Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie AC - autocasco z Warty

Data publikacji: 2015-02-27

Warta oferuje kierowcom ubezpieczenie autocasco w dwóch wariantach – Autocasco Standard i dużo bardziej rozbudowane Autocasco Komfort. Sprawdzamy jakie ubezpieczenie dają te produkty.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Obie opcje obejmują ochroną efekty wypadków, działania żywiołów (formuła all risks, wyjaśniona poniżej) i ubezpieczenie od kradzieży, włamania i dewastacji. Na uwagę zasługuje brak franszyzy integralnej (w Standardzie za dopłatą), dzięki czemu możemy mieć pewność pokrycia kosztów nawet najmniejszych szkód. Przyjrzyjmy się szczegółowym warunkom wariantów oferowanych przez Wartę.

Ogólne warunki ubezpieczenia AC w Warta:

 • formuła all risks – ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie,
 • umowa zawierana jest standardowo na 12 miesięcy,
 • ubezpieczenie można wykupić na cudzy rachunek,
 • składkę można zapłacić jednorazowo lub w ratach,
 • wartość pojazdu przy podpisywaniu umowy określa się w oparciu o system Info-Ekspert lub inny uzgodniony z ubezpieczonym (dla pojazdów fabrycznie nowych przyjmuje się cenę fakturową przez 6 miesięcy od daty faktury),
 • koszt naprawy ustala się w oparciu o system Audatex, Eurotax lub DAT,
 • koszt robocizny ustala się jako średnią stawkę jednej roboczogodziny obowiązującą w województwie zamieszkania ubezpieczonego.

Zakres ochrony ubezpieczenia AC w Warta:

 • uszkodzenie, całkowite zniszczenie, kradzież pojazdu lub części jego wyposażenia (w wyniku działania osób trzecich lub żywiołów),
 • szkody powstałe na terytorium Polski i Europy (w tym Rosja i Turcja w ich europejskich częściach) oraz Maroka, Tunezji i Izraela,
 • możliwe jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na pojazdy używane do nauki jazdy lub wynajmowane zarobkowo,
 • ubezpieczyciel zwraca również dodatkowe, udokumentowane koszty (do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 4000 zł):
  • zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu i zapobieżenia większej szkodzie,
  • zabezpieczenie pojazdu do momentu oględzin przez likwidatora,
  • transport uszkodzonego auta (do 1500 zł, a w przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – maksymalnie do kwoty 1000 zł),
  • dodatkowego badania technicznego.

Standard:

 • pojazd wraz z wyposażeniem, który ma sprawne zabezpieczenie antykradzieżowe i jest zarejestrowany na terytorium Polski,
 • za dodatkową opłatą można rozszerzyć ubezpieczenie o:
  • brak procentowego pomniejszania wartości części (odszkodowanie wyliczane według kosztów oryginalnych części),
  • brak pomniejszania sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania,
  • koszty naprawy wyliczane według stawek autoryzowanych stacji obsługi,
  • brak udziałów własnych.

Komfort:

 • auta stosunkowo nowe (do 6 lat) – osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony (przy ładowności 800 kg), zarejestrowane w Polsce i mające sprawne zabezpieczenie przeciwwłamaniowe,
 • wysokość odszkodowania ustalana według wartości auta z dnia podpisania umowy,
 • w razie kradzieży albo całkowitego rozbicia nowego auta (w ciągu 3 lat od zakupu) – wypłata równa wartości wpisanej na fakturze,
 • brak procentowego pomniejszania wartości części (odszkodowanie wyliczane według kosztów oryginalnych części),
 • brak pomniejszania sumy ubezpieczenia po każdej wypłacie odszkodowania,
 • koszty naprawy wyliczane według stawek autoryzowanych stacji obsługi,
 • brak udziałów własnych,
 • ubezpieczenie bagażu (uszkodzonego lub zniszczonego w momencie wypadku, do 5% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 3000 zł; jeśli bagaż jest starszy niż 5 lat, jego wartość może zostać pomniejszona o stopień zużycia),
 • assistance w wariancie Złotym (pomoc w razie awarii, braku paliwa czy przebicia opony),
 • dodatkowo można rozszerzyć ubezpieczenie o klauzulę GSU 3 Lata (szkoda całkowita i kradzież pojazdu), jeśli zostały spełnione warunki:
  • umowa jest podpisywana razem z polisą Autocasco,
  • okres eksploatacji nie przekracza 36 miesięcy,
  • wartość pojazdu z wyposażeniem nie przekracza 300 tys. zł,
  • pojazd nie jest używany do zarobkowego przewozu osób lub towarów,
  • właściciel/użytkownik posiada oryginał faktury zakupu auta.

Likwidacja szkody w Warcie

 • koszt części zamiennych ustalane w oparciu o system Audatex, Eurotax lub DAT, maksymalnie do wysokości średnich cen zalecanych przez producenta pojazdu lub oficjalnych importerów,

 • odszkodowanie za szkodę całkowitą ustala się jako różnicę między wartością pojazdu bezpośrednio sprzed wypadku a jego wartością w stanie uszkodzonym,

 • w przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel może pomóc w zorganizowaniu sprzedaży wraku,

 • w przypadku szkody częściowej (dotyczy opcji Standard):

  • średni koszt części zamiennych pomniejszany jest o współczynnik w wysokości 0,6 ze względu na uwzględnienie w wycenie cen zamienników,
  • wartość części przed wypadkiem pomniejszana procentowo, w zależności od okresu eksploatacji pojazdu (chyba, że opłacono dodatkową składkę):
Okres eksploatacji Procent pomniejszenia
do 1 roku 0%
powyżej 1 do 2 lat 15%
powyżej 2 do 3 lat 25%
powyżej 3 do 5 lat 35%
powyżej 5 do 7 lat 45%
powyżej 7 do 8 lat 50%
powyżej 8 do 10 lat 55%
powyżej 10 lat 60%
 • nie uwzględnia się ubytku wartości pasów bezpieczeństwa, napinaczy pasów, poduszek powietrznych i sterowników do tych urządzeń,
 • jeżeli szkoda wystąpiła za granicą, a jej wartość jest mniejsza niż 1500 euro, naprawa może zostać dokonana bez zgody ubezpieczyciela (w innym przypadku należy najpierw tę zgodę uzyskać),
 • każde wypłacone świadczenie pomniejsza sumę ubezpieczenia (chyba, że opłacono dodatkową składkę),
 • stosuje się 10% udział własny w szkodzie, jeśli prowadzącym była osoba o zwiększonym ryzyku (chyba, że opłacono dodatkową składkę),
 • dla niektórych marek może zostać wprowadzony indywidualny wkład własny dla kradzieży (ustalany przez Dyrektorów Centrów Produktowych Warty).

Wyłączenia odpowiedzialności Warty w AC:

 • motorowery,
 • szkody powstałe na terytorium Gruzji,
 • działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego lub osoby pozostającej z nim w jednym gospodarstwie domowym,
 • działanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • kierowanie pojazdem bez stosownych uprawnień,
 • ucieczka z miejsca zdarzenia,
 • kierowanie pojazdem, który nie został dopuszczony do ruchu (bez ważnego dowodu rejestracyjnego lub badania technicznego),
 • wada pojazdu lub jego użycie niezgodnie z przeznaczeniem,
 • niewłaściwe przewożenie ładunku,
 • zassanie wody do silnika,
 • normalne zużycie samochodu,
 • niewłaściwy dobór paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych lub zły montaż instalacji gazowej,
 • awaria,
 • utrata paliwa,
 • działania wojenne, zamieszki, czynny udział w akcjach protestacyjnych,
 • zniszczenie ogumienia, które nie było wynikiem działania osób trzecich,
 • pojazd użyty jako narzędzie przestępstwa albo rekwizyt,
 • udział w wyścigach i rajdach,
 • pojazdy służące do nauki jazdy lub wynajmowane zarobkowo (chyba, że opłacono dodatkową składkę).

Bonusy:

 • formuła all risks,
 • brak udziałów własnych (w standardzie za dodatkową opłatą).

Więcej o Warta

Tagi:

Komentarze

2015-07-23 17:42

kornik195.149.64.239

W AC Standard nie ma w ogóle franszyzy integralną, na samym początku opracowania jest zatem błąd...nie ma potrzeby wykupywania franszyzy integralnej w żadnym produkcie AC Warty. Kolejny błąd - motorowery posiadają wyłączenie tylko w zakresie ryzyka KR, w AC są chronione.