Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie turystyczne w Proama

Ubezpieczenie turystyczne w Proama

Data aktualizacji: 2021-09-14
Wypadek może zdarzyć się wszędzie. Dzięki ubezpieczeniu turystycznemu od Proamy nie zostaniesz jednak bez pomocy, jeśli będziesz potrzebował leczenia w trakcie wakacji setki kilometrów od domu.

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia turystyczego jest pokrycie kosztów leczenia za granicą wynikających z wypadku lub nagłego zachorowania. Liczne umowy dodatkowe proponowane przez Proamę znacząco rozszerzają jednak ten zakres ochrony.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Proama
 2. Warianty ubezpieczenia turystycznego Proama
 3. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance w podróży zagranicznej Proama
 4. Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w Proamie?

Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Proama

Turystka na wakacjach Tuż przed wyjazdem na wakacje trzeba zwykle załatwić wiele spraw. Pakowanie, zakupy, sprawdzanie rezerwacji. Mało kto ma wtedy czas na wizytę u agenta w celu zakupu polisy. Na szczęście ubezpieczenie turystyczne oferowane przez Proamę można zakupić w kilka minut za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela lub porównywarki ubezpieczeń podróżnych Ubea.pl. To drugie narzędzie da Ci od razu możliwość sprawdzenia ofert innych towarzystw.

Warianty ubezpieczenia turystycznego Proama

Ubezpieczenie turystyczne w Proamie jest dostępne w kilku wariantach różniących się zakresem terytorialnym. W zależności od celu wyjazdu możesz wybrać strefę:

 • Polska,
 • Europa – państwa europejskie (oprócz Polski i kraju zamieszkania ubezpieczonego) wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich,
 • Świat – wszystkie państwa świata oprócz Polski i kraju zamieszkania ubezpieczonego.

Jeśli wybierasz strefę Europa lub Świat, Twoja polisa musi obejmować ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. Dodatkowo możesz ją rozszerzyć o ubezpieczenie:

 • mienia na czas wyjazdu,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • bagażu podróżnego,
 • sprzętu sportowego,
 • kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu,
 • kosztów odwołania noclegu,
 • kosztów odwołania biletu lotniczego.

Jeśli potrzebujesz niestandardowej ochrony, możesz zapłacić dodatkową składkę, aby polisa obejmowała ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy fizycznej lub pracy o wysokim stopniu ryzyka,
 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowym uprawianiem sportu,
 • zaostrzeniem choroby przewlekłej,
 • pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru.

Uwaga! Jeśli w momencie zawierania umowy osoba ubezpieczona przebywa za granicą, odpowiedzialność Proamy może zacząć się najwcześniej 3 dnia, licząc od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia (ubezpieczyciel stosuje więc karencję).

Proama oferuje także różne warianty umowy ubezpieczenia zależnie od liczby osób biorących udział w wyjeździe:

 • umowa indywidualna – dla jednej osoby,
 • umowa rodzinna – w przypadku wyjazdu rodzinnego,
 • umowa grupowa – jeśli we wspólną podróż wybierają się niespokrewnione ze sobą osoby (w Proamie dostępna jest też polisa otwarta – w tym przypadku składka obliczana jest na podstawie liczby osobodni. To oferta skierowana do pracodawców i biur podróży).

Uwaga! W przypadku umowy rodzinnej i grupowej wszystkie osoby muszą być objęte jednakowym zakresem ubezpieczenia, ale suma polisy odnosi się do każdej z osób oddzielnie.

Dodatkowo, zależnie od długości wyjazdu, można zakupić ubezpieczenie:

 • krótkoterminowe – jeśli podróż trwa krócej niż rok,
 • roczne – jeśli planujesz ciągły pobyt za granicą przez rok lub częste, krótkie wyjazdy z powrotami maksymalnie co 60 dni.

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance w podróży zagranicznej Proama

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance jest obowiązkowym elementem polisy podróżnej Proama na zagraniczny wyjazd. Pokrywa ono koszty pomocy medycznej wynikłe z nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania oraz zapewnia usługi assistance, które pomogą, jeśli w trakcie podróży dojdzie do jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia.

Uwaga! Ubezpieczenie pokryje jedynie te koszty leczenia, które są niezbędne do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski / kraju zamieszkania.

Zakres ubezpieczenia Assistance w Proamie

Ubezpieczenie Assistance może zapewniać najprzeróżniejsze usługi, od podstawowej pomocy telefonicznej po opiekę nad psem lub kotem jeśli ich właściciel ulegnie wypadkowi. Wszystko zależy od tego, jaki dokładnie wariant ubezpieczenia wybierzesz. Proama proponuje 3 opcje. Poniżej możesz sprawdzić, co zapewnia każda z nich:

Assistance Standard:

 • całodobowy dyżur telefoniczny,
 • kontakt i telekonferencja z bliską osobą w razie nieszczęśliwego wypadku / nagłego zachorowania,
 • transport do Polski / kraju zamieszkania jeśli wymaga tego stan zdrowia ubezpieczonego, a wcześniej przewidziany środek lokomocji nie może być wykorzystany,
 • transport zwłok ubezpieczonego jeśli śmierć wystąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
 • przekazanie informacji wskazanej instytucji w razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia niezależnego od ubezpieczonego (strajk, uprowadzenie samolotu, wypadek, choroba), które opóźniło lub zmieniło przebieg podróży,
 • pomoc informacyjna w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów,
 • pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu w przypadku utraty lub błędnego skierowania rzeczy przez przewoźnika lotniczego,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o maks. 24 h w sytuacjach nagłych niezależnych od ubezpieczonego (awaria środka transportu, zdarzenia losowe, akcja ratownicza prowadzona w związku z nimi, odwołanie lub opóźnienie środka transportu publicznego ze względu na złe warunki atmosferyczne, wypadek w komunikacji),
 • transport do Polski osób towarzyszących w podróży w razie śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (jeśli wcześniej przewidziany środek transportu nie może zostać wykorzystany),
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi towarzyszącymi w podróży w przypadku hospitalizacji lub śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (jeśli dzieci znajdowały się pod wyłączną opieką ubezpieczonego). Proama organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu dzieci przez maks. 7 dni. Limit dzienny wynosi 100 euro.
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania wymaga hospitalizacji lub w razie śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczyciel zwraca koszty za okres nie dłuższy niż 7 dni. Obowiązuje limit dzienny w wysokości 100 euro.
 • transport i pobyt osoby wezwanej do towarzyszenia ubezpieczonemu, jeśli przewidywany okres hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania przekracza 7 dni, a ubezpieczonemu w podróży nie towarzyszy żadna osoba pełnoletnia. Usługa ta przysługuje także wtedy, kiedy ubezpieczony jest hospitalizowany, a nie ma ukończonych 18 lat i za granicą nie towarzyszy mu prawny opiekun. Usługa przysługuje też, jeśli ubezpieczony znajduje się w stanie zagrożenia życia. Koszty refundowane maks. przez 7 dni, z limitem dziennym do równowartości 100 euro.
 • kierowca zastępczy jeśli stan zdrowia ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania nie pozwala na prowadzenie auta w trasie powrotnej, a w podróży nie towarzyszy mu żadna osoba posiadająca ważne prawo jazdy. Koszty pokrywane do równowartości 1000 euro.
 • informacje przed podróżą,
 • pokrycie kosztów transportu zastępstwa w podróży służbowej jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczony nie może wykonywać czynności służbowych przez co najmniej 10 dni. Koszty pokrywane do równowartości 500 euro. Usługa dostępna, kiedy ubezpieczenie kupił pracodawca.
 • pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu do równowartości 6500 euro. Koszty nie są pokrywane w przypadku domniemania zagrożenia porwaniem.
 • pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu do równowartości 6500 euro.
 • pomoc w przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 6 godzin. Proama zwraca poniesione przez ubezpieczonego niezbędne wydatki na zakup artykułów pierwszej potrzeby do równowartości 100 euro i informuje o wolnych miejscach hotelowych w pobliżu lotniska (Proama nie odpowiada jednak za koszty, do pokrycia których jest zobowiązany przewoźnik lotniczy na mocy prawa).
 • odzyskiwanie danych z aparatu fotograficznego, który uległ awarii (do kwoty 500 zł).

Assistance Premium – zapewnia on te same usługi co wariant Standard, a dodatkowo gwarantuje:

 • wyżywienie i zakwaterowanie za granicą w celu rekonwalescencji, jeśli transport powrotny ubezpieczonego nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji, związanej z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. Koszty refundowane przez maks. 7 dni do równowartości 100 euro za każdy dzień pobytu.
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu ubezpieczonego (ze względu na takie przyczyny jak: hospitalizacja członka rodziny, która nie jest następstwem wcześniej zdiagnozowanego stanu chorobowego, śmierć członka rodziny, poważne zdarzenie w miejscu zamieszkania).
 • kontynuację zaplanowanej podróży jeśli stan zdrowia ubezpieczonego hospitalizowanego w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem poprawi się na tyle, że jest to możliwe.
 • pomoc prawną, jeśli ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości, a zarzucane mu czyny dotyczą wyłącznie odpowiedzialności cywilnej. Proama zorganizuje i opłaci honorarium adwokata i tłumacza do równowartości 1200 euro. Ubezpieczyciel nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeżeli problem prawny dotyczy działalności gospodarczej albo zawodowej ubezpieczonego, pracy za granicą albo prowadzenia i posiadania pojazdu mechanicznego.
 • wypłatę w poczet kaucji koniecznej do uzyskania zwolnienia z aresztu lub miejsca zatrzymania. Proama wpłaci maks. 1200 euro. Kwota na rzecz kaucji nie jest wypłacana w przypadku umyślnego działania ubezpieczonego, wszelkiego rodzaju mandatów drogowych, grzywien, kar pieniężnych, handlu narkotykami, innymi środkami odurzającymi, alkoholem, albo udziału ubezpieczonego w działaniach o charakterze przestępczym, politycznym i aktach terroru. Ubezpieczony musi zwrócić kaucję w ciągu 7 dni od powrotu do Polski / kraju zamieszkania, ale nie później niż w ciągu 45 dni od daty przekazania tej kwoty przez ubezpieczyciela.

Assistance Exclusive – ten wariant zapewnia wszystko to, co gwarantuje Premium, a dodatkowo proponuje jeszcze:

 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pomoc finansową w związku z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem środków płatniczych do równowartości 500 euro. Proama pokryje niezbędne wydatki. Ubezpieczony musi zwrócić pożyczoną kwotę w ciągu 7 dni od powrotu do Polski / kraju zamieszkania, ale nie później niż w ciągu 45 dni od daty przekazania tej kwoty przez ubezpieczyciela.
 • opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi w podróży w razie hospitalizacji lub śmierci ubezpieczonego, jeśli zdarzenia te były wynikiem nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Usługa przysługuje, jeśli w czasie podróży zwierzęta znajdowały się pod wyłączną opieką ubezpieczonego.
 • jednorazową pomoc tłumacza do równowartości 250 euro jeśli w czasie hospitalizacji pojawi się problem w komunikacji z lekarzem,
 • organizację kontynuacji leczenia w Polsce, jeśli leczenie było wynikiem nieszczęśliwego wypadku w trakcie amatorskiego uprawiania narciarstwa albo snowboardingu.

Uwaga! Koszt transportu do Polski / kraju zamieszkania jest pokrywany maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej dla usług assistance. Koszt ten nie pomniejsza sumy ubezpieczenia określonej dla zakresu kosztów leczenia. Jeśli transport do kraju zamieszkania jest droższy niż transport do Polski, Proama pokrywa koszty jedynie do takiej wysokości, ile by ją wyniósł transport do Polski.

Sprawdź, jak najszybciej skontaktować się z Proamą

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i usług assistance Proama nie ponosi odpowiedzialności za koszty:

 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie, co do odbycia przez ubezpieczonego podróży zagranicznej albo gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej / kraju zamieszkania ubezpieczonego,
 • wynikające z zachorowań albo następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia,
 • związane z: leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczynkowych albo ośrodkach leczenia uzależnień, fizykoterapią, helioterapią, zabiegami ze wskazań estetycznych, operacjami plastycznymi, zabiegami kosmetycznymi,
 • wynikające z niezastosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i lekarzy Centrum Pomocy Proama,
 • gdy zdaniem lekarza prowadzącego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do chwili powrotu ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej / kraju zamieszkania ubezpieczonego,
 • niebędące następstwem nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
 • powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / kraju zamieszkania ubezpieczonego,
 • zbędne do zdiagnozowania albo leczenia choroby, związane z badaniami kontrolnymi i szczepieniami profilaktycznymi,
 • związane z wyjazdami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia,
 • powstałe na skutek chorób przewlekłych

Uwaga! Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia turystycznego, tak aby obejmował on następstwa zdarzeń związanych z zaostrzeniem choroby przewlekłej.

 • powstałe na skutek zaburzeń i chorób psychicznych, nerwic, depresji, nawet jeśli są konsekwencją wypadku, a także związane z leczeniem psychoanalitycznym i psychoterapeutycznym,
 • powstałe na skutek chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV,
 • wynikające z niepoddania się szczepieniom albo innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane takie zabiegi,
 • związane z ciążą i wszelkimi jej konsekwencjami (z wyjątkiem porodu który nastąpi przed 32 tygodniem ciąży oraz jednej wizyty lekarskiej związanej z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia w związku z ciążą)
 • związane z przerwaniem ciąży, o ile nie zostało ono wykonane w celu ratowania życia albo zdrowia ubezpieczonego i którego przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo państwa, na terenie którego zabieg jest dokonany,
 • związane ze sztucznym zapłodnieniem albo leczeniem bezpłodności, a także związane z zakupem środków antykoncepcyjnych,
 • związane z leczeniem dentystycznym (oprócz ostrych stanów bólowych i zapalnych),
 • spowodowane zdarzeniami powstałymi wskutek pozostawania pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych albo leków nieprzepisanych przez lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem,
 • powstałe wskutek zdarzeń spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego albo osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego (chyba, że wypłata odszkodowania w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności),
 • powstałe wskutek samookaleczenia ubezpieczonego, usiłowania popełnienia samobójstwa lub samobójstwa ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności,
 • powstałe wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii oraz skażeń,
 • powstałe wskutek wszelkiego rodzaju promieniowania radioaktywnego i jonizującego,
 • powstałe wskutek udziału w rozruchach, niepokojach społecznych, zamieszkach, strajkach, sabotażach, zamachach,
 • powstałe wskutek aktywnego udziału w wojnie albo aktach terroru,
 • powstałe wskutek zdarzeń wynikających z popełnienia albo usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa,
 • powstałe wskutek udziału w bójkach, chyba że były to działania w obronie koniecznej i w stanie wyższej konieczności,
 • związane z leczeniem we własnym zakresie albo leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego,
 • związane z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia spowodowanym leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonywane,
 • związane z chorobami i wypadkami wynikającymi z przebywania na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się,
 • wynikające z działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych,
 • wynikające z uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • wynikające z zabiegów albo leczenia metodami niekonwencjonalnymi,
 • będące skutkiem wypadków lotniczych, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ubezpieczona była pasażerem licencjonowanych linii lotniczych,
 • wynikłe na skutek nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, także przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych czy wykonywaniu pracy, jeżeli miały wpływ na powstanie szkody,
 • wynikające z prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień, prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa albo pozostawania pod wpływem alkoholu, pozostawania pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, w czasie prowadzenia pojazdu, jeśli miało to wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia ubezpieczeniowego,
 • powstałe na skutek uczestniczenia ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy albo pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych jak i skutków wypadków podczas wykonywania zadań kaskaderskich,
 • powstałe w wyniku udziału w ćwiczeniach wykonywanych pod kontrolą władz wojskowych,

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w Proamie

Jeżeli ulegniesz wypadkowi za granicą, musisz przede wszystkim skontaktować się od razu z Proamą. Ubezpieczyciel zadecyduje wtedy, jaką pomoc może Ci zaoferować i skieruje Cię do odpowiedniej placówki medycznej. Pamiętaj, że o zdarzeniu może zawiadomić Proamę inna osoba występująca w Twoim imieniu. Wystarczy, że będzie znała Twój numer polisy.

Jeśli z przyczyn niezależnych od Ciebie skontaktowanie się z Proamą jest niemożliwe, powiadom ubezpieczyciela o poniesionych kosztach leczenia w ciągu 7 dni od momentu, kiedy kontakt będzie już możliwy.

Zobacz, jak zgłosić szkodę w Proamie

Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w Proamie?

Ubezpieczenie turystyczne proponowane przez Proamę jest dość standardowym produktem. Wystarczy więc, że ustalisz odpowiednio wysokie sumy polisy, a ubezpieczyciel zapewni Ci optymalną ochronę w trakcie wyjazdu zagranicznego.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń Proamy

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-15

Ubezpieczenie turystyczne w Link4: Podróże

Nagłe zachorowanie za granicą może przydarzyć się zawsze, niezależnie od tego, czy jedziesz na długi weekend do Niemiec czy na dwa tygodnie do Meksyku. Dlatego przed każdą podróżą warto kupić...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej w Avivie

Dzięki ubezpieczeniu kosztów leczenia nie będziesz musiał płacić za leczenie w zagranicznym szpitalu. To jednak polisa NNW zapewni Ci dodatkowe świadczenie za skutki wypadku. Sprawdzamy warunki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2017-12-20

Ubezpieczenie sprzętu sportowego w podróży – Aviva

Zwykłe ubezpieczenie bagażu w Avivie nie obejmie ochroną Twoich nart czy rakiety do tenisa. Aby zabezpieczyć takie rzeczy, musisz wykupić ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Czytaj więcej
Komentarze