Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie NNW w Proama

Ubezpieczenie NNW w Proama

Data aktualizacji: 2021-09-14
Komunikacyjne ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie w razie wypadku drogowego. W Proama tę polisę można rozszerzyć o NNW poza Pojazdem.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń samochodowych Proama
 2. Ubezpieczenie NNW w Pojeździe Proama
 3. Ubezpieczenie NNW poza Pojazdem Proama
 4. Suma ubezpieczenia i wysokość odszkodowania z NNW w Proama
 5. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w Proama
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w Proamie
 7. Czy warto kupować ubezpieczenie NNW w Proamie?

Kalkulator ubezpieczeń samochodowych Proama

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dostępne w Proamie jedynie dla kierowców, którzy wykupią w tym towarzystwie także polisę OC. Dzięki kalkulatorowi ubezpieczeń dowiesz się, ile będzie Cię kosztował w Proamie taki pakiet OC+NNW.

Ubezpieczenie NNW w Pojeździe Proama

Operacja po wypadku Jeżeli zostaniesz ranny w wypadku samochodowym to, niezależnie od tego kto był sprawcą tego zdarzenia, z polisy NNW będziesz mógł otrzymać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie zapewnia także wypłatę pieniędzy dla uprawnionej osoby, jeżeli zginiesz w wypadku.

NNW w Pojeździe obejmuje ochroną kierowcę oraz wszystkich pasażerów pojazdu wskazanego w umowie.

Uwaga! NNW w Proamie zapewnia odszkodowanie zarówno za wypadek w Polsce, jak i za granicą.

Co ważne, z umowy ubezpieczenia NNW można w Proamie zrezygnować pod warunkiem zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Zobacz, jakie są darmowe dodatki do OC w Proamie

Ubezpieczenie NNW poza Pojazdem Proama

NNW w Pojeździe zapewnia ochronę jedynie w przypadku wypadku drogowego. Można je jednak rozszerzyć o NNW poza Pojazdem, które obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku (śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu) niezależnie od tego, gdzie miał on miejsce i jaka była jego przyczyna.

NNW poza Pojazdem chroni wszystkich właścicieli pojazdu.

Polisą poza Pojazdem można także objąć życie i zdrowie członków rodziny ubezpieczonej osoby (małżonka i dzieci pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).

Uwaga! Ochroną można objąć jedynie osoby, które mają od 3 do 65 lat.

NNW poza Pojazdem, podobnie jak NNW w Pojeździe, działa zarówno w Polsce, jak i w innych państwach europejskich.

Warto zwrócić uwagę, że od dnia zawarcia umowy musi minąć co najmniej 3 dni, zanim ubezpieczenie zacznie obowiązywać.

Sprawdź zakres ubezpieczenia AC w Proamie

Suma ubezpieczenia i wysokość odszkodowania z NNW w Proama

Suma ubezpieczenia NNW jest taka sama dla każdego z ubezpieczonych.

W razie śmierci Proama wypłaca świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, a w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1% sumy za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu (ocena zgodnie z tabelą uszczerbków na zdrowiu załączoną do warunków ubezpieczenia).

Zobacz, jak skontaktować się z Proamą

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w Proama

W przypadku ubezpieczenia NNW w Pojeździe ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków, jeżeli zostały one spowodowane:

 • w przypadku kierowcy:

  • przez kierowcę w związku z jego stanem nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo będącego pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków,
  • w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez kierowcę przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia,
  • podczas kierowania pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego (jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie wypadku),
  • podczas prowadzenia pojazdu, jeżeli kierowca nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania danym rodzajem pojazdów, o ile miało to wpływ na powstanie wypadku lub też kierowca nie był osobą upoważnioną do korzystania z pojazdu

 • w przypadku pasażera pojazdu:

  • przez pasażera w związku z jego stanem nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków,
  • jeżeli pasażer świadomie podjął jazdę z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo prowadzącym pojazd pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje też nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdu:

 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, aktach terroryzmu lub sabotażu albo blokadach dróg;
 • stanowiących następstwo oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;
 • powstałych w związku z okolicznościami, które spowodowały niedopuszczenie pojazdu do ruchu lub niezaliczenie przez pojazd badań technicznych, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – odmowę zarejestrowania pojazdu, jak też powstałych w trakcie wyścigów, rajdów i zawodów lub treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do jazd próbnych;
 • spowodowanych umyślnie przez kierowcę lub bliskie mu osoby lub upoważnione do korzystania z pojazdu; w razie rażącego niedbalstwa świadczenie nie należy się, chyba że jego zapłata odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • stanowiących następstwo jakichkolwiek stanów chorobowych, w tym chorób psychicznych, zaburzeń umysłu lub świadomości bądź napadów epileptycznych, jak również wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Z kolei w NNW poza Pojazdem ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • powstałych w związku z ruchem pojazdu, jeśli ubezpieczony kierował tym pojazdem lub przebywał w nim jako pasażer;
 • powstałych z winy umyślnej ubezpieczonego; w razie rażącego niedbalstwa świadczenie nie należy się, chyba że jego zapłata odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego oraz udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, aktach terroryzmu lub sabotażu, blokadach dróg, jak też stanowiących następstwo oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego;
 • stanowiących następstwo chorób zawodowych, przewlekłych lub chronicznych, jak też na skutek zaburzeń psychicznych ubezpieczonego lub napadów epileptycznych lub będących następstwem zawału serca lub udaru mózgu albo chorób tropikalnych;
 • powstałych w związku z usiłowaniem lub dokonaniem przez ubezpieczonego przestępstwa, samookaleczenia lub samobójstwa;
 • powstałych w związku ze stanem nietrzeźwości ubezpieczonego lub po użyciu alkoholu albo w związku z zażyciem przez niego narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków;
 • będących następstwem leczenia lub zabiegów leczniczych, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;
 • spowodowanych posługiwaniem się wszelkiego rodzaju materiałami wybuchowymi i pirotechnicznymi w rozumieniu przepisów o materiałach wybuchowych;
 • powstałych wskutek zawodowego lub wyczynowego uprawiania sportów, a także uprawiania sportów o ryzykownym charakterze, jak też w trakcie uczestnictwa w zawodach, treningach, zgrupowaniach oraz obozach sportowych nieobjętych programem szkolnym;
 • powstałych w czasie przebywania ubezpieczonego w miejscach, w których obowiązywał go zakaz przebywania.

W żadnym z wariantów ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje doznanej przez ubezpieczonego krzywdy, bólu oraz innych cierpień fizycznych lub moralnych.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW w Proamie

W razie wypadku należy niezwłocznie poddać się opiece lekarza, a Proamę trzeba powiadomić o zdarzeniu w ciągu 7 dni. Przedstaw ubezpieczycielowi dokładne okoliczności zdarzenia oraz posiadane dowody.

Jeśli ważna przyczyna niezależna od ubezpieczonego (np. stan zdrowia) uniemożliwia dotrzymanie tego terminu, należy powiadomić ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od momentu ustania tej przyczyny.

Sprawdź jak zgłosić szkodę w Proamie

Czy warto kupować ubezpieczenie NNW w Proamie?

Ubezpieczenie NNW jest standardowym rozszerzeniem polisy samochodowej. Oferta Proama wyróżnia się jednak na tle innych propozycją NNW poza Pojazdem, które zapewni odszkodowanie nie tylko w razie wypadku drogowego, lecz także w innych sytuacjach.

Sprawdź inne polisy proponowane przez Proamę

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-22

Ubezpieczenie NNW w Benefii

Zaoszczędzone pieniądze lepiej wydać na wymarzone wakacje niż na leczenie po wypadku. Mając ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymasz od ubezpieczyciela świadczenie za uszczerbek...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2018-03-02

Ubezpieczenie Assistance w Proama

Polacy coraz chętniej korzystają z samochodowego ubezpieczenia assistance. Polisa proponowana przez Proamę może okazać się szczególnie przydatna w czasie wyjazdu autem za granicą.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie AC w Proama

Proama docenia bezszkodowych kierowców. Osoby, które mogą pochwalić się jazdą przez kilka lat bez żadnej kolizji, mogą otrzymać nawet 70% zniżki na ubezpieczeniu AC.

Czytaj więcej
Komentarze