołać się (czyli złożyć reklamację),
 • złożyć skargę do Rzecznika Finansowego (jeśli ubezpieczyciel odrzuci Twoją reklamację),
 • poprosić o pozasądowe rozwiązanie sporu prowadzone przez Rzecznika Finansowego lub postępowanie przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego – powództwo można wytoczyć przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczającego.

Zobacz, jak przez Internet kupić OC w Wiener (dawniej Gothaer)

Złożenie reklamacji w Wiener (dawniej Gothaer)

Złożenie reklamacji w Wiener nie jest trudne, bowiem ubezpieczyciel udostępnia wiele sposobów na to. Od decyzji towarzystwa możesz odwołać się:

 • pocztą
  reklamację możesz wysłać na adres wybranej jednostki Wiener lub do Centrali:
  Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
  ul. Wołoska 22A,
  02-675 Warszawa

 • osobiście
  Reklamację możesz złożyć w dowolnym oddziale lub u agenta Wiener
  Na swojej stronie internetowej ubezpieczyciel udostępnia wyszukiwarkę placówek, dzięki czemu szybko sprawdzisz, gdzie znajduje się najbliższy przedstawiciel towarzystwa

 • online
  Złożenie reklamacji jest także możliwe za pośrednictwem formularza internetowego na stronie Wiener

 • przez telefon
  22 469 69 69

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji, odwołanie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej reklamację;
 • numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;
 • przedmiot reklamacji;
 • uzasadnienie reklamacji – im więcej merytorycznych argumentów na poparcie swojej tezy o zaniżonym odszkodowaniu podasz, tym lepiej. Warto również powoływać się na konkretne paragrafy z ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Rozpatrzenie reklamacji przez Wiener (dawniej Gothaer)

Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Pamiętaj, że w tym czasie ubezpieczyciel musi jedynie wysłać swoją odpowiedź, a nie dostarczyć ją do Ciebie. Jeżeli ze względu na skomplikowane okoliczności nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w tym terminie, powinna ona zostać wysłana w ciągu 60 dni od otrzymania reklamacji.

Sprawdź ofertę ubezpieczeń w Wiener

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jak Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) pomaga kierowcom?

Jesienią 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych zamienił się w Rzecznika Finansowego. Jaką pomoc i ochronę może zapewnić Rzecznik Finansowy kierowcom?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Wiener kojarzy się z ubezpieczeniami o szerokim zakresie ochrony. Sprawdzamy, czy polisa AC oferowana przez to towarzystwo jest dobrym wyborem.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest jednym z ubezpieczeń najlepiej znanych przez Polaków. Wiener oferuje jednak kilka ciekawych rozszerzeń ochrony do tej polisy.

Czytaj więcej
Komentarze