Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie AC w Warcie

Ubezpieczenie AC w Warcie

Data aktualizacji: 2021-09-14
Warta proponuje ubezpieczenie AC w dwóch podstawowych wariantach: AC Standard oraz Komfort. Oprócz tego ubezpieczyciel ma w swojej ofercie polisę chroniącą jedynie w razie kradzieży (Auto Ochrona Plus) oraz AC Klasyki przeznaczone specjalnie dla aut zabytkowych.

AC dla aut klasycznych Warunki OC są regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zakres ubezpieczenia AC jest natomiast ustalany indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela. Dzięki temu Warta może zaproponować swoim klientom polisy o różnorodnym zakresie ochrony, tak by każdy dobrał produkt odpowiedni dla swojego auta.

Spis treści:

 1. Kalkulator AC w Warcie
 2. Ubezpieczenie AC Standard Warta
 3. Ubezpieczenie AC Komfort w Warcie
 4. Ubezpieczenie Auto Ochrona Plus w Warcie
 5. AC Klasyki w Warcie
 6. Zgłoszenie szkody z AC Warta
 7. Kiedy warto kupić AC w Warcie

Kalkulator AC w Warcie

Warta nie prowadzi sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych przez Internet. Polisę AC, podobnie jak OC, można kupić jedynie telefonicznie lub bezpośrednio w oddziale bądź u agenta.

Jeżeli propozycja przedstawiona przez Wartę nie będzie odpowiadała Twoim oczekiwaniom, sprawdź w kalkulatorze AC, jakie składki zaproponują inni ubezpieczyciele.

Ubezpieczenie AC Standard Warta

To standardowe ubezpieczenie AC oferujące odszkodowanie w razie:

 • uszkodzenia samochodu
 • całkowitego zniszczenia auta
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Zakres terytorialny AC Standard

Polisa zapewnia ochronę na terenie:

 • Polski
 • innych państw europejskich (w tym europejskiej części Rosji i Turcji)
 • Maroka
 • Tunezji
 • Izraela.

Uwaga! Szkody powstałe na terenie Gruzji nie są objęte zakresem ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności w AC Standard w Warcie

Tworzenie warunków polisy AC przez ubezpieczyciela sprawia, że Warta ma także prawo wskazać wiele sytuacji, w których nie zapewni pomocy poszkodowanemu. Dobrze jest zapoznać się z tymi ograniczeniami przed podpisaniem umowy. W AC Standard ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane umyślnie / wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, a także osoby, z którymi Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
 • spowodowane przez osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości / po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych (chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody)
 • powstałe podczas kierowania samochodem przez osoby bez wymaganych uprawnień (chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody)
 • jeżeli osoba kierująca zbiegła z miejsca zdarzenia
 • powstałe podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu, niezarejestrowanym, bez ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania technicznego (pod warunkiem że stan techniczny miał wpływ na powstanie szkody)
 • powstałe w wyposażeniu niestandardowym dla danego modelu i niewymienionym w dokumencie ubezpieczenia
 • związane z wadą wykonania pojazdu, jego wadliwą naprawą, powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku, bagażu
 • polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie
 • polegające na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, pleśni, oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych oraz pogorszeniu się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju
 • polegające na awarii pojazdu
 • polegające na utracie paliwa
 • powstałe w wyniku niewłaściwego doboru paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, a także będące skutkiem wadliwego doboru lub montażu instalacji gazowej
 • powstałe w związku z działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami, w wyniku użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji oraz w związku z czynnym uczestnictwem w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową AC Standard
 • powstałe w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako Właściciel w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy prawo własności pojazdu przeszło na jego Użytkownika, a umowa ubezpieczenia nie uległa rozwiązaniu
 • powstałe w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, a także osoby, z którymi Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby upoważnione do korzystania z pojazdu
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do jazd próbnych, tj. badań i prób pojazdów dokonywanych przez producentów lub upoważnione jednostki
 • jeżeli w chwili dokonania kradzieży, z wyłączeniem rozboju, nie był on zabezpieczony przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji oraz sprawnym i aktywnym zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym
 • jeżeli kradzieży dokonano po pozostawieniu bez nadzoru w pojeździe lub w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione, klucza, karty lub innego urządzenia służącego do jego otwarcia lub uruchomienia,
 • jeżeli sprawca kradzieży wszedł w posiadanie klucza, karty lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia pojazdu za wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osób, z którymi Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym bądź osób upoważnionych do korzystania z pojazdu.

Rozszerzenia AC Standard

Warta umożliwia rozszerzenie zakresu ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki. To dobra propozycja dla osób, którym nie zależy na pełnej poszerzonej wersji AC Komfort. Opcje zwiększenia zakresu polisy są następujące:

 • objęcie ochroną szkód powstałych w pojazdach przeznaczonych do nauki jazdy / wynajmowanych zarobkowo
 • zniesienie udziału własnego w szkodach powstałych, gdy kierującym jest osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym (przede wszystkim chodzi tutaj o młodego kierowcę) – jeśli nie wykupi się tej opcji, Warta zastosuje udział własny w wysokości 10%
 • odszkodowanie wyliczane wg kosztów zakupu oryginalnych części z logo producenta auta (bez uwzględniania amortyzacji)
 • koszty naprawy liczone wg stawek autoryzowanych stacji obsługi
 • odstąpienie od pomniejszania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania

Ubezpieczenie AC Komfort w Warcie

Osoby zainteresowane jak najlepszą ochroną dla swojego auta powinny natomiast wybrać polisę AC Komfort w Warcie. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze różnice w dwóch wariantach ubezpieczenia AC:

Świadczenie AC Komfort AC Standard
Ochrona przed skutkami wypadków i działania żywiołów wg formuły all risks Tak Tak
Brak franszyzy integralnej Tak Tak
Ubezpieczenie od kradzieży, włamania, dewastacji Tak Tak
Bez dopłat po wypłacie odszkodowania w celu uzupełnienia sumy ubezpieczenia Tak Opcja
Odszkodowanie wyliczane wg kosztów zakupu oryginalnych części (bez uwzględnienia amortyzacji) Tak Opcja
Koszty naprawy liczone wg stawek AOS Tak Opcja
Brak udziałów własnych Tak Opcja
Odpowiedzialność wg wartości auta wpisanej w polisie Tak Nie
Dla fabrycznie nowych aut trzyletnia gwarancja wyliczania odszkodowania w przypadku szkody całkowitej wg wartości wpisanej na fakturze (klauzula GSU) Opcja Nie
Ubezpieczenie bagażu Tak – Warta wypłaci odszkodowanie, jeżeli w następstwie zdarzenia, w którym został uszkodzony samochód, uszkodzeniu lub zniszczeniu uległ także bagaż.
Górna granica odpowiedzialności za szkody w bagażu to 5% sumy ubezpieczenia; nie więcej niż 3000 zł brutto.
Uwaga! Ubezpieczenie nie chroni przewożonego ładunku ani nie zapewnia odszkodowania w razie kradzieży bagażu.
Nie
Assistance w wariancie Złotym w cenie Tak Nie

Ubezpieczenie Auto Ochrona Plus w Warcie

Auto Ochrona Plus w Warcie to polisa zapewniająca minimalną ochronę. Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze jedynie wtedy, kiedy ktoś ukradnie Twój samochód. Suma tej polisy to tylko 3000 zł.

Co ważne, to ubezpieczenie można kupić jedynie razem z ubezpieczeniem OC.

Zobacz także:

Warunki ubezpieczeń typu AC Mini w innych towarzystwach ubezpieczeniowych

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń ubea 

AC Klasyki w Warcie

Warta, jako jeden z nielicznych ubezpieczycieli w Polsce, oferuje polisę AC dla zabytkowych aut. Właściciele samochodów mających co najmniej 25 lat mogą zakupić AC Klasyki.

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie pojazdu oraz jego kradzież.

Przed zawarciem umowy klient, wspólnie z rzeczoznawcą Warty, ustala wartość auta (pamiętaj, że polisę AC Klasyki można kupić tylko jeżeli samochód jest wart co najmniej 10 tys. zł). Osoby zainteresowane taką polisą powinny skontaktować się z dedykowanym agentem ubezpieczyciela przez stronę Warta AC Klasyki

Ubezpieczenie AC Klasyki ma kilka ważnych różnic w porównaniu do zwykłej polisy AC w Warcie:

 • w zwykłym ubezpieczeniu AC szkoda, której koszt naprawy przekroczy 70% wartości pojazdu, zostaje zakwalifikowana jako szkoda całkowita. W AC Klasyki Warta zrefunduje koszty nawet do 100% wartości samochodu, jeśli jego właściciel zdecyduje się naprawiać auto po wypadku i udokumentuje wszystkie szkody
 • AC Klasyki ma mniejszy zakres terytorialny – nie działa na terenie: Rosji, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Turcji.
 • w AC Klasyki wprowadzono franszyzę integralną w wysokości 5% sumy ubezpieczenia (nie może być ona jednak mniejsza niż 1000 zł)
 • w razie kradzieży auta spoza miejsca strzeżonego ubezpieczyciel zastosuje udział własny w wysokości 25%
 • ubezpieczenie AC Klasyki zapewnia wypłatę odszkodowania w razie wypadku tylko jeśli autem kierował właściciel lub osoba upoważniona
 • Warta nie odpowiada za szkody, jeżeli nastąpiły one po przekroczeniu limitu rocznego przebiegu czyli 6000 km

Zgłoszenie szkody z AC Warta

Jeżeli dojdzie do kradzieży auta, należy powiadomić:

 • policję w ciągu 12 h od dowiedzenia się o szkodzie
 • Centrum Alarmowe Warty najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego od dowiedzenia się o utracie pojazdu.

Inną szkodę należy zgłosić do Warty w ciągu 7 dni od jej powstania.

Przeczytaj więcej o:

Likwidacji szkody w Warcie

Jak skontaktować się z Wartą

Kiedy warto kupić AC w Warcie

AC proponowane przez Wartę, nawet w podstawowym wariancie Standard, jest ofertą o bardzo dobrych warunkach. Formuła all risks oraz brak franszyzy integralnej(oznacza to, że ubezpieczyciel odpowiada nawet za najmniejszą szkodę) to podstawowe zalety tej polisy. Jeżeli ktoś ma zatem nowe auto i chciałby zapewnić mu dobrą ochronę, AC Warty jest odpowiednim wyborem.

Osoby szukające tańszego ubezpieczenia AC o ograniczonym zakresie ochrony (tzw. AC Mini) powinny natomiast przyglądnąć się uważnie propozycjom innych ubezpieczycieli. Polisa Auto Ochrona Plus zapewnia bowiem jedynie minimalną pomoc. Na rynku są dostępne produkty w podobnej cenie o nieco większym zakresie ochrony.

Dowiedz się więcej:

Oferta ubezpieczeń Warty

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-04-06

Ubezpieczenie OC Nissan – ile kosztuje?

Japońska marka Nissan kojarzy się w Europie głównie z samochodami terenowymi oraz sportowymi. A ile zapłaci się za ubezpieczenie OC Nissana Qashqai oraz innych modeli?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-04-02

Ubezpieczenie OC Fiat – ile kosztuje?

Fiat 126p, czyli popularny Maluch, to auto, które rozpozna nawet osoba nieinteresująca się w ogóle motoryzacją. A jaka jest cena ubezpieczenia OC dla Fiata 126p oraz innych modeli włoskiej marki,...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jakie ubezpieczenie od kradzieży samochodu wybrać?

W samym 2017 r. wszczęto aż 9 823 postępowań w sprawach o kradzież auta. Niestety, zdecydowana większość skradzionych pojazdów nie powraca już do właścicieli. Czy można znaleźć tanie ubezpieczenie...

Czytaj więcej
Komentarze