Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie domu i mieszkania w HDI

Ubezpieczenie domu i mieszkania w HDI

Data aktualizacji: 2021-09-15
Cenisz swoje cztery kąty? Sprawdź, jaką ochronę zapewni Twojemu domu lub mieszkaniu ubezpieczenie nieruchomości w HDI. O jakie dodatki można rozszerzyć podstawową polisę Twój Dom?

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania HDI
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia mieszkania w HDI
 3. Ubezpieczenie mienia w HDI
 4. Suma ubezpieczenia mienia w HDI
 5. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia w HDI
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania i domu w HDI
 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania w HDI?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania HDI

Ubezpieczenie mieszkania w HDI Ubezpieczenie Twój Dom w HDI nie jest dostępne przez Internet. W celu poznania oferty musisz skontaktować się z agentem ubezpieczyciela.

Warunki polisy mieszkaniowej w HDI warto skonfrontować z propozycjami innych towarzystw przy pomocy porównywarki ubezpieczeń nieruchomości.

Zakres ochrony ubezpieczenia mieszkania w HDI

Podstawowa polisa HDI Twój Dom pozwala zabezpieczyć mienie. Tę umowę można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe:

 • Assistance Standard,
 • OC w życiu prywatnym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • nagrobków.

Ubezpieczenie można kupić na 12 lub 36 miesięcy.

Ubezpieczenie mienia w HDI

Ochroną zapewnianą przez ubezpieczenie Twój Dom można objąć:

 • lokale mieszkalne,
 • domy jednorodzinne,
 • garaże (jeśli ubezpiecza się także lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny),
 • inne budynki (jeśli ubezpiecza się także dom jednorodzinny),
 • ogrodzenia ze stałymi elementami (jeśli ubezpiecza się także dom jednorodzinny),
 • stałe elementy lokalu mieszkalnego (i pomieszczeń przynależnych),
 • ruchomości domowe.

HDI umożliwia także ubezpieczenie nieruchomości, która jest jeszcze w budowie (w takim przypadku nie można jednak objąć ochroną ruchomości domowych).

Warto zwrócić uwagę, że ochroną objęte jest także mienie powierzone.

Sprawdź skuteczne sposoby na skontaktowanie się z HDI

Zakres ochrony ubezpieczenia mienia w HDI

W zakresie podstawowym polisa w HDI chroni przed następującymi zdarzeniami losowymi:

 • deszcz nawalny,
 • dym i sadza,
 • grad,
 • huragan,
 • lawina,
 • napór śniegu,
 • osuwanie się ziemi,
 • powódź,
 • pożar,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pioruna,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • upadek drzew lub masztów,
 • upadek pojazdu powietrznego,
 • wybuch,
 • zalanie,
 • zapadanie się ziemi,
 • zniszczenia będące skutkiem akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może też chronić od:

 • przepięć,
 • stłuczeń,
 • dewastacji,
 • kosztów poszukiwania przyczyn szkody (nie dotyczy ruchomości domowych),
 • kradzieży z włamaniem i rabunku (nie dotyczy lokalu mieszkalnego).

Uwaga! W przypadku ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, budynek musi być odpowiednio zabezpieczony, aby ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność za zdarzenie.

Zobacz, jakie ubezpieczenie turystyczne oferuje Warta za pośrednictwem HDI

Suma ubezpieczenia mienia w HDI

Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

Warto zauważyć, że suma ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów ulega zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania (opłacając dodatkową składkę można jednak ponownie podwyższyć sumę ubezpieczenia).

Suma ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, garażu, innego budynku i ogrodzenia nie ulega natomiast zmniejszeniu o wysokość wypłaconego świadczenia, z wyjątkiem odszkodowania za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, przepięcia, stłuczenia lub dewastacji.

Dodatkowo dla pewnych ryzyk ubezpieczyciel odgórnie narzuca maksymalne sumy ubezpieczenia:

 • przepięcie: 100 000 zł,
 • dewastacja: 10 000 zł,
 • stłuczenie: 10 000 zł.

Sprawdź, jakie warunki oferuje HDI w ramach ubezpieczenia Moto Assistance

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia w HDI

W przypadku każdego ubezpieczenia są pewne sytuacje, kiedy towarzystwo nie wypłaci odszkodowania. W polisie Twój Dom HDI nie odpowiada za następujące szkody:

 • nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania 100 zł,
 • powstałe wskutek:
  • kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji w odniesieniu do materiałów opałowych;
  • stłuczenia, dewastacji w domu jednorodzinnym, lokalu mieszkalnym, garażu, innym budynku w trakcie budowy;
  • stłuczenia ruchomości domowych (za wyjątkiem luster) i urządzeń technicznych;
  • przepięcia, dewastacji, stłuczenia, o ile nie została opłacona dodatkowa składka;
  • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez:
   1) niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory albo
   2) dach, obróbki blacharskie, zanieczyszczone lub zamarznięte rynny / rury spustowe, niewłaściwie zabezpieczone lub niezabezpieczone ściany, balkony, tarasy, drzwi, okna i inne otwory, jeżeli obowiązek konserwacji urządzeń, instalacji lub elementów należał do ubezpieczonego;
  • przenikania wód z gruntu do budynku, chyba że było ono wynikiem powodzi;
  • zawilgocenia, chyba że było ono wynikiem powodzi;
  • przemarzania ścian;
  • zamarznięcia wody;
  • pleśni lub zagrzybienia;
  • naturalnego osiadania budynku, szkód górniczych lub prowadzonych robót ziemnych;
  • drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, powietrznych, podziemnych;
  • korozji i utleniania, z zastrzeżeniem, że w przypadku korozji instalacji cieplnej (grzewczej), wodnej, kanalizacyjnej (sanitarnej), ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, w następstwie awarii tych instalacji;
  • naturalnego zużycia;
  • konfiskaty lub wywłaszczenia przez organy państwa;
  • błędów w sztuce budowlanej, wad konstrukcyjnych, materiałowych, projektowych;
  • rozbiórki przedmiotu ubezpieczenia;
  • zabrudzenia, poplamienia, odbarwienia, uszkodzenia tynków zewnętrznych i elewacji na skutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych;
  • pomalowania lub zabrudzenia farbą bądź inną substancją barwiącą (w tym graffiti);
  • działań wojennych, strajków, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych;
  • niewykonania przez ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub czynności, do wykonania których ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
  • prowadzenia prac budowlanych bez stosownych pozwoleń lub po dokonaniu nieuprawnionych zmian w projektach;
  • prowadzenia prac budowlanych przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień;
  • nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody;
  • powodzi – przez okres 30 dni od daty zawarcia nowej umowy ubezpieczenia;
  • powodzi przewidywalnej, za którą uważa się sytuację, gdy powódź w danym miejscu ubezpieczenia wystąpiła co najmniej 2 razy w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy ubezpieczenia;
  • działań ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo pomocy domowej w związku ze stanem nietrzeźwości lub stanem po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych w rozumieniu przepisów prawa;
  • umyślnego działania ubezpieczonego, a także osób z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • powstałe w:
  • przedmiotach ubezpieczenia, do których ubezpieczony nie posiada tytułu prawnego;
  • ruchomościach domowych znajdujących się w budynku w trakcie budowy;
  • lokalu mieszkalnym / stałych elementach lokalu mieszkalnego w trakcie budowy, jeśli budynek wielorodzinny, w którym się znajdują, nie osiągnął stanu surowego zamkniętego, tj. nie nastąpiło wyodrębnienie budowanych lokali stropami, ścianami, oknami i drzwiami zewnętrznymi;
  • miejscach parkingowych na skutek zalania lub dewastacji;
  • przedmiotach służących wyłącznie działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej lub usługowej;
  • ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie;
  • wszelkiego rodzaju źródłach światła: żarówkach, świetlówkach, halogenach;
  • rękopisach lub dokumentach, z wyjątkiem dowodu osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej / studenckiej / emeryta / rencisty, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego;
  • dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich, broni wszelkiego rodzaju;
  • monetach złotych i srebrnych, złocie, srebrze, platynie w złomie i sztabach;
  • nieoprawionych kamieniach szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz nieoprawionych szlachetnych substancjach organicznych, niestanowiących przedmiotów użytkowych;
  • przedmiotach ubezpieczenia uszkodzonych / zniszczonych na skutek ich awarii lub zepsucia się spowodowanych samoistną przyczyną wewnętrzną lub zużyciem eksploatacyjnym;
  • roślinach wszelkiego rodzaju.

Przekonaj się jakie wyłączenia odpowiedzialności obowiązują w przypadku ubezpieczenia AC w HDI

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania i domu w HDI

Jeżeli w ubezpieczonym mieniu dojdzie do szkody należy podjąć następujące działania:

 • powiadomić bank o utracie karty płatniczej lub czeków w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku najpóźniej 12 godzin od zdarzenia;
 • powiadomić niezwłocznie, najpóźniej 12 godzin od ujawnienia się zdarzenia, policję o kradzieży, rabunku, dewastacji, utracie przedmiotów podczas akcji ratowniczej;
 • powiadomić zarządcę budynku o szkodzie powstałej w wyniku zalania najpóźniej w ciągu 2 dni;
 • niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o niej;
 • złożyć do ubezpieczyciela wykaz utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia w ciągu 7 dni od powiadomienia towarzystwa;
 • nie dokonywać zmian w przedmiocie ubezpieczenia do czasu przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, nie dłużej jednak niż 7 dni od dnia zawiadomienia ubezpieczyciela o powstaniu szkody, chyba że dokonanie zmian jest konieczne w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed powiększaniem się szkody.

O ile nie umówiono się inaczej, odszkodowanie z tytułu szkody spowodowanej przez powódź zmniejsza się o udział własny w wysokości 30% w przypadku umowy wznowionej lub o 50% w przypadku umowy nowej. Jest tak wtedy, kiedy w miejscu ubezpieczenia od 1 stycznia 2008 r. powódź wystąpiła jeden raz. W przypadku umowy wznowionej można znieść udział własny, płacąc dodatkową składkę.

Zobacz, jak najszybciej zgłosić szkodę w HDI

Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania w HDI?

Ubezpieczenie domu i mieszkania w HDI zapewnia ochronę przed wszystkimi najważniejszymi zagrożeniami. Jeśli zdecydujesz się na polisę w tym towarzystwie, zwróć jednak szczególną uwagę na zapisy dotyczące ochrony w przypadku powodzi, abyś wiedział, co dokładnie zapewnia Ci ubezpieczyciel.

Sprawdź warunki innych ubezpieczeń w HDI

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-10

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania

Pragniesz chronić swoje cztery kąty, ale jednocześnie chcesz jak najbardziej zaoszczędzić? Dobrze trafiłeś! W tym artykule odkrywamy sposoby na najtańsze ubezpieczenie domu. Sprawdź, jak nie...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-02

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania chroni Twoją nieruchomość oraz domowników. Przed jakim jednak dokładnie ryzykiem zabezpiecza ta polisa? Na jaką pomoc ubezpieczyciela możesz liczyć?

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
Komentarze