Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie ochrony prawnej ERGO Hestia

Ubezpieczenie ochrony prawnej ERGO Hestia

Data aktualizacji: 2021-09-20
Wysokie koszty procesów to jedno z pierwszych skojarzeń z polskimi sądami. Ubezpieczenie ochrony prawnej pozwoli ich uniknąć.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń ERGO Hestia
 2. Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia
 3. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia
 4. Suma ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia
 6. Kiedy warto kupić ubezpieczenie ochrony prawnej ERGO Hestia

Kalkulator ubezpieczeń ERGO Hestia

Ubezpieczenie ochrony prawnej to tylko jeden z elementów ochrony samochodu proponowanych przez ERGO Hestię. Korzystając z kalkulatora OC/AC, możesz sprawdzić jak składka za te podstawowe polisy wypada w Hestii w porównaniu z ofertami ubezpieczeń innych firm.

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia

Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed kosztami sądowymi Ubezpieczenie, działające jedynie na terenie Polski, chroni interesy prawne ubezpieczonego w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Zakres ochrony obejmuje przede wszystkim pokrycie kosztów prawnych.

Poniżej wymieniamy wszystkie świadczenia zapewniane przez ubezpieczenie ochrony prawnej:

 • doradztwo prawne (telefoniczna informacja prawna)
 • zastępstwo procesowe – reprezentowanie osób objętych ubezpieczeniem w: -dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od sprawcy uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia pojazdu,
  • postępowaniu karnym związanym z przestępstwem lub wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
  • czynnościach związanych z zatrzymanym prawem jazdy lub dowodem rejestracyjnym.
 • zwrot niezbędnych kosztów obejmujących:
  • wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego (ubezpieczony może swobodnie wybierać adwokata lub radcę prawnego),
  • koszty sądowe,
  • koszty procesu zasądzone od osób objętych ochroną ubezpieczeniową,
  • koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumaczy przysięgłych,
  • koszty postępowania egzekucyjnego,
  • koszty postępowania sądu polubownego,
  • koszty postępowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • koszty poręczenia majątkowego (należy ją oddać ERGO Hestii w terminie 14 dni od zwrotu kwoty poręczenia majątkowego ubezpieczonemu).

Uwaga! Udział własny w każdej szkodzie wynosi 200 zł, za wyjątkiem doradztwa prawnego.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia

W sądzie liczy się każde słowo, dlatego nie powinno dziwić, że i w przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej musisz się trzymać ścisłych zasad.

Powinieneś więc:

 • niezwłocznie przekazywać ERGO Hestii dokumenty niezbędne do podjęcia przez nią decyzji w kwestii odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
 • od razu informować ubezpieczyciela o zaspokojeniu roszczeń (w całości lub części),
 • uzgadniać z ubezpieczycielem w formie pisemnej wszelkie czynności, które mogą spowodować powstanie lub zwiększenie kosztów związanych ze sprawą,
 • powstrzymać się od zachowań, które mogłyby spowodować utratę lub ograniczenie prawa ERGO Hestii do żądania zwrotu poniesionych kosztów i wydatków (chyba że uzyska się pisemną zgodę ubezpieczyciela na to).

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z ERGO Hestią

Suma ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia

Suma ubezpieczenia ochrony prawnej wynosi 20 000 zł.

Podkreślmy jednak, że koszty postępowania egzekucyjnego ponoszone są jedynie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia na jedną sprawę.

Koszty tłumaczenia dokumentów zwracane są natomiast do wysokości 2,5% sumy ubezpieczenia na jedną sprawę.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia ochrony prawnej ERGO Hestia

Ubezpieczenie nie obejmuje ochrony interesów prawnych:

 • w zakresie prawa podatkowego oraz należności publicznoprawnych,
 • w zakresie prawa karnego skarbowego,
 • w zakresie prawa celnego,
 • w zakresie sporów umownych,
 • w związku z roszczeniami Ubezpieczonych wobec ERGO Hestii,
 • których koszt ochrony jest wyższy niż 200% jego wartości,
 • związanych ze zdarzeniami, które wystąpiły w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby objętej ochroną ubezpieczeniową lub osoby, za którą ponosi ona odpowiedzialność (chyba że ochrona interesów prawnych odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności),
 • w sprawach o naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego, w szczególności przepisów o czasie pracy kierowców, zasadach transportu lub przewozu osób lub rzeczy,
 • w sprawach o naruszenie przepisów regulujących ruch drogowy i opłaty z nim związane,
 • w sprawach przeciwko osobie objętej ochroną ubezpieczeniową z tytułu jej odpowiedzialności cywilnej oraz odszkodowań, które zobowiązana jest zapłacić;
 • związanych z roszczeniami, przeniesionymi na osobę objętą ochroną ubezpieczeniową w drodze przelewu wierzytelności (cesja),
 • w zakresie roszczeń osób trzecich, których osoba objęta ochroną ubezpieczeniową dochodzi we własnym imieniu
 • w zakresie roszczeń osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach tej samej umowy ubezpieczenia wobec siebie nawzajem.

Dodatkowo ubezpieczenie nie obejmuje ochrony interesów prawnych, gdy wystąpią przesłanki:

 • oczywistej bezzasadności roszczenia,
 • przedawnienia roszczenia.

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie obejmuje też kosztów dojazdów adwokata lub radcy prawnego na rozprawy / posiedzenia przed sądem albo organem prowadzącym postępowanie.

W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej obowiązują także generalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeń komunikacyjnych wymienione przy okazji opisu AC w ERGO Hestii.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie ochrony prawnej ERGO Hestia

Wadą polisy proponowanej przez ERGO Hestię jest fakt, że działa ona jedynie w Polsce. Jeżeli jednak chcesz walczyć w sądzie o odszkodowanie kiedy np. uszkodzisz auto przez dziurę na drodze publicznej, a jednocześnie nie chcesz obawiać się kosztów procesu, ubezpieczenie ochrony prawnej będzie dobrym wyborem.

Sprawdź także inne ubezpieczenia samochodu w ERGO Hestii

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie Ochrona prawna – Pomoc w Compensie

Polscy kierowcy często rezygnują z walki o swoje prawa w sądzie, obawiając się wysokich kosztów procesu. Możesz ich jednak uniknąć, jeśli wcześniej wykupisz ubezpieczenie ochrony prawnej w Compensie.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-20

Hestia Podróże - ubezpieczenie turystyczne ERGO Hestia

ERGO Hestia wie, że bezpieczeństwo jest ważne zarówno dla rodziny wybierającej się na słoneczny tydzień nad Morze Śródziemne, jak i dla podróżników planujących zdobycie Mont Blanc. Trzy warianty...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie szyby ERGO Hestia

Polisę OC można rozszerzyć o ubezpieczenie szyby. Dzięki temu nie musisz mieć AC, by nie płacić za naprawę lub wymianę zniszczonej szyby w aucie.

Czytaj więcej
Komentarze