Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenie ochrony prawnej ERGO Hestia

Data publikacji: 2018-01-11

Wysokie koszty procesów to jedno z pierwszych skojarzeń z polskimi sądami. Ubezpieczenie ochrony prawnej pozwoli ich uniknąć.

Kalkulator ubezpieczeń ERGO Hestia

Ubezpieczenie ochrony prawnej to tylko jeden z elementów ochrony samochodu proponowanych przez ERGO Hestię. Korzystając z kalkulatora OC/AC, możesz sprawdzić jak składka za te podstawowe polisy wypada w Hestii w porównaniu z ofertami ubezpieczeń innych firm.

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia

Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed kosztami sądowymi Ubezpieczenie, działające jedynie na terenie Polski, chroni interesy prawne ubezpieczonego w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Zakres ochrony obejmuje przede wszystkim pokrycie kosztów prawnych.

Poniżej wymieniamy wszystkie świadczenia zapewniane przez ubezpieczenie ochrony prawnej:

 • doradztwo prawne (telefoniczna informacja prawna)
 • zastępstwo procesowe – reprezentowanie osób objętych ubezpieczeniem w: -dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od sprawcy uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia pojazdu,
  • postępowaniu karnym związanym z przestępstwem lub wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
  • czynnościach związanych z zatrzymanym prawem jazdy lub dowodem rejestracyjnym.
 • zwrot niezbędnych kosztów obejmujących:
  • wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego (ubezpieczony może swobodnie wybierać adwokata lub radcę prawnego),
  • koszty sądowe,
  • koszty procesu zasądzone od osób objętych ochroną ubezpieczeniową,
  • koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumaczy przysięgłych,
  • koszty postępowania egzekucyjnego,
  • koszty postępowania sądu polubownego,
  • koszty postępowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • koszty poręczenia majątkowego (należy ją oddać ERGO Hestii w terminie 14 dni od zwrotu kwoty poręczenia majątkowego ubezpieczonemu).

Uwaga! Udział własny w każdej szkodzie wynosi 200 zł, za wyjątkiem doradztwa prawnego.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia

W sądzie liczy się każde słowo, dlatego nie powinno dziwić, że i w przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej musisz się trzymać ścisłych zasad.

Powinieneś więc:

 • niezwłocznie przekazywać ERGO Hestii dokumenty niezbędne do podjęcia przez nią decyzji w kwestii odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
 • od razu informować ubezpieczyciela o zaspokojeniu roszczeń (w całości lub części),
 • uzgadniać z ubezpieczycielem w formie pisemnej wszelkie czynności, które mogą spowodować powstanie lub zwiększenie kosztów związanych ze sprawą,
 • powstrzymać się od zachowań, które mogłyby spowodować utratę lub ograniczenie prawa ERGO Hestii do żądania zwrotu poniesionych kosztów i wydatków (chyba że uzyska się pisemną zgodę ubezpieczyciela na to).

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z ERGO Hestią

Suma ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia

Suma ubezpieczenia ochrony prawnej wynosi 20 000 zł.

Podkreślmy jednak, że koszty postępowania egzekucyjnego ponoszone są jedynie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia na jedną sprawę.

Koszty tłumaczenia dokumentów zwracane są natomiast do wysokości 2,5% sumy ubezpieczenia na jedną sprawę.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia

Ubezpieczenie nie obejmuje ochrony interesów prawnych:

 • w zakresie prawa podatkowego oraz należności publicznoprawnych,
 • w zakresie prawa karnego skarbowego,
 • w zakresie prawa celnego,
 • w zakresie sporów umownych,
 • w związku z roszczeniami Ubezpieczonych wobec ERGO Hestii,
 • których koszt ochrony jest wyższy niż 200% jego wartości,
 • związanych ze zdarzeniami, które wystąpiły w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby objętej ochroną ubezpieczeniową lub osoby, za którą ponosi ona odpowiedzialność (chyba że ochrona interesów prawnych odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności),
 • w sprawach o naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego, w szczególności przepisów o czasie pracy kierowców, zasadach transportu lub przewozu osób lub rzeczy,
 • w sprawach o naruszenie przepisów regulujących ruch drogowy i opłaty z nim związane,
 • w sprawach przeciwko osobie objętej ochroną ubezpieczeniową z tytułu jej odpowiedzialności cywilnej oraz odszkodowań, które zobowiązana jest zapłacić;
 • związanych z roszczeniami, przeniesionymi na osobę objętą ochroną ubezpieczeniową w drodze przelewu wierzytelności (cesja),
 • w zakresie roszczeń osób trzecich, których osoba objęta ochroną ubezpieczeniową dochodzi we własnym imieniu
 • w zakresie roszczeń osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach tej samej umowy ubezpieczenia wobec siebie nawzajem.

Dodatkowo ubezpieczenie nie obejmuje ochrony interesów prawnych, gdy wystąpią przesłanki:

 • oczywistej bezzasadności roszczenia,
 • przedawnienia roszczenia.

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie obejmuje też kosztów dojazdów adwokata lub radcy prawnego na rozprawy / posiedzenia przed sądem albo organem prowadzącym postępowanie.

W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej obowiązują także generalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeń komunikacyjnych wymienione przy okazji opisu AC w ERGO Hestii.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie ochrony prawnej ERGO Hestia

Wadą polisy proponowanej przez ERGO Hestię jest fakt, że działa ona jedynie w Polsce. Jeżeli jednak chcesz walczyć w sądzie o odszkodowanie kiedy np. uszkodzisz auto przez dziurę na drodze publicznej, a jednocześnie nie chcesz obawiać się kosztów procesu, ubezpieczenie ochrony prawnej będzie dobrym wyborem.

Sprawdź także inne ubezpieczenia samochodu w ERGO Hestii

Tagi:

Komentarze